Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

SAYI 75

08 MART 2011

www.haber56gazetesi.com

ÞUBESÝ OLAN DERNEKLERE YÖNELÝK BAÐLICA ÝLKÖÐRETÝM BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI DÜZENLENDÝ OKULU'NA YARDIM

S

iirt Ýl Dernekler Müdürlüðü'nce, ilimiz genelinde faaliyet gösteren dernek þubeleri ve þubesi olan derneklerin yöneticileri ile Valilik Toplantý Salonu'nda bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya baþkanlýk eden Ýl Dernekler Müdürü Celalettin Altan, þubesi olan dernek yöneticilerine sunum eþliðinde çeþitli bilgiler verdi. Dernek yöneticilerinin her takvim yýlýnýn ilk dört ayý içinde bir önceki yýla ait gelir ve gider iþlemlerinin sonuçlarýný düzenleyecekleri dernek beyannamelerini mülki idare amirliðine vermekle yükümlü olduklarýný vurgulayan Altan, "Kayýtlarýmýzda yaptýðýmýz incelemelerde, þubeleri olan bazý derneklerin beyannamelerinin þubelere ait bilgileri içermediði, sadece genel merkezlerine ait bilgilere yer verildiði, bu nedenle derneðin beyannamesinde sadece genel merkezi için verilen faaliyet, gelir gider, üye sayýlarý ile ilgili bilgiler derneðin gerçek kurumsal kapasitesini yansýtmadýðý, dolayýsýyla derneklere iliþkin mevcut beyannamelerdeki veriler üzerinden yapýlacak tüm deðerlendirmelerde þubeleri olan dernekler diðer derneklere oranla faaliyet gösterdikleri alaný temsil kabiliyetleri açýsýndan dezavantajlý durumda kalmakta ve bu alanda hak ettikleri noktada yer alamamaktadýrlar. Bu nedenle, derneklerimiz uygulamada aksaklýða meydan verilmemesi açýsýndan beyanname verme süreleri dolmadan iki ay önce þubelere ait beyannameleri alacaklar ve bu þekilde þubelerden

B

aðlýca Karakol Komutaný Jandarma Kýdemli Astsubay Baþçavuþ Kadir SAYGIN tarafýndan düzenlenen yardým etkinliðine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Ercan METÝN ve Milli Eðitim Þube Müdürü Feyzullah KURTYE de katýldý. Etkinliðin açýlýþ derledikleri bilgileri içeren dernek beyannamelerini mülki idare konuþmasýný yapan Milli Eðitim Müdürü Ercan METÝN, fedakarlýklarýndan dolayý Karakol Komutaný Kadir SAYGIN' a teþekkürlerini sundu. amirliðine vereceklerdir." Dedi. Konuþmasýnýn bitiminde ilk montu kendisi hediye eden Ercan METÝN 'i sýrasý ile Der nek bey ann ame sin in ele ktr oni k ort amd a nas ýl doldurulacaðý konusunda da bilgi verilen toplantýnýn sonunda Kadir SAYGIN, Okul Müdürü Metin ÝVDÝL ve öðretmenler takip etti. Etkinlik sonrasýnda okulu dolaþan Ercan METÝN sorunlarý dinledi, öðrenciler ile de sohbet eden METÝN 'in dernek yöneticileri karþýlaþtýklarý sorunlarý anlattý. samimiyeti ve sevinci gözlerden kaçmadý. Etkinliði düzenleyen Kadir SAYGIN ve Metin ÝVDÝL ' e tekrar teþekkür eden ME Müdürü Ercan METÝN, “Baðlýca Ýlköðretim Okulu Çok Þanslý ” diyerek ziyaretini sonlandýrdý. Dönüþ yolunda Yeniköprü Ýlköðretim Okulunu da ziyaret eden Ercan METÝN, okulun fiziki imkanlarý ve gereksinimleri konusunda bilgi aldýktan sonra gerekenlerin yapýlacaðýnýn sözünü verdi ve öðrenciler ile hoþ bir sohbetten sonra teþekkür ederek gezisini sonlandýrdý.

HÝKMET HARMAN DÝSÝPLÝN VALÝ ÇOLAK, KÖYLÜLERÝ KURULU BAÞKANLIÐINA SEÇÝLDÝ YALNIZ BIRAKMIYOR

S

iirt Büro Memur Sen Baþkaný Hikmet Harman Ankara'da yapýlan genel kurulda disiplin kurulu baþkanlýðýna seçildi. B i z l e r d e haber56 gazetesi olarak Hikmet Harman'a yeni görevinde baþarýlar dileriz.

