Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

www.haber56gazetesi.com

SAYI 67

RESTORASYON ÇALIÞMASI TAMAMLANAN ÞEYH MARUF CAMÝÝ ÝBADETE AÇILDI

S

iirt'te koruma altýna alýnan eserlerden biri olan Þeyh Maruf Camisi'nin r e s t o r a s y o n u tamamlandý. Vali Çolak tarihi bir niteliðe sahip olan camiyi 5-6 ay gibi kýsa bir sürede restore ederek korumanýn m u t l u l u ð u n u yaþadýklarýný söyledi. K a r a k o l Mahallesi'nde bulunan ve Kültür ve Tabiat Varlýklarý Kurulu tarafýndan koruma altýna alýnan cami, Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan temmuz ayýnda ihale edilmiþti. O tarihte baþlayan çalýþmalarla aslýna uygun olarak büyük ölçüde yenilendi. Caminin görüntüsünü engelleyen bir ev de Vali Musa Çolak'ýn gayretleri ile kamulaþtýrýlmýþtý. Camide çalýþmalarýn tamamlanmasý nedeniyle kýlýnan ilk Cuma namazýna katýlan Vali Musa Çolak: “Bir ibadethane olmasýnýn yaný sýra tarihi bir eserimiz olan bu caminin restorasyon çalýþmalarýný çok kýsa bir sürede tamamlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Tarihi bir eserimizi gelecek nesillere aktarabileceðiz. Caminin görüntüsünü engelleyen ve adeta üzerine yýkýlmak üzere olan bir evi de sahibi ile görüþerek satýn aldýk.” Dedi.

VALÝ ÇOLAK GAZETECÝLER GÜNÜNÜ KUTLADI

S

11 OCAK 2011

YENÝ OTOGAR ÝÇÝN ÖN ÇALIÞMALAR BAÞLADI

B

elediye Meclisi’nin Ocak 2011 toplantýsýnýn dördüncü gün açýlýþ konuþmasýný yapan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak yeni otogar yapýmý için ön çalýþmalarýn baþlatýldýðýný ifade ederek bu ay içerisinde yeni otogar yerinin belirlenmesi için bir grup mühendisin ilimize gelip çalýþmalar yapacaðýný söyledi. Belediye Baþkaný Selim Sadak, Belediye Meclisi'nin dördüncü gününde yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda son il dýþý gezisinde yeni otogar yapýmý için bazý çevreler ile görüþtüðünü bu görüþmelerin çok olumlu geçtiðini ifade ederek, yeni otogar binasýnýn yapýmý için bu ay içerisinde il dýþýndan bir grup mühendisin ilimize gelip yeni otogarýn yapýlacaðý yerin tespiti için ön çalýþmalar yapacaðýný söyledi. Sadak konuþmasýnda Güres Caddesi'nde bulanan Eski Sebze Hali'nin Siirt'in en güzel mevkiinde olduðunu ifade ederek vakýflarla görüþüp kamulaþtýrmayý hedeflediklerini ve bir bankayla anlaþýrsak arsayý satýn alýp belediyeye gelir saðlayacak hizmetlerde kullanmayý düþündüklerini söyledi. Eski Tekel arsasý için Vali Musa Çolak'la görüþtüðünü belirten ve kendilerine verilmesi halinde eski tekel binasýný çok güzel bir alana dönüþtürmeyi düþündüklerini ifade etti. Sadak, su saatleri konusunda ilgili firmayla anlaþtýklarýný, borç konusunda bir sýkýntý yaþamayacaklarýný, Katý Atýk Depolama Tesisinin %55'inin Belediyeye, %45'inin Çevre Orman Bakanlýðý'na ait olmasýna raðmen, Belediyenin hissesini ödeyemediðini ve Çevre Bakanlýðý'nýn 750 bin TL daha hibe desteðinde bulunduðunu belirterek bu konuda yardýmcý olan herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Belediye Meclisi'nin bugünkü toplantýsýnda 10 merkez köy ve Havaalaný Müdürlüðü'ne su verilmesi talebi oy birliðiyle kabul edilirken Belediyeye ait fayda saðlamayan bazý gayrimenkullerin de satýþý ile ilgili komisyon kuruldu.

iirt Ziraat Odasý Baþkaný Gündüz Tanýk, Kuraklýktan 10 Bin Çiftçinin Zarar Göreceðini Söyledi. Tanýk yaptýðý açýklamada, bu yýl sonbahar yaðýþlarýnýn beklenilenin altýnda gerçekleþtiðini hatýrlatarak, yeni yýlýn ilk ayýnda da yaðýþýn yetersiz olduðunu belirtti. Çiftçilerin ekonomik açýdan sýkýntý yaþadýklarýný ifade eden Tanýk, 'Çiftçimiz borcunu nasýl ödeyeceðini düþünüyor. Hasat döneminde ödemek için aldýðý borçlar çiftçiyi kara kara

düþündürüyor. B u y ý l sonbaharda geçmiþ yýllarda meydana gelen yaðýþýn ancak yüzde 40'ý kadarý meydana geldi. Baþta tahý l olma k üzer e fýstýk, bað ve bahçe sa hi pl er i bu nd an olumsuz etkilendi. Kuraklýktan 10 bin çiftçimiz zarar görecek. Aileleri ile birlikte yaklaþýk 90-100 bin kiþi

kuraklýktan dolaylý olarak etkilenecek' dedi.

