Page 1

SAYFA

5

PERÞEMBE

YIL 2

14 NÝSAN 2011

www.haber56gazetesi.com

SAYI 84

VALÝ EÞÝ GÜLSÜM ÇOLAK'TAN, TALASEMÝ HASTALARINA ÞEFKAT ELÝ

S

iirt Talasemi Dernek baþkaný Arzu Baþaran burada yaptýðý açýklamada,” Siirt Talasemi Derneði olarak 2006'dan bu yana Talasemi Federasyonu aktif üyesi olarak faaliyetlerimiz devam ediyor, 11-15 Mayýs 2011 tarihinde Antalya'da yapýlacak olan Uluslar arasý Talasemi kongresine Avrupa ve Asya'daki birçok ülkeden bilim adamý ve talasemili hastalarý katýlacak, Ýlimizden de 15 Talasemili gencimiz bu kongreye katýlacaktýr. Bu gençlerimiz için kendi hastalýklarý ile ilgili yeni geliþmeler bilimsel araþtýrmalar son tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler alacaklar ve diðer talasemili gençlerle olan baðlarýn güçlenmesi hedeflenerek, önemli bir kaynaþma saðlanarak, talasemi hastalarýnýn seslerini duyurabilmeleri için önemli bir adým atmýþ olacaklardýr. Özelikle kogreye katýlacak olan çocuklarýmýzýn tüm giyim ihtiyaçlarýný temin eden ve bizlere gösterdiði ilgi ve desteklerinden dolayý, Gülsüm Çolak Hanýmefendiye teþekkür ediyoruz.”dedi. Siirt Valisi Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak' ta yaptýðý konuþmada,” Ýlimizde faaliyet gösteren “Siirt Talasemi Derneði” nin yaptýðý faaliyetlerin bir gönüllük esasýna dayandýðýný, talasami hastasý çocuklarýmýzýn sorunlarýyla yakýnen ilgilenen bu tür sivil toplum kuruluþlarýnýn mutlaka desteklenmesi gerektiðine vurgu yaparak, bizlerde bugün kendi aramýzda topladýðýmýz yardýmlarla Anatalya Ýlinde yapýlacak olan uluslar arasý Talasemi kongresine katýlacak olan Çocuklarýmýzýn temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý amacýyla, kendilerine giyim yardýmýnda bulunuyoruz,” dedi. Daha sonra Vali eþi Gülsüm Çolak, 15 talasemi hastasý çocuklarla birlikte, Ýlimiz merkezinde bulunan giyim maðazalarda, Kýzmeslek lisesi öðretmenleri nezaretinde çocuklar tek tek giydirildi. Vali eþi Gülsüm Çolak'ýn ziyaret programýna; Siirt Talasemi dernek baþkaný Arzu Baþaran, dernek yöneticileri, öðretmenler ve Talasemi hastasý çocuklarýn kendileri ve aileleri katýldý.

