Page 1

BAÞBAKAN ÞÝLAN'I UNUTMADI Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Siirt gezisinde evini ziyaret ettiði Aktaþ köyündeki Þilan Kezer ile ailesini telefonla aradý

B

Köylerde Eðitimleri Yarýda Kalan Genç Kýzlarýn Eðitimlerini Tamamlamalarýný Saðlýyor

aþbakan Erdoðan'ýn 12 Aralýk'ta Siirt gezisi öncesi il merkezine 17 kilometre iirt Valisi Musa Çolak'ýn uzaklýktaki Aktaþ Köyü'nden eþi Gülsüm Çolak, köyleri geçerken kendisine ulaþan ve gezerek okumayan kýzlarý ardýndan dönüþte evini ziyaret ettiði eðitime kazandýrýyor. Þilan Kezer'i telefonla arayarak, Bir süredir il merkezinde ailenin sorunlarýnýn çözümüne iliþkin s ü r d ü r d ü ð ü e ð i t i m verdiði talimatlarla ilgili bilgi aldý. çalýþmalarýný, ziyaret ettiði

S

köylerde de devam ettiren Bayan Çolak, Þirvan Ýlçesi'ne baðlý Ýncekaya Köyü'nde ilköðretim okulunu bitiren ancak liseye devam etmeyen kýzlarý ziyaret etti. 3’te

Anne Ayþe Kezer, Baþbakan Erdoðan'ýn akþam saatlerinde telefonla kendilerini aradýðýný, verdiði talimatlara iliþkin sorular yönelttiðini belirterek: ''Ben de evin yapýmýna baþlandýðýný, elektrik borcumuzun ödendiðini söyledim. 7’de

YIL: 2 SAYI: 66

www.haber56gazetesi.com

50 Kr

04 OCAK 2011

2011 YILINDAN BEKLENTÝLERÝMÝZ Ý

yisiyle, kötüsüyle; hüznüyle, mutluluðuyla; koskoca bir yýl daha geride kaldý. Þimdi, yepyeni bir yýl bizi bekliyor... Ýþte 2011 yýlýndan Siirt adýna beklentilerimiz…

ÝÞTE BEKLENTÝLER

Bu nedenle il dýþýnda yaþayan iþ adamlarýnýn daha duyarlý ve tutarlý olmalarý ilimiz için bir gelecek olur. Siyasetçi, bürokrat ve bölge dýþýna yerleþmiþ iþ adamlarýnýn ya bölgeye yönelik söz vermemesi ya da verdikleri sözleri tutmalarý, Yýllardýr atýp tutmakla, yapacaðýz edeceðiz demekle olmuyor.

1- Ýþsizlik sorununun çözülmesi 2- Uçak seferlerinin sürekli olmasý 3- Siirt-Þýrnak ve Van Çatak yolunun bitirilmesi, 4-Demiryolunun önce ilimize ve ardýndan Irak'a kadar götürülmesi 6- Milletvekili adaylarýnýn ithal olmamasý, içimizden birilerinin olmasý 7- Siirt basýnýnýn sürekli üstünde durduðu, halkýn oldukça þikâyetçi olduðu Siirt otogarýnýn düzeltilmesi, 8- Konut sorununun ve çarpýk kentleþmenin çözümü, 9- Yeþil alanlara, çocuklarýn oyun oynayabileceði ve ailelerin oturabileceði parklarýn oluþturulmasý, 11- Kurtalan yolunu organize sanayi bölgesi ve Pervari Þirvan yoluna baðlayacak çevre yolunun yapýmý, 12- Organize sanayi bölgesinde fabrika bacalarýnýn duman üretmesi, 13- Bölgemizi ve ilimizi kalkýndýracak gerçekçi paketlerin uygulamaya konulmasý.

