Page 1

SAYFA

5

SALI YIL 2

EMNÝYET VE JANDARMADAN SÝGARA OPERASYONU

S

iirt sýnýrýnda bulunan Garza Çayý yakýnlarýnda Türkiye Petrollleri Anonim Ortaklýðý'nýn (TPAO) yaklaþýk 1.5 ay önce açtýðý 'Arýkaya-1' kuyusunda kaliteli petrole rastlandý. Petrolün üretim kapasitesi araþtýrýlýyor. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde petrol arama çalýþmalarýný yoðunlaþtýran TPAO, Batman- Siirt il sýnýrýndaki Garzan Çayý yakýnlarýnda 1.5 ay önce açtýðý 'Arýkaya-1' kuyusunda artezyen halinde petrole rastladý. Yaklaþýk 2 bin 800 metre derinlikte bulunan sahadaki petrol üretim kapasitesini araþtýran TPAO Batman Bölge Müdürlüðü yetkilileri, yýlýn son müjdeli haberini Garzan bölgesinden aldýklarýný ve haberin sevinci içinde olduklarýný söyledi. 28 gravitedeki petrolün üretim kapasitesinin araþtýrýldýðýný belirten TPAO yetkilileri, “2800 metre derinliðinde petrole rastlanýldý. Ancak rezerv konusunda kesin bir sonuç elimizde yok. Bir hafta içinde kuyunun üretim kapasitesi kesinlik kazanacaktýr” dedi.

Þ

irvan Kaymakamlýðý tarafýndan SODES kapsamýnda yürütülen "Baþarýsýzlýk Kaderim Deðil" Projesi ilçenin çehresini deðiþtiriyor.

S

iirt Emniyet Müdürlüðü Baykan Ýlçe Emniyet Amirliði ekiplerince saat 06.30 sýralarýnda trafik kontrol ve yol uygulamasý yapýldýðý sýrada, durumundan þüphelenilerek durdurulmak istenilen Ford Transit marka araç, hýzýný arttýrarak uygulama noktasýndan kaçmaya çalýþsa da yapýlan takip neticesinde ilçe merkezinde oto sürücüsü Y.Ç ve yanýndaki Ö.K isimli þüpheli þahýslar ile birlikte yakalanmýþtýr. Nöbetçi Cumhuriyet Savcýsýnýn talimatýyla olayda yakalanan araçta yapýlan aramada; 60 Baks (3000 Karton) toplamda 30.000 paket Prestige marka kaçak sigara bulunmuþ olup, bahsi olunan sigaralar Polis Merkezi'nde muhafaza altýna alýnmýþtýr. Konu ile ilgili olarak Baykan Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sevk edilen Y.Ç ve Ö.K isimli þahýslar serbest býrakýlmýþlardýr. Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca gerçekleþtirilen operasyonda ise bir araç içerisinde 32 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Verilen bilgiye göre, Þirvan Taþlý Köyü mevkiinde icra edilen arama faaliyeti esnasýnda, Pervari Ýlçesi istikametinden gelen bir kamyonette yapýlan kontrolde, 32 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak s i g a r a l a r a e l konulurken, araç sürücüsü sevk edildiði adli makamlarca serbest býrakýldý.

2009-2010 yýlýnda dershaneye gönderilen öðrencilerin üniversiteye yerleþme oraný tüm ilde yüzde 62'yi buldu. Siirt genelinde ise Þirvan birinci oldu. Þirvan Kaymakamý Mustafa Can; Eðitim anlamýnda desteklenen öðrencilerin ilçenin ve ilin eðitim çýtasýný yükselteceðini söyledi. Kaymakam Can: "Eðitim anlamýnda yapmýþ olduðumuz ve orta öðretimde kýz çocuklarýnýn okullaþtýrýlmasý yönündeki proje kapsamýnda köyden liseye gelen her kýz öðrenciye 100 lira burs vererek kýz çocuklarýmýzý destekliyoruz. Amaç kýzlarýn okullaþmasýný saðlamak ve muhtaç olan ailelere destek vermektir. Bu proje ile okumak isteyen kýz öðrencilerimizin elinden tutarak eðitim hedefimizi yükseltmeyi amaçlýyoruz." Dedi. Bunun yaný sýra 2010 yýlýnda SODES tarafýndan desteklenen ve Þirvan Kaymakamlýðý tarafýndan yürütülen "Þirvan Sanatla Buluþuyor" Projesi kapsamýnda ilçede yýllardýr atýl durumda bulunan spor salonunun bir Kültür Merkezi'ne dönüþtürüleceðini belirten kaymakam Can, "Yýllardýr ilçemizde depo olarak kullanýlan spor salonunu projelerle bir Kültür Merkezi'ne dönüþtüreceðiz. Dönüþtürme ardýndan Þirvan halkýnýn beklediði sanat, sosyal, kültürel ve eðitim faaliyetlerini ilçede yaygýnlaþtýracaðýz." þeklinde konuþtu.

