Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

SAYI 71

www.haber56gazetesi.com

DÝKA GENEL SEKRETERÝ ERÝN'DEN ÝÞ ADAMLARINA ÇAÐRI

D

icle Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Abdullah Erin þubat ayýnda yeni bir hibe programýna çýkacaklarýný belirterek iþ adamlarýnýn buna göre hazýrlýk yapmalarýný istedi. Geçen yýl yaptýklarý mali destek hibe programýndan Siirt'in yeterince yararlanamadýðýný belirten Erin “Ýlk mali hibe programýmýzdan Siirt'te faaliyet gösteren KOBÝ'ler yeteri kadar proje ile baþvuruda bulunmadýlar. Bu nedenle bu ilimiz Mardin ve Batman illerinin gerisinde kaldý. Ancak daha sonra açtýðýmýz doðrudan destek ile teknik destek programlarýmýza Siirt'ten yoðun baþvuru oldu ve Siirt bu iki programdan en fazla yararlanan il oldu. Bu yýlýn ilk mali destek programýnýn þubat ayýnda açýklayacaðýz. KOBÝ lerimizin 400-500 TL binlere kadar varan desteklerden yararlanabilmeleri için daha iyi hazýrlanmalarý gerekir. Daha iyi, daha gerçekçi, daha uygulanabilir, bölgenin gerçekten ihtiyaç duyduðu, ekonomiye katma deðer katacak projelerle baþvuru yapýlmalýdýr. Bu nedenle bütün iþ adamlarý ve KOBÝ'lerimiz den þimdiden hazýrlýk yapmalarýný istiyoruz.” Dedi. Erin destekleme programýnýn detaylarýnýn önümüzdeki günlerde açýklanacaðýný sözlerine ekledi.

SÝÝRT'TE GÜRES CADDESÝ'NÝN DURUMU MASAYA YATIRILDI

S

iirt Belediyesi, Araç Trafiðine Kapalý Olan Güres Caddesi'nde Yaþanan Sorunlarý Masaya Yatýrdý. Siirt Belediyesi, araç trafiðine kapalý olan Güres Caddesi'nde yaþanan sorunlarý masaya yatýrdý. Belediye konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya Belediye Baþkaný Selim Sadak ile Güres Caddesi esnafý katýldý. Belediye Baþkaný Sadak, burada yaptýðý konuþmada, esnafýn dile getirdiði önerileri imkânlar ölçüsünde gerçekleþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi. Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin yaptýðý düzenleme nedeniyle caddenin araç trafiðine kapatýldýðýný ancak bunun memnuniyet verici olmadýðýný kaydeden Sadak, þöyle konuþtu: 'Bu caddenin durumu bilindiði üzere yargýya götürüldü. Ýdare Mahkemesi caddede bulunan büfelerin ruhsatlandýrýlmasýna karar verdi. Bu karara uyacaðýz. Bunun dýþýnda burada baskýnýn havalandýrmasý yok. Bu büyük bir tehlike arz ediyor. Gaz sýkýþmasý sonucu patlama olabilir. Buna çare bulmaya çalýþýyoruz. Ayrýca buranýn aydýnlatýlmasýný yapacaðýz, aðaçlandýrma ve çiçeklendirmeye önem vereceðiz. Tuvaletler yapýp, caddenin kýrýlan dökülen yerlerini onaracaðýz.

ÖZÜRLÜLERÝN RAPOR ÇÝLESÝ E

mine Tarý (74) isimli yatalak hastaya Siirt devlet Hastanesi Tarafýndan “kendi iþlerini kendi görebilir” raporu verildi. Kurtalan Ýlçesine Baðlý Akdem köyünde geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yataða mahkum olan 74 Yaþýndaki Emine Tarý, özürlü maaþý alabilmesi için baþvurduklarý kuruldan “Aðýr özürlü deðil” raporu verildi. Rapor karþýsýnda þok olan ve gözyaþlarýna boðulan yataða mahkum Emine Tarý doktorlarý insaflý davranmaya çaðýrdý. Geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yataða mahkum kalan Emine Tarý'nýn eþi Þevket Tarý özürlü maaþý alabilmek için Siirt Devlet Hastanesine baþvurdu. Yataða mahkum olarak yaþayan ve Eþi Þevket Tarý'nýn yardýmlarýyla yemek yedirilip, kýyafetleri giydirilen, Emine Tarý, Siirt Devlet Hastanesi kurulu tarafýndan yüzde 72 çalýþma kaybý raporu verildi. Devletten maaþ beklerken saðlam raporu Emine Tarý'nýn Eþi Þevket Tarý, “Bu raporu veren doktorlar bize iþ bulsun çalýþalým” diyerek gözyaþlarýna boðuldu.

