Page 1

Gazetemiz Haftada 2 Gün Salý ve Perþembe Günleri SizDeðerli Okuyucularýmýzla Buluþuyor

18 Mart Þehitler günü nedeniyle çeþitli törenler düzenlendi. 3.Kom. Tugay Komutanlýðýnda ki þehitlikte düzenlenen törende saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan top atýþý yapýldý. Vali Musa Çolak, þehitlik defterini imzaladý. Vali Çolak, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Türk Milletinin azim ve iradesinin göstergesi olduðunu belirtti.

5’te

CAPRÝCE GOLD J YIL: 2 SAYI: 77

www.haber56gazetesi.com

1 TL

22 MART 2011

etpa Holding Yönetim Kurulu Baþkaný M. Fadýl Akgündüz’ün sahipliðinde Ýstanbul Bayrampaþa’da saraylarý andýran Türkiye’nin en büyük þehir oteli Caprice Gold projesinin kat atma töreni yapýldý. Kat atma töreni Kanal56 televizyonundan canlý olarak yayýmlandý. Caprice Gold kat atma töreni Ahmet Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet Hocan)’ýn dualarý eþliðinde tören yapýldý. Törende ünlü isimlerinde yer aldýðý göründü.

GÖZLER ANKARA’DA AK PARTÝDE TEMAYÜL YOKLAMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI 12 Haziranda yapýlacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Partide gösterilecek aday adaylarýný belirlemek üzere yapýlan temayül yoklamasýnýn sonuçlarý açýklandý. 691 delegenin oy kullandýðý temayül yoklamasýnda 169 oyla Fevzi Sevgili 1'nci, 156 oyla Haþim Taþkýran 2'ci, 154 oyla Ýzzet Soysal 3'cü 118 oyla Erkan Ýzgi 4'cü 108 oyla Kasým Ceylan 5'inci,106 oyla Adnan Öktüren 6'cý, 97 oyla Nevzat Karatay 7'nci, 89 oyla Rýfat Gümüþ 8'inci, 83 oyla Osman Ören 9'uncu,81 oyla Mehmet efe 10'uncu, 5’te

OTELCÝLÝK VE TURÝZM MESLEK LÝSESÝ 3.OLDU

T

ürkiye Kýzýlay Derneði tarafýndan Siirt'te “Afet müdahale kapasitesini artýrma“ semineri verildi. Siirt ticaret ve sanayi odasýnda düzenlenen “afet müdahale kapasitesini artýrma“ seminerine, vali yardýmcýsý Orhan Burhan, Siirt Kýzýlay Þubesi Baþkaný Yener Tanýk, batman kýzýlay þubesi, ankara kýzýlay þubesi ve ilçelerde bulunan þube yönetim kurulu üyeleri, kadýn kollarý, gençlik kollarý ve üniversite öðrencilerinin katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi. Seminerde deprem, afet ve kýzýlay çalýþmalarý hakkýnda slayt gösterisi eþliðinde bilgiler verildi. Þube Baþkaný Yener Tanýk amacýmýzýn ilimizde oluþabilecek bir afette, afet öncesi bilgilendirme, afet sýrasýnda davranýþ deðiþikliði, afet sonrasý rehabilatasyonu saðlamak için ilimizde bu toplantýyý gerçekleþtirdik. En büyük amacýmýz afet öncesi ilimizde bir afet lojistik deposunun yapýlmasý en büyük ihtiyaçlarýmýzdan biridir. Allah illi Eðitim Bakanlýðý, Erkek bizlere büyük bir afet göstermesin dedi.

M

Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü'nün bu sene düzenlemiþ olduðu 6.Proje Tabanlý Beceri Yarýþmasýna Ýlimiz Meslek liselerinden Endüstri meslek lisesi, Kurtalan ÇPL, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi katýldý. Ýlimizde ki elemelerden baþarýlý bir þekilde çýkan bu okullarýmýz, Van Ýlinde yapýlan bölge yarýþmasýna katýlmaya hak kazanmýþlardýr. Ýlimizden bu yarýþmaya katýlan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, yiyecek ve içecek servisi alanýnda katýldýðý yarýþmayý 3. olarak tamamlamýþtýr. 5’te

S

iirt'te, ekmeðe zam yapýldý. Yürürlüðe giren yeni fiyat tarifesiyle 300 gram ekmek 70 krþ satýlmaya baþlandý. Siirt Esnaf Sanatkâr Odalarý Birliði Baþkaný Ayyýldýz yeni fiyatýn yürürlüðe girdiðini belirtti. Ayyýldýz “Fýrýncýlar odamýzýn girdi maliyetlerindeki yükselmeyi göz önünde bulundurarak talep ettiði zam yürürlüðe girdi. Daha önce 300 gramý 60 kuruþtan satýlan ekmek ilimizde 70 kuruþtan satýlmaya baþlandý.” Dedi. Fýrýncýlar Odasýnýn iki ay önce ekmeðin gramajýnýn 300 gramdan 250 grama düþürülmesi yönündeki talebi bu konudaki tebliðe aykýrý olduðu gerekçesiyle valilik tarafýndan ret edilmiþti.

POLÝS ÖÐRETMEN OLDU, ÖÐRENCÝLERÝ SBS'YE HAZIRLIYOR

S

iirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan uygulanan “Geleceðimiz Güvende” projesi kapsamýnda maddi durumu iyi olmayan öðrencilere polis öðretmenler tarafýndan SBS' ye hazýrlanýyor. Toplum Destekli Polislik biriminde hazýrlanan etüt salonunda SBS ye hazýrlanan 80 öðrenciye polis öðretmenler tarafýndan hafta sonlarý ders verilerek hazýrlanýyorlar. Sabah ve öðleden sonra 40'ar kiþi ile iki gruba ayrýlan öðrencilere matematik, fen bilgisi Türkçe, inkýlâp tarihi ve Ýngilizce dersleri veriliyor. Kitap, test ve kýrtasiye yardýmý yapýlýyor. 7’de

SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ VOLEYBOL TAKIMI'NIN BÜYÜK COÞKUSU

Ü

niversiteler arasý 2. lig voleybol müsabakalarý, Antalya Kaya Belek Otel' de 1- 5 Mart tarihleri arasýnda düzenlendi. Siirt Üniversitesi, içlerinde Rize Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Aðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi gibi üniversite takýmlarýnýn da yer aldýðý 18 üniversite ile mücadele etti. Turnuvada 15 takým arasýnda Siirt Üniversitesi Voleybol Kýz Takýmý da yer aldý. Takým bu katýlýmdan dolayý teþekkür belgesiyle ödüllendirildi. 7’de

Sayfa 1  

S Büro Amirliði tarafýndan SÝÝRT ÜNÝVERSÝTESÝ VOLEYBOL TAKIMI'NIN BÜYÜK COÞKUSU POLÝS ÖÐRETMEN OLDU, ÖÐRENCÝLERÝ SBS'YE HAZIRLIYOR en büyük...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you