Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

05 NÝSAN 2011

www.haber56gazetesi.com

SAYI 81

TSO ÝLE GARANTÝ BANKASI ARASINDA PROTOKOL ÝMZALANDI

HZ. ALÝ'NÝN OÐLU, MUHAMMED BÝN HANÝFE ANILDI

S

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý ile Garanti Bankasý Siirt Þubesi arasýnda üyelerine yönelik hizmetlerde avantajlar tanýyan bir protokol imzalandý. Odada düzenlenen imza törenin de konuþan STSO Baþkan Vekili Nedim Kuzu, oda olarak üyelerine yönelik hizmetlerine bir yenisini eklemenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Kuzu; “Oda olarak her alanda üyelerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu günde böyle bir hizmetin mutluluðunu yaþýyoruz. Daha önce bazý bankalarla anlaþmaya varmýþ ve üyelerimize kredi dahi verdikleri hizmetlerde avantajlar tanýyan protokolleri imzalamýþtýk. Bu günde ilimizde yeni açýlan Garanti Bankasý ile bir protokol imzalýyoruz. “ dedi. Kuzu “Büyüyen Anadolu Programý” kapsamýnda Vakýflar Bankasý Siirt Þubesi ile de bir protokol imzaladýklarýný sözlerine ekledi. Protokol daha sonra Þube Müdürü Mehmet Emin Ataþ ve Nedim Kuzu tarafýndan imzalandý.

ÇALINTI MALLAR SAHÝPLERÝNE TESLÝM EDÝLDÝ

S

iirt'te Emniyet müdürlüðünün yaptýðý çalýþmalar sonucu ele geçirilen çalýntý mallar sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. A s a y i þ Þ u b e Müdürlüðünde düzenlenen törende, çeþitli zamanlarda evlerden ve bir vakýftan çalýnan dört adet telefon, 1 adet laptop ve antika deðere sahip olduðu düþünülen bazý bakýr eþyalar sahiplerine teslim edildi. Törende konuþan Asayiþ Þube Müdürü Gülbey Yolcu vatandaþýn can ve mal güvenliðini saðlamaya çalýþtýklarýný belirterek “Vatandaþlarýmýzdan beklentimiz en ufak þüphelerini 155 polis imdat telefonuna bildirmeleridir. Vatandaþla kurduðumuz diyalogun gücü oranýnda baþarýlý oluruz.” Dedi. Yolcu, çalýntý mallarla ilgili olarak 7 kiþinin göz altýna alýndýðýný belirtti. Bulunan mallar feslim edildikten sonra bir açýklama yapan vatandaþ polis teþkilatýna teþekkür ettiler.

PROF. DR. BAÞ ÇOCUKLARIMIZI DOÐAYLA TOPRAKLA BULUÞTURALIM ANADOLUNUN ZENGÝN TOHUM POTANSÝYELÝNÝ YOK ETTÝK

T

EMA Vakfý yönetim kurulu Baþkaný Prof. Dr. Lütfü Baþ, çocuklarýn toprakla doðayla buluþturulmasý gerektiðini belirtti. Prof. Dr. Baþ, Anadolu'nun zengin tohum potansiyelini de yok ettiðimizi söyledi. Siirt Öðretmenler Derneðinin, SODES kapsamýnda yürüttüðü 100 Örnek Öðrenci Projesi dahilinde, Özel Celal Deðer Ýlköðretim Okulunda bir konferans veren Prof. Dr. Lütfü Baþ, doðanýn korunmasý ve TEMA ' nýn çalýþmalarý konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Lütfü Baþ “Doðanýn dengesini bozduk.Doðadan uzaklaþtýk.Çocuklarýmýzý doðayla toprakla buluþturalým.Bu özellikle ilk 6 yaþ grubu için çok önemlidir. Besinlerimiz de bozuldu.Anadolu'nun çok zengin bir tohum potansiyeli vardý. Bu potansiyeli ihmal sonucu yok ettik. Uzakdoðu'da yetiþen 140 bin çeþit pirincin üçte ikisinin genetiði bozuldu.Çocuklarýmýza su, süt ayran ve doðal meyvelerin taze sýkýlmýþ meyve suyunu içirelim. Çocuklarýmýzýn genetiði deðiþtirilmiþ gýdalarla beslenmesini istemiyoruz.” Dedi. TEMA çalýþmalarýnda deðinen Prof.Dr.Lütfü Baþ, toprak, tohum ve teraslamaya önem verdiklerini söyledi. Prof.Dr.Lütfü Baþ konferansýnýn sonunda öðrencilerin ve izleyenlerin sorularýný cevaplandýrdý. SODES Proje Koordinatörü Nurettin Kebapçý, Prof.Dr.Baþ'ýn konferans için kendisine ödenen 1.600 TL ücreti yoksul öðrencilere daðýttýðý açýklandý. Konferansý Vali yardýmcýsý Orhan Burhan bazý kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ile öðrenciler takip etti.