BEDENSEL ENGELLÝ SAÐLAM RAPORU

HASTAYA

Akdem köyünde benzeri bir olaya daha rastlandý. 30 yaþýndaki Bedensel engelli olan Hamit Sökmen isimli vatandaþ Siirt Devlet Hastanesinin kendisine “Aðýr özürlü deðil” raporu verildiðini söyledi. Bu duruma isyan eden 30 yaþýndaki Hamit Sökmen: “Gelin Halimi görün bu raporu verirken hiç vicdanýnýz sýzlamadý mý” diyerek tepki gösterdi. Bedensel Engelli Hamit Demir “Geçirdiðim felç sonucu her iki ayaðýmý da kullanamýyorum rahatsýzým. Yýllardýr Özürlü bakým parasý alýyordum. Raporumun süresinin dolmasý üzerine Siirt Devlet Hastanesine Baþvuruda bulundum. Doktorlar bana “Aðýr özürlü deðil” yani kendi iþlerini kendi görebilir raporu verdi. Tekerlikli sandalyeye mahkumum. Yetkililer gelsin Halimi görsün bu duruma hangi vicdan sahibi saðlam raporu verebilir ki? Diye sormak istiyorum. Yetkililerden bu konuda duyarlýlýk bekliyorum. Devletimden baþka nereye sýðýnabilirim ki?” Dedi.

08 ÞUBAT 2011

SÝÝRT'TE UMEM PROJESÝ

B

aþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn Talimatýyla Türkiye Ýþ Kurumu, Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý ve TOBB Üniversitesi Tarafýndan Ortaklaþa Yürütülecek Olan Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (umem) Projesinin Siirt'te Uygulanacaðý Belirtildi. Baþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn talimatýyla Türkiye Ýþ Kurumu, Erkek Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý ve TOBB Üniversitesi tarafýndan ortaklaþa yürütülecek olan Uzmanlaþmýþ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) projesinin Siirt'te uygulanacaðý belirtildi. Proje yürütme kurulu üyeleri Milli Eðitim Müdür yardýmcýsý Ýsa Güneþ, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Vekili F. Özgür Çalapkulu, ÝÞ-KUR Þube Müdürü Nezir Uyrun ve Eml Müdürü Abdülkadir Iþýk, ildeki basýn kuruluþlarýný ziyaret ederek proje hakkýnda bilgi verdi. EML müdürü Abdulkadir Iþýk, yaptýðý açýklamada, projenin Türkiye genelinde beþ yýl süreyle uygulanacaðýný ve yýllýk 200 bin kiþi olmak üzere toplam 1 milyon kiþinin eðitilmesinin hedeflendiðini söyledi. Projenin Türkiye genelinde 111 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde uygulanacaðýný vurgulayan Iþýk, þöyle dedi: 'Bu okullardan birisi de Siirt Endüstri Meslek Lisesidir. Bu okullarýmýz, araç gereç ve makine açýsýndan donatýldý. Proje kapsamýnda ilimizde istihdam açýðý olan sektörler belirleniyor. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýmýz iþ gücü analizi yapýyor. Bu belirlemeler doðrultusunda tespit edilecek iþ kollarýnda ÝÞ-KUR'a kayýtlý iþsizlerden bir bölümüne üç aylýk bir eðitim ve proje kapsamýndaki iþyerlerinde üç aylýk staj görecekler. Ýlk etapta ilimizde 70 iþyeri gönüllü olarak bu projede yer almaya ve uygun göreceði kursiyerlere iþ vermeyi kabul etti. Kurs ve staj süresince kursiyerlere günlük 15 TL ücret verilecek. Ayrýca iþ yerleri tarafýndan bu kapsamda çalýþtýrýlan iþçilerin sosyal güvenlik primlerinin iþveren payý 4.5 yýla kadar devlet tarafýndan ödenecektir. Beceri kazandýrma ve iþ edindirme seferberliði olarak nitelendirdiðimiz bu projenin baþarýlý olmasý için kamuoyunun desteðini bekliyoruz. Bu anlamda esnaflarýndan elektrik? Elektronik, metal iþleri (Kaynakçýlýk ), CNC torna ve freze, Mobilya imalatçýðý ve bilgisayar alanýnda hizmet veren ticari iþletmelerin vasýflý eleman ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna baþvurmalarýný arzu ediyoruz.

