Page 1

SAYFA

2 SALI

YIL

2

SAYI

83

www.haber56gazetesi.com

12 NÝSAN 2011

Müzeyyen YARDIM

AÝLENÝN ÖNEMÝ m.yardim@haber56gazetesi.com

Bir Tutam Sevgi Çocuk, babasýndan aldýðý harçlýðý vaktinden önce bitirmiþ ve günlerdir istediði top için yeterli parayý biriktirememiþti. Birkaç hafta sonra yaz tatiline girecek olmasý, onu bu konuda endiþelendirip yeni kaynaklar aramaya sevk ediyordu. Evlerine gelen son aylýk dergide, her hizmetin bir ücret karþýlýðýnda olduðunu okuyunca, sevinçle havaya sýçradý. Buna göre; ailesine yaptýðý yardýmlarýn da elbette bir karþýlýðý olmalýydý. Çocuk bu fikirle harekete geçip gördüðü iþlerin listesini çýkardý ve bunlarýn yanýna da ücretini yazdý. Fýrýndan ekmek almak için 2 lira, çöp dökmek için 1 lira, annesiyle pazara gitmek için 5 lira hiç de fazla sayýlmazdý. Aylýk toplam 25 lira tutan listeyi imzalayýp annesinin çantasýna koyduðunda, bu akýllýca keþfinden dolayý gözleri parlýyordu Çocuk, ertesi gün yataðýnýn baþucunda 25 lira ile birlikte küçük bir kâðýt parçasý buldu. Kendi hazýrladýðý listeye benzeyen ve annesinin imzasýný taþýyan kâðýtta: “Seni hayatým pahasýna dünyaya getirmenin, yýllarca bezlerini yýkamanýn; bin bir güçlükle besleyip büyütmenin karþýlýðý, sadece sevgindir ve yanaðýndan alacaðým bir öpücüktür. Kazandýðýn parayý, güle harca yavrum.” diye yazýyordu.

Ýlk Kol Saati Neden Ýcat Edildi? Fransa'da yaþayan Brezilyalý pilot Alberto Santos'un en büyük tutkusu uçmaktý. Ancak saatle ilgili önemli bir sorunu vardý. O zamanlarda herkes köstekli saat kullanýyordu ve bu yüzden hem iki eliyle uçaðý kullanýp hem de cebinden çýkarmasý gereken saatine bakamýyordu. Havadayken de zamaný öðrenebilmek için arkadaþý Louis Cartier'den yardým istedi. Cartier 1904 yýlýnda saat yapýmcýsý Edmond Jaeger'in yardýmýyla ilk kol saatini hazýrladý. 1906 yýlýnda Santos yeni bir rekor kýrdýðýndan emin olmak için uçaðýndan çýkarken saatine bakýnca bunu gören kalabalýk bu garip saati beðendi ve bir anda Cartier'ye yeni saat sipariþleri yaðdý.

NE DEMÝÞLER Ne kadar bilirsen bil; söylediklerin karþýndakinin anladýðý kadardýr. MEVLÂNA Alýþkanlýklarýn zinciri duyulmayacak kadar hafif, sonra kýrýlmayacak kadar da güçlü olurlar" BENJAMIN DIZRAELLÝ Kuþlar gibi uçmayý, balýklar gibi yüzmeyi öðrendik, fakat bu arada çok basit bir sanatý unuttuk. Ýnsan gibi yaþamak. MARTIN LUTHER Kaptanýn ustalýðý deniz durgunken anlaþýlmaz. ZUKIANOS Affetmek ve unutmak, iyi insanlarýn intikamýdýr. SCHÝLLER

T e m e l i l e Dursun Bir Gün Kahveye Gider. Temel kahve ister dolayýsýylada dursunda ister.Fakat Temel orta þekerli dursun ise bol þekerli istemiþ. Kahvecinin Çýraðý çok þekerliyi Temele orta þekerliyi ise Dursuna vermiþ. Sonra çýrak ya pardon içmeyin ben size kahveleri verirken þaþýrdým demiþ. Sonra Temel ile Dursun Sandelyeden Kalkmýþ Ve yer deðiþtirmiþler. Çýrakta siz niye yerleri deðiþtiniz ki demiþ kahveleri deðiþseydiniz ya demiþ. Bu Sefer Kalkmýþ gidiyorlar. Çýrak; -Yahu nereye, Temel; e Uþaum Seninde bi dedin bi dediðunu tutmaz ki kahveleri deðiþ demedin mi bende karþýdakine gidirum.

