Page 1

S

iirt E Tipi kapalý cezaevinde sportif faaliyetler yapýlýyor. Hükümlü ve tutuklular arasýnda düzenlenen futbol ve voleybol turnuvalarý için ödül töreni düzenlendi. E Tipi kapalý cezaevinde düzenlenen törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk, hükümlü ve tutuklular için iki futbol ve bir voleybol turnuvasý düzenlendiðini belirtti. 7’de

ÞEHÝT POLÝSLER YARARINA KERMES AÇILDI

P

olis teþkilatýnýn 166'ncý kuruluþ yýldönümü etkinlikleri devam ediyor.Þehit polislerin yakýnlarýnýn yararýna bir kermes

açýldý. 7’de

YIL: 2 SAYI: 83

www.haber56gazetesi.com

1 TL 12 NÝSAN 2011

SORUMSUZLUÐUN BU KADARI..! Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýlarý Ne Amaçla Yapýlýyor? Karayollarýnýn Bu Tutumu Hiç mi Gündeme Gelmiyor?

K

arayollarý son beþ yýldýr 3 ailenin evine kara haberi tez ulaþtýrdý. Kimilerinde ise unutulmaz izler býraktý. Eleþtiri oklarýmýzýn hedefinde yer alan Karayollarý tam 3 yýldýr yaptýðýmýz uyarýlarý dikkate almayýp, 3 vatandaþýmýzýn hayatýna kast etmiþ, çok sayýda vatandaþýn yaralanmasýna sebebiyet verdi. Sorumsuz Karayollarýnýn son kurbaný 1990 Diyarbakýr Hani doðumlu þehit asker Yaþar oldu. Kanal56 ve Haber56 gazetesinin ýsrarla gündeme taþýdýðý “kapalý ceza evi kavþaðý'' ile ilgili gerekli önlemler alýnmýþ olsaydý bugün þehit askerimiz olmazdý. Meydana gelen bu kazadalardan sonra Karayollarýnýn görev ve sorumluluðu ciddi anlamda sorgulanmaya baþlandý. Karayollarý yine her zamanki gibi sessizliðini koruyacak mý yoksa artýk kendi asli görevini yerine getirip, kapalý ceza evi kavþaðýna trafik levha ve ýþýklarýný yerleþtirecekmi. Yaþanan bu olaylar dýþýnda ismi yolsuzluða bulaþmýþ Karayollarý vicdan sýnýrlarýnýn zorlandýðý bu olaydan sonra yaþanan olayýn ehemmiyetini nezaman kavrayacaklar. Yaþanan bu üzücü olaylar Kanal56 ve Haber56'nýn her ne kadar haklýlýðýný ortaya koymuþ olsada yaþanan olaylarýn derin üzüntüsünü yaþýyoruz ve eðer önlem alýnmasa acý tablolarýn tekrar tekrar yaþanacaðýnýn endiþesini sizlerle bir daha paylaþýyoruz.

TSO'DAN AK PARTÝYE ZÝYARET

S

ÞÖHRETLERE YOÐUN ÝLGÝ

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekilleri olis Teþkilatýnýn 166'ncý kuruluþ Nedim Kuzu ve F.Özgür yýldönümü etkinlikleri pazar günü Çalapkulu, AK Partiyi sona erdi. Etkinlikler kapsamsýnda ziyaret ederek il Siirt'e gelen futbol ve sahne ünlüleri yoðun baþkanlýðýna atanan Ali ilgi gördü. Ýlbaþ'ý kutladý. Ziyaretin ardýndan gazetecilere açýklama yapan baþkan vekili Nedim Kuzu; “AK Parti Ýl baþkaný Bayram Kýzýlay'ýn istifasýnýn a r d ý n d a n i l baþkanlýðýna Ali Ýlbaþ'ý kutlamak amacýyla kendilerini ziyaret ettik. Zor bir görev üstlenen Sayýn Ýlbaþý kutluyor ve baþarýlar diliyoruz.” Dedi. AK parti Ýl baþkaný Ýlbaþ'ta ziyaretten dolayý çok memnun olduðunu belirterek oda baþkan vekillerine teþekkür etti. Ýlbaþ; “Oda yetkililerine çok teþekkür ediyorum.Parti olarak baþta kendileri olmak üzere bütün sivil toplum kuruluþlarýyla yakýn iþbirliði içerisinde halkýmýzýn yararýna çalýþmalar gerçekleþtirmeye çalýþacaðýz.” Þeklinde konuþtu.

SÝÝRT'LÝ GENÇLERDEN YGS'YE BÜYÜK TEPKÝ

P

B

u yýl yapýlan YGS sýnavýnda ortaya dair atýlan bir çok iddia ve kargaþalar Siirt gençlerini Güres caddersinde topladý. Güres caddesinde toplanan öðrenciler sýloganlar eþliðinde bir eylem düznlediler. 7’de

KIÞANAK SÝÝRT’TEN ADAY

B

D P E þ G e n e l Baþkaný G Ü L T A N K I Þ A N A K , Baðýmsýz Siirt Milletvekili Adayý oldu.

Sayfa 1  

Ýl Koordinasyon Kurulu Toplantýlarý Ne Amaçla Yapýlýyor? Karayollarýnýn Bu Tutumu Hiç mi Gündeme Gelmiyor? ÞÖHRETLERE YOÐUN ÝLGÝ KIÞANAK SÝÝ...