Page 1

P

olis teþkilatýnýn 166. yýl kutlamalarý için Siirt'te görkemli kutlamalar planlanýyor. Polis teþkilatýnýn 166. kutlama yýlý çerçevesinde Siirt'te çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Emniyet teþkilatý etkinlikler kapsamýnda ünlü sanatçý Deniz Seki'yi getiriyor. 6 Nisan Çarþamba günü Atatürk stadýnda yerel sanatçýlar ve folklor gösterisin ardýndan Sahneye ünlü Sanatçý Deniz Seki çýkacak. 8 Nisan Cuma günü de yine Atatürk stadýnda Þöhretler kadrosu futbol turnuvasý düzenleneceði ve düzenlenecek olan maça Fatih Terim, Acun Ilýcalý, Gürkan Uygun (Memati),Oðuz Çetin, Hakan Þükür, Rýdvan Dilmen, Hami Mandýralý, Tanju Çolak, Nurettin Yýldýz, Semih Yuvakuran, Metin Tekin, Gökhan Keskin, Bülent Korkmaz, Zeki Önatlý, Barýþ Falay, Gökhan Þükür, Metin Uzun, Lemi Çelik Türkiye'nin yakýndan tanýdýðý ünlülerin geleceðini duyurdu. 9 Nisan Cumartesi günü Saat 20'de kültür merkezinde ise ünlü tiyatrocu Emre Kýnay'ýn yer alacaðý tiyatro gösterimi yapýlacak.

YIL: 2 SAYI: 80

www.haber56gazetesi.com

1 TL

31 MART 2011

GÜVEN KUZU BAÞBAKANLA BÝRLÝKTE IRAK'TA

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan beraberinde resmi ve özel sektör temsilcilerinin olduðu bir heyetle Baðdat ve Erbil þehirlerine bir ziyaret gerçekleþtirmek üzere Irak'a gitti. Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi organizasyonunda gerçekleþtirilen Irak Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programýna ilimizden de Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Güven Kuzu katýldý. Programda ayrýca; Irak'ýn Baðdat ve Erbil þehirlerinde Türk ve Iraklý iþadamlarý arasýnda ticaret, yatýrým, müteahhitlik ve müþavirlik konularýnýn görüþüleceði, ayrýca ilgili ülkenin iþ çevrelerinin de katýlýmýyla Türk yurtdýþý müteahhitlik, yatýrým ve ihracat potansiyelinin tanýtýmýnýn yapýlacaðý ve iki ülke arasý iþbirliði olanaklarýnýn deðerlendirileceði Türkiye-Irak Ýþ Forumu düzenlenecek.

S

iirt'in Aydýnlar ilçesi yakýnlarýnda Botan Çayý üzerinde yapýmý devam eden Alkumru Barajýnýn üçüncü ünitesinin de 10 Nisanda üretime baþlayacaðý belirtildi. Limak Holding tarafýndan yapýmý üstlenilen barajýn dünyada en hýzlý tamamlanan baraj olduðu ve 1 milyar kw saat elektrik üreteceði açýklandý. 5’te

SÝÝRT TÝCARET ODASINA YENÝ LOGO

S

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý logosunu yeniledi. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan vekili Nedim Kuzu 1960 yýlýnda kurulan odanýn þimdiye kadar çok basit bir logo ile simgelendiðini belirtti. 7’de

KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI V

ali Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak kooperatif mahallesinde bulunan Dirayet Süren Orta Öðretim Kýz Öðrenci Yurdu'nu ziyaret ederek burada k a l a n k ý z çocuklarýyla sohbet etti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Fikret Eteker ile birlikte kýz öðrenci yurdunu gezen Gülsüm Çolak öðrencilerle sohbet ederek sorunlarýný dinledi. Geldiði günden beri eðitime önem veren gülsüm çolak burada bir konuþma yaparak eðitimin önemine deðindi ve öðrencilerle sohbet etti. Öðrencilerin sorunlarýný ve isteklerini dinleyen bayan Çolak yurtta kalan öðrencilere de piknik söz verdi.

K

ütüphane Haftasý kutlandý. Ýl Halk Kütüphanesinde düzenlenen törende konuþan Kültür ve Turizm müdürü M.Yaþar Baran kitap okumaktan hiç bir zaman vazgeçilemeyeceðini belirtti. 7’de

HÜSEYÝN YILMAZ'DAN DESTEK GECESÝ üseyin Yýlmaz, destek gecesi düzenliyor.

H

Geceye sürpriz sanatçýlarýn da geleceði kaydedildi. Kurtanlan'lý ses sanatçýsý Hüseyin Yýlmaz yaptýðý açýklamada, Ýstanbul'da bulunan 5 yýldýzlý Hotel Legacy'de 8 Mayýs 2011 Pazar günü saat 20.00'de start alacaðýný söyledi. Biletlerin satýna sunulduðunu belirten Yýlmaz, desteðini esirgemeyen tüm hemþerilerime teþekkür ettiðini sözlerine ekledi.

V

ali Musa ÇOLAK, Kurtalan Ýlçe Kaymakamý A.Halim CAN ve iirt’in inanç turizmi açýsýndan beraberindeki kurum amirleri ile beraber büyük bir potansiyele sahip olan ilçeye baðlý Kayabaðlarý beldesi ile Aksöðüt, Tillo ilçesinde belediyenin Uluköy ve Bölüktepe köylerini ziyaret etti. çalýþmalarý takdir topluyor. Vali Musa Çolak ilk önce Kayabaðlarý Ý l ç e meydaný yeniden beldesinde yapýmý yeni tamamlanan belediye hizmet binasýnýn açýlýþýný yaptýktan d ü z e n l e r inken kanalizasyon sonra, Belde Belediye Baþkaný Nafi Sevgili'den belde ile ilgili bilgi aldý ve beldeye çalýþmalarý da sürüyor. 7’de böyle bir bina kazandýrdýðý için kendilerine teþekkür etti.

S

Sayfa 1  

HÜSEYÝN YILMAZ'DAN DESTEK GECESÝ 1 TL 31 MART 2011 aþbakan Recep Tayyip Erdoðan beraberinde resmi ve özel sektör temsilcilerinin olduðu bir...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you