KAÇAK KÖMÜRE ÝZÝN YOK

S

oðuklarýn kendisini iyice hissettirdiði bu günlerde Siirt belediyesi zabýta ekipleri ve Çevre Ýl Müdürlüðü ekipleri kaçak kömür k u l l a n ý m ý n ý engellemek için denetimlerini aralýksýz sürdürüyor. Kýþ mevsiminin tüm Türkiye'de olduðu gibi Siirt'te de kendisini iyice hissettirdiði þu günlerde hava kirliliðini önlemek, saðlýk acýsýndan kötü etkiler yaratan kalitesi düþük kömür kullanýmýný engellemek ve olasý zehirlenmelerin önüne geçmek amacýyla Siirt Belediyesi zabýta ekipleri ve Çevre Ýl Müdürlüðü ekiplerinin Siirt'te ortaklaþa yürüttüðü denetimlerde; ilde bulunan 150 apartmana ait kazan daireleri kontrol edilirken denetimler kapsamýnda þehir giriþlerinde bekleyen denetim ekipleri kömür getiren araçlarý kontrol ederek standartlara uymayan kömürleri þehre sokmayýp geldikleri yere geri gönderiyorlar. Denetimlerde bugüne kadar il merkezinde 100 ton kaçak kömür yakalanýp þehir dýþýna çýkarýlýrken kömür küllerini geliþi güzel bir þekilde çöp konteynýrlarýnýn bulunmadýðý yere býrakanlar hakkýnda da yasal iþlemler yapýlýyor. Alýnan bilgilere göre denetimlere daha sýký bir þekilde devam edileceði öðrenildi.

21 ARALIK 2010

www.haber56gazetesi.com

SAYI 64

K

ýþ aylarýnýn gelmesiyle birlikte ýsýnmak için soba kullanýlan evlerde her yýl yanlýþ kullaným, ihmal ve hatalý baca baðlantýlarýndan çok sayýda vatandaþ zehirleniyor veya hayatýný kaybediyor. Havalarýn soðuduðu ve sobalarýn yanmaya baþladýðý bu günlerde soba seçimi, yakýlmasý, baca temizliði ve zehirlenme olaylarý ile ilgili vatandaþlarýn dikkatli olmasý gerekir. Riski arttýran durumlarýn baþýnda; kalitesiz kömür kullanýmý, sobalarýn usulüne göre yakýlmamasý, boru ve bacalarýn tekniðinin uygun olmamasý ve baca temizliðinin yapýlmamasýnýn geldiði bildirildi.

K

urtalan Ýlçe Kaymakamý A.Halim CAN beraberindeki daire amirlerinden oluþan heyet ile köy ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Kaymakam A.Halim Can, Milli Eðitim Müdürü Halit Pala ve Ýlçe Müftüsü Kasým Kocaman'dan oluþan heyet, Kurtalan ilçesine baðlý Avcýlar, Yolduraðý, Çakýllý ve Gökdoðan köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulunup köylü vatandaþlarýmýzla sohbet etti. Gökdoðan Köyü'müzde açýlan Halý Dokuma Kursu'nu da ziyaret eden Kaymakam Can, bu atölyede incelemelerde bulundu. Kaymakam Can ve beraberindeki heyet ilk olarak bu köylerde bulunan Ýlköðretim Okullarý'ný ziyaret ederek buralarda incelemelerde bulundu. Köy okullarýnda idareciler ile görüþen heyet okul ve öðrenciler hakkýnda bilgi aldý. Ýdarecilerden sorunlarýný dinleyerek gerekli notlar alan, okullarda sýnýflarý gezerek öðrenciler ile sohbet eden ve onlarla tanýþan Kaymakam A.Halim CAN, çocuklara sorduðu sorularda doðru cevap verenleri hediyelerle ödüllendirdi. Köy ziyaretini tamamlayan Kurtalan Kaymakamý Can ve beraberindeki heyet ilçeye döndü.

