Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

SAYI 79

www.haber56gazetesi.com

29 MART 2011

SOSYAL HÝZMET VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ HÝZMETE AÇILDI MÝLLETVEKÝLÝ DEMÝRKIRANDAN DSÝ ÞUBESÝNÝN KURULDUÐU MÜJDESÝ S

osyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezinde verilen hizmetler konusunda Vali Musa Çolak'a bilgi sunan Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat, "Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðümüze baðlý Yeni Mahalle Toplum Merkezi bünyesinde açtýðýmýz Sosyal Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi geçen hafta itibariyle hizmet vermeye baþladý. Merkezimizde, Danýþma Masasý, Sosyal Hizmet Alan Taramasý Masasý, Aile Rehberlik Masasý, Toplumsal Geliþim Masasý, Sosyal Hizmet Modeli Uygulama Masasý ve Ýzleme ve Deðerlendirme Masalarýný kurmuþ bulunuyoruz. Dedi. Siirt'te sosyal hizmetler alanýnda büyük bir ihtiyacý karþýlayacak olan Sosyal Rehabilitasyon Merkezinin kurulmasýna öncülük ettiðini ve bu anlamda büyük destek verdiðini kaydeden Vali Musa Çolak, "Yeni kurulan Sosyal Rehabilitasyon Merkezimizde, ilk aþamada 1 psikolog, 4 sosyal hizmet uzmaný, 1 sosyolog, 2 hemþire ve 3 memurun görev almasýný saðladým. Diðer ihtiyaç duyulan personelin atamalarýný da en kýsa sürede yapacaðýz. Bu merkezimizin en önemli fonksiyonu, vatandaþlarýmýzýn kuruma gelmesini beklemeden devlet olarak ayaðýna gidip, sorunlarýný yerinde tespit etmek ve diðer kurumlarýn görev alanlarý ile ilgili koordinasyonu saðlamaktýr. diye konuþtu. Buradaki incelemelerini tamamlayan Vali Musa Çolak, TOKÝ konutlarýnýn arka tarafýnda yapýmý devam eden engelsiz yaþam merkezinin inþaat çalýþmalarýný denetledi. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Çolak, inþaat çalýþmalarýnýn hýzlandýrýlmasýný ve bir an önce bitirilmesi için talimat verdi. Toplam 5 bölüm ve idare binasýndan oluþacak engelsiz yaþam merkezi inþaatýnýn yüzde 70 civarýnda tamamlandýðý belirtildi.

D

emirkýran; “Uzun yýllardan beri ilimizde bir DSÝ Þubesinin kurulmasý özlemi duyulmaktaydý. Yaptýðýmýz giriþimler sonucu bu þubenin kurulmasý kesinleþti. Çevre ve Orman Bakanlýðý ile DSÝ Genel müdürlüðü nezdinde yaptýðýmýz giriþimler olumlu sonuçlandý. DSÝ Genel Müdürlüðü ilimizde Diyarbakýr 10'cu Bölge Müdürlüðüne baðlý olarak bir þube kurulmasýna karar verdi. Bununla ilgili yasal iþlemler tamamlandý, gerekli onaylar alýndý. Bu þubemize kalýcý bir hizmet binasý bulununcaya kadar eski adliye binasý tahsis edildi. DSÝ Þubesi en kýsa zamanda geçici olarak bu binada ilimize hizmet vermeye baþlayacaktýr. Taþkýnlarýn önlenmesi dahil, ilimizin tarýmsal potansiyelini harekete geçirilmesi; kurak topraklarýn sulanmasý ve insanlarýmýzýn saðlýklý içme suyuna kavuþmalarýnda önemli görevler üsteleneceðine inandýðýmýz ve DSÝ'nin ilimizde yaptýðý projelerin daha kýsa sürede gerçekleþmesini saðlayacak olan bu þubenin hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum.” Þeklinde açýklamada bulundu.

BELEDÝYE ÝÞ SENDÝKASI ÝLE AYDINLAR ÝLÇE BELEDÝYESÝ ARASINDA TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÝMZALANDI

