Page 1

SAYFA

2

SALI YIL 2

SAYI

60

www.haber56gazetesi.com

12 KASIM 2010

KURBAN m.yardim@haber56gazetesi.com

?

MÝSTÝK

Müzeyyen YARDIM

Kurban bir ibadettir ve bütün ibadetler gibi onun da onlarca hikmeti vardýr, hikmet, maddi manevi faydalar demek. bu hikmetlerin faydalarýn bazýlarý dünyevi bazýlarý uhrevidir, ancak biz ibadetlerimizi sadece hikmetinden yani faydasýný umarak yapmayýz böyle bir pazarlýkla ibadet yapýlmaz, ibadetlerden asýl maksat Allahýn rýzasýný hoþnutluðunu kazanmaktýr, onu kazandýktan sonra diðer hikmetler de teretüp ederse bizde "elhamdulillahi haza bin fadli rabbi deriz" iþte kurban ibadeti de içinde çok hikmetler barýndýran bir ibadettir. En büyük hikmet Allaha yakýn olmak deðilmidir, bundan daha büyük hikmet mülahazasý MUTLULUK REÇETESÝ olurmu. Bizi Allaha yaklaþtýran bizi birbirimize yaklaþtýran kurbanlarýmýzdýr, gönül hoþluðu içinde Allahýn rýzasýný 10 basit yöntemle mutlu olunabileceðini kanýtlayan Ýngiliz uzmanlar, 'mutluluðun reçetesini' yazdý. umarak keseceðimiz kurbanlarýmýzdýr. Aslýnda kurban ettiðimiz hava ve nefsimizdir yani bizimle rabbimiz arasýna Ýngiliz uzmanlar, mutluluða ulaþmanýn 10 yolunu açýkladý. Psikolog, psikoterapist ve sosyologlarýn aralarýnda yer aldýðý 6 giren ve hep kendinde bir rububiyet vehmeden benliðimiz egomuzu kesmeyi murat etmeliyiz. Bu kurbanda ona kiþilik uzman ekip, Ýngiltere'nin Slough kasabasýnda yaptýklarý deneylerle, 10 adýmda mutluluða ulaþýlabileceðini gördü. hazýrlýktýr, önce temrinat olarak maldan sonra candan 50 gönüllüye, araþtýrmalar sonucunda belirlenen 'mutluluk reçeteleri' verildi. Reçeteyi uygulamadan önce ve sonra ne kadar geçmektir, buradaki ince nokta malýný kurban etmeyenin mutlu olduklarý çeþitli sorularla belirlendi. Test sonucunda, 10 basit yöntemle mutlu olunabileceði görüldü. canýný da asla kurban etmeyeceðidir. Adem as. Oðlu kabil Allaha kurban emesi gerekeni Ýþte 'reçete' iyi ayarlayamadýðýndan kaybetti, yani bir tutam otun 1- Bir bitki dikin ve büyütün. kötüsünü kurban olarak rabbine sundu ve kaybetti. Ama 2- Her günün sonunda en az beþ iyi özelliðinizi düþünün. Habil en güzelinden bir koç kurban etti. Habil biliyordu ki canana canlar kurban edilmeli idi malda neymiþ iþte kurban 3- Sevdiðiniz biriyle her hafta en az bir saat konuþun. böyle bir teslimiyetin ahde vefanýn sadakatin timsali, 4- Uzun süredir görüþmediðiniz bir arkadaþýnýzý arayýn ve bir randevu ayarlayýn. Ýbrahim as. Da, onun en büyük örneði olarak durur 5- Her gün, sevdiðiniz bir þeyi yapmak için kendinize vakit ayýrýn. karýmýzda. Ve o çetin imtihan daha ismin den baþlýyordu, 6- Günde en az bir kere kahkaha atýn. adý Ýbrahim yani, ebun rahim, merhametin babasý demekti ibrahim as. Çok þevkatli bir baba idi ve bununla da imtihan 7- Haftada üç kez, yarým saatlik fiziksel egzersizler yapýn. olacaktý. Allah'tan soyunu devam ettirecek salih bir evlat 8- Her gün tanýmadýðýnýz birine selam verin veya gülümseyin. istemiþti ve eðer bana bir evlat baðýþlarsan sevdiðimi sana 9- Televizyon karþýsýnda geçirdiðiniz zamaný yarýya indirin. kurban ederim demiþti. Yüz sene ibrahim as ismailini beklemiþti nihayet cenabý hak "biz ona uslu bir çocuk 10- Ýnsanlara karþý kibar olun ve iyilik yapýn. müjdeledik" buyurdu. Ýsmail babasýnýn yüz yýl beklediði idi, o en güzel en sevimli zamanýn da koþup babasnýn kollarýna atýlacaðý babasýnýn kokusuna doyamaðý en sevimli yaþlarýndaydý, bir gün ibrahim as ruyasýnda oðlunu boðazladýðýný görür ve "ibrahim sevdiðini kurban edeceðine söz vermiþtin" sesini duyar, o anda verdiði sözü hatýrlar bir gece iki gece üç gece böyle rüyalar görür ve sonunda bunu KÝMYON Kayserilinin karýsý ölmüþ. Gazeteye gitmiþ. En ucuzundan oðlu ile paylaþmaya karar verir, oðlum der seni rüyamda Ýþtah açar. Hazýmsýzlýðý boðazlarken görüyordum sen ne dersin bu iþe, Ýsmail bilir ki standart bir ilan vermek istemiþ. Önüne konan kâðýda istediði giderir. Mide ve peygamber rüyasýnda yalan yanlýþ olmaz, babacýðým emrolunduðun þeyi yap inþallah beni sabredenler den baðýrsaklarda gaz ilaný yazmýþ: bulacaksýn der. birikmesini önler. «Ayþe'yi kaybettim. Üzgünüm" Ve babasý onu þakaðý üzerine yere yatýracak biçaðý Birikmiþ gazý söktürür. boðazýna çalacaktý ki cenabý hak Ýbrahim sen sözünün eri Hava yutmayý önler. Ýlan görevlisi ilaný görünce uyarmýþ."