Page 1

SAYFA

2

SALI YIL 2

SAYI

70

www.haber56gazetesi.com

01 ÞUBAT 2011

Müzeyyen YARDIM

ESKÝ KiÞ GECELERÝMÝZ m.yardim@haber56gazetesi.com

E

ZORLAR ve KOLAYLAR

Hayatta zor iþler, kolay iþler var, Bunlarý ayýran insan olmak zor.

Açlarý kandýrmak, azdýrmak kolay, Açlarý doyuran insan olmak zor.

Bilgiçlik taslamak, konuþmak kolay, Az ve öz konuþup susan olmak zor.

Yemin etmek kolay, söz vermek kolay, Verdiði sözünde duran olmak zor.

Akýl vermek kolay, iþ bozmak kolay, Bozuðu onaran insan olmak zor.

Hile, yalan, riya, kalleþlik kolay, Doðru olmak, içten insan olmak zor.

Niyet etmek kolay, baþlamak kolay, Bir iþi bitiren insan olmak zor.

Kan akýtmak kolay, acýtmak kolay, Acýyan yarayý saran olmak zor.

Almak kolay, benlik, bencillik kolay, Alan insan deðil, veren olmak zor.

Nefse uymak kolay, hýrslanmak kolay, Nefsini, hýrsýný yenen olmak zor.

Merak kolay, olay seyretmek kolay, Bakan insan deðil, gören olmak zor.

Yuva kurmak, evlenmek kolay, Yuvada huzura eren olmak zor .

Kazanç kolay, servet, zenginlik kolay, Vicdanlý, namuslu patron olmak zor.

Yaþam kolay, doðmak, yaþlanmak kolay, Ýnsanca yaþlanmak, insan olmak zor.

NE DEMÝÞLER Körler çarþýsýnda ayna satma, saðýrlar çarþýsýnda gazel atma. Mevlana Haksýzlýða uðramak, haksýzlýk yapmaktan iyidir. Socrates Ýsterseniz yanlýþ düþünün. Ama ne olur kendiniz düþünün. Gotthold Lessing Hayatýn en büyük trajedisi çok çabuk yaþlanmamýz, ama çok geç akýllanmamýzdýr. Benjamin Franklin Bazý yýkýlýþlar, daha parlak kalkýþlarýn teþvikçisidir. Shakespeare Gökkuþaðýna ulaþmak istiyorsan yaðmura katlanmak zorundasýn. Dolly Patron Köþeye sýkýþýnca bir tavþan bile ýsýrýr. Çin atasözü

SAÐLIKLI YAÞAM SAÇ DÖKÜLMESÝ OLABÝLÝR!

HASTALIK

HABERCÝSÝ

Strestendir' deyip geçmeyin! Özellikle mevsim geçiþlerinde veya aþýrý stresli olduðumuz dönemlerde dökülen saçlarýmýzý normal karþýlýyor ve üzerinde durmuyoruz. Oysa saç dökülmesi hastalýklarýn habercisi olarak da karþýmýza çýkabiliyor! Saðlýklý ve gür görünen saçlar hiç kuþkusuz güzelliðimizin ayrýlmaz bir parçasý. Ancak özellikle sonbahar mevsiminde veya aþýrý stresli olduðumuz dönemlerde saçlarýmýz daha fazla dökülmeye baþlýyor. Çoðumuz 'mevsimdendir' veya 'strestendir' deyip, bu durumu normal kabul ediyoruz. Ancak dikkatli olmakta fayda var, çünkü

T

emel ile dursun o t e l e yerleþeceklermiþ ama otelin sadece 100. katý boþmuþ a s ö n s ö r d e b o z u k m u þ merdivenleri ç ý k m a y a baþlamýþlar temel dursuna sana biþey diyicem demiþ dursun az sonra de demiþ 20 k a t d a h a çýkmýþlar temel yine dursuna biþiy diyecem demiþ dursunda sonra de demiþ20 kat daha20 kat daha derken 100. kata gelmiþler dursun þimdi de diyeceðini diyince temel