SÝÝRT'TE YOKSULLUKLA MÜCADELE

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, “Basýn, Milletin Müþterek Sesidir” diyerek, bir milleti iirt'te yoksullukla mücadele baþlatýlacak. Yoksullukla mücadele için Belediye Konferans Salonunda aydýnlatma ve uyarmada, milletin mutluluk hedefi olan düzenlenen toplantýda konuþan Belediye Baþkaný Selim Sadak, kentte çok sayýda yoksul vatandaþýn müþterek istikamette yürümesini teminde baþlý baþýna bir bulunduðunu, yoksul insanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini söyledi. kuvvet, bir okul, bir rehber olduðunu belirterek, basýnýn Yoksul vatandaþlarýn belirlenmesi gerektiðini ifade eden Sadak, þöyle dedi: 'Nerede kendisine yardým toplumu aydýnlatmasý bakýmýndan üstlendiði misyonu en ulaþmayan yoksul vatandaþ var bunlarý belirlememiz gerekir. Biz bu amaçla güçbirliði yapýlacak bir mücadele güzel þekilde açýklamýþtýr. baþlatmak istiyoruz. Partiler üstü, Bu bakýmdan, Özgürlükçü ve çoðulcu siyasetten tamamen ayrý, hiçbir siyasi demokrasinin vazgeçilmez kurumu olan basýn-yayýn görüþ ve etnik yapý ayrýmý yapmadan kuruluþlarýmýzda; toplumun aydýnlatýlmasý, bütün yoksul vatandaþlara yardým bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir elini uzatmaya çalýþacak bu platform görevi ifa eden ve fedakârca çalýþan basýn dernekleþme þekline de gidebilir. mensuplarýmýzýn çalýþma þartlarýný kolaylaþtýrmak, Sayýn Valimizin de bu onlara gereken desteði ve katkýyý saðlamak, toplum oluþumun içerisinde olmasýn olarak hepimizin de görevidir. önderlik yapmasýný bekliyoruz. Bu Gazetecilerin çalýþma þartlarýnýn daha da gün bu toplantýda sivil toplum iyileþtirilmesi, basýn özgürlüðünü kýsýtlayan engellerin kuruluþ yöneticileri, muhtar ve iþ ortadan kaldýrýlmasý, hak ve özgürlüklerinin evrensel adamlarýna düþüncelerimizi hukuk normlarýna kavuþturulmasý, kuþkusuz basýnýmýza anlatmaya çalýþacaðýz. güç kazandýracaktýr. Basýnýmýz, görevini yaparken de hukukun evrensel standartlarýndan sapmamalý, kiþilerin temel hak ve hürriyetlerine saygýyý asla ihmal etmemelidir. Doðru haber verme, tarafsýzlýk, özel hayata saygý, basýn ve basýn çalýþanlarý için yol gösterici deðerler olmalýdýr. Basýnýmýzýn bu ilkeleri her zaman üstün tutacaðýna k Parti Ýl Baþkaný Bayram Kýzýlay, Kadýn Kollarý Baþkaný Kumri Küçlü ve beraberindeki inanýyorum. heyet, Aktaþ Köyü'ne giderek montlarý daðýttý. Küçük Þilan'ýn evini ziyaret eden heyet Deðerli basýn çalýþanlarýnýn, 10 Ocak Gazeteciler aile ile bir süre görüþtü. Þilan'ýn kardeþlerini ve babasýný kendi elleri ile giydiren Ak Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarýný Parti Ýl Baþkaný Bayram Kýzýlay: “Sayýn Baþbakanýmýz Siirt ziyaretleri esnasýnda Aktaþ kaybeden basýn çalýþanlarýný rahmetle anýyor, tüm basýn Köyü'ndeki küçük kardeþimiz Þilan'ýn ailesini ziyaret etmiþti. Þilan'ýn da Sayýn Baþkanýmýzdan bazý talepleri olmuþtu. Sayýn Baþbakanýmýz çalýþanlarýna meslek hayatlarýnda baþarýlar dilerim.”

S

AKTAÞ KÖYÜN'E ÝLGÝ DEVAM EDÝYOR A bu taleplerin yerine gelmesi için talimatlar vermiþti. Bu taleplerden bir tanesi de evdi. Ne mutlu ki talimat neticesinde dýþarýda kendilerine güzel bir ev yapýlýyor.” dedi. Þilan Kezer, “Baþbakaným bana hediye gönderdi. Ona çok teþekkür ediyorum. Bize ev yapacak. Su gelecek. Babamý iþe yerleþtirdiler. Elektrik borcumuzu ödediler. Ona çok çok teþekkür ediyorum.”þeklinde konuþtu. Ak Parti heyeti daha sonra köydeki ilköðretim okuluna geçerek burada okuyan öðrencilere mont daðýttý. Öte yandan Baþbakanýn talimatýyla yapýmýna baþlanan evin de su basmaný düzeyine geldiði görüldü. Evin inþaatýna devam ediliyor.

