Page 1

SAYFA 3 SALI YIL 2

SAYI 81

www.haber56gazetesi.com

05 NÝSAN 2011

DUVAR YAZISI

750 KÝÞÝLÝK YURT START ALDI GELENEKSEL LÝSELER ARASI K SES YARIÞMASI YAPILDI

azý iþlerinin baþlamasý esnasýnda bir konuþma yapan Bölge Müdürü Metin Yýlmaz Siirt'te yapacaðýmýz yurt 4 yýldýzlý bir otelden farký olmayacak. Yurt binasý 6 kattan oluþacak,odalar 3 kiþilik ve odalarda yataklar bazadan, dolaplar da ahþaptan olacak. Bende bir Siirtli olarak yapýlacak olan bu lüks yurdun üzerinde çok duruyorum. Siirt'imiz en güzel þeylere layýktýr diyen bölge müdürü Yýlmaz, temel atma töreninin ardýndan inþaat mühendislerinden ve þantiye þefi müjdat beyden inþaat hakkýnda bilgi aldý ve yurdumuzu 8 ay gibi kýsa bir sürede hizmete açmayý planlýyoruz. Son olarak altýný çizmek istediðim bir konuyu saygý deðer vatandaþlarýmýza aktartmak istiyorum bundan böyle hiçbir çocuðumuz açýkta kalmayacaktýr. Genel müdürlüðümüz olarak hedefimiz her ilde ve ilçede ihtiyaç duyulan sayýda yurt inþa edip okuyan gençlerimize huzurlu ortam saðlamak ve devlet güvencesinde barýndýrmaktýr dedi.

S

iirt tarihinde ilk defa bir markette hayvan yemi satýlmaya baþlandý. Hayvansever vatandaþlarý sevindiren hayvanlara yönelik yapýlan örnek davranýþ takdir topladý. Siirt sokaklarýnda çoðalan sokak kedileri yiyecek bulmakta zorlanýrken, hayvansever vatandaþlar da sokak kedilerine yiyecek bulmakta zorlanýyordu. Öte yanda Siirt tarihinde ilk defa Murat Market’in yapmýþ olduðu bu örnek davranýþ hem hayvanseverleri hemde sokakta aç kalan sokak kedilerini sevindirdi. Bizlerde bu örnek davranýþýndan ötürü Murat Market’e hayvansever vatandaþlar adýna teþekkür ediyoruz.

D

aha sonra finale kalan 10 öðrenci yurdun dört bir yanýndan türküleri seslendirdi. Yarýþmacýlarý aralarýnda Siirt Üniversitesi öðretim görevlileri vakýf yöneticileri ve müzik öðretmenlerinden oluþan bir jüri deðerlendirdi. Büyük ilgi gören yarýþmanýn sonunda Merve Özkan 1'ci, Derya Özer 2'ci ve Ezgi Dilan Sercan 3'cü oldu. B u y ý l 4 c ü s ü gerçekleþtirilen yarýþmanýn bir yarýþmadan öte bir kaynaþma olduðunu söyleyen Vali Musa Çolak “Çok güzel bir gece geçirdim. Birbirinden yetenekli öðrencilerimizi büyük bir zevkle dinledik. Hepsi yetenekli hepsi güzel okudu. Bu nedenle bu bir yarýþma deðil, bir kaynaþmadýr. Emeði geçen herkesi ve bütün öðrencilerimizi kutluyorum.” Dedi. Finale kalan on öðrenciye Valilik tarafýndan birer altýn verilirken, dereceye giren öðrencilere ise vakýf, valilik ve çeþitli firmalar tarafýndan ödüller verildi. Ticaret ve Sanayi Odasý ile bazý firmalarýn sponsor olduðu yarýþmayý kalabalýk bir müziksever topluluðu izledi.

Sayfa 3  
Sayfa 3  

SAYFA 3 SALI YIL 2 SAYI 81 www.haber56gazetesi.com 05 NÝSAN 2011 iirt tarihinde ilk defa bir markette hayvan yemi satýlmaya baþlandý. Hayvan...

Advertisement