Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

22 ÞUBAT 2011

www.haber56gazetesi.com

SAYI 73

SÝÝRT VALÝSÝ MUSA ÇOLAK, KURUMLARI TÝCARET VE SANAYÝ ODASI GENEL DENETLEMEYE DEVAM EDÝYOR SEKRETERLÝÐÝNDEN AÇIKLAMA

T

S

ÜÝK, ÝÞKUR ve Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü'nce incelemelerde bulunan Siirt Valisi Musa Çolak, kamu hizmetlerinin hýzlý, etkin ve verimli þekilde sunulmasý için denetimlerde bulunduklarýný bildirdi. Ýlk olarak Türkiye Ýstatistik Kurumu Siirt Bölge Müdürlüðü'nü ziyaret eden, Vali Çolak, bölge müdürü Dr. Yavuz Uyar'dan kurumun çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. TÜÝK olarak, toprak, adres bilgileri, bina kayýtlarý, makine ve taþýt kayýtlarý ile tarýmsal ve sulama konularýnda veri toplama çalýþmalarý yürüttüklerini kaydeden Dr. Yavuz Uyar, üretilmesi gereken tüm istatistiklerin derlenmesi, deðerlendirilmesi, analiz

edilmesi ve manyetik ortamda kurum merkezine aktarýlmasýna iliþkin çalýþmalar yürüttüklerini aktardý. TÜÝK'in yaptýðý çalýþmalarýn önemine dikkat çeken Vali Musa Çolak, bürolarý tek tek gezerek, görevlilere çeþitli uyarýlarda bulundu. Geliþmiþ bir toplum olabilmek için saðlam ve güvenilir bir veri tabaný oluþturulmasý gerektiðini vurgulayan Vali Çolak, TÜÝK'in yaptýðý istatistik çalýþmalarýnýn Siirt'in geliþmesine katkýda bulunacaðýný söyledi. Ardýndan ÝÞKUR ve Bayýndýrlýk Ýl Müdürlüðü'nde de incelemelerde bulunan Vali Musa Çolak, kurumlarýn yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak, denetimlerde bulundu.

ÝHAT ALTUNÇ, ÝLLER BANKASI GENEL KURULU ÜYELÝÐÝNE SEÇÝLDÝ S

iirt Ýl Genel Meclis üyesi olan Nihat Altunç, Ýller Bankasý Genel Kurulu Üyeliðine seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafýndan 26 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek yürürlüðe giren 6107 sayýlý kanunla anonim þirkete dönüþtürülen Ýller Bankasý'nýn ilk genel kurulunu oluþturmak için il genel meclislerini temsilen seçilen 20 üyeden biri Nihat Altunç oldu. Ankara Macunköy Ýller Bankasý Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþen delege seçiminde üyelerin büyük desteðini alan Siirt Ýl Genel Meclisi Üyesi Nihat Altunç, Ýller Bankasý genel kurulunda bütçe daðýlýmýnda Siirt'i ve bölge illerini en güzel þekilde temsil etmeye çalýþacaðýný belirtti. Önümüzdeki süreçte bankanýn yönetim kuruluna 20 üye arasýndan bir üyenin Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan atanmasýnýn beklendiðini belirten Altunç, "Ýnþallah bu Siirt'imize nasip olur. Bankanýn yeni yönetim kurulu üyeleri arasýnda bir Siirtlinin olmasý halinde ilk kez Siirt'te bir yerel temsilci en üst düzeyde temsil edilecek." Dedi.

anayi ve Ticaret Bakanlýðý'nca 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanununun 5.maddesi uyarýnca; Sanayi Siciline kayýtlý sanayi iþletmelerinin bir yýllýk faaliyetlerini yýllýk iþletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri yýlsonundan itibaren en geç dört ay içinde, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðüne göndermeye mecbur olduklarý, yýllýk iþletme cetvellerini süresi içinde vermeyen sanayi iþletmelerine idari para cezasý uygulanacaðý bildirilmektedir. Buna göre konu ile alakalý üyelerimizin maðdur olmamalarý için, 2010 yýlý yýllýk iþletme cetvelinin Ýlimiz Sanayi Ticaret Ýl Müdürlüðüne Nisan ayý sonunu beklemeden Þubat, Mart, Nisan 2011 aylarý içinde verilmesi gerekmektedir. Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan diðer duyuruda ise Odamýz hizmetlerinden, duyurulardan, eðitim programlarýndan, sizleri ilgilendiren her türlü hibe destekleri ve kredilerden haberdar olabilmek için lütfen elektronik posta (e-mail) adresinizi ve GSM (Cep) telefonunuzu odamýz veri tabanýna kaydettiriniz. Ýlgili üyelerimize önemle duyurulur.

