Page 1

VALÝLÝK SOMALÝ ÝÇÝN YARDIM KAMPANYASI BAÞLATTI

TSO'DAN AFRÝKA'YA DESTEK

iirt valiliði tarafýndan Açlýk tehlikesi yaþayan Somali ve diðer Afrika ülkelerine insani yardým kampanyasý baþlatýldý. Afrika kýtasýnýn doðusunda yaþanan kuraklýðýn yol açtýðý kýtlýk, açlýk ve susuzluk nedeniyle baþta Somali olmak üzere bölge halký büyük bir insanlýk dramý ile karþý karþýya kalýyor.

iirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu açlýk tehlikesi yaþayan Somali ve diðer Afrika ülkelerine yardým kampanyasý baþlattý. Kuzu yaptýðý açýklamada; Dünyanýn en fakir kýtasý olan Afrika'da 40 milyonun üzerinde insanýn açlýk tehlikesi ile karþý karþýya kaldýðý, 5'te

S

5'te

BAYAN ÇOLAK'TAN RAMAZAN ZÝYARETLERÝ

S

S

ÝLKÖÐRETÝMDE TARÝHÝ BAÞARI

K

urtalan Kaymakamlýðý tarafýndan SODES Projesi kapsamýnda dershaneye gönderilen 111 SBS hazýrlýk öðrencilerimizden 108'i Ortaöðrenim kurumlarýna (Anadolu ve Fen Liselerine) yerleþmeye hak kazanarak büyük bir baþarý elde etti.

ettiklerini ve ilçemiz tarihinde ilk defa bu kadar çok sayýda öðrencinin iyi liselere yerleþtirildiðini, bu sayede emeði geçen herkese teþekkür ettiðini ifade etti. Öðrencilere eðitim hayatlarýnda baþarýlar dileyen Kurtalan Kaymakamý Abdulhalim CAN Fen Lisesini kazanan öðrencileri çeyrek altýn ile ödüllendirdi.

Kurtalan Ýlçe Kaymakamý AbdulHalim CAN bu proje kapsamýnda amaçlarýnýn % 100 baþarý kazanmak olduðunu, % 98 gibi bir baþarý

iirt Valisi Musa Çolak'ýn Eþi Bayan Gülsüm Çolak ramazan ayý nedeniyle yardýma muhtaç aileleri ziyaret etti. Bayan Çolak ramazan ziyaretlerinde bugün dört aileyi ziyaret ederek onlarýn sorunlarýný dinledi. Bayan çolak ramazan ayý ziyaretlerine Bahçelievler mahallesinde oturan 85 yaþýndaki veysiye Yeþilel'in evini ziyaret 8'De etti.

8'de 8'De

GÜRESTE SIKINTILI AÞ EVÝ

K

ýzýlay ve Sancaklar vakfý iþbirliði ile Güres Caddesi üzerinde kurulan aþ evi yemek daðýtým sýrasýnda izdiham yol açýyor. Ramazanýn ilk günlerinde Siirt Valisi Musa Çolak'ýn da katýldýðý bir törenle ilk yemek daðýtýmýna baþlayan Aþ evi Güres caddesinde kurulmasý tartýþmaya yol açtý.

4'te

ÝNÞAAT ÝÞÇÝLERÝNDE AKÞAM MESAÝSÝ

R

CANLI

www.kanal56.net

YIL: 2 SAYI: 105

www.haber56gazetesi.com

1 TL 16 Aðustos 2011

amazan ayýnda gündüz çalýþamayan inþaat iþçileri iþlerine gece devam etmeye baþladýlar. Ramazan ayýnda aþýrý sýcaðýn da etkisiyle gündüz çalýþamayan inþaat iþçileri iftar sonrasý mesai yapýyorlar. 4'te

Abdullah'ýn Dondurmasý'ndan Þýmmem Saliho Kavunlu Dondurma

EMNÝYETTEN TEFECÝLERE AMANSIZ TAKÝP S

G

ünümüz hayat þartlarýnda, ekonomik sýkýntý çeken bireylerin sýklýkla baþvurduðu acil nakit ihtiyacýný temin etme þekillerinden birisi de maalesef tefeci denen kimselere müracaattýr. Modern tefeciliðin ilimizdeki birçok vatandaþýn canýný yakmasý maalesef aileleri baþka diyarlara göçe zorluyor. Mali konuda vatandaþlarýn aydýnlatýlmamasý vatandaþlarýmýzý tefecilerin kapanýna ittiði gibi yüksek faizle borç alan vatandaþ; hayattan, memleketinden býkýp memleketini terk etmekle çareyi buluyor. 5'Te

ÖKTÜREN'DEN GIDA YARDIMI

U

zun yýllardýr fakir ve yardýma muhtaç ailelere yönelik yardýmlar saðlayan Diyarbakýr

Siirtliler Derneði Baþkaný Hemþerimiz Adnan Öktüren, Ramazan ayýnýn gelmesiyle birlikte yardýmlarýna devam ediyor. 4'TE

AK PARTÝ 10 YAÞINDA 1 4 Aðustos 2001 yýlýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde kurulan Ak parti 10. Kuruluþ yýl dönümünü kutluyor.