ULA BÝZ ANAHTARI AÞAÐIDA UNUTTUK

Acýbadem Fulya Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmaný Doç. Dr. Emel Güngör, “Saç kaybý bir aydan uzun süredir devam ediyorsa ve dökülme gittikçe artýyorsa, ciddi hastalýklarýn iþareti olabilecek bu durumu dikkate alýp bir hekime baþvurmak þart!” Diyor. Günde 100-150 saç teli dökülmesi normal! Dermatoloji Uzmaný Doç. Dr. Emel Güngör, her yetiþkinde 100-300 bin saç folikülü bulunduðunu ve bu saçlarýn ayda ortalama bir santim uzadýðýný belirterek þunlarý söylüyor: “Her saç teli üç evreden geçiyor. Bunlar; büyüme, geçiþ ve dinlenme evreleri. Her saç teli ortalama 4-6 yýl arasý olan ömrü boyunca, mutlaka bu üç evreyi yaþýyor. Ancak þunun da bilinmesi gerekiyor ki, her saç telinin de kendi döngüsü var. Saçlarýmýzýn yüzde 85-90'ý büyüme, geriye kalan yüzde 10-15'i de dinlenme döneminde oluyor. Üç aylýk dinlenme dönemin sonunda saç telleri dökülmeye baþlýyor. Her saç teli farklý zamanlarda dinlenme döneminde olduðu için günde 100-150 arasýnda tel kaybediliyor. Bu rakam olaðan kabul ediliyor ve normal koþullarda fark bile edilmiyor.” Mevsim geçiþi diye hafife almayýn! Özellikle yaz sonrasýnda artan saç dökülmeleri normal olarak kabul ediliyor. Çünkü saçlarýmýz yoðun güneþ ýþýný, deniz ve havuz nedeniyle yýprandýðý için daha fazla dökülmeye baþlýyor. Bu dönemde saç bakýmýmýza ekstra bakým uyguladýðýmýzda dökülmeler azalýyor ve sorun kendiliðinden çözülüyor. Fakat dökülme bir aydýr devam ediyorsa, saçlar eskisi gibi hacimli ve canlý deðillerse, zaman kaybetmeden bir hekime baþvurmanýn þart olduðu uyarýsýnda bulunan Acýbadem Dermatoloji Uzmaný Doç. Dr. Emel Güngör, “Çünkü saç dökülmesi kullanýlan ilaçlarýn yan etkisi, hatalý kozmetik kullanýmý veya saç bakýmý gibi önemsiz veya tolere edilebilecek nedenlerden kaynaklanabileceði gibi, ciddi bir hastalýðýn da iþareti olabiliyor. Bu yüzden tedaviden baþarýlý sonuç alabilmek ve altta yatabilecek hastalýðýn ortaya konmasý için dermatolog kontrolünde yapýlacak muayene ve tahlillerle saç dökülmesinin nedenlerini araþtýrmak gerekiyor.” Diyor.

SOÐANIN FAYDALARI Soðanda bol miktarda A, B ve özellikle C vitamini, bol fosfor, iyot, silis, kükürt gibi vücuda çok faydalý maddeler, antibiyotik vazifesi gören esanslar ve hazým arttýrýcý fermentler bulunduðunu kaydeden

?