SAÐLIKLI YAÞAM

Artýlarý ve eksileriyle Kahve... Artýlarý -Uyarýcý etkisi vardýr. Sabahlarý uyanmaya yardýmcý olur, konstantrasyonu artýrýr. -Böbrek taþý oluþum riskini azaltýr. Bu konuda tersi iddialar olsa da, saðlýk çalýþanlarý arasýnda yapýlan bir araþtýrmada, böbrek taþý rahatsýzlýðýnýn kahve içmeyenler arasýnda daha sýk görüldüðü ortya çýkmýþ. Bunun nedeni, kahvenin diüretik etkisine baðlanýyor. -Amerika'da yapýlan bir araþtýrmaya göre, fiziksel egzersizle birlikte ölçülü kahve tüketimi, güneþin ultraviyole ýþýnlarýnýn yol açtýðý kanserojen etkileri ortadan kaldýrabiliyor. Eksileri -Kahve, ülseri tetikliyor ve midenim asit salgýlamasýný uyarýyor. Bu nedenle mide hastalarýnýn günde 2 fincaný geçmemeleri gerekiyor. -Aþýrý kahve tüketimi kalbin ritmini olumsuz yönde etkiliyor. Kahvenin içerdiði kafein fazla tüketildiðinde, kalpte ritim bozukluklarý meydana gelebiliyor. Düzensiz kalp atýþlarý ve kalp çarpýntýsýna neden olabiliyor. Doktorlar özellikle kalp hastalarýnýn sýnýrlý miktarda kahve içmelerini tavsiye ediyor. -Amerika'da yapýlan araþtýrmalarda, yemek zamanlarýnda yükselen kan þekeriyle birlikte tüketilen kahvenin þeker hastalýðýný olumsuz yönde etkilediði ortaya çýktý. Uzmanlar þeker hastalarýnýn da kahveyi sýnýrlý tüketmesini öneriyorlar. -Ýçerdiði kafein nedeniyle baðýmlýlýk yapabiliyor. -Düzenli olarak günde dört-beþ bardak kahve içenler üzerinde yapýlan araþtýrmalarda, yüksek miktarda kahve tüketiminin tansiyonu hýzla yükselttiði görüldü. Yanlýþ antibiyotik kullanýmý Hafif ateþiniz, baþýnýzda aðýrlýk var, ýþýða bakmak rahatsýz ediyor, burnunuz týkalý, kendinizi halsiz hissediyorsunuz ve hiçbir þey yapmadan yatmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda antibiyotiklerin iþe yarayabileceðini düþünebilirsiniz ama yanýlýyor

?

Saðlam bir toplum kurmak için aileye, saðlam bir aile içinde Ýslam'a muhtacýz. Evet, aile çok önemlidir, yüce dinimiz de aileye çok önem vermiþtir. Çünkü aile, toplumun temel direðidir. Cemiyetler ailelerden oluþur. Aile saðlam olursa cemiyette saðlam olur. Aile ise evlenme ile kurulur. Günümüzde aile kurumu, hiç olmadýðý kadar büyük bir tehlike ile karþý karþýyadýr. Bunun çok çeþitli sebepleri vardýr. Bir kýsmý batýnýn ve içimizde mukallitlerinin vahiyden kopuk bakýþ açýsýnýn ürünüdür. Malum batýda aile mevhumu çökmüþ durumda. Onlar kadýnlara sýnýrsýz özgürlük adý altýnda erkek rolünü kapmayý öðrete dursunlar. Biz de dinimizi iþimize geldiði þekilde yorumlayýp, kadýný bütün haklardan mahrum ederek aileyi koruduðumuzu zannediyoruz. Oysa her zaman her iþte denge unsuru olan Efendimizin aile hayatý önümüzde duruyor, hem de 9 kadar hanýmla. O güzide hayata bakarak, kadýnlar kendilerine erkekler de kendilerine gereken dersi çýkarabilseydik ne ala aile olurduk. Bir gün bir arkadaþým “eþim erkek haklarý ile ilgili bir sayfa dolusu bilgi getirmiþ odaya asacaðým diyor, þunu yapmasan cehenneme, þunu yaparsan lanetlenirsin, diyor ödüm kopuyor ben ne yapacaðým dedi.” Hâlbuki bir sürü de kadýn hakký çýkarýlýp odaya asýla bilir. O zamanda ev mahkeme duvarýna döner. hepimiz dünyayý deðiþtirmeði severiz, uðraþýrýz da kendimizi deðiþtirmeyi bir türlü akýl edemeyiz. Dinimiz, aile kurumunun huzur ve devamýnýn saðlanmasý için yer yer teþvikler ve ikazlar ile dikkatleri aileye çekmekte. Evlenmeden önce adaylarda aranan þartlardan birini Ýslam þöyle belirtir. “Evlendiði takdirde karýsýna kötülük edeceðini, ona karþý kocalýk görevlerini yapamayacaðýný bilen birinin kesinlikle evlenmesi haramdýr” (Vehbe Zuhayli, Ýslam Fýkýh Ans.) Denebilir ki, aile din, din de aile içindir. Yani aile olmasa din kime, nasýl anlatýlýp nasýl yaþatýp yaþatýlabilirdi.? Aile, toplumun en küçük yapýtaþý ve kalbidir. Orada uygulama þansý bulan, hüsnü kabul gören her deðer topluma da hüsnü kabul görür. Din olmasa, aileyi oluþturan eþlerin, annenin, babanýn, çocuðun hakký, hukuku kime, neye göre belirlenecekti? Fertlerin ve varlýklarýn hakkýný hukukunu neye göre belirleyip kanun nizam oluþturacak ve aileden beklenen insan yetiþtirme görevini hangi kurum karþýlayacaktý? Ýþte batýnýn bütün maddi refahýna karþý, göz boyayýcý, albenili durumlarýna raðmen, Aile olmadýðýndan, fýtratlarýndaki sevgiyi hayvanlara aktarýyorlar. Köpeklerden medet bekliyorlar, köpekleri olmasaydý Hayatlarý çekilmez olur ve intihar ederlerdi. Bediüzzaman Hazretleri, boþanmalarýn çoðaldýðýný görünce “Eyvah insanýn, hususan müslümanýn tahakssungahý, ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyasý aile hayatýdýr. Buda mý bozulmaya baþlamýþ?” diye hayýflanýr. Evet, müminler cennetlerini yitirmemeli zaten dinimiz iki dünyamýzý cennete çevirmek için gönderilmiþtir. Malum cennete kötülük yoktur, evlerimizin cennetlere dönmesi için, lütfen biraz özveri.