Ýsterseniz 6 kelimeye çýktýn sadakatini gösterdin biz iyileri böyle mükafatlandýrýrz Sinirleri yatýþtýrýr. kadar uzatabilirsiniz. Üç kelime daha hakkýnýz var" buyurur ve en güzelinden bir koç gönderir. Hâlbuki babasý Sinirsel baþ dönmelerini onu tam yüz yýl beklemiþti ve þimdi onu yere yatýrýp Kayserili "Ayný paraya mý?" demiþ. keser. Anne sütünü boðazlayacaktý bundan daha büyük imtihan olurmu. Rica artýrýr. Aybaþý ederim bir an düþünelim þimdi böyle bir emir olsaydý acaba Görevli "Evet ayný paraya" deyince kanamalarýnýn düzenli olmasýný saðlar. Ýdrar söktürür. Yüksek kaç kiþi bu imtihaný kazanacaktý. Ýþte kurbanda böyle emre Kayserili üç kelime daha eklemiþ: tansiyonu düþürür. Baðýrsak solucanlarýnýn düþürülmesine yardýmcý itaat, ahde vefa sadakat ve kurbiyet, vardýr. Zaten cenabý olur. Romatizma ve þiþmanlýkta faydalýdýr. Hamileler hakkýn da bizden istediði budur. "Satýlýk Toyota var." Nitekim ayeti kerimede "kestiklerinizin ne etleri kullanmamalýdýr. ne kanlarý Allaha ulaþmaz ona ulaþan takvanýzdýr". yani bu MELÝSA gibi duygularýnýzdýr evet sýrat köprüsünde burak olacak Mide ve baðýrsak aðrýlarýný keser. Kalbi kuvvetlendirir. Hazýmsýzlýk, olan her bir kýlýna bir hasene yazýlan bizi Allah›a yaklaþtýran baþ aðrýsý ve migrende faydalýdýr. Melankoli, sara, baþ dönmesi, insanlarý islama ýsýnýran peygaberleri in ayak izlerinde kulak çýnlamasý ve sinir krizlerinde þikâyetleri ortadan kaldýrýr. bizleri yürüten daha onlarca pisikolojik sosyolojik Bayýlmalarda kullanýlýr. Mide ve baðýrsak gazlarýný söker. Aybaþý ekonomik boyutu olan kurbana, lakayd kalamayýz kalýrsak, aðrýlarýný keser ve aybaþý kanamalarýný düzenler. Huzursuzluk ve baþka þekilde daha acý bir þekilde Ýsmaillerin evlatlarýn sýkýntýlarý giderir. Hafýza zayýflýðýnda faydalýdýr. kurban gitmesi þeklinde görebiliriz. Kurbanlarýmýzý keselim akýtýðýmýz kurbanlarýn kaný ile bizimde ihtiraslarýmýz GÜNE ZÝNDE BAÞLAMAK... Yemek yeme alýþkanlýklarýmýz, zihinsel ve bedensel faaliyetlerimizi etkiler. Saðlýksýz beslenme, düþünme ve kavrama yeteneðinin azalmasýna, hatta hafýza kinlerimiz nefretlerimiz içimizdeki dünya sevgisi akýp gitsin. kayýplarýna neden olur. Günde 8 saat uyuduðunuz halde kendinizi yorgun hissediyor, çabuk yoruluyor, hafýza ve düþüncenizde azalma görüyorsanýz mutlaka Zira "dünya sevgisi bütün kötülüklerin baþýdýr buyurmuþlar" yemek yeme alýþkanlýklarýnýzý gözden geçirin. bu konuda kur ani kerim þöyle söylüyor "yazýklar olsun Beynin performansý söz konusu olunca en önemli öðün kahvaltý. Her gün düzenli olarak kahvaltý yapan kiþiler, diðerlerine oranla daha baþarýlý ve verimli. malýný biriktirip sonra sayanlara onlar zannetti ki mallarý Kahvaltý alýþkanlýðýna sahip olmayanlarda ise konsantrasyon güçlüðü, yorgunluk ve bitkinlik gibi problemler ortaya çýkýyor. Ayrýca, saðlýklý bir kahvaltýnýn onlarý ölümsüzleþtirecek onlar hutameye "cehenneme" yaþlanmayý geciktirdiði, yaþlýlýk döneminde ortaya çýkmasý muhtemel bellek ve algý kusurlarý ile kas zayýflýklarýna engel olduðu da araþtýrmalarla ortaya konuldu. atýlacaklar" evet kurban Hanefi de vacip þafi-i mezhebin de Okul hayatýnda kahvaltýnýn önemi daha da fazla. Geliþim sürecini henüz tamamlamamýþ bireylerin hýzlý deðiþimleri, yeterli ve dengeli beslenmeyle vacip kavramý olmadýðýndan terkedilmesi hoþ desteklenmelidir. Gerekli olan karbonhidrat, protein, yað, vitamin ve minerallerden oluþan besin öðelerinin doðru öðünlerde yeterli miktarlarda alýnmamasý, karþýlanmayan kuvvetli sünnet diye tabir edilir ki imam baðýþýklýk sistemini zayýflatýr. þafi-i Hz'leri her yýl iki kurban kesermiþ imkaný olupta Düzenli kahvaltý eden çocuklarýn, derslerdeki motivasyon, fiziksel ve zihinsel performans açýsýndan baþarýlý olduklarý tespit edilmiþtir. sünneti hafif görüp kesmeyenleri büyük bir tehlike B vitamini çok önemli Hafýza ve zekâ geliþimi açýsýndan B vitaminleri içeren yiyecekler ilk sýrada gelir. B vitaminleri, beyni strese karþý da korur. Vitaminin eksikliði ise yorgunluða, beklemekte, zira efendimiz kurban kesmeyenler hafýza ve zekâ performansýnýn zayýflamasýna neden olur. Kuru baklagiller, kýrmýzý et, ay çekirdeði, balýk, yoðurt, süt, peynir, yeþil yapraklý sebzeler, tavuk eti, hindi, yerfýstýðý, muz, kavun, brokoli, ýspanak, namazgahýmýza uðramasýn buyurmuþ burada ugramasýný domates, yumurta, kavun ve enginar B grubu vitaminince zengin besinler arasýnda yer alýr. istemiyorsa Allah-u alem orada da bana uðramayýn Demirsiz olmaz diyebilir. Cenabý hak kurban kesenlerden eylesin Demir de beynin beslenmesi için hayati önem taþýr. Özellikle oksijenin beyne taþýnmasý ve beyin tarafýndan kullanýlmasýný saðlayan kandaki hemoglobin ve alyuvarlarýn oluþumunda demire ihtiyaç kurbanlarýmýz kabul bayramýmýz mübarek olsun. duyulur. Tüm kýrmýzý etler, kuru baklagiller, koyu yeþil sebzeler, kurutulmuþ meyveler, domates ve pekmez, demir açýsýndan zengin yiyeceklerdir.

