Page 1

BAÞKAN KUZU KALKINMANIN HÝBELERÝNDEN FAYDALANIN

Ticaret ve Sanayi Odasý binasýnýn yaný baþýnda faaliyetine yeni baþlayan Dicle Kalkýnma Ajansý Yatýrým Destek Ofisini ziyareti sýrasýnda Kalkýnma Ajansý Genel sekreteri Abdullah ERÝN ile görüþen STSO Baþkaný Güven Kuzu, hibeler için proje çalýþmalarýyla ilgili mevcut durumu görüþtü. STSO Baþkaný Güven KUZU'nun ziyaretinde konuþan Dicle Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Abdullah ERÝN, bölgenin kalkýnmasý için sanayi, tarýma dayalý sektör ve turizm alanlarýnda projeler üretilmesi gerektiðini belirterek, “Yatýrýmcýlarýmýz bu konuda çekinmesinler. Proje hazýrlasýnlar. Her konuda gerekli destekleri vereceðiz” dedi. STSO Baþkaný Güven KUZU ise yaptýðý açýklamada, "Ziyaretinin amacýnýn bölge kalkýnmasýnda büyük katkýlar sunacak olan Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn faaliyetlerini yerinde görmek ilgili üyelerimizin saðlýklý projeler üretebilmeleri için Siirt Yatýrým Destek Ofisinden çaðrýda bulunmanýn daha anlamlý olacaðý, kalkýnmanýn ancak bu tür projelerle olabileceði uzman ekiplerin profesyonelce yapacaklarý çalýþmalar neticesinde saðlýklý iþletmecilik olabileceðini düþüyoruz. Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn da bu noktada çok önemli bir rol üstlendiðini bölgemizde ve ilimizde, iþ yapmak isteyen giriþimcilerimizin, sanayicilerimizin, tarýma dayalý sanayiyi ve inanç turizmi gibi sektörleri çok iyi deðerlendirmeleri ve bu kapsamda projeler geliþtirmeleri lazým. Projelerin en iyisine öncelik verilecek ve hibe kaynak aktarýlacaktýr. Bu konularda üyelerimizin daha duyarlý olmalarýný özellikle istiyoruz." diye konuþtu.

ÞENTÜRK SÝÝRT'TEN AYRILDI Hükümet Konaðý önünde düzenlenen törende konuþan Vali ÞENTÜRK “ 2,5 yýldan fazla bir süreden beri Siirt' te görev yaptým. Dünyadaki her güzel þey gibi buradaki görevimde sona erdi. Ömrümün son demlerini burada geçirmek isterdim. Siirt' teki tarihi ve kültürel zenginlik kolay kolay hiçbir yerde bulunmuyor. Benim için önemli olan hoþ bir seda býrakmýþ olmak ve geldiðim gibi tertemiz bir þekilde gitmiþ olmaktýr.” Dedi. Vali ÞENTÜRK' ün uðurlama törenine Siirt' te bulunan Þanlýurfa Valisi Nuri Okutan ve diðer yetkililer ile kalabalýk bir vatandaþ topluluðu katýldý. Kendisini uðurlamaya gelenlerden de helallik isteyen Vali ÞENTÜRK daha sonra ilden ayrýldý. VALÝ ÞENTÜRK BASINLA VEDALAÞTI

Vali Necati ÞENTÜRK görev süresi boyunca gazetelerine haber olduðu yerel basýný, Siirt Postasý, Siirt Son-Söz, Güney, Zaman, Umut , Siirt Birlik ve Demokrat Siirt Gazetelerini ziyaret ederek onlardan da helallik istedi.

SÝÝRT TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI KUZU VALÝ ÞENTÜRKÜ MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ

YIL: 1 SAYI: 38

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 01 HAZÝRAN 2010

Yozgat' a atanan Vali Necati ÞENTÜRK' ü KUZU ziyaret etti. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven KUZU, Baþkan Vekilleri Nedim KUZU ve ÖZGÜR ÇALAPKULU da vali ÞENTÜRKÜ ziyaret ettiler. Oda Baþkaný KUZU, yaptýklarý katkýlarýndan dolayý Vali Necati ÞENTÜRK' e teþekkür etmek üzere geldiklerini belirtti. KUZU Vali ÞENTÜRK' e Siirt' te yaptýklarý katkýlardan dolayý plaket verdi.