VALÝ ÇOLAK; GEREKEN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAK B

itlis Deresinin taþmasýndan dolayý meydana gelen sel ve bir bayanýn dere sularýna kapýlmasýnýn ardýndan ilçeye giden Siirt Valisi Musa Çolak her türlü önlemin alýnacaðýný ve vatandaþlara yardýmcý olunacaðýný söyledi. Baykan ilçe merkezinin içinden geçen Bitlis deresi akþamdan beri yaðan saðanak yaðmur nedeniyle taþtý. Taþkýnýn getirdiði odun ve çalý çýrpýlarý toplamak isteyen vatandaþlardan Muhabbet Göktekin ilçe merkezinin 2 km uzaðýnda çalý çýrpý toplarken dengesini kaybederek dere sularýna kapýldý. Siirt Valisi Musa Çolak Baykan ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Vali Çolak “Gerçekten çok büyük bir yaðýþla karþýya kaldýk. Bu yaðýþlarla birlikte özellikle karayollarýnda büyük zarar meydana geldi. Karayollarý ve Özel Ýdare ekipleri de yanýmda. Burada incelemeler yapýyorum. Tehlikeli gördüðüm yerlerde talimatlar veriyorum. Önlemler alýnmasýný saðlýyorum. Burada bir kadýn daðlardan gelen odunlarý toplamak isterken suya kendini kaptýrýyor. Acil afet durum ekipleri jandarma ekipleri korucular burada arama çalýþmalarý yapýlýyor. Böyle bir kaybýmýz var. Ýnþaallah sað salim buluruz. Baþka üzücü bir kaybýmýz yok. Yollarda tahribat var. O konuda önlemleri alýyoruz. Bu arada bütün vatandaþlarý sele karþý tedbirli olsunlar. Taþkýna karþý tedbirli olsunlar.” Dedi. Dere sularýnýn kara yollarýndaki tahribatýn yaný sýra birçok yerde istinat duvarlarýnýn da yýkýlmasýna yol açtýðý belirtiliyor. Öte yandan ilçe merkezinde dere kenarýnda bulunan müftülük ve bazý evleri de su bastý. Kaymakam Murat Süzenin son 24 saatten beri su basma ihtimali olan yerlerde gerekli önlemlerin alýnmasý için çalýþma yürüttüðü belirtildi. Süzen dere kenarýndaki köylerde incelemelerini sürdürüyor.

GÜLTEN KIÞANAK SEL SULARINA KAPILIP KAYBOLAN STSO'DAN MUHABBET GÜLTEKÝN AÝLESÝNÝ ZÝYARET ETTÝ A

S

iirt Baðýmýsýz adayý Gülten Kýþanak Siirt Baykan Ýlçesi'nde etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle taþan derenin sularýna kapýlan Muhabbet Gültekin'nin (50) ailesini ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.Baykan BDP Ýlçe binasýna geçen Kýþanak ve beraberindekiler ilçe yönetimi ile kýsa bir görüþme gerçekleþtirerek yaþanan sel olayý hakkýnda ilçe yöneticilerinden bilgi aldýlar. Ziyaret sebebleri ile ilgili olarak kýsa bir açýklama yapan Kýþanak Baykan'da bulunma sebeplerinin taþan dereden odun toplamak için Baykan çýkýþýndaki obalý köprüsünde hemen yanýnda bulunan Gültekin ailesi üyesi Muhabbet Gültekin'nin akýbeti hakkýnda bilgi almak olduðunu ve Gültekin ailesinin acýsýný paylaþmak ve geçmiþ olsun dileklerinde bulunmak olduðunu söyledi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ta olaydan büyük bir üzüntü duyduklarýný ve Gültekin ailesinin açýsýný paylaþtýklarýný belirterek Muhabbet Gültekin'nin bulunmasý için Siirt belediyesi olarak ellerindeki tüm imkanlarý seferber edeceklerini söyledi.

DEV EKRAN

raç trafiðine kapalý olan Güres Caddesine yerleþtirilen ekranla ilgili olarak oda baþkan vekili F.Özgür Çalapkulu, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ekranda siyaset ve reklam dýþýnda her türlü yayýnýn yapýlacaðýný belirtti. Dev ekranýn 100 bin TL'lik bir maliyetinin olduðunu belirten Çalapkulu; “Güres Caddesine yerleþtirdiðimiz bu dev ekranla ilde yapýlan bütün çalýþmalarý yansýtacaðýz. Ýlimizin tanýtýmýný gerçekleþtireceðiz. Tarihi ve kültürel mekanlarýmýzý il dýþýndan gelen insanlara ve hemþerilerimize göstereceðiz. Hemþerilerimize ve üyelerimize duyurularýmýzý buradan yapacaðýz. Bu ekranda yansýtmayacaðýmýz iki konu var. Bunlarda reklamlarla siyasi konulardýr. Bu ekranda kesinlikle ticari reklam ve siyasi propaganda yapýlmayacaktýr.''dedi.