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Korkularýmýz hep var olmuþtur. Korkularýmýzýn içinde bizi daha çok etkileyen bir korku vardýr ki, kimi zaman hayatýmýzýn akýþýný belirleyen, kimi zaman akla hiç getirilmemeye çalýþýlandýr, konusu açýldýðýnda bir çýrpýda üstü kapatýlandýr, o, ölüm korkusudur. Ölümden korkanlar, aslýnda yaptýklarýndan veya yapmadýklarýndan korkanlar, kalplerindeki sevgiden þüphe içinde olanlardýr. Halbuki, iyi bir insan olmayý ve sevmeyi öðrenenler için böyle bir korku yoktur. Zira iyi bir kul ve iyi bir insan olmak için baþlangýç, sevmeyi öðrenmek, sevmekten korkmamaktýr. Ölüm ise en sevgiliye ulaþmak ve onun doyumsuz güzelliklerine kavuþmaktýr. Bir ve anne iki çocuklarýyla birlikte, okyanusun ortasýnda ýssýz bir adada yaþýyorlardý. Bir gemi kazasýnda kurtulup orada yaþamaya baþlamýþlardý. Karýnlarýný adadaki bitkileri, bir iki çeþit meyveyi, zar zor avladýklarý balýklarý yiyerek doyuruyorlar ve bir kayanýn hem çok soðuk, hem de çok sert ovuðunda yaþýyorlardý.Çocuklar, adaya çýktýklarý zamaný hatýrlamýyorlardý o zaman çok küçüklerdi. Ekmek, süt, çikolata ve bunlar gibi lezzetli yiyecekleri hiç görmemiþlerdi. Yumuþak bir yatak, sýcak bir yorgan da bilmiyorlardý. Bir gün dört adam, dikdörtgen þeklinde dar ve uzun bir kayýkla adaya geldiler. Aile onlarýn geldiklerine sevindi ve adadan kurtulacaklarýný sandýlar.Fakat o tuhaf kayýk hepsini alacak kadar büyük deðildi. Her seferinde sadece bir kiþi binebilirdi kayýða. Ýlk baþta baba kayýða binmeyi kabul etti. Dört adam onu da alarak kayýða binip gittiler. Anne ve çocuklarý aðlamaya baþladýlar fakat baba, "Merak etmeyin gideceðim yer buradan daha iyi olacaktýr ve siz de yakýnda yanýma geleceksiniz" dedi.Bir süre sonra kayýk tekrar geldi ve bu sefer anne bindi. Çocuklar yine aðladýlar. Fakat o da: "Aðlamayýn! Daha güzel bir yerde yine birlikte olacaðýz" dedi. Bir süre sonra kayýk tekrar geri geldi ve bu sefer iki çocuk birlikte bindiler. Önce adamlardan korkuyorlardý fakat karayý görünce korkularý bitti. Anne ve babalarýný sahilde gördüklerinde çok sevindiler. Gölgelik bir yerin altýnda önceden hiç görmedikleri yiyecekleri yiyorlardý. "Buraya gelirken korkmamýz ne kadar gereksizmiþ. Bu kayýkçýlar bizi almaya geldiklerinde hiç üzülmememiz gerekirdi" dediler. "Sevgili çocuklarým" dedi baba. "Harap bir adadan güzel bir memlekete gelmemizin bizim için anlamý çok büyük. Bu dünya kurtulduðumuz o adaya benzer. Ölüm ise geçtiðimiz fýrtýnalý denizdir. Küçük kayýk ise tabut. Ben, anneniz ve siz bir gün gelecek bu dünyayý terkedeceðiz. O zaman hiç korkmayýn. Allah'ý seven iyi insanlar için ölüm, harabe bir adadan güzel bir yere gitmek gibidir.”

sayfa 5  

SAYFA 5 SALI YIL 2 SAYI 64 www.haber56gazetesi.com 21 ARALIK 2010 iirt Emniyet Müdürlüðü Yaðmur BULUT iirt sýnýrýnda bulunan oðuklarýn kendi...