Page 1

2

SALI YIL 2

SAYI

56

www.haber56gazetesi.com

12 EKÝM 2010

ÖÐRETMEN VE ÖÐRENCÝLERÝ

Müzeyyen YARDIM

m.yardim@haber56gazetesi.com

HAYATIN iÇiNDEN

Bilmelisin ki ... Duvarda asili diplomalar insani insan yapmaya yetmez. Bilmelisin ki ... Ask kelimesi ne kadar çok kullanilirsa, anlam yükü o kadar azalir. Bilmelisin ki ... Karsindakini kirmamak ve inançlarini savunmak arasinda çizginin nereden geçtigini bulmak zor. Bilmelisin ki ... Gerçek arkadaslar arasina mesafe girmez. Gerçek asklarin da! Bilmelisin ki ... tecrübenin kaç yasgünü partisi yasadiginizla ilgisi yok, ne tür deneyimler yasadignizla var. Bilmelisin ki ... Aile hep insanin yaninda olmuyor. Akrabaniz olmayan insanlardan ilgi,sevgi ve güven ögrenebiliyorsunuz. Aile her zaman biyolojik degil Bilmelisin ki ... Ne kadar yakin olursa olsunlar en iyi arkadaslar da ara sira üzebilir. Onlari affetmek gerekir. Bilmelisin ki ... Bazen baskalarini affetmek yetmiyor. Bazen insanin! kendisini affedebilmesi gerekiyor. Bilmelisin ki ... Yüreginiz ne kadar kan aglarsa aglasin dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. Bilmelisin ki ... Sartlar ve olaylar, kim oldugumuzu etkilemis olabilir. Ama ne oldugumuzdan kendimiz sorumluyuz Bilmelisin ki ... Iki kisi münakasa ediyorsa, bu birbirlerini sevmedikleri anlamina gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamina gelmez. Bilmelisin ki ... Her problem kendi içinde bir firsat saklar. Ve problem, firsatin yaninda cüce kalir. Bilmelisin ki ... sevgiyi çabuk kaybediyorsun, pismanligin uzun yillar sürüyor.

HAFTANIN SÖZLERÝ FIKRA KÖÞESÝ "KAPLUMBAÐALARA DIKKAT ET! ANCAK KAFASINI ÇIKARIP RISK ALDIÐINDA ILERLEYEBILIR! " JAMES B. CONANT DÜNYA ÜÇ BEÞ BÝLGÝSÝZÝN ELÝNDE ONLARCA HER BÝLGÝ KENDÝLERÝNDE ÜZÜLME EÞÞEK EÞÞEÐÝ BEÐENÝR HAYIR VAR SANA KÖTÜ DEMELERÝNDE ÖMER HAYYAM "ÝKÝ ÞEY AKLIN EKSÝKLÝÐÝNÝ GÖSTERÝR: KONUÞULACAK YERDE SUSMAK, SUSULACAK YERDE KONUÞMAK." SADÝ DÜÞÜNCELERINIZ POZITIF OLSUN, ÇÜNKÜ DÜÞÜNCELERINIZ SÖZLERINIZ OLUR. SÖZLERINIZ POZITIF OLSUN, ÇÜNKÜ SÖZLERINIZ DAVRANIÞLARINIZ OLUR. DAVRANIÞLARINIZ POZITIF OLSUN, ÇÜNKÜ DAVRANIÞLARINIZ ALIÞKANLIKLARINIZ OLUR. ALIÞKANLIKLARINIZ POZITIF OLSUN, ÇÜNKÜ ALIÞKANLIKLARINIZ DEÐERLERINIZ OLUR. DEÐERLERINIZ POZITIF OLSUN, ÇÜNKÜ DEÐERLERINIZ KADERINIZ OLUR. GANDI "ÝNSANI ELBISESINE GÖRE KARÞILARLAR, BILGISINE GÖRE AÐIRLARLAR" RUS ATASÖZÜ "ÝNSANLARA YAPILACAK EN BÜYÜK IYILIK, ONLARA AKILLARINI KULLANMAYI ÖÐRETMEKTIR"