H

z. Ali'nin Oðlu Muhammed Bin Hanife Anýldý. Siirt'in Þirvan Ýlçesine baðlý Taþlý Köyünde her yýl olduðu gibi bu yýlda görkemli bir þekilde Hz. Ali'nin Oðlu Muhammed Bin Hanife'yi anma etkinliði düzenlendi. Mart ayýnýn son üç gününde yapýlan Hazreti Ali (R.A) Hazretlerinin Hanife adlý eþinden doðma oðlu Muhammed Bin Hanife Hazretlerini anma etkinliðinin son gününde Siirtliler ve deðiþik illerden gelen vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Kurulan çadýrlarda Halkýn genel anlamdaki bütün ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde yiyecek içecek ve çocuklarý

sevindirecek oyuncaklar satýldý. Anma etkinliði hakkýnda Ziyaretçiler “Böyle anlamlý bir günde kalabalýk bir þekilde bir araya gelmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Herkesimden insanlarýn ziyaret ettiði bu zatý rahmetle anarken bol bol dua edip hatimler indirdik dediler. Panayýr havasýnda geçen anma etkinliðe çok sayýda vatandaþ ve seyyar satýcýlar katýldý. Kabir baþýnda dua eden misafirler, Panayýr yerine geçerek birbirleriyle halay çekti. Anma etkinliðine Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ta katýldý.

D

icle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) 2011 yýlý mart ayý yönetim kurulu toplantýsý Mardin'de yapýldý. DÝKA Yönetim Kurulu toplantýsý Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan baþkanlýðýnda, Siirt, Mardin ve Batman Valileri, belediye baþkanlarý, il genel meclis baþkanlarý ile sanayi ve ticaret odasý baþkanlarýnýn katýlýmýyla yapýldý. Kilis Valiliðinden Mardin Valiliðine atanan Vali Turhan Ayvaz ilk defa yönetim kuruluna katýldý. Bölgenin potansiyellerinin ve sorunlarýnýn masaya yatýrýldýðý toplantýda, 2010 yýlý yýllýk faaliyet raporu deðerlendirileceði belirtildi. Þýrnak Valisi Özkan, toplantýda yaptýðý konuþmada, Dika'nýn 2011 yýlý 3. Olaðan Yönetim Kurulu Toplantýsýný gerçekleþtirdiklerini, toplantýda Yöresel Ürünlerin Deðerlendirilmesi ve Katma Deðerli Ürünler Haline Getirilmesi Projesi'nde yer alan çalýþmalarýn ara raporlarýnýn görüþüleceði kaydetti. Dika toplantýsýna Siirt Valisi Musa Çolak ve Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ta katýldý.

V

ali Çolak “Siirt'te emniyet teþkilatý halkla bütünleþmiþ ve kaynaþmýþtýr.Sosyal demokratik bir ülke olan ülkemizde polis teþkilatý son yýllarda büyük hamleler gerçekleþtirmiþ ve modern yöntemleri kullanmaya baþlaþmýþtýr.” Dedi. Güres Caddesi üzerinde çadýrlarda kurulan sergide emniyet teþkilatýna baðlý birimlerin çalýþmalarý, SODES kapsamýnda uyguladýklarý projeler ve bomba imha, gaz bombasý gibi kullandýklarý araç ve gereçler sergileniyor. Serginin açýlýþý nedeniyle Toplum Destekli Polis Bürosu personeli öðrencilerle kolbastý oynarken, Narkotiðe baðlý bir köpek arabada saklanan uyuþturucuyu buldu. Serginin açýlýþýnda çocuklara broþürlerin yaný sýra çeþitli ikramlarda da bulunuldu. Serginin açýlýþýna Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak,Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, PMYO Müdürü Cumali Aslancan,Kamu Kurum ve Kuruluþ Müdürleri ile vatandaþlar katýldý.

BAÐ-KUR PRÝM BORCU BULUNANLAR ÝÇÝN ZÝRAAT BANKASINDAN BÜYÜK FIRSAT Z

iraat bankasýndan bað kur prim borcu bulunanlara büyük fýrsat Ziraat bankasýndan yapýlan açýklamada bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda 6111 sayýlý Kanun uyarýnca, 5510 sayýlý “Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu”nun 4. maddesinin birinci fýkrasýnýn (b) bendi (hizmet akdine baðlý olmaksýzýn kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlar-Bað-Kur'lular) kapsamýnda emekliliðe hak kazanabilecek ve yaþlýlýk aylýðý baðlanabilecek sigortalýlar ile birikmiþ prim borcu bulunan, ancak söz konusu borcun ödenmesi halinde dahi emekliliðe hak kazanamayacak olan sigortalýlara prim borçlarýnýn SGK'ya aktarýlmasýna yönelik olarak kullandýrýlmak üzere ZÝRAAT BANKASI'NIN bütün Þubeleri tarafýndan “Bað-Kur Prim Borcu Kredisi” adý altýnda azami 60 ay vadeli, masrafsýz tüketici kredisi kullandýrýlacaktýr. Kimler Yararlanabilir: SGK'ya (BAÐ-KUR) birikmiþ borcu olup, borcun ödenmesi halinde emekliliðe hak kazanacak sigortalýlara, Emekliliðe hak kazanmamýþ, birikmiþ prim borcu olan, mevcut prim borcunu yapýlandýrmak isteyen sigortalýlara, Bankaca; 60 ay vade aralýðýnda% 0,79 faiz oraný ve masrafsýz olarak “PRÝM BORCU KREDÝSÝ “

kullandýrýlabilecektir. Þubelerimize Yapýlacak Müracaat Ýçin Gerekli Belgeler : 1. Þubelerimiz veya SGK'dan temin edilecek dilekçe 2. Müþterinin Ýndirimli Prim Borcu tutarý . 3. Bireysel Kredi Baþvuru Formu, Nüfus Cüzdaný/Sürücü Belgesi.

sayfa 5  
sayfa 5  

T çocuklarýn toprakla doðayla Z Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý H bu yýlda görkemli bir þekilde Hz. Ali'nin...

Advertisement