SÝÝRTLÝLER HAKLARINI ARIYOR S

iirtlilerin 2010 yýlýnda hak aramak üzere Tüketici Hakem Heyetine 112 kez baþvurduklarý öðrenildi. Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü Fahrettin Aktaç, gazetecilere yaptýðý açýklamada, vatandaþlarýn her geçen yýl daha çok sayýda tüketici hakem heyetine baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Aktaç “Kurum olarak vatandaþýmýzýn bir tüketici olarak bilinçlendirilmesine yönelik çalýþmalarýmýz aralýksýz olarak sürüyor. Bunun sonucu olarak her geçen tüketici bize daha fazla sayýda baþvuruda bulunuyor. Bir önceki yýl 86 olan baþvuru sayýsý geçen yýl 112 ye çýktý. Gelen baþvurularý hemen deðerlendirmeye alýyor ve gerekli araþtýrmalarý yaptýktan sonra kararýmýzý veriyoruz. Bu 112 baþvurudan 77 si tüketici lehine sonuçlanýrken, 19unda da esnafýmýz haklý bulundu.16 baþvurunun iþlemleri devam ediyor. 112 baþvurunun büyük bir bölümünü Gsm operatörleri ve cep telefonlarýna ait þikayetler oluþturuyor. Bunlarý da spor ayakkabýlarýndan doðan þikayetler takip ediyor. Baþvuru sayýsýnýn her geçen yükselmesi vatandaþýmýzýn tüketim konusunda bilinçlenmesi açýsýndan sevindiricidir.” Dedi.

SÝÝRTLÝLER GECESÝ 5 MART'TA

5 Mart'ta Baþbakan Erdoðan ve Eþi Emine Erdoðan'ýn da davetli olduðu Siirtliler gecesi düzenleniyor. Diyarbakýr Siirtliler Derneði baþkaný Adnan Öktüren, Baþbakan Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan, Devlet bakaný ve baþ müzakereci Egemen baðýþ, tarým Bakaný Mehdi Eker ve çok sayýda Siirtli dernek yöneticilerinin katýlacaðý Siirtliler gecesi yapýlacaðýný söyledi. Öktüren: “En son 4 yýl önce Siirtliler gecesi yaptýk. O yýl 41 öðrencimize de burs verdim. Ancak bu yýl yapacaðýmýz gece çok geniþ katýlýmlý olmasýný bekliyoruz. Gecede slayt eþliðinde Siirt'in tanýtýmý sinevizyonda gösterilecek. Gecede Yazar-Çizer, tanýnmýþ iþadamý ve entelektüelleri bir araya getirip, dikkatleri bölgeye Siirt'te çekmek istiyoruz. Tüm Siirtli dernekleri bir araya getirerek bir konfederasyonun kurulmayý hedefliyoruz. En az bin kiþiye davetiye gönderilecek.”dedi. 5 Martta Diyarbakýr'da düzenlenecek olan Geceye Baþbakan Erdoðan ve eþi Emine Erdoðan'ýn yaný sýra çok sayýda kiþinin davetli olduðunu söyleyen Öktüren: “8 mart dünya kadýnlar günü nedeniyle hemþehrimiz muhterem Emine Erdoðan hanýmefendiye güneydoðu adýna Þilt vereceðiz.”dedi. Öktüren, gecede Siirt'in mahalli sanatçýlarýndan oluþacak bir ekiple Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak yöresel türkülerimizin seslendirileceðini söyledi. Ayrýca Belediye baþkanlarýnýn yaný sýra Türkiye'nin tanýnmýþ birçok önemli simayý davet edeceðini söyledi. Siirt'i çok önemsediklerini söyleyen Öktüren: “Ýl dýþýnda yaþayan tüm Siirtli kardeþlerime sesleniyorum. Siirt hepimizin memleketi, þehrin geliþmesine yönelik olarak kim taþ üstüne taþ koþsa baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Tüm iþ adamlarýný bu memlekete yatýrým yapmaya davet ediyorum. Yatýrým yapamayacak durumda olanlarda en azýndan imkanlar çerçevesinde Siirt'i tanýtabilirler.”dedi.

sayfa 5  

DÝKA GENEL SEKRETERÝ ERÝN'DEN ÝÞ ADAMLARINA ÇAÐRI S masaya yatýrdý. Belediye konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýya Belediye Baþkaný SAY...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you