da olabilirsiniz. Eðer gribal enfeksiyon gibi çoðunlukla virüslerin neden olduðu bir hastalýða yakalandýysanýz, doktorunuza danýþmadan antibiyotik almanýzýn faydasý olmayacaktýr. O halde antibiyotiklerin ne olduðunu ve nerelerde kullanýlmalarý veya kullanýlmamalarý gerektiðini anlamak için konuya biraz daha yakýndan bakalým. Mutlaka doktorunuza sorun Antibiyotikler; bakteriyel enfeksiyonlara, bazý mantar enfeksiyonlarýna ve parazit türlerine karþý etkilidir. Enfeksiyonlarýn çoðunun etkeni bakteriler ya da virüslerdir. Hastalýðýnýzdan bir virüs sorumluysa normalde antibiyotikler iyileþmenize yardýmcý olmaz. Bazý durumlarda doktorunuz yaþýnýza ve genel durumunuza bakarak, o anki hastalýðýnýzýn üzerine baþka hastalýk ilave olmamasý için antibiyotik verebilir. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarýn tedavisinde etkili olmalarýna karþýn soðuk algýnlýðý veya grip gibi viral enfeksiyonlarýn tedavisinde iþe yaramayabilir. Her ne kadar antibiyotikler milyonlarca insanýn hayatýný kurtardýysa da, yanlýþ kullanýlmalarý sonucu birçok antibiyotiðe karþý dirençli olan bakteriler ortaya çýkmýþtýr Kýsýr döngü Bir antibiyotik hedeflenen bütün bakterileri öldürmekte baþarýsýz kaldýðýnda, sað kalan bakteriler bu antibiyotiðe ve benzer baþka antibiyotiklere karþý direnç kazanýr. Bu defa doktorlar daha güçlü bir antibiyotik reçete ederler ama bakteriler daha güçlü ilaçlara da karþý koymasýný hýzla öðrenir. Böylece giderek daha güçlü ilaçlar kullanmak gerekir ve bu kýsýr döngü devam eder. Bilim adamlarý antibiyotiðe dirençli bakteri türlerine karþý yeni antibiyotikler ve baþka tedavi yöntemleri geliþtirmek için çalýþýrken enfeksiyon organizmalarý hýzlý uyum yeteneklerini geliþtirir. Doðru kullanýmý önemli Antibiyotikleri tam olarak reçeteye yazýldýðý gibi alýn. Günde kaç defa ve kaç gün süreyle almanýz gerektiðini doðru anlayýn. Eðer kullanýmla ilgili net olmayan bir durum varsa bunu eczacýnýza ya da doktorunuza danýþýn. Birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetmeye baþladýðýnýzda antibiyotiði kesinlikle býrakmayýn, zararlý bakterilerin tümünü öldürmesi için antibiyotik kürünün tamamlanmasý gerekir. Antibiyotiðin erken kesilmesi yalnýzca en duyarlý bakterileri öldürürken, nispeten dirençli olanlarýn ölmemesi sonucunu doðuracaktýr. Birçok hasta antibiyotik tedavisini yarým býrakýyor ve kutunun kalanýný saklayarak bir daha hastalandýðýnda bunu kullanýyor. Bir sonraki hastalýk için ayný antibiyotik uygun olmayabilir. Sonuçta, yine yetersiz veya etkisiz tedavi nedeniyle iyileþme saðlanamayacak ve dirençli bakterilerin sayýsý artacaktýr. Ýþin doðrusu antibiyotiklerin ciddi ilaçlar olduðunu hiçbir zaman unutmamak ve doktorunuz önermeden antibiyotik almamaktýr.

sayfa 2  

SAYFA 2 SALI YIL 2 SAYI 83 Bir Tutam Sevgi Ýlk Kol Saati Neden Ýcat Edildi? www.haber56gazetesi.com 12 NÝSAN 2011 m.yardim@haber56gazetesi.c...

Advertisement