Page 1

SAYFA

2

SALI YIL 2

SAYI

69

www.haber56gazetesi.com

25 OCAK 2011

MUTLU OLMANIN FORMÜLÜ

Müzeyyen YARDIM

m.yardim@haber56gazetesi.com

HAKKINI HELAL ETSÝN

K

ocadere köyüne büyük bir sargý yeri kuruluyor. Kimi Urfalý, kimi Bosnalý, kimi Sivaslý, kimi Halepli çok sayýda yaralýlar getiriliyor. Bunlardan biri, Lapseki'nin Beybaþ köyündendir ve yarasý oldukça aðýrdýr. Zor nefes alýp vermektedir. Alçalýp yükselen göðsüne biraz daha tutabilmek isteðiyle komutanýnýn elbisesine yapýþýr. Nefes alýp vermesi gittikçe zorlaþýr ama, tane tane kelimeler dökülür dudaklarýndan. “Ölme ihtimalim çok fazla… Ben bir pusula yazdým… Arkadaþýma ulaþtýrýn…” Tekrar derin derin nefes alýp, defalarca yutkunur: “Ben… Ben, köylüm Lapseki'li Ýbrahim Onbaþý'dan 1 Mecit borç aldýydým. Kendisini göremedim. Belki ölebilirim. Ölürsem söyleyin, hakkýný helal etsin…” “Sen merak etme evladým” der. Komutaný, kanýyla kýrmýzýya boyanmýþ alnýnýn eliyle okþar. Ancak az sonra komutanýnýn kollarýnda kan kaybýndan þehit olur. Son nefeste bir kez daha: “Ben ölürsem söyleyin hakkýný helal etsin.” Aradan fazla zaman geçmez. Oraya sürekli yaralýlar getiriliyor. Bunlardan çoðu daha sargý yerine ulaþmadan þehit düþüyor. Þehitlerin üzerinden çýkan eþyalar, künyeler komutana ulaþtýrýlýyor. Ýþte yine bir künye ve yanýnda bir pusula. Komutan gözyaþlarýný daha silmeye fýrsat bulamamýþtýr. Pusulayý açar, hýçkýrarak okur ve okuduðu yere yýkýlýr kalýr. Ellerini yüzüne kapatýr; ne titremelerine ne de gözyaþlarýna engel olamaz. Pusuladaki not: Ben Beybaþ köyünden arkadaþým Halil'e 1 Mecit borç verdiydim. Kendisi beni göremedi. Biraz sonra taarruza kalkacaðýz. Belki ben dönemem. Arkadaþýma söyleyin ben hakkýmý helal ettim’’.

HADÝSLER

Allah'tan korkmasý, kiþiye ilim olarak; kendini beðenmesi de cahillik olarak yeter. Hadis (Beyhaki) Yasin suresini Allah'ýn rýzasýný gözeterek okuyan kimsenin geçmiþ günahlarý baðýþlanýr.Yasin suresini, ölmek üzere olanlarýnýzýn yanýnda okuyunuz. Hadis (Beyhaki). Allah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayý da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez. Hadis (Ýbn-i Mübarek). Zekat veren, misafire yemek yediren, felakete uðrayanlara yardýmda bulunan kiþi, cimrilikten kurtulmuþtur. Hadis (Taberani) Dünyaya gönül verme (zahid ol) ki Allah seni sevsin. Ýnsanlarýn elindekine göz dikme ki, insanlar seni sevsin.Hadis-i Þerif (Ýbn-i Mace) Haya (kötülük iþlemekten utanma) örtüsünü yüzünden sýyýrýp atan kimsenin ardýndan konuþmak gýybet deðildir.Hadis (Beyhaki).

SAÐLIKLI YAÞAM Gýda Zehirlenmesi

G

ýda zehirlenmesi insan saðlýðýný tehdit eden kötü koþullarýn en önemlilerindendir. Ýnsan vücudu yiyeceklerle bulaþan bakteriler tarafýndan oluþturulan toksinlere tepki verir. Strafilokok, salmonella ve campylobacter adlý bakteriler en önemli besin zehirlenmesi nedenleridir. Gýda zehirlenmelerinin en önemli belirtileri bulantý, ateþ, halsizlik, karýn aðrýsý, kramplar ve þiddetli ishaldir. Gýda zehirlenmesi vakalarýnýn pek çoðu önlenebilirdir. Zehirlenmelerin en önemli nedenleri hatalý kullaným, besin hazýrlamada hijyene önem vermemek, bayat yiyecekleri yemek ve saklama koþullarýnýn yetersizliðidir. Besin zehirlenmelerine karþý en önemli önlem ellerin her fýrsatta sabunla yýkanmasýdýr. Özellikle yumurta, mayonez, patates, pirinç ve süt ürünlerinin saklanma koþullarý gýda zehirlenmelerini önlemek için önemlidir. Besinleri yüksek sýcaklýkta ve uzun süre piþirmek bu sorunun çözümü için tek baþýna yeterli deðildir. Bozulduðundan en ufak bir þüphe duyulan gýdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Gýda zehirlenmeleri sadece saklama koþullarý ve yetersiz temizlik nedeni ile oluþmaz. Kimyasallarla kirlenmek ve besinlerin zaten doðal