SÝÝRT'TE FÝDAN DÝKÝMÝ

B

elediye hizmet binasýnda düzenlenen toplu iþ sözleþmesi imza töreninde konuþan Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu göreve geldikleri günden bu yana iþçilerin alacaklarý 180 bin TL civarýndaki borcu ödemeye baþladýklarýný ve bu borcu 21 bine düþürdüklerini söyledi. Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Halit Akýnay yaptýðý konuþmada belediyede çok demokratik bir ortamda sözleþmeyi uzlaþma içerisinde imzalandýðýný ve bununda kendilerini mutlu ettiðini söyledi. Akýnay “Geçtiðimiz dönem bu belediyemizle sözleþmede anlaþma saðlanamadýðý için konu uzlaþma kuruluna yansýmýþtý. Buda bizi ve çalýþanlarýmýzý üzmüþtü. Þimdi çok demokratik bir ortamda demokrasinin tüm kurallarýný iþletilerek bir sözleþme imzalýyoruz. Bu bizim için çok deðerlidir ve önemlidir.17 iþçiyi kapsayan toplu iþ sözleþmesi ile ilk yýl % 20 diðer iki yýlda %10 ar zam yapýldý. Bu görüldüðü gibi enflasyonunun üstünde bir rakamdýr.“ Dedi. Törende daha sonra, Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu ve Akýnay sözleþmeyi imzaladýlar.

S

A

ydýnlar yolu üzerinde bulunan Þeyh Zeynep Türbesinin bahçesindeki aðaçlandýrma çalýþmasýna katýlan bayan Çolak “Siirt'in yeþilliðe ihtiyacý var. Bu memleketi aðaçlandýrmamýz ve gelecek nesillere yeþillikler içerisinde bir Siirt býrakmamýz gerekir. Bu konuda Siirtli bayanlara büyük görevler düþtüðüne inanýyorum.Bu nedenle kamu kurum ve kuruluþ müdürlerinin eþleri ile birlikte Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðünün bu çalýþmasý katkýda bulunmak için buradayýz.” Dedi. Çevre ve Orman Ýl Müdürü Vedat Erman, hazýrladýklarý bir proje dahilinde öncelikle il rmerkezin de ki yüze yakýn türbenin bahçelerinin ve uygun alanlarýnýn aðaçlandýrýlacaðýný söyledi. Erman; “Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü olarak kýrsal kesimin aðaçlandýrýlmasýnýn yaný sýra il ve ilçe merkezindeki türbeleri aðaçlandýrmaya baþladýk. Ýlk çalýþmamýza Sayýn Gülsüm Çolak ve kamu kurum kuruluþ müdürlerinin eþleri de katýldýlar. Kendilerine teþekkür ediyorum.” Dedi. Törene katýlanlar daha sonra hep birlikte aðaç diktiler.

TSO VE DÝKADAN GÝRÝÞÝMCÝLERE KOBÝLERE EÐÝTÝM PROJESÝ

T

icaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada “Dicle Kalkýnma Ajansý 2010 Teknik Destek Programý kapsamýnda yürütülecek olan “Küçük KOBÝ'ler Büyük Projelere Ýmza Atsýn” projesi dahilinde Kalkýnma Ajanslarý ve AB Projeleri sürecinde, KOBÝ Bileþeni için proje hazýrlamak ya da deðerlendirmek isteyen KOBÝ çalýþaný veya sorumlularýnýn proje hazýrlama, planlama ve uygulama konusunda eðitilmeleri ile adý geçen faaliyetleri uygulamalý olarak inceleme ve deðerlendirme fýrsatýný bulmalarýný saðlamak ve AB ve Kalkýnma Ajanslarý hibe projelerinin örnek proje çalýþmasý ile uygulamalý olarak öðretilmesi ve sertifikalandýrýlmasý planlanmýþtýr. Projenin genel amacý; Siirt ilinde proje yazma kapasitesini artýrmak ve KOBÝ'lerin hibe desteklerinden yeterli düzeyde ve etkin bir þekilde yararlanmalarýný saðlamaktýr. Projenin özel amacý 2011 yýlý Mali Destek Programýna yönelik KOBÝ'leri hazýrlamaktýr. Bu nedenle Dicle kalkýnma ajansý 2011 yýlý Mali Destek Programýndan yararlanmak isteyen KOBÝ'lerin odamýz web sayfasýndan baþvuru formunu ve gerekli evraklarý hazýrlayýp proje biriminde Halil Özdemir'e sunmalarý gerekmektedir. Ayrýca 25.03.2011 saat 14.00'da Odamýz konferans salonunda ”Küçük KOBÝ' ler büyük projelere imza atsýn” projesi ile ilgili tanýtým toplantýsý yapýlacaktýr.