SINAV SORUSU Biyoloji dersinden yapýlacak sýnav için sýnýftaki herkes acayip çalýþmýþ, notlar fotokopiler havada uçuþmuþ. Daha sonra sýnavýn yapýlacaðý gün gitmiþler bir de bakmýþlar, ortada kaðýt kalem yok sadece sýra sýra mikroskoplar. Hocada baþlarýnda bekliyorken demiþ ki, "Bu mikroskoplarda lam'da bir böceðin bacaðý var, sýnavýnýz bacaðýndan böceði tanýmak" Tabi hemen itirazlar, ama fayda etmemiþ, hoca dediði dedik. Öðrenciler mikroskoplarýn baþýna geçmiþ. Ama bir þey yapamýyorlar. En sonunda biri dayanamamýþ, kapýyý çarpýp çýkmýþ. Hoca arkasýndan seslenmiþ : ''Kimsin ulan sen, kapýyý çarpýp çýkýyorsun?" Kapý hafifçe aralanmýþ ve bir bacak uzanmýþ : "Tanýsana hadi, tanýsana kim olduðumu» ALLAHIN HÝKMETÝ Nasrettin hoca bir gün köyden þehre giderken yorulmuþ tarlanýn kenarýndaki Ceviz aðacýnýn altýnda dinleneyim demiþ. Þöyle bir etrafýna bakýnýp aðacýn altýna uzanmýþ. Ve þöyle düþünmüþ. Ey Allah'ým gücüne sual olmaz amma, incecik kabak sapýnda kocaman kabak var, koskocaman aðaçta küçücük ceviz var, bu nasýl iþ deyip uykuya dalmýþ.Aðaçtan bir ceviz hocanýn kafasýna düþüvermiþ.Ve kafada ceviz büyüklüðünde bir þiþ olmuþ. Hoca hiddetle uyanmýþ ve Yarabbi sen en iyisini bilirsin demiþ. Simdi o kabak aðaçta olsaydý benim halim ne olurdu. Öksürük Ýlacý Adamýn biri çok kuvvetli öksürüyormuþ, doktora gitmiþ derdini anlatmýþ. Doktorda adama yanlýþlýkla öksürük ilacý yerine müshil ilacý vermiþ ve demiþ ki:bir hafta boyunca yemeklerden sonra iç ve yanýma gel. Adam bir hafta sonra gelince doktor: Öksürüðün nasýl oldu deyince, adamda: Cesaret edipte öksüremiyorum ki,demiþ.

?