SÝÝRT BELEDÝYE MECLÝSÝNDE SEÇÝMLER YAPILDI KAYMAKAMCAN REHABÝLÝTASTON MERKEZLERÝNÝ ZÝYARET ETTÝ

SADAK; ÝMAR PLANINDAN TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak; özel bir inþaat þirketi tarafýndan Yeni Mahallede temel yapýmý devam eden bir inþaattýn imar yasalarýna ve planýna aykýrý olmasý nedeniyle yapýmý durdurulan inþaat'ta yaptýðý inceleme ardýndan yaptýðý açýklamada belediye yönetimi olarak imar yasasý ve planlarýndan kesinlikle taviz vermeyeceklerini ifade ederek müteahhit ve inþaat þirketlerin imar planýna ve yasalara uyarak inþaat yapmalarýný istedi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak; Yeni Mahalle özel bir inþaat tarafýndan yapýmýna yeni baþlanan bir inþaatta incelemelerde bulundu. Ýmar müdürlüðünce yapýlan denetleme ve incelemeler ardýndan yapýlan inþaatýn ruhsat eklerine aykýrý olarak taban alanýnda geniþletme ve inþaattýn önünde bulunan yola 5 metrelik payýn ihlal edilmesini nedeniyle þirketin inþaat ruhsatýna uygun olarak yapýlmasý ve imar kurallarýna uymamasý nedeniyle inþaatýn yapým çalýþmalarýný durduruldu. Ýmar Müdürlüðüne baðlý teknik ekip ile birlikte inþatta incelemelerde bulunan Sadak teknik ekip tarafýndan yapýlan inþaat hakkýnda bilgilendirilmesi ardýndan yaptýðý açýklamada 'belediye yönetimi olarak imar yasasý ve planlarýndan kesinlikle taviz vermeyeceklerini ifade ederek müteahhit ve inþaat þirketlerin imar planýna ve yasalara uyarak inþaat yapmalarýný istedi.

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen yol kontrolü sýrasýnda üç ayrý araç içerisinde toplam 27 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgiye göre, Merkez Jandarma Komutanlýðý sorumluluk bölgesinde, adli makamlardan alýnan arama kararýna istinaden icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasýnda üç ayrý araç içerisinde yapýlan aramada, gizlenmiþ vaziyette toplam 27 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, olay ile ilgili olduðu tespit edilen 3 kiþi, adli makamlara sevk edildi.

S

iirt Belediye Meclisinde organlarýna seçim yapýldý. Meclis Baþkan vekillikleri, meclis katip üyelikleri, encümen üyelikleri, imar komisyonu ve plan ve bütçe komisyon üyelikleri için seçim yapýldý. Belediyeden yapýlan açýklamada “31 üyeden 28 üyenin katýldýðý seçimlerde Meclis 1'inci ve 2'nci Baþkan Vekilliklerine Ahmet Arslan ve Mustafa Altýnkum, Abdullah Sezgin ve Ali Timurlenk Meclis Katip Üyeliklerine, Reþit Teymur Gülbahar Karataþ Kumri Küçlü, Yahya Tetik,encümen üyeliklerine ise Hidayet Elinç, Besna Sercan, Mustafa Taþçý, Mansur Özkýlýç, Abdullah Adýgüzel, Ömer Özer getirildi.

K

urtalan Ýlçe Kaymakamý A.Halim Can ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü ile beraber ilçede bulunan rehabilitasyon merkezlerini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu. Kaymakam Can Mavi Yaþam Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Tekcan Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve son olarak Büyük Umutcan Eðitim ve Rehabilitasyon merkezine geçerek burada bulunan özürlü öðrencilerle yakýndan ilgilenerek eðitim durumlarý hakkýnda bilgi aldý.

ZAYÝ ÝLANI

Siirt Üniversitesi Rektörlüðünden Almýþ Olduðum Nüfus Cüzdanýmý Kaybettim Hükümsüzdür.

sayfa 5  

SAYFA 5 PERÞEMBE YIL 2 SAYI 84 S gerçekleþtirilen yol B sularýna kapýlmasýnýn ardýndan ilçeye S tarafýndan Yeni Mahallede S Siirt Talasemi D...