skiden uzun kýþ gecelerini, idare lambasýnýn karþýsýnda, teneke sobanýn etrafýnda komþularýn çocuklarý ile beraber büyüklerimizden masallar dinleyerek geçirirdik. Her masalda bize bir ömür boyu yetecek nasihatler bulunurdu. Her yörenin ayrý hikâyesinin yanýnda ortak hikâyelerimiz vardý. Mesela tembellerin baþýna gelenler, kötülerin sonunda hep kaybetmesi veya koca dev hikâyeleri gibi. Ýnanýlmaz güze ve zevkli geçerdi o kýþ geceleri. Hem öðretici, hem eðlendiriciydi, ayrýca soba da patates közlemesi, þeker pancarý közlemesi, daha bir hoþ yapardý ortamý. O zamanlar hemen hemen bütün evlerde ev halkýndan en yaþlý olanýn önünde halka olarak toplanýp, pür dikkat ve heyecanla dinlediði masal saatleri vardý. Bu hikâye ve kahramanlýk masallarý bir ibadet neþvesi içersinde okunur ve öyle dinlenirdi. Genellikle bu hikâyeler, “Ahmedi ye” “Muhammediye” diye adlandýrýlan mevlidi þerif türü kitaplardý. Ayrýca Hz. Ali ve Hz. Hamza' gibi kahraman sahabe efendilerimiz anlatýlýyordu. Ah nerde o eski günler! Zaman ne kadar deðiþmiþ, sanki asýrlar geçmiþ, bunlarýn hepsi 30 yýl önceydi. Þimdi iþin rengi deðiþti kahramanlar deðiþti. Gerçek kahramanlarýn yerini sanal kahramanlar hikâyelerin yerini diziler aldý. Þimdi ev halký ayný evde ama farklý odalarda ve herkes kendi âlemine dalmýþ, sanki bir birbirine yabancý. Eðer ciddi bir özeleþtiri yapmaz isek, bir öze dönüþ gerçekleþtiremesek, bir 20 yýl sonra ne yemek kültürümüz kalýr, ne sýla-i rahim kalýr (akrabayý taalluku arayýp sormak, ilgilenmek, ziyaret etmek, hatýr gönül almak.) ne komþuluk, ne de insanlýðýmýz. Bizi biz yapan o güzel eskimez örf ve adetlerimizin esamisi okunmaz olur. Ayný evde ecnebi gibi kalýrýz, hâlbuki bizim elimizde yeddi ceddimize yetecek kadar çok anlatacaðýmýz þeyler var. Bir kere yüce Kuran'ýmýz bir kýsmý ilginç misaller, hikâyeler, temsillerle doludur. Þimdi iþ daha da kolay anne babalarýn yerine bu iþi biz hitap eden yayýn organlarý yapýyor. Burada her anne babaya düþen görev, bize hitap etmeyen kanallarý, Kapatmak veya izlettirmemek ve her akþam on dakika yarým saat TV kapatýlýp ev halký hep beraber kitap okumak, körpe beyinlerini kitapla, okumakla, ilimle doldurmak ne güzel olur. Varsa yaþlý büyüklerimizi çaðýrýp, onlara hürmet ederek, eskiden olduðu gibi bize içleri, hikmet ve güzellikler dolu masallar anlatmalarýný istesek. Çoluk çocuklarýmýz bu zevkten mahrum kalmasa olmaz mý? Sözün burasýnda bir ayrýntýya da dikkatleri çekmek gerek. Evet, çað bilgisayar internet, yani teknoloji çaðý. Baþkalarýnýn çocuklarý bu sistemleri kullanarak hayata hazýrlanýrlarken bizler sadece eve kapatýp bütün bu sistemlerden mahrum býrakalým demiyoruz. Diyemeyiz de, bu konuda Hz. Ali der ki; çocuklarýnýzý bulunduðunuz çaða göre deðil, bir sonraki çaða göre yetiþtirin. Biz seçici davranýp ahlaki olana yönlendirmeliyiz ve onlarý gönül rahatlýðý ile hep beraber seyredeceðimiz filmler, oyunlar yapmanýn yollarýný aramalý ve bu iþi yapanlarla bir araya gelip kendi duygu ve düþünce dünyamýza uygun eserler meydana getirmeliyiz. Yoksa baþkalarýnýn planladýklarý oyunlar, diziler filmler, çocuklarýmýzýn beyinlerini bize ve deðerlerimize yabancý yapar, Bize de acý acý dövünmek kalýr. Oysa âlemin efendisi ne demiþti. “düþmanýn silahýyla silahlanýn” iþte gerçek bir hedef. Bu asýrda en büyük silah, bilgisayar, internet ve kitle iletiþim araçlarý. Bunlarý iyi kullananlar istedikleri gibi insanlarý kanalize ederler yönlendirirler. Bunlara sahip olanlar çaðlara hükmedebilirler.

uzmanlar, kalp ve prostat bozukluðu, pankreas tembelliði (þekerliler), sinir zafiyeti, romatizma, cilt hastalýklarý, cinsel iktidarsýzlýk, mide zayýflýðý gibi hastalýklarda çok fayda verdiðini, bol idrar söktürdüðünü ve vücutta birikmiþ su ve üreyi dýþarý attýðýný bildiriyor. Soðanýn, vücuttaki fazla tuzu da dýþarý attýðýný belirten uzmanlar, pankreasý çalýþtýrarak insülin ifrazatýný arttýrdýðýný ve kanda þeker seviyesini düþürdüðünü kaydediyor. Fazla soðan yenen ülkelerde kanserin nadir görüldüðünü ve o ülke halkýnýn uzun yaþadýðýný ifade eden uzmanlar, soðanýn, karaciðeri ve baðýrsaklarý dezenfekte edip zehirlerini temizlediðini ve gýdalarýn orada vücudu zehirlemesini önlediðini, baðýrsak kurtlarýný döktüðünü bildiriyor. Uzmanlar, aðýzda soðan kokusunu gidermek için yemekten sonra biraz ekmek kabuðu veya maydanoz çiðnenmesinin yeterli olduðunu söylüyor. Uzmanlar ayrýca, soðanýn patateslerden ayrý, kuru, soðuk bir yere kaldýrýlmasý gerektiðini, çünkü soðan ve patatesin birbirini etkilediðini ve soðanýn, patateslerden salýnan nemle yumuþadýðýný hatýrlatýyor.

sayfa 2  

emel ile dursun www.haber56gazetesi.com 01 ÞUBAT 2011 SAÇ DÖKÜLMESÝ HASTALIK HABERCÝSÝ Yuva kurmak, evlenmek kolay, Yuvada huzura eren olmak...

sayfa 2  

emel ile dursun www.haber56gazetesi.com 01 ÞUBAT 2011 SAÇ DÖKÜLMESÝ HASTALIK HABERCÝSÝ Yuva kurmak, evlenmek kolay, Yuvada huzura eren olmak...

Advertisement