Doðanýn Dengesi Temel ormanda aðaç kesiyormuþ, o sýrada çevreciler de ormanda yürüyüþe çýkmýþlar, Temel'i bu vaziyette görünce bir güzel pataklamýþlar... Temel üstü baþý periþan halde köye dönerken Dursun a rastlamýþ, Dursun; -Ula Temel bu ne hal böyle? diye sormuþ, Temel de anlatmýþ; - Ormanda aðaç keseydum, birden kalabaluk pir grup Doðan'ýn yengesini bozmiþum diye dövdü peni, halbuki ne Doðan'ý taniyruuum, ne de yengesuni…

olarak zehirli olmasý (mantar türleri gibi) da bu sorunun nedenleridir. Gýda zehirlenmesi vakalarýnýn çoðu genellikle 1-2 gün gibi kýsa süreli ve kolay tedavi edilirdir. Ancak baðýþýklýk sistemini bozabileceðinden aþaðýdaki belirtiler görüldüðünde derhal acil servise baþvurulmalýdýr. Þiddetli kusma, 39 dereceyi aþan ateþ, görme problemleri, bir günden fazla süren ya da kan barýndýran þiddetli ishal, nefes alma sorunlarý, baþ dönmesi ve aþýrý su kaybý. Gýda zehirlenmesine neden olan belli baþlý bakteriler: Stafilokok: Oda sýcaklýðýnda býrakýlan gýdalarda daha çok görülür. Özellikle cilt enfeksiyonlarýna neden olur. Þiddetli bulantý ve kusma, karýn krampý, ishal, baþ aðrýsý ve ateþ. Belirtiler 2-8 saat içinde baþlar ve 12 saat sonunda zirve yapar.Campylobacter: Genellikle enfeksiyon bulaþmýþ tavuk, pastörize edilmemiþ süt ve kirlenmiþ sulardan bulaþýr. Belirtiler bakteriye maruz kalmayý takiben 2-5 gün içinde baþlar. Ýshal, mide bulantýsý ve kusma, ateþ, karýn kramp ve aðrýsý belirtileridir. Salmonella: Az piþmiþ kümes hayvanlarý, süt ve yumurtadan bulaþýr. Baþ aðrýsý, ani baþlangýçlý ateþ, akut ishal, bulantý ve kusma ile þiddetli su kaybý belirtileridir. Özellikle bebeklerde çok tehlikeli olabilir. Belirtiler 16-48 saat içinde baþlar ve bir hafta kadar sürebilir.Botulizm: Konservelerde oluþur. Çok ciddi saðlýk sorunlarýna ve ölümlere neden olabilir. Belirtiler 18-36 saat içinde ortaya çýkar. Bulantý, karýn krampý, kusma, görme bozukluklarý, kas güçsüzlüðü, nefes almada zorluk ve kabýzlýktýr. Bebeklerde botulizm çok daha sýk görülmektedir. Özellikle küçük bebeklere bal verilmeyiþinin nedeni botulizmdir. E. coli : Az piþmiþ dana eti ya da pastörize edilmemiþ süt baþlýca bulaþma kaynaðýdýr. Sindirim sistemini bozan bu bakteri böbrek yetmezliði ve kanlý ishale sebep verir. Beþ yaþýndan küçük çocuklar için çok zararlýdýr. Þiddetli karýn kramplarý, kanlý ishal belirtileridir. Clostridium Perfingens: Dýþký, hava, su ve toprakta bulunan bu bakteri oda sýcaklýðýnda býrakýlan etlerde ortaya çýkmaktadýr. 6-24 saat içinde belirti vermeye baþlar ve sonraki 24 saatte düzelir. Çok sývý ishal ve þiddetli karýn kramplarýna neden olur. Sýk seyahat edenler ve özellikle tropikal bölgelere seyahat edenlerde besin zehirlenmeleri sýk görülebilir. Sularýn yeterince arýtýlmadýðý bölgelerde bu tür þikayetlere daha fazla rastlanmaktadýr. Besin zehirlenmelerine yol açan paraziter endeksiyonlar da vardýr. Aðýz,dýþký ile temas nedenleri ile bulaþýrlar. þikayetler 1-3 hafta arasýnda devam edebilir. Belirtileri kötü kokulu ishal, karýnda þiþlik ve kramp, geðirme ve yellenme, mide bulantýsý, çok yüksek olmayan ateþ,

?