Bir zamanlar, büyük bir daðýn tepesinde bir kartal yuva yapmýþ. Bir süre sonra kartalýn, dört adet yumurtasý olmuþ. Yumurtalar henüz kuluçka dönemlerindeyken daðda bir deprem olmuþ. Kartalýn yuvasýndaki dört yumurtadan biri, depremin þiddetiyle yuvadan düþüp, daðýn tepesinden yuvarlana yuvarlana vadideki bir çiftliðe dek ulaþmýþ. Bu çiftlik, bir tavuk çiftliðiymiþ. Çiftlikteki tavuklar, kendi yumurtalarýna pek benzemeyen bu deðiþik ve biraz da büyük yumurtayý sahiplenmek istemiþler. Yaþlý bir tavuk, yumurtayý korumasý altýna almýþ ve öteki yumurtalardan çýkacak yavrulardan ayýrmaksýzýn büyütmeye karar vermiþ. Günü dolup, zaman geldiðinde yumurtanýn içindeki kartal yavrusu kabuðunu kýrmýþ ve dünyaya gelmiþ. Bir tavuk çiftliðinde bulunduðunu ve kendisinin de çevresindeki yüzlerce tavuðun arasýnda olduðunu görünce, kendini de tavuk sanmýþ ve çiftlikteki tavuklarla birlikte, oda bir tavuk gibi büyümeye baþlamýþ. Yalnýzca o, kendisini tavuk gibi görmekle kalmýyor, çiftlikteki tüm tavuklarda onu bir tavuk olarak görüyorlar ve ona bir tavuk muþ gibi davranýyorlarmýþ. Zaman zaman içinden; - “Ben çevremdeki tavuklara benzemiyorum... Acaba ben kimim? “diye soruyormuþ. Ama bu kuþkusunu bir türlü dile getiremiyormuþ. Ne de olsa o da bir tavukmuþ ve tavuk olduðunu da bilmeli, kabul etmeliymiþ. Bir gün çiftlikte öteki tavuklarla birlikte oyun oynarken, yukarýlardan birkaç kartalýn özgürce uçtuklarýný görmüþ. Kendini tutamamýþ, yüreðinde bir anda oluþan coþkuyla haykýrmýþ: - “Aman Allah'ým, ne kadar güzel uçuyorlar. Bende onlar gibi uçmak istiyorum...” Tavuklar, onun bu sözlerine hep birlikte gülmüþler. - “Sen bir tavuksun ve þunu asla aklýndan çýkarma; tavuklar kartallar gibi uçamazlar.” Küçük kartal, o günden sonra hemen her gün gökyüzüne bakýyor ve yukarýlarda uçan kartal arýyormuþ gözleriyle... Bir kartal gördüðünde ise çiftlikteki öteki tavuklarý unutuyor, gökteki kartal gözden kayboluncaya dek büyük bir hayranlýkla ve özlemle, onu izliyormuþ, sonra da tüm hayranlýðýný ve özlemini, kartal gördüðü her zaman olduðu gibi, hep ayný sözlerle dile getiriyormuþ: - “Ah tanrým, ne olur, ben de onlar gibi uçabilsem... Bende onlar gibi özgürce kanat açabilsem göklerde...” O böyle konuþtukça, bu kez çevresindeki tüm tavuklarda her zaman söyledikleri sözleri bir kez daha, bir kez daha yineliyorlarmýþ: - “Vazgeç düþlerinden... Sen tavuksun ve hep tavuk olarak kalacaksýn...” Küçük kartal, çevresindeki tavuklarýn her gün birkaç kez yineledikleri bu sözlerinden öylesine etkilenmiþ ki... Sonunda bir kartal gibi göklerde özgürce kanat açmak düþünden vazgeçmiþ ve yaþamýný bir tavuk gibi sürdürmeyi kabul etmiþ. Ve bir tavuk gibi sürdürdüðü yaþamýnýn sonunda bir tavuk gibi ölmüþ. Unutmayýn… Ýnsan, kendi sorunlarýyla baþ edebilir ve kararlarýný kendi uygulayabilirse, kendini daha güçlü hisseder. Ýnsan, dýþ etmenler tarafýndan engellenmedikçe kendi yönünü seçebilme yeteneðine sahip olan bir varlýktýr. Kendini iyi tanýyan insan, kendini daha çok kabul ettiren insandýr. Kendini tanýyan kimse, gerçek duygu ve düþüncelerinin farkýndadýr.

sayfa 5  

S Bin Çiftçinin Zarar Göreceðini sonbaharda geçmiþ S bulunduðunu, yoksul insanlara sahip çýkýlmasý gerektiðini söyledi. www.haber56gazetesi....