Page 1

ÞEYH NACCAR TÜRBESÝ YOLU ASFALTLANDI SÝÝRT'E HÝZMET ETMEK ÝSTEYEN BÝR VALÝ VAR ONA SAHÝP ÇIKMAK GEREKÝYOR

Þ

S

iirt belediye Baþkaný Selim Sadak, esnafla güzel bir birliktelik sergilediklerini iirt Üniversitesi kampus alanýnda ve belediyenin borçlarý d a yapýmý devam eden Mimarlýk k o n u s u n d a Mühendislik Fakültesi inþaatý uzlaþtýklarýný söyledi. Belediyeye asfalt hýzla devam ediyor. Kampus alanýnda ilk inþaatý olan s a ð l a y a n D e m t a þ mimarlýk mühendislik fakültesi inþaatý Þ i r k e t i n i n a s f a l t Yüklenici Firma Kuzu Toplu Konut þantiyesine giden Baþkan Ýnþaat Ltd. Þti Grup tarafýndan hýzlý bir Sadak, burada firma sahibi

S

eyh Naccar Türbesi yolu asfaltlandý. Ýlimizin yetiþtirdiði en önemli din bilginlerinden birisi olan Þeyh Naccar ve bað yolu Vali Musa Çolak'ýn giriþimleriyle Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan asfaltlandý. Yaklaþýk 2 km' lik yolun asfaltlanmasý ile birlikte vatandaþlar gerek Þeyh Naccar'a ve gerekse baðlara giden yolda daha rahat bir þekilde yolculuk yapabilecekler. Vali Musa Çolak çalýþmalarýn yapýldýðý yere giderek yetkililerden bilgi aldý. þekilde yükseliyor.

YIL: 2 SAYI: 65

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 28 ARALIK 2010

YENÝ

2011

KUTLU OLSUN

ve çalýþanlarý ile görüþerek teþekkür etti. Sadaka burada yaptýðý açýklamada belediyenin geçmiþ dönemden kalma 18-19 milyon civarýnda borcu olduðunu ve bu borçlarýn ödenmesinde esnafla karþýlýklý iyi niyet çerçevesinde anlaþtýklarýný söyledi.5te

SOLUYORUZ S

on günlerde ilimizde hava kirliliðinin hat safhaya ulaþtýðý ve özellikle akþam saatlerinde bu durumun daha belirgin bir hale geldiði görülüyor Birçok mahallede kalitesiz kömür kullanýmýnýn yol açtýðý bu hava kirliði sonucu ilimizde astým krizi vakalarýnda önemli bir artýþ meydana geldi. Astým hastasý birçok vatandaþýn

BÝZ BU KADAR ZENGÝN MÝYÝZ?

S

iirt Valisi Musa Çolak, çadýrda yaþamlarýný sürdüren 9 nüfuslu bir aileye sahip

çýktý. Merke ze baðlý Ýnkap ý Kütlü ce mezrasýnda çadýrda yaþmalarýný sürdüren 7 çocuklu aileye Vali Musa Çolak sahip çýktý. Köyü ziy are tin de ail eni n dur umu nu öðrenen Vali Musa Çolak aileye sahip çýkýlacaðýný belirtti. Anne ile görüþen Vali Çolak, ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için gerekenin

ÞÝLAN'IN ÖZGÜVENÝ KADERÝNÝ DEÐÝÞTÝRDÝ

S

M

üdürsüz kütüphane her yýl onarýlýyor. Bir kaç yýldan beri asil müdürü bulunmayan Ýl Halk Kütüphanesi her yýl onarýlýyor. Geçen yýl baþtanbaþa yenilenen Ýl Halk Kütüphanesi'nde yeni onarým çalýþmalarýnýn yapboz misali tekrar baþladýðýný gören vatandaþlar þaþýrýp kaldý. Vatandaþ soruyor:” Biz bu kadar zengin miyiz?” Geçen yýl onarýlan yerler bu yýl da tekrar yeni baþtan yýkýlýp tekrar yapýlýyor. Yýllardan beri kütüphane haftasýnda temcit pilavý gibi ayný programý icra eden, kütüphaneye asil müdür bulamayan yetkililerin onarým çalýþmalarýnda bu kadar aceleci davranmalarý dikkat çekici.

hava kirliliði nedeniyle evinden çýkamadýðý ifade ediliyor, ve yetkililer nerede diye soruyoruz... Bu kirlilik sizi rahatsýz etmiyor mu? Bu güne kadar nerede ve nasýl denetim yaptýnýz? Bu denetimlerde ne kadar ceza kestiniz? Yapýyorsanýz bu denetimleri n e d e n k a m u o y u y l a paylaþmýyorsunuz.?

yapýlacaðýný söyledi. Vali Çolak “Ailenin durumu üzücü. 7 çocuk anne baba ile birlikte bir çadýrda yaþamlarýný sürdürüyorlar. Biz aileye sahip çýkarak, her türlü ihtiyacýný karþýlayacaðýz. Gýda giyim, kömür, çocuklarý için kitap ve kýrtasiye yardýmýnda bulunuyoruz. Ayrýca köylüler kendi aralarýnda yardým toplayarak bu aileye ev yapýyorlar. Bu ev yapýmýna da katkýda bulunacaðýz. Valilik olarak ev için ihtiyaç duyulan baþta çimento olmak üzere inþaat malzemelerini saðlayacaðýz.” Dedi.

YUVA ÇOCUKLARI SEVÝNDÝRÝLDÝ

iirt'in Aktaþ Köyü'nde yaþayan 15 yaþýndaki Þilan, Baþbakan Erdoðan ile görüþmeyi baþardý. H e m hayallerini gerçekleþtirdi, hem de köyünün sorunlarýnýn çözülmesini saðladý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve beraberindeki heyeti taþýyan uçak 12 Aralýk'ta, elveriþsiz hava koþullarý iirt Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme nedeniyle Siirt Havaalaný yerine Batman Havaalaný'na iniþ yaptý. Daha sonra Erdoðan ve beraberindekiler karayoluyla Siirt'e hareket etti. Kurumuna baðlý Saraçoðlu Çocuk Yuvasý Bu sýrada Baþbakan Erdoðan'ýn Siirt'e geleceðini duyan, kente 17 ile çocuk evlerinde kalan çocuklar için kilometre uzaklýktaki Aktaþ Köyü'nde oturan kadýn ve genç kýzlar, ortaklaþa bir doðum günü partisi düzenlendi. birbirlerine haber vererek, Erdoðan'a ulaþmaya karar verdi.

S

sayfa1  

Þ Þeyh Naccar ve bað yolu Vali Musa Çolak'ýn S 9 nüfuslu bir aileye sahip anne baba ile birlikte bir çadýrda yaþamlarýný ÞÝLAN'IN ÖZGÜVENÝ K...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you