Mutluluk nedir? Nerededir? Nasýl ulaþýlýr? Neden herkes onun peþindedir ama bir türlü yakalayamýyor? Bunlarýn cevabý kiþiye göre deðiþir. Ama, galiba ilki mutlu olmayý istemek ve mutlu olmayý bilmektir. Aslýnda mutluluk yaný baþýmýz da çok küçücük paketlerde saklý, ama biz onu olmadýðý yerde aradýðýmýz için bulamýyoruz. Birçok insan onu parada, lüks yaþamda, kariyerde, makamda arýyor. Bazýlarýný da ancak onlar mutlu ediyor olabilir, ama mutluluk esasen zihniyettedir. Evet, mutluluk bir zihniyet meselesidir Ve kiþiye özel tepki þeklidir, ayný þeylere sahip iki kiþiden birisi çok mutlu diðeri çok mutsuz olabilir. Her þeye pozitif bakan, bardaðýn hep dolu tarafýný gören, elindeki ile yetinmeyi bilenler, mutluluðun ipucunu yakalamýþlar demektir. Aslýnda mutluluk çoðu zaman ucuz,” hatta bedavadýr” bir selam, içten bir tebessüm, hem kolay hem ucuz hem bedava hem de sevap kazandýrýr, hem sahibini mutlu eder, hem de karýþýndakini. Gördünüz mü bir tebessüm, iki mutluluk, birde Artý sevap vermiþ oldu. Yine bir bebeðin gülüþü, sýcak bir somun ekmek, birine bir iyilik yapmak, güzel bir manzara seyretmek, tatlý bir tefekkür, hep huzur ve mutluluk verir. Bazen bir sohbeti canan, bir millet mukaddesat davasýnda ipin ucundan tutmak, insanlýk için her çýrpýnýþ hep huzur televünlüdür. Bazen güzel bir dostla güzel bir muhabbetin yerini, ne tutabilir. Bütün bunlar çok kolay çok mutluluk vericidir. Tabiî ki musibet zedeler, aðýr imtihan geçirenler var, onlarada, Bu meyanda mana büyüklerimiz mutluluðun formülünü göstermiþler. Mesela musibette kendinden yukarýya bakmayý bilenler, yani bir eksiði olan iki eksiði olana bakýp beterin beteri var deyip daha huzurlu ve mutlu olabilir. Nimette de kendinden aþaðýda olanlara bakýp yani ayakkabýsý olmayan ayaðý olamayana bakýp þükür ve huzur hisleri ile dolabilir. Aslýnda bir mümin þöyle düþünmeli; Madem Allah, (c.c) birdir. Madem bir yaprak bile Allahtan izinsiz düþmez. Madem Allah, kullarýna zulmetmez, madem Allah, hikmetsiz abes iþ iþlemez, madem Allah kullarýna kaldýramayacaðý yükü yüklemez, madem Allah, baþýmýza gelen her þeyden haberdardýr, o zaman endiþe edecek fazla bir þey olmasa gerek. Ýmtihana binaen sýkýntýlar varsa da, bize düþen Ýbrahim as gibi, hesbunallahi ve ni'mel vekil deyip sabýr ve tevekkülle musibeti küçültmek olmalýdýr. Üstadýn dediði gibi “güzel gören” (yani her þeyin güzel yüzünü görebilen) güzel düþünür güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr. Aslýna bakarsak, hayat bir matematik her sorunun cevabý vardýr formül bilmek gerek.

yorgunluktur. Bazý gýdalar kimyasal zehirlenmeye sebep verebilir. Yabani mantarlar, yabani bitkiler, balýk ve kabuklu deniz ürünleri bu tür gýdalardandýr. Meyve ve sebzelere sýkýlan böcek ilaçlarýnýn yeterince arýnmamasý da baþka bir zehirlenme nedenidir. Besin zehirlenmesi yaþayan biri sýk sýk bol ve temiz su içmelidir. Çorba, sývý gýdalar, buharda piþmiþ sebzeler tüketilmelidir. Katý gýdalar fazla alýnmamalýdýr. Süt ürünleri ve yaðlar midede rahatsýzlýk oluþturur. Þeker bakterilern çoðalmasýný saðladýðýndan bir süre beslenme dýþýnda býrakýlmalýdýr. Alkol ve kafein sindirim sistemini uyarmaktadýr. Bu nedenle beslenmeden çýkarýlmalýdýr. Hasta kendini daha iyi hissetmeye baþladýðýnda çorbalari meyve ve sebzeler, pirinç, elma, havuç muz ve patates tüketebilir. Bu besinler dýþkýyý baðlayýcý pektin içermektedir. Gýda zehirlenmelerinde kullanýlacak bitkisel reçeteler: - Her iki saatte bir, birer fincan zencefil çayý içilir. - Günde iki defa birer porsiyon probiyotik yoðurt yenir. - Günde 2 fincan kekik çayý içilir. - Günde 2 fincan taze nane çayý içilir. - Bol bol sarýmsak yenir. - Kramplarý gidermek için 1 damla karabiber yaðý, 1 damla papatya yaðý 2 damla sývý yaðýn içine eklenerek karýna sürülür.

sayfa 2  
sayfa 2  

G tarafýndan oluþturulan toksinlere tepki verir. Strafilokok, Þiddetli kusma, 39 dereceyi aþan ateþ, görme problemleri, bir günden yaþayan b...