VALÝ ÇOLAK 2010 YILINI DEÐERLENDÝRDÝ

E

S

iirt valisi Musa Çolak 2010 yýlý deðerlendirmesi yaptý. Makamýnda basýn mensuplarý ile gerçekleþen sohbette Vali Çolak 2010 yýlýnýn iyi geçtiðine inandýðýný söyledi. Siirt'e her türlü hizmetin getirilmesine çalýþtýklarýný belirten Çolak: “2010 yýlýný verimli bir þekilde geçirdik. Bu yýlý huzur, barýþ ve güven dolu bir yýldý. Önümüzdeki haftadan itibaren yetkililerle seri toplantýlar düzenleyerek, geçmiþ dönemleri gözden geçirip eksiklikleri tespit edeceðiz ve bir deðerlendirme yapacaðýz. Ýl Valisi olarak Siirt'e hizmet etmekten son derece mutluyum. Ýyi çalýþmalar yapýyoruz. Ancak bunlar hiçbir zaman yeterli deðil. Çünkü geçmiþte mesafe çok açýlmýþ. Özellikle köyden kente göçün yoðun olarak yaþandýðý 1992-1993 yýllarýnda hizmetler yeterli olmamýþ. Biz bu açýðý kapatmaya çalýþýyoruz. Amacýmýz vatandaþýmýza en iyi hizmeti bu gün git yarýn gel demeden götürmektir. Ýnsan odaklý bir hizmet vermeye çalýþýyoruz. Son günlerde Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü ile Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne ek ödenek saðladýk. Yalnýz Özel Ýdare ödeneði 6,5 milyon TL'dir.” Dedi.

90 YAÞINDAKÝ ÖRNEK ÇÝFTÇÝLER

Þ

irvan Ýlçesi'nde örnek çiftçilere Ýlçe Kaymakamý Mustafa Can tarafýndan belge verildi. Siirt Valiliði Tarým Ýl Müdürlüðü ve Kurtalan Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan ortaklaþa yürütülen KDRP kapsamýndaki örnek fýstýk projesi ile örnek çiftçiler tespit edildi. 28 dönüm olan ortak tarlalarýna baþvuruda bulunarak yararlanmaya hak kazanan Özpýnar Köyü çiftçilerinden Mehmet Sýdýk Sumruk ve Abdulkerim Sapkamak yaþlý olmalarýna raðmen gösterdikleri çaba sayesinde örnek çiftçi seçildi. Ýlçe kaymakamý Mustafa Can, her iki çiftçiye “2010 Yýlý Örnek Çiftçi Belgesi” verdi. Ýlçe kaymakamý yaptýðý açýklamada: “Yaþlý çiftçilerimizin yapmýþ olduðu bu fedakarlýk diðer çiftçilerimize de örnek teþkil etmiþtir. Bu yaþta Siirt fýstýðý fidaný ekip maddi manevi fedakarlýkta bulunmak, tembel kiþilerce Siirt fýstýðý için söylenen 'ben ekeyim de torunum mu yesin' kelimesini akýllardan silecek bir vefakarlýk sergilemiþtir.”dedi.

mniyet Müdürü Recep Güven, Siirt'te insan dokusunun çok güzel olduðunu ve sevgi ve saygýlarýndan dolayý Siirtlilerin hangi asýrdan kaldýðýný merak ettiðini söyledi. 3’te

S

i i r t E m n i y e t Müdürlüðü'nün çeþitli kurumlarla iþbirliði içerisinde uyguladýðý “Umut Yýldýzlarý Projesi” kapsamýnda açýlan bilgisayar iþletmeciliði kursunu baþarýyla bitirenlere sertifikalarý daðýtýldý. Emniyet Müdürlüðü'nün Ticaret ve Sanayi Odasý ile iþbirliði içerisinde ÝÞ-KUR' un maddi desteðiyle uyguladýðý proje kapsamýnda açýlan kursu baþarýyla bitiren 12 gence düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Gençlik evinde düzenlenen törende konuþan Vali Musa Çolak, mesleki eðitimin önemine deðindi. Çolak: “Bu tür çalýþmalarla bu gençlerimiz bir meslek sahibi oluyorlar, üretken hale geliyorlar. Valilik olarak istihdama yönelik bu tür kurslarý desteklemeye devam edeceðimizi belirtirken emeði geçenleri de kutluyorum.” dedi. Sertifika daðýtým törenine Vali Musa Çolak, Emniyet Müdürü Recep Güven, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili F.Özgür Çalapkulu katýldý.

sayfa1  
sayfa1  

bekliyor... Ýþte 2011 yýlýndan Siirt adýna beklentilerimiz… olduðunu ve sevgi ve saygýlarýndan dolayý Siirtlilerin hangi asýrdan kaldýðýný m...

Advertisement