MÝSTÝK

SAYFA

HAMDOLSUN DEVLET OLMANIN GURURU VE DÜZENÝ ÝÇÝNDE YÝNE OKULLARIMIZ AÇILDI ÇOCUKLARIMIZI HEM GELECEK YARINLARIMIZ HEM DE KENDÝ KÝMLÝK VE KÝÞÝLÝKLERÝNÝ GELÝÞMESÝ ÝÇÝN OKULA GÖNDERÝYORUZ. ONLARA ÞÝMDÝNÝN ÇOCUKLARI OLARAK DEÐÝL GELECEÐÝN YENÝ DÜNYASINI KURACAK BÜYÜK ÝNSANLAR OLARAK BAKMALIYIZ. HÝÇ BÝR ÇOCUK ÝLKOKUL YILLARINI UNUTMAZ. ÇOCUKTUR ANLAMAZ BÝLMEZ HATIRLAMAZ DÝYENLER ÞUNU BÝLSÝNLER KÝ BÝR ZAMAN O KÜÇÜK DEDÝÐÝNÝZ ÇOCUKLAR EÐER BÝR YERLERE GELMÝÞLERSE SÝZÝ HAYIRLA YAD EDECEKLER VE BAÞARILARINDAN SÝZE DE PAY AYIRACAKLAR. EÐER ÝYÝ BÝR YERDE DEÐÝLSELER. BUNDAN DA SÝZÝN ÝHMALÝNÝZ VAR DÝYE DÜÞÜNECEKLER. YANÝ YAKANIZI ONLARIN ELÝNDEN KURTARAMAYACAKSINIZ. BÝR ÇOK BAÞARILI ÝNSANIN BUNU ÖÐRETMENÝME BORÇLUYUM DEDÝÐÝNÝ VE YA ÖÐRETMENÝM BENÝ YÖNLENDÝRDÝ DEDÝÐÝNÝ HEPÝMÝZ OKMUÞ DUYMUÞUZDUR. DOLAYSIYLA ÖÐRETMEN, ÇOCUK DEYÝP GEÇMEMELÝ. BENÝM ÜNÝVERSÝTE BÝLGÝM ÇOCUÐA FAZLASIYLA YETER DEYÝP YENÝ GELÝÞMELERE KAPALI KALMAK HEM O ÇOCUÐUN HEM DE BÜTÜN BÝR ÜLKENÝN MESULÝYETÝNÝ ALMAKTIR. ZÝRA BÝR ÇÝVÝ BÝR NAL BÝR NAL BÝR AT BÝR AT BÝR SÜVARÝ BÝR SÜVARÝ BÝR ÜLKE KURTARA BÝLÝR.ÝLETÝÞÝM BAÞ DÖNDÜRÜCÜ ÞEKÝLDE GELÝÞÝYOR HER GÜN ÝÞÝMÝZÝ KOLAYLAÞTIRAN BÝZÝ BÝLGÝNÝN MERKEZÝNE KOLAYLIKLA ULAÞTIRACAK ÝLETÝÞÝM ARAÇLARINA SAHÝBÝZ BÝR ÖÐRETMENÝN MUTLAKA BUNLARDAN HABERDAR OLMASI LAZIM YÝNE ÖÐRETMEN MUTLAKA YAZILI BASINI TAKÝP ETMELÝ .ÖYLE ÝNTERNETTEN BAKIYORUM OLMAZ GAZETEYÝ ALIP OKUMALI KÝ ETRAFINDAKÝ ÝNSANLARIN ÝÇÝNE OKUMA HEVESÝ KOYMALI.ETRAFTAKÝLER OKUYAN ÝNSAN GÖRSÜN BUNLAR NEREDEN MÝ GELDÝ AKLIMA BÝR ÖÐRETMEN TANIYORUM 30 YIL ÖÐRETMENLÝK YAPMIÞ AMA ÞUNU SÖYLÜYOR BUNCA YIL ÖÐRETMENLÝK YAPTIM BÝR KÝTAP OKUMADIM .BÝZE DE HER HALDE ÞUNU SÖYLEMEK DÜÞÜYOR ÖÐRETMENLER BUGÜN ÜLKENÝN BAÞINA BELA OLAN GENÇLER SÝZ OKUMAYIP KENDÝNÝ GELÝÞTÝRME ZAHMETÝNE SOKMAYAN HEP ESKÝ EZBER ÝLE EÐÝTTÝÐÝNÝZ ÇOCUKLAR SÝZÝN ESERÝNÝZDÝR. OYSA GERÇEK EÐÝTÝM SEVDALILARINDAN BÝRÝ BU ÇERÇEVEDE ÞUNLARI SÖYLEMEKTEDÝR. GAYESÝ. MÜDAVÝMLERÝNE ÜSTÜN VASIFLAR KAZANDIRARAK, ONLARI, RUH VE MADDE PLANINDA BÜTÜN MÝLLETLERÝN ÜSTÜNE ÇIKARMAK VE BÝR ZAMANLAR OLDUÐU GÝBÝ ONLARA MEDENÝYETLER ÜSTÜ MEDENÝYET ÝNÞA ETME YOLLARINI GÖSTERMEK.. BU GAYEYE ULAÞMAK ÝÇÝN DE TEKER TEKER BÜTÜN ÖÐRENCÝLERÝ ÝLE UÐRAÞMAK ONLARA MUKADDESAT VE MÝLLÝ DEÐERLERÝ BÝZZAT TEMSÝL EDEREK GÖSTERÝP AÞILAMAK HER YANI TÜRLÜ TÜRLÜ YABANCI DÜÞÜNCE VE ASÝMÝLELERLE RENGARENAG HALE GELMÝÞ ÜLKEMÝZDE GERÇEK MÝLLÝ AHLAKIN FAZÝLETÝN ÝNSAN ÞAHSÝYETÝNÝN DOÐUP GELÝÞMESÝNÝ HAZIRLAYIP ORTAYA KOYMAK OLMALIDIR. YOKSA, BÝR KISIM NA MÜSAÝT MUHÝTLER DE DEJENERASYONA MARUZ KALMIÞ NESÝLLER ZAYÝ OLUP GÝDECEKLERÝ GÝBÝ, YUVANIN BÝR ÖLÇÜDE DONATIP ÝHYA ETTÝÐÝ GENÇLERÝ MUHAFAZA ETMEMÝZDE MÜMKÜN OLMAYACAKTIR. DOLAYSIYLA MEKTEBÝN ÞÖYLE BÝR MÝSYONU DAHA VAR HEM AÝLENÝN VERDÝÐÝ DOÐRULARI PEKÝÞTÝRMEK KENDÝ BÝLGÝLERÝ ÝLE DESTEKLEMEK HEM DE.AÝLENÝN YETERSÝZ OLDUÐU YERDE DEVREYE GÝRÝP ÇOCUK YOLU ÝLE AÝLEYÝ DE EÐÝTMEK BU ÖZELLÝKLE ÜLKEMÝZÝN BÝR KESÝMÝNDE ELZEMDÝR.OKUL AÝLE BÝRLÝÐÝNÝN YALNIZ PARA ÝÇÝN TOPLANMAMASI GEREK BEKLÝ DAHA ÝYÝ VERÝMLÝ TOPLANTILARLA AÝLEYÝ DE EÐÝTMESÝ DE GEREKMEKTEDÝR.BÝR ÝLK ÖÐRETÝM ÇOCUÐU ANNESÝ OLARAK ÇOCUÐUMUN KORKUDAN ZÝYADE TEÞVÝKLE.SEVGÝYLE ONURA EDÝLEREK VE ÇOK DERS YÜKLETÝLMEDEN,ÝYÝ BÝR TAKÝPLE OKULUNDAN VE ÖÐRETMENÝNDEN BIKMADAN OKULUNA DEVAM ETMESÝNÝ ARZU EDERÝM.BÜTÜN ÖÐRETMEN VE ÖÐRENCÝLERE BAÞARILAR DÝLERÝM.

