Page 1

GÖKÇEN KUZU CNN TÜRK'E KONUÞTU

VALÝ ÇOLAK'A TATÝL YOK ÇOLAK STSODA Pazar günüde çeþitli kurumlarda incelemelerde bulunan Vali Çolak ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odasýna gitti. Oda baþkan vekili F.Özgür ÇALAPKULU tarafýndan karþýlanan Vali ÇOLAK burada, odanýn Ticaret ve Sanayi Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlediði Çaðrý merkezi kursunda bir süre dersi dinledi. Kursla ilgili bilgileri Sanayi ve Ticaret Müdürü Fahrettin AKTAÇ, Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Nurulah GEYÝK ile F.Özgür ÇALAPKULU ve bazý kursiyerlerin konuþmalarýný dinleyen ÇOLAK daha sonra kursiyerlere seslenerek çaðrý merkezi kurulmasý için gerekli çabayý harcayacaðýný söyledi

VALÝ ÇOLAK SPOR TESÝSLERÝNDE

Kuzu grup altý yýlda otuz bin konut inþa etti. CNN TÜRK'E konuk olan Kuzu Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Gökçen KUZU gayrimenkuldeki yenilikler üzerine bir açýklamada bulundu. KUZU: “Kuzu Grup Þirketi 1943'te Aile Þirketi olarak kuruldu. Bu þirket 1980'ne kadar Güneydoðuda çeþitli faaliyetlerde ve çeþitli projelerde bulundu. Türkiye'de 6 yýlda 30 bin konut inþa ettik. 1980'de babamdan þirketi

devraldým.”dedi. Sunucunun kendisine sorduðu, temel felsefeniz nedir sorusuna KUZU, temel felsefelerinin konutta dayanýklýlýk ve saðlamlýlýk olduðunu söyledi. Kendisine yeni iþlerinde baþarýlar diliyoruz. hemþehrimiz olan baþarýlý iþ adamý Gökçen KUZU'NUN, Siirt'e de yatýrýmlarýnýn devamýný diliyoruz.

YIL: 1 SAYI: 42 MEMDUHOÐLUN'DAN ÞANLIURFA VALÝSÝ OKUTAN'A TEÞEKKÜR

Va l i Ç o l a k daha sonra A t a t ü r k stadyumunda incelemelerde b u l u n d u . Gençlik ve Spor Ýl Müdürü H ü s a m Olgaçtan bilgi alan Vali Çolak sahanýn zeminin beðendiðini belirtti ve bazý yerlerin düzeltilmesini istedi. 7'de

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 29 HAZÝRAN 2010

VATANDAS SORUYOR

Betonlaþmayla beraber insani duygularýmýz da yok mu oluyor?

Siirt' in Aydýnlar Ýlçesi Belediye Baþkaný Mesut MEMDUHOÐLU, ilçede inanç turizmi açýsýndan 4'te ÝL KOORDÝNASYON KURULUNUN ÝKÝNCÝ TOPLANTISI YAPILDI

Siirt Ýl Koordinasyon Kurulu 2010 yýlýnýn ikinci toplantýsý yapýldý. 5'te KEKLÝK YERLEÞTÝRME EYLEM PLANI

1.derece deprem bölgesi olan ilimizde özellikle inþaat sayýsýnda her yýl meydana gelen artýþ gözleniyor. Son zamanlarda yapýmý daha fazla artan yüksek binalar, kalitesiz apartmanlar vatandaþlarýn tepkisini çekiyor. Yeþil alana hasret kalan vatandaþlarýmýz, çocuklarýn nefes alabileceði bir alan olmamasýndan þikâyetçi. Kentlerde her metrekareye düþen bir yeþil alan olmasý gerekirken, maalesef ilimizde ne yeþil alanlar korunuyor ne de yeþil alan yaratýlmaya çalýþýlýyor. Betonlaþmaya kim dur diyecek merak eden vatandaþýmýz artýk bir çözüm bekliyor. Çocuklar toprak görmüyor. Toprak nefes almak istiyor. Þehirde her toprak parçasý hýzla betonlaþýrken, galiba insanlýðýmýza da “betonlar” döküyor ve insanî duygularýmýzý da öldürüyoruz. Artýk “sadýk yârimiz” beton ve asfalttýr; ne de güzel deðil mi? Topraktan vebadan kaçar gibi kaçýyoruz… Vefa, dostluk, komþuluk, yardýmlaþma, iyilik, dürüstlük... Müteahhit mantýðýyla, bu ve benzeri kavramlarýn üzerine de betonlar döktük. Ýçimizdeki “betonlaþmýþ þehri” fark edemiyoruz ve yeþili katledip þehirlerimizi betonlaþtýrýyoruz. Þehrimizde ki betonlaþmaya dur diyerek, çevremizdeki yeþil alanlarý çoðaltarak, çocuklarýmýza oyun oynayabilecekleri parklar saðlayarak daha güzel bir þehirde yaþamayý umuyoruz.

