Page 1

SAYFA 3 PERÞEMBE YIL 2

SAYI 84

www.haber56gazetesi.com

14 NÝSAN 2011

DUVAR YAZISI

Ý

limizin en eski kasaplarýndan biri olan Gönül Et Market ikinci þubesini açtý. Yeni Mahalle Hami Efendi Caddesi Zaman Sitesi yanýnda ki þubenin açýlýþý belediye baþkaný S e l i m S a d a k tarafýndan yapýldý. B a b a mesleðini sürdüren Þefik Erkoyuncuyu Avrupa standartlarýnda hijyenik böyle bir iþyerini açtýðý için kutlayan Sadak; “Avrupa standartlarýnda hijyenik bir iþyeri olmuþ. Þefik Erkoyuncuyu kutluyorum. Hanýmlar baþta olmak üzere bütün S i i r t l i hemþerilerimin gýda konusunda duyarlý olmaya davet ediyorum.” Dedi. A ç ý l ý þ a Baþkan Sadak'ýn yaný sýra Esnaf Sanatkar Odalarý Birliði Baþkaný Rýfat Ayyýldýz ve diðer davetliler katýldý.

MURAT MARKETTEN MERCEDES M

urat market yetkililerinden Levent Baran yaptýðý açýklamada Murat Market 21.yýlýnda Siirtlilere yakýþacak en güzel hediyeyi veriyor. Hediyemiz 2011 model mercedes marka otomobil olacak. Türkiye'de böyle bir çalýþma þuana kadar olmadý. Kampanyamýz 7 Nisan'da baþlayýp 24 Haziran'da sona erecektir. Kampanyamýz Milli Piyango Dairesi bilgisi dahilinde gerçekleþiyor. Kampanyamýz 75 gün gibi kýsa bir sürede olacak. Müþterilerimizin 50 TL’lik alýþveriþlerinde bir kupon vereceðiz. 24 Haziran'da kampanyamýz son bulacak ve noter huzurunda 11 Temmuz'da tüm Siirt halkýnýn katýlýmýyla çekiliþ yapýlacaktýr dedi.

G

enç kadýn giriþimci Gülay Balýk tarafýndan Kooperatif Mahallesi Anadolu Lisesi karþýnda kurulan Gülay Gelinlik Maðazasý'nýn yapýlan açýlýþ töreniyle hizmete girdi.

Düzenlenen açýlýþ törenine Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt Defterdarý Musa Avcu, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Maðazanýn açýlýþý öncesinde kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt'in son günlerde kadýn giriþimcilerin açtýðý iþ yerleri ile yeni bir döneme girdiðini ifade ederek, toplum geliþimi ve deðiþiminde en önemli role sahip olan kadýnlarýn iþ hayatýna atýlmasýna büyük önem verdiklerini söyledi. Yapýlan konuþmalar ardýndan Genç kadýn giriþimci Gülay Balýk'ýn sahibi olduðu Gülay Gelinlik Maðazasý, Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt Defterdarý Musa Avcu, Siirt Belediye Meclisi Kadýn Üyesi Gülbahar Karataþ tarafýndan kurdele kesilerek hizmete sokuldu. Davetliler daha sonra gelinlik maðazasýný gezdi.

HAMÝ EFENDÝ CADDESÝ ZAMAN SÝTESÝ TEL: 0(484) 223 25 57

Sayfa 3  
Sayfa 3  

Ý biri olan Gönül Et SAYFA 3 PERÞEMBE YIL 2 SAYI 84 www.haber56gazetesi.com 14 NÝSAN 2011 urat market yetkililerinden Levent Baran yaptýðý a...

Advertisement