Page 1

DEVLET BAKANI VE BAÞMÜZAKERECÝ BAÐIÞ:12 EYLÜL TÜRKÝYE'NÝN AB SÜRECÝNDE BÝR DÖNÜM NOKTASI

Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, ''Pakete boykot çaðrýsý yapanlar demokrasiye inanmayanlardýr'' dedi. Baðýþ, Siirt'te, AK Parti Kurtalan Ýlçe Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ýlçe Baþkaný Þirin Uður ile görüþen Baðýþ, ilçe baþkanlýðý önünde toplanan partilileri seslendi. 6'da

NÝCE MUTLU BAYRAMLARA

YIL: 2 SAYI: 52

HERKES SANDIÐA GÝTMELÝ

RAMAZAN AYINDA ÞEHÝT AÝLELERÝ UNUTULMADI

Siirt Sanayi ve Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Güven Kuzu yaptýðý açýklamada 12 Eylül'de yapýlacak olan referanduma "Evet" diyeceklerini belirtti. Bölgemizde halkýmýzýn sandýða gidip oy kullanma haklarýný kullanmalarý gerektiðini düþünen Kuzu, anayasa deðiþikliðinin siyasi partilere indirgenemeyecek, partiler üstü bir mesele olduðu söyledi. Burada kendi çýkarlarýmýzý, siyasi çýkarlarý deðil ülke çýkarlarýný öne çýkarmamýz gerektiðini de sözlerine ekledi.

Eþi Gülsüm Çolak ile birlikte Ulus ve Doðan mahallelerinde ikamet eden Makbule Araz'ý ve Hikmet Tunç'u evlerinde ziyaret eden Vali Çolak gýda, yakacak ve nakdi yardýmlarda bulundu. Ramazan ayýnda yardýma muhtaç ailelerin yanýnda þehit ailelerini de ziyaret ettiklerini belirten Çolak, "Þehit ailelerimiz her zaman baþýmýzýn tacýdýr. Evlerinde ziyaret edip, varsa sýkýntýlarýný dinliyoruz. Devlet olarak her türlü maddi ve manevi desteði saðlýyoruz. Bugün de ziyaret ettiðimiz þehit çocuklarýmýz benden özellikle eðitim desteði istediler. Bende Milli Eðitim Müdürümüze talimat vererek, dershane desteði verilmesi talimatýný verdim. Okuma-yazma bilmeyen diðer çocuklara da halk eðitim merkezi aracýlýðýyla okuma-yazma kursu vereceðiz. Amacýmýz þehitlerimizin bizlere birer emaneti olan bu çocuklarýmýzýn eðitimlerini en iyi þekilde saðlamaktýr"

www.haber56gazetesi.com

50 Kr 07 EYLÜL 2010

Siirt Valisi Musa Çolak, maddi ve manevi destekte bulunduðu þehit ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor.

ÝÞTE ''REFERANDUM'' ANKETÝ HABER 56 gazetesinin 578 kiþi üzerinde yaptýðý referandum anketine göre seçmenlerin yüzde 61'i ''EVET'' dedi. ''HAYIR'' diyenlerin oraný ise yüzde 10 olurken, oy vermeyenlerin oraný yüzde 20 oldu. Geriye kalan yüzde 9 ise kararsýz. Çoðunluðun evet dediði ilimizde, Tayyip Erdoðan fonksiyonunun aðýr bastýðýný dile getiren vatandaþlar Siirt'teki tüm olumsuzluklara raðmen "EVET" diyeceklerini söylediler. Oy vermeyen vatandaþlarýn bir kýsmý BDP'li olup bir kýsmý da Siirt'teki iþsizlik, yoksulluk, yolsuzluk kýsaca ilimizdeki tüm olumsuzluklardan dolayý oy vermeyip boykot edeceklerini dile getirdiler. BDP'li bazý vatandaþlarýmýzýn "EVET" demesi de dikkat çekti.