GÜNE BAKAN

Çiçek Bakýmý

MOLLÝERE Çiçek bakýmý ile ilgili genel bir bakýþ yapalým;genelde saksý bitkilerine haftada bir su verilir ve 1 hafta boyunca su verilmez bu inanýþ yanlýþtýr.Saksý bitkilerinin bir canlý olduðunu unutmamak gerekir sanki bir makinanýn kilometre bakýmýný yapargibi yaðýný koyup 250 km bu yað beni idare eder gibi çiçeklerdede böyle düþünmek yanlýþtýr.Çiçekler canlý bir organizmadýr nasýl kendimiz günlük su ihtiyacýmýzý karþýlýyorsak bitkilerede günlük su vemek gerekir.Haftalýk su verdiðimizde kökler bir hafta boyunca su içinde kaldýðýndan köklerde çürüme böceklenme veya koku yapma olasýlýðý artmaktadýr.çiçekli bitkiler güneþ veya aydýnlýðý sevmektedir ve bakýmý yeþil yapraklý bitkilere göre çok daha zahmetlidir.çiçekli bitkiler mevsimlerine göre çiçek açmaktadýr ve mevsim sonunda çiçeklerini dökmektedir.yeþil yapraklý bitkiler ise güneþ ve aydýnlýk ihtiyacý fazla olmayan bitki cinsleridir.ofis ortamýnda havalandýrmanýn klimalarla olmasý yani sanal ýsýtma ve havalandýrma þeklinde olmasý bitkiler için hiçte iyi bir ortam deðildir.bu tip ortamlarda nem oraný sýfýra yakýndýr bu da bitkilerin yaþama kalitlerini düþürmektedir.genelde insanlar kendilerine canlý bir þekilde gelen bir bitkiyi 1 hafta içinde öldürebilmektedir.bitkinin niye öldüðünü iyi analiz etmek gerekir.acaba bitki güneþmi görmüyor yoksa aydýnlýkmý veya suyunumu az veya çok verdiniz ortamýn havalandýrmasý sanal bir havalandýrmamý nem oraný nedir en önemliside siz ofisinizden veya evinizden çýktýktan sonra bitkinin bulunduðu ortam nasýldýr bu sebeplere dikkata edildikten sonra bitkinizin yaþamamasý için hiç bir sebep yoktur. Benjamin yeþil yapraklý bir bitki olup bulunduðu ortamý sevmekte veya uyum saðlamakta biraz zorlanan bir bitkidir.benjamin aðacýnýn çok farklý cinsleri bulunmaktadýr gövdesi örgülü düz yapraklarý iki renkli olmak üzere farklý cinsleri bulunmaktadýr.size gelen bir benjamin iki gün içerisinde neredeyse bütün yapraklarýný döktü hemen telaþa kapýlmayýn yapraklarýný dökmesinin sebebi bulunduðu yeri sevmemesinden kaynaklanmaktadýr ofisinizinveya evinizin içerisinde bitkiyi 3 gün aralýklarla gezdirin nerede yapraklarýný dökmediyde orada býrakýnýz 2-3 hafta içerisindeyapraklarý tekrar yeþillenecektir.sulamayý günlük olarak yapýnýz saksýnýn üstten topraklarýna dokunduðunuzda nemli ise su ihtiyacý yoktur.su olarak þehir þebeke suyu kullanmayýnýz çünkü þebeke sularýmýz kireçlidir saksý üzerinde beyaz bir tabaka oluþturacaktýr ve buda hiçte iyi bir görüntü olmamaktadýr.

sayfa 2  
sayfa 2  

Ç iç e k B a k ým ý SAYFA 2 SALI YIL 2 SAYI 56 ÖÐRETMEN VE ÖÐRENCÝLERÝ www.haber56gazetesi.com 12 EKÝM 2010 Müzeyyen YARDIM M ÝS T ÝK M ÝS T...

Advertisement