Kurulduðu tarihten bu yana 3. Dönemde de iktidar olan Ak Parti teþkilatý 81 ilde iftar yemeði vererek 10. yýlýný kutladý. Ak parti teþkiletý Siirt'te verdiði iftar yemeðine Þanlýurfa Milletvekili Zeynep Armaðan Uslu, Siirt milletvekilleri Afif Demirkýran, Osman Ören ve sivil topluk kuruluþlarý baþkanlarý katýldý. Ak Parti Siirt Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþ Ak Parti teþkilatýnýn 10. Kuruluþ yýl dönümü nedeniyle yaptýðý açýklamada; partimiz her zaman ilklere imza atan bir parti olmuþtur, karanlýk süreç yaþayan bir ülkeyi devralmýþtýr. 9 yýl gibi uzun süre 3 kez iktidara gelmiþ halký en iyi þekilde kucaklamýþ ve son seçimlerde de % 50 gibi büyük destek alarak yeniden tek baþýna iktidar gelmiþtir. Biz bunun bilincindeyiz halkýn bize ne kadar teveccühü olursa bizler daha fazla hizmet edeceðiz. Nice 10. Yýllara… Dedi.

iirt'e özgü yöresel bir ürün olan ve mayhoþ tadý ile raðbet gören Þimmem Salýho kavunlarý, Siirt'e özgü bir dondurma markasý olan 'Abdullah'ýn Dondurmasý' ile birleþti. Þimmem saliholu ekþi ve tatlýnýn birleþiminden ortaya çýkan nefis tat, büyük ilgi görüyor. Abdullah'ýn Dondurmasý'nýn sahibi Ayaz Hocaoðlu, Ramazan ayýndan itibaren dondurmalarýný, ikiye böldükleri küçük kavunlarýn içinde servis yapmaya baþladýklarýný ifade etti. Hocaoðlu, "Dondurmamýz, Siirt ve çevresinde aranýlan bir üründü, bir tattý ve ayrý bir lezzet. Özel kaplarda Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Öte yandan, ilimize özgü küçük mayhoþ tatlarý ile çok sevilen Þimmem Salýho olarak adlandýrýlan kavunlarýmýz var. Birbirine zýt iki güzel tadý birleþtirelim istedik. Kavunun mayhoþluðu, dondurmanýn tatlýlýðý ile çok nefis bir tat veriyor. Kavunlu dondurmayý bir kez yiyen, bir kez daha yemeye geliyor. Yöresel bir marka olarak yöresel bir ikram sunuyoruz. " dedi. Hocaoðlu, kavunlu dondurma satýþlarýna, eylül ayý sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.

SÝÝRT'TE ÖÐRETMEN ALINACAK

Siirt Merkez ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere ücretli öðretmen alýnacak. Siirt Ýl Milli Eðitim Müdürü Fikret Eteker yaptýðý açýklamada, ilimiz merkez ve merkeze baðlý eðitim kurumlarýna, 2011-2012 eðitim-öðretim yýlý süresince ihtiyaç duyulacak branþlarda ücret karþýlýðýnda öðretmen görevlendirilmesinin yapýlacaðý bildirildi. Dört yýllýk üniversite mezunu olan kiþilerin baþvurabileceðini belirten Eteker, bu uygulamanýn üniversiteli gençlerin istihdamý gerçekleþtirilecek. Dedi. Ücretli öðretmen görevlendirilmesine iliþkin baþvuru formu ve detaylý bilgi almak isteyenlerin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekiyor.

CAMÝLERDE ÇOCUKLARA ÝHH GEZÝCÝ AÞEVÝ SÝÝRT'TEYDÝ CAMÝÝDEKÝ ASMA KAT VATANDAÞLARI RAHATLATTI HOÞGÖRÜLÜ OLALIM Ý

S

iirt Ýl Müftüsü Faruk Arvas, Ramazan ayýnýn fýrsat bilinerek çocuk ve gençlerin camiye alýþtýrýlmalarýný istedi. Arvas, Ramazan ayý nedeniyle camilere gelen çocuklara karþý hoþgörülü olunmasýný ve iyi davranýlmasý gerektiðini söyledi. 7'DE

HH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn gezici aþevi Siirt'te Ýki Bin kiþiye iftar yemeði verdi. Mübarek Ramazan ayýnýn baþlamasý ile birlikte il il dolaþan ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý'nýn gezici aþevi týrý, ramazan ayýnýn manevi duygusunu ve bereketini yaymaya devam ediyor.

3'Te

limiz Aydýnlar ilçesinde bulunan camide geçtiðimiz günlerde hayýrsever iþ adamý tarafýndan yaptýrýlan asma kat, vatandaþlarýn sýcak havada dýþarýda namaz kýlmalarýný en aza indirdi. 5'Te

Ý

sayfa 1  

Ý Ý S fýrsat bilinerek çocuk ve S ziyaret etti. sayede emeði geçen herkese (Anadolu ve Fen Liselerine) yerleþmeye hak teþekkür ettiðini ifad...

Advertisement