ÇÝFTÇÝLERE FISTIK FÝDANI DAÐITILDI

Z

iyaret ettiði köy ve mezralarda yaþayan ve maddi durumlarý iyi olmayan vatandaþlara da gýda yardýmýnda bulunan Vali Musa Çolak, köylerin aðaçlandýrýlmasýný istedi. Bu yýl KÖYDES projeleri için 12 milyon TL ödenek saðlandýðýný anlatan Vali Musa Çolak, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkýnma projelerinden olan KÖYDES Programý kapsamýnda köy ve mezralarýmýz medeniyetin nimetlerinden faydalanýyorlar. Yolu ve içme suyu olmayan hemen hemen yerleþim birimimiz kalmadý. Artýk alt yapý çalýþmalarýna baþlamýþ bulunuyoruz. Amacýmýz vatandaþlarýmýzýn yaþam standartlarýný yükseltmektir. Halkýmýzýn huzuru, mutluluðu ve refahý için geceli gündüzlü çalýþýyoruz. Ancak bugün gezdiðim köy ve mezralarýmýzýn birkaçýnda mevsime baðlý olarak su sýkýntýsý yaþadýklarýný gördüm. Bunu daha önce de tespit etmiþtik. Bunun için yatýrým programýmýzý buna göre þekillendirmiþtik. Bu baðlamda yarýn yapacaðýmýz ihale ile bu birimlerimizin su sýkýntýsýný kýsa sürede çözeceðiz. Hükümetimiz köylerimizin alt yapýlarýnýn iyileþtirilmesi için büyük kaynaklar aktarýyor. Bu yýl da köy ve mezralarýmýzýn yol, su, kanalizasyon vb. alt yapý çalýþmalarýný iyileþtirmek için 12 milyon ödenek aktarýldý. Bu ödenek ile köylerimizin sorunlarýný çözeceðiz." dedi.

Köy ziyaretlerinde vatandaþlardan çocuklarýný okutmalarýný isteyen Vali Musa Çolak, "Eðitim kalkýnm anýn anahtar ýdýr. Eðitim sorununu çözmeden hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Çünkü bütün kötülüklerin kaynaðý ca hi ll ik ti r. Bu nu n iç in çocuklarýmýzý mutlaka okutmalýyýz. Köylerimize öðretmen atamalarýna çok hassas davranýyoruz. Mutlaka köylere öðretmen atýyoruz. Hü kü me ti mi zi n sözleþmen öðretmen modeli de buna çok uygundur. Ziyaretlerimde ok ul la rý da de ne tl ey er ek ge le ce ði mi z ol an çocuklarýmýzýn durumlarýný yakýndan inceliyorum. Ýlimiz çok bereketli ve verimli topraklara sahiptir. Mutlaka buralara sahip çýkmanýz gerekmektedir. Valilik olarak bizler, gelir getirici projelere aðýrlýk veriyoruz. Bu kapsamda Siirt Fýstýðýna, Pervari Balýna ve Zivzik Narýna milyonlarca lira harcýyoruz.

ÞÝLAN EVÝNE KAVUÞUYOR

B

A

ydýnlar Tarým Müdürlüðünde düzenlenen fidan daðýtým töreninde konuþan Vali Musa Çolak, fýstýkçýlýða büyük önem verdiklerini söyledi. Söz konusu proje kapsamýnda 80 fýstýk bahçesi tesisi kurulacaðýný anlatan Vali Çolak, þöyle dedi: "Yaklaþýk bin 500 dönüm arazide yapýlacak bu çalýþmada, 102 üreticimiz bu projeden faydalanacaktýr. Yüzde 70'i hibe olan projemizin toplam bütçesi 286 bin liradýr. Projede 45 bin adet tüplü fýstýk fidaný, 45 bin metre galvanizli tel örgü ve 9 bin adet köþebent demir dikme daðýtýlacak. Öte yandan Köye Dönüþ ve Rehabilitasyon Projesi kapsamýnda geçen yýldan beri uyguladýðýmýz Fýstýkçýlýk Geliþtirme Projesinde de, 777 aileye 411 bin adet fýstýk fidaný, 410 bin metre tel örgü ve 82 bin adet demir dikme daðýtýldý.” Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda ise 367 aileye 148 bin adet fýstýk fidaný, 175 bin metre tel örgü ve 35 bin adet demir dikme daðýtýmý yapýldýðýný ifade eden Vali Çolak, "Sadece bu iki projemizden 4 bin 500 nüfus faydalanmýþtýr. Valilik olarak ilimizin ekonomik geleceði açýsýndan mihenk taþý olan fýstýk aðacý sayýsýný artýrmak amacýyla bu tür projelere büyük önem veriyoruz" diye konuþtu. Kaymakam Þirin Yaþar da GAP idaresinin desteði ile ilçede 45 bin adet tüplü fýstýk fidaný daðýtýlacaðýný bildirdi. Törende daha sonra projeden yararlanacak çiftçilere fýstýk fidanlarý daðýtýldý.

Öte yandan kýrsal kalkýnma projelerini de önemsiyoruz. Tarýma yönelik sanayinin geliþmesi ve hayvancýlýðýmýzý bu program sayesinde canlandýrabiliriz." þeklinde konuþtu. Vali Musa Çolak, köy ve mezra gezilerinde vatandaþlarýn sorunlarýný çözmek için zaman zaman yetkililere bazen de not alarak çözüm bulunacaðýný söyledi.