DÝKA PROJE BAÞVURULARI SONA ERDÝ

8'de

YAZ KUR'AN KURSLARI BAÞLADI

Ya t ý l ý B ö l g e K u r ' a n Kursunda düzenlenen açýlýþ törenine 5'te

17 Nisan tarihinde baþlayan, 69 gün süren 2010 Yýlý Mali Destek Programlarý proje kabul süreci sona erdi. Proje kabul otomasyon sistemi kullanýlarak kapalý þekilde alýnan projeler için baþvuru sahiplerine proje teslim evraký verildi. Dört ilden hazýrlanan projeler Mardin Meydanbaþý'ndaki ajans merkezinde teslim edildi. Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler (KOBÝ) Mali Destek Programý için 269 proje, Küçük Ölçekli Altyapý Projeleri için 56 proje ajansa teslim edildi. Siirt'ten yapýlan müracaatlar 20 KOBÝ 15 alt yapý müracaatlarý oldu ve rakamlarla müracaatlarýn düþük olduðu gözlemlendi. Ýlimiz bu tür projelere daha fazla ilgi göstermesini diliyoruz.

DOÐRU HABERCÝLÝÐÝN ÖDÜLÜ ÝLETÝÞÝM VE GÜVENLÝÐÝN GÜVENLÝK GÜÇLERÝNDEKÝ ÖNEMÝ Son aylarda art arda yapýlan çalýþmalarla büyük göz dolduran Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine yönelik iletiþim ve güvenlik 5'te konulu bir konferans verildi. 5'te

ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ TAMAMLANIYOR A t l a s - j e t yönetim kurulu baþkaný Murat E r s o y ' u n çabalarýyla i l i m i z d e açýlacak olan çýraklýk eðitim merkezinin inþaatý hýz kesmeden devam ediyor. Ýþletmelerde çalýþan çýraklarýn eðitimini saðlayýp, onlarý mesleki sosyal ve kültürel yönden topluma kazandýracak ve ayrýca kalfalýk belgesi sahibi yada ustalýk eðitimi verilerek ustalýk belgesi sahibi olmalarýný saðlayacak, çýraklýk eðitim merkezinin bina iþçileri tarafýndan 30 Aðustosta bitirileceði tahmin ediliyor.

PERVARÝ KAYMAKAMI KANAL56'YI ZÝYARET ETTÝ

Pervari Ýlçe Kaymakamý Fýrat ÇELÝK, KANAL56'yý ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkaný Nejdet KUZU ile görüþen ÇELÝK, yapmýþ olduðu görüþme de televizyonumuzun yayýnlarýný takip ettiðini belirtirken, doðru ve tarafsýz bir yayýn anlayýþýmýzý takdir ettiðini söyledi.

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝNÝN BÝLÝMSEL BAÞARISI STKLAR OHAL ÝSTEMLERÝNE KARÞI TEPKÝLÝ Siirt Üniversitesi'nin, yeni kurulan üniversiteler arasýnda bilimsel yayýnlarda birinci olduðu belirtildi. 7'de

Son günlerde artan terör olaylarýna karþý bazý kesimlerin OHAL uygulamasýna geçilmesini istemelerine karþý ,Siirt'teki sivil toplum kuruluþlarý tepki gösterdi. 3'te

STREETBALL ÞÖLENÝ

6'da

sayfa1  

STREETBALL ÞÖLENÝ PERVARÝ KAYMAKAMI KANAL56'YI ZÝYARET ETTÝ VALÝ ÇOLAK SPOR TESÝSLERÝNDE www.haber56gazetesi.com Siirt Üniversitesi'nin, yen...

sayfa1  

STREETBALL ÞÖLENÝ PERVARÝ KAYMAKAMI KANAL56'YI ZÝYARET ETTÝ VALÝ ÇOLAK SPOR TESÝSLERÝNDE www.haber56gazetesi.com Siirt Üniversitesi'nin, yen...

Advertisement