SÝÝRT BELEDÝYE BASIN BÜLTENÝ YAYIN HAYATINA BAÞLADI

S

iirt Belediyesi'nin demokratik, þeffaf ve katýlýmcý belediyecilik anlayýþý çerçevesinde belediye çalýþmalarýný halkla paylaþmak amacýyla Siirt Belediye Basýn Bülteni adlý gazetesi Kürtçe ve Türkçe dillerinde yayýn hayatýna baþladý. Siirt Belediyesi belediye bünyesinde yürütülen çalýþmalarýný halkla paylaþmak, halký yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmek ve halkýn belediye çalýþmalarýna yönelik düþüncelerini yönetime katmak amacýyla Siirt Belediye Basýn Bülteni isimli

TÜM BEL-SEN SÝÝRT ÞUBE KONGRESÝ YAPILDI

T

üm Bel-Sen Siirt Þubesi, 4. Olaðan Kongresi'ni Siirt Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Kongreye BDP Siirt Ýl Baþkaný Faruk SaÐlam, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz, Siirt Baro Baþkaný Mehmet Cemal Acar, KESK Siirt Þubeler Platformu üyeleri, DÝSK, ÝHD, MEYADER, TUHA-DER, STAYDER, MKM sanatçýlarý ve delegeler katýldý. Kongre salonuna, "Sendikasýz demokrasi, toplu sözleþmesiz sendika olmaz", "Kelepçeli demokrasi istemiyoruz" pankartlarý asýldý. Kongrede, divan seçiminde demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Kongrenin açýlýþ konuþmasýný yapan Siirt Tüm Bel -Se n es ki Þube Baþkaný Ferit Epözdemir, þube olarak demokratik t o p l u m sendikacýlýðýný hayata g e ç i r m e y e ça lý þt ýk la rý ný if ad e e d e r e k , " B u toplumun emekçileri

o l a r a k coðrafyamýzda Kürt sorunu nezdinde süren hak ihlallerinin bir an önce kaldýrýlmasýný istedik. K ü r t sorununu çözümü için en olgun dönemi yaþýyoruz. Tüm de mokra tik ç e vr e le r in K ür t s o r u n u n u n çözümüne yönelik katký sunmasý gerekiyor" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Siirt, Batman, Hakkari ve Þýrnak'tan gelen 101 delegenin katýlýmý ile yapýlan seçimde, Þube Baþkanlýðý'na Ferit Epözdemir seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliðine, Mahmut Hakimoðlu, Tahir Kýlýçaslan, Servet Aslan, Muhlis Evren, Metin Ülgen ve Hayrettin Þalcý seçildi.

KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇÝRÝLDÝ

S

iirt Ýl Jandarma Komutanlýðýnca gerçekleþtirilen operasyonda bir araç içerisinde 48 kg. kaçak tütün ele geçirildi. Verilen bilgiye göre adli makamlardan alýnan arama kararýna istinaden, icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasýnda, bir minibüste yapýlan kontrolde 3 þahsa ait olduðu tespit edilen toplam 48 kg. kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütüne el konulurken, þüpheli þahýslar ifadeleri alýndýktan sonra savcýlýk talimatý ile serbest býrakýldý.

gazete bu gün Kürtçe ve Türkçe dilinde yayýn hayatýna baþladý. Siirt Belediyesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü bünyesinde yürütülen görsel ve yazýmsal çalýþmalar kapsamýnda gazete aylýk olarak yayýnlanacak. 8 sayfadan oluþan ve Siirt Belediye Basýn Bülteninde yürütülen hizmet çalýþmalarýnýn yaný sýra Siirt Kültür sayfalarýna da yer verecek. Bugün halka ve esnafa daðýtýlan ve Ocak sayýsýyla yayýn hayatýna baþlayan Siirt Belediye Basýn Bülteni adlý gazete bundan sonra Türkçe, Kürtçe ve Arapça dillerinde yayýn yapacak.

VEFAT VE BAÞSAÐLIÐI Umut Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni ve Anadolu Ajansýn Siirt Ýl Temsilcisi Ayhan Mergen'in acý kaybý, Ayhan Mergen'in Annesi Halisa Mergen vefat etmiþtir. 15 günden beri Ýstanbul'da tedavi görmekte olan Halisa Mergen dün akþam yaþamýný yitirdi. Mergen'in cenazesi Siirt'e getirilerek çarþý camisinde kýlýnan namazýn ardýndan aile kabristaný olan Þeyh Musa Mezarlýðý'nda defnedildi. Bizlerde Haber56 ailesi olarak meslektaþýmýz Ayhan Mergen'in acýsýný paylaþýp merhumeye Allah'tan rahmet tüm sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz.

sayfa 5  

SÝÝRT BELEDÝYE BASIN BÜLTENÝ YAYIN HAYATINA BAÞLADI S Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) S çerçevesinde belediye çalýþmalarýný SAYFA 5 SALI...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you