DAHA FAZLA DEMOKRASÝYE DOÐRU BÝR TEMEL ATMAKTAYIZ

BAYAN ÇOLAK FENERBAHÇELÝ YÖNETÝCÝLER ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKTI SÝÝRT'E BARAJ KURUYOR

Afif Demirkýran, Haber56 gazetesine verdiði özel demeçte þunlarý söyledi: “Ramazan ayýnýn baþýndan beri Siirt bölgesinde referandum çalýþmalarý yapmaktayýz. Ayný zamanda bu çalýþmalar þehir merkezinin yaný sýra ilçe ve köylerde de devam etmektedir. Vatandaþlarýmýzýn ilgi ve alakasý bizi mutlu etmiþtir. Bu mutluluðun ana kaynaðý Siirt halkýnýn inancý ve güvenidir. Askeri vesayet altýnda hazýrlanan 12 Eylül Anayasasý'na yine bir 12 Eylül günü halkýmýz dur diyecektir. Ýnsanlarýn bu ülkede bir daha fiþlenmemesi, hor görülmemesi, haksýzlýða uðramamasý için bu anayasa paketine halkýmýz “evet “diyecektir. 5'te

EMNÝYET MÜDÜRÜ GÜVEN, GÜVEN V E R M E Y E D E VA M E D Ý Y O R Siirt Emniyet Müdürlüðü Asayiþ ekipleri, kent merkezinde meydana gelen 5 ayrý hýrsýzlýk olayýný aydýnlattý.

Doðum yaparken annelerini kaybeden ve en büyükleri 10 yaþýnda olan Esra, Ömer Faruk, Metin, Elif Nur ve Osman adýndaki çocuklarý yaþadýklarý evde ziyaret eden Gülsüm Çolak, "Kýsa zaman önce doðumda anneleri vefat eden bu beþ çocuðumuz herkesten fazla ilgiye, þefkate ve sevgiye ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu amaçla çocuklarýn aile ortamýndan koparýlmadan yaþamlarýný sürdürebilmeleri için çocuklarýn bakýmýný üstlenen yengelerine her ay ortalama 670 TL Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü'nce nakdi yardým yapýlacaktýr. Amacýmýz çocuklarýn öz ailesinden kopartýlmadan çocuklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamaktýr. Sýcak aile ortamýnda çocuklarýn yetiþmesi çok önemlidir. 6'da

Fenerbahçeli yöneticilerin ortak olduðu Siirt'teki Kirazlýk Hidroelektrik Barajý start aldý. Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým ile yöneticiler Nihat Özdemir, Ali Yýldýrým, Murat Özaydýnlý ve eski yönetici Mahmut Uslu'nun ortak olduðu Siirt'teki Kirazlýk Hidroelektrik Barajý, 1 yýllýk gecikmeyle start aldý. 5'te

Hýrsýzlýk yaptýklarý tespit edilen 3 kiþi tutuklanýrken, 11 kiþi serbest býrakýldý. Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada; Karakol Mahallesi, Aydýnlar Caddesi, Doðan Mahallesi, Þeyh Musa Caddesi, Yeni Mahalle, Eðitim Caddesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleþtirilen 5 ayrý hýrsýzlýk olayýnýn çözüldüðü ifade edildi. Açýklamada, çalýntý mallarýn sahiplerine teslim edildiði belirtildi. Ayrýca 5 hýrsýzlýk olayýyla ilgili mahkemeye sevk edilen 14 kiþiden 3'ünün tutuklandýðý, 11 kiþinin ise serbest býrakýldýðý aktarýldý.

sayfa1 renkli  

DEVLET BAKANI VE BAÞMÜZAKERECÝ BAÐIÞ:12 EYLÜL TÜRKÝYE'NÝN AB SÜRECÝNDE BÝR DÖNÜM NOKTASI DAHA FAZLA DEMOKRASÝYE DOÐRU BÝR TEMEL ATMAKTAYIZ Y...

sayfa1 renkli  

DEVLET BAKANI VE BAÞMÜZAKERECÝ BAÐIÞ:12 EYLÜL TÜRKÝYE'NÝN AB SÜRECÝNDE BÝR DÖNÜM NOKTASI DAHA FAZLA DEMOKRASÝYE DOÐRU BÝR TEMEL ATMAKTAYIZ Y...

Advertisement