HAYATIN HAYATIN ÝÇÝNDEN

FIKRA KÖÞESÝ

ÞÝFALI BÝTKÝLER

Kayserili

SAÐLIKLI YAÞAM

GÜNE BAKAN

Maddi imkânsýzlýklardan dolayý birçok öðrenci dershaneye gidememektedir. Son üç yýldýr valiliðin düzenlemiþ olduðu projeyle birçok öðrenci dershaneye gitmiþti. Busene projenin iptal edilmesiyle beraber yüzlerce dershane bekleyen öðrenci þimdi ne yapacaklarýný kara kara düþünüyor. Bu sene ilimizin hem üniversite sýnavlarýnda hem de SBS sýnavlarýnda göstermiþ EK olduðu baþarý gerçekten kayda deðerdi. Yapýlan bu proje ile EM birçok öðrenci bu sýnavlarý kazandý ve ildeki baþarýmýz arttý. M Bu seneden itibaren bu baþarýnýn gittikçe azalacaðýný DE Ý G düþünüyorum. Çünkü bu baþarýyý gösteren birçok öðrenci E Y uygulanan dershane projesi sayesinde baþarý göstermiþtir. E N Þimdi bu demek oluyor ki dershaneye gidecek maddi imkâný olmayan A H yüzlerce öðrenci þimdiden üniversite hayallerinden vazgeçmeye baþladý. Bu S R durum yetkili kurumlara duyurulur. Öðrencilerin sessiz çýðlýðýna kulak verin ve bu DE duruma acilen el koyun… Zehra KAYA

sayfa 2  

ÞÝFALI BÝTKÝLER Kayserili FIKRA KÖÞESÝ SAYFA 2 SALI YIL 2 SAYI 60 Zehra KAYA www.haber56gazetesi.com 12 KASIM 2010 MUTLULUK REÇETESÝ Müzeyye...