Page 1

VALÝ ÇOLAK HASTALARI ZÝYARET ETTÝ

KURUM MÜDÜRLERÝ ORTAYA ÇIKTI Yýllardan beri dört duvar arasýnda sözde görev yapan Kurum Müdürleri Vali ÇOLAK'ýn tutumu sayasinde ortaya çýktýlar .

Siirt Valisi Musa ÇOLAK, Devlet Hastanesinde yatan hastalarý ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileðinde bulunarak moral verdi. 3'te

Vali Musa ÇOLAK ili tanýmaya devam ediyor. Vali Musa ÇOLAK ilimizin tarým ve hayvancýlýðýný tanýmaya ayýrdý. Vali ÇOLAK kendisinin göreve baþlamasý nedeniyle kutlamaya gelen Damýzlýk Koyun ve Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Fýstýk Üreticileri Birliði, Ziraat Odasý ve Bal Üreticileri Birliði Baþkanlýklarýna iadei ziyareti tarým ve hayvancýlýk alanýndaki mekanlarda incelemeler yaparak gerçekleþtirdi. Ýlk olarak Metin KAYRA'ya ait fýstýk bahçesine giden Vali Çolak burada traktör sürdü ve fýstýk aþýsýnýn yapýlmasýný izledi. Burada Fýstýk Üreticileri Birliði Baþkaný Þuayip ASLAN'dan bilgi aldý. 7'de

ÇOLAK AYDINLARDA EÞÝ GÜLSÜM ÇOLAK SÝÝRT'TE KARNE DAÐITTI

YIL: 1 SAYI: 40

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 15 HAZÝRAN 2010

VALÝ ÇOLAK YAÞLI ÇÝFTE SAHÝP ÇIKTI Kanal56 Televizyonunun yaptýðý haber Yaðmurtepe de derme çatma bir barakada torunlarýyla birlikte yaþayan yaþlý çifte Siirt Valisi Musa ÇOLAK sahip çýktý. Kanal56'nýn haberi üzerine Vali ÇOLAK Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðünü arayarak aileye gereken bütün yardýmlarýn yapýlmasý yönünde talimat verdi. Bunun üzerine Ýl Sosyal Hizmetler Müdürü Hifzullah CANPOLAT, sosyal çalýþma uzmaný Nurcan AKYÜZ ve Kanal56 ana haber bültenini izleyerek ailenin durumunu öðrenen Kadýn ve Çocuk Hastanesinden Çocuk Uzmaný Doktor Kubilay AR Yaðmurtepe'ye ailenin yanýna gittiler. 7'de

KÜÇÜK ELÝF BENDE VARIM DEDÝ PERVARÝ'DE SERGÝ AÇILDI Yaðmurtepe de çok zor þartlar altýnda yaþamaya çalýþan yaþlý çiftin torunlarý küçük Elif artýk emin ellerde. Siirt Valisi Musa ÇOLAK'ýn giriþimiyle Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü küçük Elif'e sahip çýktý. Artýk küçük Elif'inde sosyal güvencesi olacak ve zor þartlar altýnda yaþamak zorunda olmayacak. Küçük Elif'in yüzü gülüyor ve Vali ÇOLAK sayesinde bende varým diyor artýk.

JANDARMA TEÞKÝLATININ 171 NCÝ KURULUÞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJI Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel niteliklerini ortadan kaldýrmaya yönelen her türlü yýkýcý ve bölücü örgüt ve unsurlara karþý kahramanca mücadele eden 5'te

Pervari Ýlçesi Halk Eðitim Merkezi yýlsonu sergisi açýldý. Ýlçenin Halk Eðitim Merkezi Salonunda açýlan sergide trikotaj, telkýrma, ahþap boyama, makine nakýþý, kurdela nakýþý, hazýr giyim kurslarýna devam eden kursiyerlerin yýl boyunca ürettikleri sergilendi. 7'de

DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ TÖRENLE VERÝLDÝ

5'te

SÝÝRT ÝMAM HATÝP LÝSESÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ 5 PÝLAV GECESÝ YAPILDI Siirt Ýlim Y a y m a Cemiyeti Öðrenci yurdunda yapýlan p i l a v gecesine S i i r t Üniversites i Mimarlýk Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr.Ömer Þahin, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr.Eþref Taþ.Emniyet Müdürü Celali Topuz, Siirt Müftüsü Faruk Arvas, ayný fakültenin genel sekreteri Mehmet Efe,Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat, Milli Eðitim Müdür Vekili Ýsa Güneþ, Ýmam Hatip Lisesi öðretmen ve yöneticileri ile mezunlar katýldý. Dernek Baþkaný Necmettin Çiçek bu okuldan mezun olanlarýn bu gün ülkemizin önde gelen kuruluþlarýnda baþarýlý birer yönetici olduklarýný belirtti.

ENGELLÝLER ARASINDA DAYANIÞMA Engelliler arasýnda dayanýþm a; belden aþaðýsý tutmayan genç, kendisi gibi felç olan gence akülü araç hediye etti. 3'te

Siirt Valisi Musa ÇOLAK Aydýnlar ilçesinde karne daðýtýrken eþi Gülsüm ÇOLAK ise Siirt'te öðrencilerin karne heyecanýna ortak oldu. 8'de

ÇOCUK YUVASIDA YIL SONU ETKÝNLÝÐÝ DÜZENLEDÝ Kültür Merkezinde düzenlenen yýlsonu gecesinde öðrenciler çeþitli skeçler oynadý, þiirleri yorumladýlar. 8'de ROUMÝ MÝLLETVEKÝLÝ HELVACIOÐLUNA ÝSRAÝL SALDIRISI NEDENÝYLE BÝR MESAJ GÖNDERDÝ

Kuveyt Ulusal Meclis Baþkan Yardýmcýsý ve Kuveyt Türk Parlamentolar Arasý Dostluk Grubu Baþkaný Abdullah Yousuf Al Roumi. 3'te

PEYNÝRCÝLER DERTLÝ VATANDAÞ DERTLÝ Peynir satýcýlarý dertli satýcýlar yaylalarda Siirt'li göçerler tarafýndan üretilen peynirlerin Siirt'e kadar ulaþamadýðýný 5'te

MOTOSÝKLET HÝDROJEN VE LPG ÝLE ÇALIÞTIRILIYOR Kimya Mühendisliði bölümü, Bor ve Enerji Araþtýrma Laboratuarýnda sürdürülen deneme çalýþmalarýnýn son aþamaya geldiði belirtiliyor. 4'te

sayfa1  

50 Kr 15 HAZÝRAN 2010 www.haber56gazetesi.com DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ TÖRENLE VERÝLDÝ YIL: 1 SAYI: 40 Kültür Merkezinde düzenlen...

sayfa1  

50 Kr 15 HAZÝRAN 2010 www.haber56gazetesi.com DERECEYE GÝREN ÖÐRENCÝLERE ÖDÜLLERÝ TÖRENLE VERÝLDÝ YIL: 1 SAYI: 40 Kültür Merkezinde düzenlen...

Advertisement