Page 1

SÝÝRT'TEN LÜBNAN'A FISTIK ÝHRACATI

BU ÇÝLE NE ZAMAN BÝTECEK

Siirtli fýstýk üreticisi ve tüccarý Behcet Aydýn dünyanýn birçok ülkesinde büyük raðbet gören Siirt Fýstýðýný Lübnan'a da ihraç etmeye baþladýklarýný söyledi. Aydýn “Bilindiði üzere Siirt fýstýðý tadý, iri, az yaðlý oluþu nedeniyle kilo s o r u n u yaþatmamasý ve k o l a y çýtlatýlabilmesi nedeniyle ö z e l l i k l e kuruyemiþ olarak tercih edilen bir fýstýktýr. Fýstýðýmýz baþta Avrupa'nýn birçok ülkesi olmak üzere dünyanýn çeþitli ülkelerinde rahatlýkla pazar bulabiliyor. Bu pazarlara bir yenisi daha eklendi. Yaptýðýmýz baðlantýlarla artýk Lübnan'a da Siirt fýstýðý ihraç etmeye baþladýk. Lübnan pazarýnýn fýstýðýmýz için kalýcý olacaðýný ve fýstýðýmýzýn bu ülke dede büyük raðbet göreceðine inanýyorum.” Dedi. Aydýn, ilk parti olarak 100 ton fýstýðý Lübnan'a gönderdiklerini ve bunun devam edeceðini sözlerine ekledi.

1992 yýlýnda kurulan 500 haneli 3 bin 580 nüfuslu Kurtalan'a baðlý 15 Km. uzaklýkta olan Atabað Beldesinde bir ay öncesine kadar su hattý için çalýþmalarýn devam ettiðini söyleyen köylüler su çilesinin nezaman biteceðini merak ediyor. Su sýkýntýsý giderilemediði için yaðmur çamur demeden su ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere her gün eþeksýrtýnda giden ve yanlarýnda götürdükleri bidonlara su dolduran kadýnlar ve çocuklar, yaþadýklarý çilenin sona ermesi için yetkililerin duyarlýlýðýný bekliyor. Belde içinde bulunan 3 sokaða yerleþtirilen hortumlarla verilen içme suyunu bidonlara çamur içinde kadýnlar ve çocuklar gruplar halinde bidonlarla evlerine içme suyu taþýyor. Büyük zorluklarla yaþamlarýný sürdürdüklerini belirten belde sakini kadýnlar, sýrtlarýnda evlerine su bidonlarý taþýmaktan býktýklarýný söyledi. Evlerine içme suyu þebekesi çekilmesini isteyen bayanlar, insan gibi yaþamak istediklerini ve bu konuda yetkililerden yardým beklediklerini dile getirdiler. Belde sakinlerini huzursuz eden ve yýllardýr devam eden içme suyu sorununu çözümleneceðine inandýklarýný belirtiyorlar.

A

vrupa'nýn birçok ülkesinin ardýndan Siirt Fýstýðý Lübnan'a da ihraç edilmeye baþlandý.

YIL: 2 SAYI: 71

www.haber56gazetesi.com

1 TL

08 ÞUBAT 2011

SÝÝRTB VEKÝLÝNÝ ARIYOR ilindiði gibi seçimlere az bir süre kaldý. Siirtli seçmenler tam olarak aday adaylarý ile tanýþamasalar da, memleket genelinde konuþulan ve öne çýkan aday adaylarýnýn, milletin vekili olmalarý yönünde hem fikirler. Siirt'te yaþayan ve seçimlerde oy kullanma hakký olan vatandaþlara bizlerde kanal56 olarak yönelttiðimiz “Kimleri Milletvekili olarak görmek istiyorsunuz?” sorusuna seçmenler, aðýz birliði yapmýþçasýna “ADAMININ DEÐÝL, VADANDAÞIN VEKÝLÝ” olacak olan adayý görmek istiyoruz dedi. Seçimlerde oy kullanacak olan vatandaþýn yapmýþ olduðu bu tespit, önümüzdeki süreçte aday profillerine nasýl yaklaþýlacaðýný da belli ediyor. Bu durumda seçimlere girecek olan siyasi partilerin göstereceði milletvekili adaylarýnýn, vatandaþýn tespitine uyan profilde olmasýna dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdir de partideki hesap, seçmenin hesabý ile uyuþmayabilir. Bu da bazý siyasiler ve adaylar için hezimete yol açacaktýr. Vatandaþa bugüne kadar itibar etmeyenler nasýl ki olumsuz sonuçlara katlandýlarsa, bu seçimlerde de öyle görünüyor ki Siirtli seçmenin yapmýþ olduðu “ ADAMININ DEÐÝL, VATANDAÞIN VEKÝLÝ ” tespiti sonucu belirleyecek.

S

iirt Emniyet Müdürlüðü personeline yönelik “Ýnsan Haklarý ve Ýþkenceye Sýfýr Tolerans” konulu konferans verildi. Kültür Müdürlüðü Salonunda 4'üncü sýnýf Emniyet Müdürü Mustafa Durmaz tarafýndan verilen konferansta, iþkence ve kötü muamelenin bir insan haklarý ihlali olduðu belirtilerek, bundan kesinlikle kaçýnýlmasý anlatýldý ve bununla ilgili mevzuat anlatýldý. 3’te

SÝÝRTLÝLER HAKLARINI ARIYOR

S

iirt Belediyesi, Araç Trafiðine Kapalý Olan Güres Caddesi'nde Yaþanan Sorunlarý Masaya Yatýrdý. Siirt Belediyesi, araç trafiðine kapalý olan Güres Caddesi'nde yaþanan sorunlarý masaya yatýrdý. Belediye konferans Salonu'nda iirtlilerin 2010 yýlýnda hak aramak üzere Tüketici düzenlenen toplantýya Belediye Baþkaný Hakem Heyetine 112 kez baþvurduklarý Selim Sadak ile Güres Caddesi esnafý öðrenildi. katýldý. Belediye Baþkaný Sadak, burada Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fahrettin Aktaç, yaptýðý konuþmada, esnafýn dile getirdiði gazetecilere yaptýðý açýklamada, vatandaþlarýn her ö n e r i l e r i i m k â n l a r ö l ç ü s ü n d e geçen yýl daha çok sayýda tüketici hakem heyetine gerçekleþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi. baþvuruda bulunduklarýný söyledi. 5’te

S

B

aþbakan R e c e p T a y i p Erdoðan'ýn Talimatýyla T ü r k i y e Ý þ Kurumu, Erkek Teknik Öðretim G e n e l Müdürlüðü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý ve TOBB Üniversitesi Tarafýndan Ortaklaþa Yürütülecek Olan Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (umem) Projesinin Siirt'te Uygulanacaðý Belirtildi. 5’te

5 Mart'ta Baþbakan Erdoðan ve Eþi Emine Erdoðan'ýn da davetli olduðu Siirtliler gecesi düzenleniyor. Diyarbakýr Siirtliler Derneði baþkaný Adnan Öktüren, Baþbakan Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, Devlet bakaný ve baþ müzakereci Egemen baðýþ, tarým Bakaný Mehdi Eker ve çok sayýda Siirtli dernek yöneticilerinin katýlacaðý Siirtliler gecesi yapýlacaðýný söyledi.

sayfa1  
sayfa1  

SÝÝRTLÝLER HAKLARINI ARIYOR 5’te5’te Erdoðan'ýn Talimatýyla Türkiye Ýþ Kurumu, Erkek Teknik Öðretim G e n e l Müdürlüðü, Türkiye Odalar ve B...

Advertisement