iirt'te Ormancýlýk Haftasý etkinlikleri kapsamýnda f i d a n d i k i m i gerçekleþtirildi. Þehit Zafer Kýlýç Spor Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliðe Vali Musa Çolak, Adalet Komisyonu Baþkaný Þafak Yýldýrým, kamu kurum temsilcileri ve öðrenciler katýldý. Törende konuþan Vali Çolak, dünya kamuoyunu en çok ilgilendiren konularýn baþýnda çevre sorunlarýnýn geldiðini anlattý. Çevre kirliðinin bütün toplumlarýn saðlýklý yaþamýný olumsuz etkilediðini ifade eden Vali Çolak, þunlarý söyledi: "Son yýllarda ki teknolojik geliþmeler ve hýzlý nüfus artýþý doðal kaynaklarýn bilinçsiz kullanýlmasýna neden oldu. Bundan maalesef ormanlarda olumsuz etkilendi. Bütün bu sorunlarýn çözümü de bilinçli nesiller yetiþtirmekten geçiyor. Ülkemizin aðaçlandýrýlmasý milli bir meseledir. Ormanlar milli servetlerimizdir. Aðaç dikimi ve ormanlarýmýzýn korunmasý öncelikli görevlerimizdendir. Valilik olarak ilkbahar döneminde toplam 100 bin adet fidan daðýtacaðýz. Þu ana kadar il ve ilçelerimizde 50 bin adet fidanýn daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Kalan 50 bin adet fidanýn daðýtýmýna da devam ediyoruz.”

VALÝ ÇOLAK, KÖYLERÝ MESKEN TUTTU

G

ezdiði köylerin su ve yol sorunlarýnýn çözümlendiðini gören Vali Çolak, kanalizasyon taleplerini de karþýlayacaklarýný belirterek, köy meydanlarýna da önem vereceklerini ifade etti. Ziyaret edilen köy muhtarlarýn ortak istekleri de kanalizasyon þebekesi oldu. Bostancýk köyü muhtarý Münir Yolbaþ, su ve yol sorunlarýnýn çözümlendiðini belirterek, köyüne kanalizasyon þebekesinin çekilmesini isterken, hayvancýlýkla ilgili teþviklerinden mevzuatlar sebebiyle yararlanamadýklarýný belirterek, Vali Musa Çolak'tan ilgi ve yardým istedi. Köy gezileri sýrasýnda Sütlüce Ýlköðretim Okulunu da ziyaret eden Vali Musa Çolak, özellikle kýz çocuklarýnýn okutulmalarý konusunda öðretmenleri uyardý. Köy okullarýna atanan öðretmenlerin görev yerlerinde kalmalarýný çok önemsediðini belirten Vali Çolak, öðretmenlerin tayin isteklerini geri çevirdiklerini ve baþka yerlerde görevlendirmelerine karþý çýktýklarýný kaydetti. Yapýmý devam eden Ilýsu Baraj Gölü sularý altýnda kalacak köy ve mezralara büyük ve kalýcý yatýrým yapamadýklarýný belirten Vali Musa Çolak, buna raðmen köy ihtiyaçlarýný göz önünde bulundurduklarýný, içme suyu baþta olmak üzere yollarý asfaltladýklarýný vurguladý. Eðlence Jandarma Karakolunu da ziyaret eden Vali Musa Çolak, komutanlardan her zaman vatandaþýn yanýnda olmalarýný isteyerek, "Kapýlarýmýz sürekli vatandaþýmýza açýk olacak. Onlarýn dertleriyle dertleneceðiz. Devletin varlýðýný, þefkatini, sýcaklýðýný her zaman onlara hissettireceðiz. Köylü vatandaþlarýmýza müþfik davranacaðýz. En büyük gücümüz halkýmýzdýr. Onlarýn örf, adet ve inançlarýna saygýlý olacaðýz." dedi. Köy gezilerini gazetecilere deðerlendiren Vali Musa Çolak, köy ve mezralarda yapýlan yatýrýmlarý yerinde görmek, sorun ve sýkýntýlarý tespit etmek amacýyla köylerde incelemelerde bulunduðunu kaydederek, þöyle konuþtu: "Fýrsat buldukça vatandaþlarýmýzla birlikte olmaya gayret ediyorum. Onlarýn dert ve sorunlarýný bizzat onlardan dinliyorum. Bu arada köy ve mezralarýmýzda yapýlan yatýrýmlarý da yerinde görerek inceliyorum. Çünkü köy ve mezralarýmýzý kalkýndýrmadan ilimizi kalkýndýramayýz. Bu gerçekten hareketle medeniyetin bütün nimetlerinden köylerimizi faydalandýracaðýz. Bütün amacýmýz vatandaþlarýmýzýn mutluluðudur, refahýdýr, yaþam kalitelerini yükseltmektir." Vali Musa Çolak'ýn köy gezilerine Vali Yardýmcýsý Yunus Sezer, il genel meclis üyeleri, ilgili daire müdürleri ve gazeteciler eþlik etti.

sayfa 5  

D özlemi duyulmaktaydý. Yaptýðýmýz A çalýþmasýna katýlan bayan Çolak “Siirt'in yeþilliðe B geldikleri günden bu yana iþçilerin alacaklarý 18...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you