TSO GENEL SEKRETERÝ ÇENGEL BORCU BULUNAN ÜYELERÝMÝZ ALTI AY ÝÇERÝSÝNDE BAÞVURMALIDIRLAR

S

aþbakanýn küçük Þilan Kezer'e verdiði sözler bir bir tutulurken ilk iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Genel Sekreteri Derya Çengel, halk arasýnda torba tamamlanan konu ailenin büyük ihtiyaç duyduðu ev oldu. Aktaþ köyünde yazsa olarak bilinen 6111 sayýlý yasa ile yýllýk ve munzam aidatý bulunan yaþayan Þilan Kezer ve ailesini ziyaret eden Vali Musa Çolak, kendileri için üyelerin bu borçlarýndan dolayý doðan gecikme zamlarýnýn terkin dileceðini yapýlan yeni konutu gezerek yetkililerden bilgi aldý. söyledi. Kendilerine tanýnan bu haklardan yararlanmak isteyen üyelerin 6 ay Köy Muhtarý ve vatandaþlarla görüþen Vali Musa Çolak, köy meydaný içerisinde baþvurmalarý gerektiðini belirten Çengel, gazetecilere yaptýðý açýklamada yapýlabilmesi için yer tahsisi yapýlmasý gerektiðini söyledi. “Buna göre üyelerimizin1 Mart 2011 tarihinden itibaren6 ay içerisinde geçmiþ

AK PARTÝ GENÝÞLETÝLMÝÞ DANIÞMA MECLÝSÝ TOPLANDI

Ý

dönem yýllýk ve munzam aidatlarý ile ilgili tahakkuk etmiþ borç asýllarýnýn tamamýný yatýrmalarý halinde bu borçlarýndan dolayý tahakkuk etmiþ gecikme zamlarý silinecektir.” Dedi Çengel bu haktan yararlanmak isteyen üyelerin odanýn Mali ve Ýdari Ýþler Servisine baþvurarak ayrýntýlý bilgi alabileceklerini ve iþlemlerini yapabileceklerini sözlerine ekledi.

lk olarak çiçeði burnunda yeni il baþkaný Ali ilbaþ söz aldý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðana üç milletvekilliðinin kazanýlmasý için söz verdiðini söyledi. Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu'da yaptýðý konuþmada küskünlük ve dargýnlýklara yer verilmemesini ve aday olarak belirlenirse belirlensin herkesin kenetlemesi gerektiðini söyledi. Afif Demirkýran'da bir konuþma yaptý. Demirkýran milli gelirin yükseldiðini ve vatandaþýn rahatladýðýný söyledi Toplantýda il koordinatörü Hakkari Milletvekili Abdülmuttalip Özbek, Kürt kökenli bir milletvekili olduðunu ve 8-10 yýl içerisinde bu konuda büyük aþamalar meydana geldiðini söyledi. Parti il binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Iþýk, katýlýmcýlarý Türkçe, Arapça ve Kürtçe selamladý. Siirt'in Türkiye'nin bir özeti olduðunu belirten Iþýk “Burada herkes ýrk temelinde deðil insanlýk temelinde biri aradadýr. Bu gün bütün dünya bunu arýyor. Bizi diktatörlükle suçluyorlar. Biz 5 yýllýðýna seçildik. Ancak bunu 4 yýla indirdik. O da yetmedi mevsim þartlarýndan dolayý, temmuzda yapýlmasý gereken seçimleri 12 Hazirana aldýk. Diktatörlüðe hevesli olanlar kendilerini ömür boyu cumhurbaþkanlýðýna seçtirirler.” Dedi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiðini belirten Iþýk “Türkiye artýk bölgesel bir güç haline geldi. Artýk küresel güç haline gelme zamaný geldi. Bu gün artýk bölgede Sayýn Erdoðan ve Sayýn Gül'e sorulmadan hareket edilmiyor.” Þeklinde konuþtu. Siirt Milletvekilleri Afif Demirkýran ve Yýlmaz Helvacýoðlu ile Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþta yaptýklarý konuþmalarda önümüzdeki genel seçimlerde üç milletvekili çýkarmak için çalýþacaklarýný söyledi. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak sürdürüldü.

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝNDE ÝDARÝ KADROLARA YENÝ ATAMALAR YAPILDI

B

aþarýnýn öncelikle iyi bir ekip liderinin önderliðinde takým ruhuyla yakalanacaðýný belirten Ziyadanoðullarý, "Üniversitemiz bu ekibi oluþturmuþ durumdadýr. Ç o k d e ð e r l i akademisyenlerimiz var. Ýdari kadrolarýmýzý da süratle oluþturuyoruz. Son olarak Saðlýk Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Said Kýngýr Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Dr. Ýbrahim Teðin ve Doç. Dr. Selçuk Yýldýrým rektör danýþmanlýðýna atandýlar. Her geçen gün üniversitemiz daha iyi hale gelmekte ve eksikliklerini süratle tamamlamaktadýr" dedi.

sayfa 5  

B önderliðinde takým SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝNDE ÝDARÝ KADROLARA YENÝ ATAMALAR YAPILDI A fýstýkçýlýða büyük önem verdiklerini söyledi. Söz B METÝN...