SÝÝRT'TE YOKSUL OLMAK

Hiç düþündünüz mü arka sokaklarý, oradakileri ve yaþananlarý, neler oluyor kimin umurunda, açlýk ve düþkünlük limanýnda. Diyor þair… Ama ne arka sokaklarý düþünen var memlekette nede orada yaþayanlar ve yaþananlar, kimsenin umurunda. Her fýrsatta ilimizde yaþamaya çalýþan yoksul vatandaþlarý haber yapmaya devam ediyoruz. Buna bir yenisini daha, merkeze baðlý Yaðmur tepede yaþamaya çalýþan Sabri ve Bedriye ekin çiftini ekliyoruz. Sadece bir bölümü olan barakada 3 yaþýndaki torunlarýyla, Elif' le birlikte yaþýyor yaþlý çift. Maddi gelirleri olmayan çifte damadý ve köylüler bakýyor. Yürek burkan bir yaþamlarý olan yoksul çift yardým bekliyor.

PERVARÝ'DE 1 ÞEHÝT Siirt'in Pervari ilçe merkezinde þehit olan jandarma er Bahtiyar YALINCA' nýn cenazesi düzenlenen törenin ardýndan doðum yeri olan Kütahya' nýn Tavþanlý ilçesine gönderildi. Ýlçe merkezinde düzenlenen saldýrýda þehit olan Kütahya Tavþanlý ilçesi Köseler Köyü nüfusuna kayýtlý jandarma komando er Bahtiyar YALINCA (21) için Siirt 3. Jandarma Komando Tugayý Org. Salih Omurtak kýþlasýnda bir tören düzenlendi.Törene, Siirt' te bulunan Þanlýurfa Valisi Nuri OKUTAN, Siirt Vali Vekili Hamdi ÜNCÜ, kaymakamlar ve yetkililer katýldý. Törenin ardýndan þehit er YALINCA' nýn cenazesi Tavþanlý' ya gönderildi.

VALÝ ÞENTÜRK SÝÝRT SPOR ONURSAL KANAL56'YA BAÞKANI BEÞÝR ÝLÇÝNÝ ZÝYARET ETTÝ

Siirt Valisi Necati ÞENTÜRK Siirt Spor Onursal Baþkaný Beþir ÝLÇÝN' i iþ yerinde ziyaret ederek ondan helallik istedi. ÝLÇÝN, Vali ÞENTÜRK' e yeni görevinde de yeni baþarýlara imza atmasý dileðiyle bir kalem hediye etti.

VALÝ OKUTAN ESERLERÝNÝ GÖRDÜ Birlik Baþkaný Þuayip ASLAN, Vali OKUTAN' ýn fýstýk üreticileri birliði fahri baþkaný olduðunu ilan etti. Vali OKUTAN daha sonra çarþýya inerek esnafý ziyaret etti. Siirt' te fýstýkçýlýðýn yaný sýra fidancýlýðýnda temelini atan Vali OKUTAN, kezerde fýstýk üreticileri birliði baþkaný Þuayip ASLAN' ýn fidanlýðýnda inceleme yaptý. Vali OKUTAN; üretilen fýstýklarýn çok kaliteli olduðunu belirterek fýstýk üreticilerini kutladý. OKUTAN daha sonra Metin KAYRA' ya ait örnek fýstýk bahçesini gezerek bahçe sahipleri Burak ve Murat KAYRA ile görüþtü. Vali OKUTAN, kendi döneminden baþlayarak oluþturduklarý örnek bahçe nedeniyle bahçe sahiplerini tebrik etti.

HALKTAN DESTEK YAÐIYOR

Geçtiðimiz hafta kanalýmýz üzerinde oynanan kirli oyunlarý Kanal56 kapatýlmak mý isteniyor baþlýðý altýnda tüm Siirt halkýna aktarmýþtýk. Bunun üzerine vatandaþlar kanal56 ya yoðun bir þekilde destek verdi. Kanal56' ya destek telefonlarý yaðmaya devam ediyor. Vatandaþlar Kanal56' nýn Siirt' in sesi olduðunu, yolsuzluðun üzerine gittiði için kapatýlmak istendiðini söylediler.

VALÝ NECATÝ ÞENTÜRK KANAL56 DA V a l i ÞENTÜRK televizyonumu zu ziyaret e d e r e k K a n a l 5 6 çalýþanlarýyla vedalaþtý. K a n a l 5 6 televizyonu Y ö n e t i m K u r u l u B a þ k a n ý Necdet KUZU ve Genel Müdür Ayþen SEL ile bir süre sohbet e d e n Va l i ÞENTÜRK, Kanal56 televizyonu çalýþanlarýna teþekkür ederek, Kanal56' nýn sorumlu haber anlayýþýnýn ve ciddiyetin timsali olduðunu, her zaman birlik ve beraberlikten yana olduklarýný, Türkiye' deki basýn ahlakýnýn en iyi temsilcileri olduðunu belirtti ve Kanal56 çalýþanlarýna baþarýlar diledi.

sayfa1  

VALÝ ÞENTÜRKÜ MAKAMINDA ZÝYARET ETTÝ Yozgat' a atanan Vali Necati ÞENTÜRK' ü KUZU ziyaret etti. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý B a þ k a n ý...