Page 1

V

ali Musa Çolak'ýn eþi gülsüm Çolak boþ durmuyor. Ýlçe ve köy gezilerinin yaný sýra il merkezindeki durumu iyi olmayan vatandaþlarý da evlerinde ziyaret ederek sorunlarýný öðreniyor. Gülsüm Çolak Ulus Mahallesinde bulunan Mehmet ve Hanife Þen ailesini ziyaret ederek sorunlarý dinledi. Gülsüm Çolak ailenin devletin þefkatli eline ihtiyaç duyduðunu ve bu nedenle kendilerine yardýmcý olacaklarýný söyledi. Ailenin oturduðu evin onarýlacaðýný belirten Çolak ailenin okul çaðýndaki çocuklarýnýn da eðitim masraflarýný üstlendi. B a y a n çolak aileye sahip çýkarak gýda ve nakdi yardýmda bulundu. Mehmet þen'in iþ talebini i m k a n l a r ö l ç ü s ü n d e deðerlendireceðin i ve ev kiralarýnýn da karþýlayacaðýný sözlerine ekledi.

21 Mart nevruz bayramý nedeniyle valiliðin düzenlemiþ olduðu programa katýlan hemþerimiz Hazal televizyonumuzu ziyaret ederek daha sonra Soner Yýlmaz'ýn hazýrlayýp sunduðu sohbet özel programýna konuk oldu. Çok akýcý geçen programda Yýlmaz'ýn sorularýný yanýtlayan hemþerimiz Hazal Siirt'le hiçbir zaman baðýmýzý kopartmadýk. Sürekli Siirt'e gelip gidiyorum ve her seferinde daha önce görmediðim akrabalarýmla tanýþýp hasret gideriyorum. 7’de

T

YIL: 2 SAYI: 78

www.haber56gazetesi.com

1 TL

24 MART 2011

KÜLTÜRÜMÜZDE KAVGA YOK, BARIÞ VAR, NEFRET YOK, SEVGÝ VAR S

icaret ve sanayi Odasý Y ö n e t i m Kurulu Baþkan vekili Fuat Ö z g ü r Çalapkulu, y a p t ý ð ý açýklamada, reel sektörün canlandýrýlmasý a m a c ý y l a K O S G E B tarafýndan Nisan ayýnda yeni bir kredi destek paketinin baþlatýlmasýnýn beklendiðini belirterek, Oda üyelerinin KOSGEB veri tabanýna biran önce girmeleri gerektiðini bildirdi. 5’te

iirt'te nevruz kutlamalarý yapýldý. Valilik tertip komitesinin düzenlediði kutlama Kýzlar tepesinde, yapýldý. K ý z l a r tepesinde düzenlenen kutlamalarda i i r t Ý l Vali Musa Çolak, 3.cü. Emniyete Komando M ü d ü r ü T u g a y Recep Güven Komutaný Newroz Bayramý Tuðg. Ali Þahin Ýþleyen, nedeniyle Belediye Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Baþkaný Selim Karamýk ve Siirt Üniversitesi Sadak'ý ziyaret Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý tarafýndan demir dövüldü. Daha sonra Vali e d e r e k N e w r o z bayramýný kutladý.5’te Musa Çolak tarafýndan Nevruz ateþi yakýldý. 5’te

EMNÝYET MÜDÜRÜ GÜVEN'DEN BAÞKAN SADAK'A NEWROZ ZÝYARETÝ

S

SÝÝRT'TE 10 SAATLÝK BEBEÐE KESE AMELÝYATI YAPILDI

S

iirt Kadýn Doðum hastanesinde yeni doðan ve belinde dev bir kese bulunan bebeðe yapýlan bir ameliyat aile saðlýðýna kavuþtu. Kadýn Doðum hastanesinde 2 gün önce kaldýrýlan Hamide Þanlý (43) dünyaya getirdiði bebeðinde doðduktan sonra belinde ki keseden dolayý Siirt Devlet Hastanesinde sevk edilerek burada yapýlan baþarýlý bir ameliyat sonucu saðlýðýna kavuþan bebek Kadýn doðum hastanesinde müþade altýnda tutuluyor. 4’te

B

KAMUYA AÝT HASTANELERDE RANDEVU SÝSTEMÝ BAÞLADI DEFTERDAR AVCU TORBA YASADAN YARARLANMA ÇAÐRISINDA BULUNDU

S

NEVRUZ BAYRAMI KUTLANDI

arýþ ve Demokrasi Partisi'nin düzenlemiþ olduðu ve yoðun bir katýlýmýn gerçekleþtiði Nevruz Bayramý kutlamasý yapýldý. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz, BDP Ýl Baþkaný Faruk Saðlam'ýn yaný sýra merkeze baðlý Conkbayýr, Çakmak, Alan ve Doðan mahalle muhtarlarýnýn da katýldýðý Nevruz bayramý kutlandý. Eruh yolu üzerinde yapýlan kutlamalarda çeþitli sanatçýlar Kürtçe parçalarý seslendirdi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadakta bir konuþma yaparak vatandaþlarýn Nevruz Bayramýný kutladý.

K

ýzýlay Siirt Þube Baþkanlýðý bir toplantýya kamu görevlilerini öðretmen ve din adamlarýný kan baðýþý konusunda bilgilendirdi. Toplantýda düzenlenen kan baðýþ kampanyasýna Vali Musa Çolakta katýlarak kan baðýþýnda bulundu. 7’de

iirt Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Merkezi Hastane Randevu Sisteminin (MHRS), Siirt'te bulunan kamuya ait tüm hastanelerde hizmete girdiðini duyurdu. iirt Defterdarý Musa Avcu halk arasýnda Dr. Ömür, Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda kýsacasý torba yasa olarak bilinen 6111 sayýlý Siirt'teki hastanelerde Merkezi Hastane Randevu Sisteminin yeniden yapýlandýrma yasasý konusunda (MHRS) baþlatýldýðýný açýkladý. 5’te vatandaþlara yararlanma çaðrýsýnda bulundu. 4’te Gazetemiz Haftada 2 Gün Salý ve Perþembe Günleri SizDeðerli Okuyucularýmýzla Buluþuyor

S

Sayfa 1  

DEFTERDAR AVCU TORBA YASADAN YARARLANMA ÇAÐRISINDA BULUNDU Yönetim Kurulu Baþkan vekili Fuat Özgür Çalapkulu, yaptýðý açýklamada, reel sektö...