Page 1

GÜLSÜM ÇOLAK'IN ÝKÝNCÝ ADRESÝ ÇOCUK EVLERÝ EN ÖNEMLÝ ÇAÐDAÞLAÞMA SÜRECÝ AB SÜRECÝDÝR

Sevgi Evlerini Çolak Sýk Sýk devam ediyor. Siirt Valisi Musa Çolak'ýn eþi Gülsüm Çolak, vali yardýmcýlarýnýn eþleri ile beraber, Kooperatif Mahallesi'nde hizmete açýlan çocuk sevgi evlerinden bir tanesi olan Umut Çocuk Evi'nde yaþayan koruma altýndaki çocuklarý ziyaret ederek, iftarlarýný çocuklarla birlikte açtý.Umut Çocuk Evi'ni ziyaret eden Gülsüm Çolak, burada yaþayan çocuklarla tek tek ilgilenerek, aldýklarý çeþitli hediye ve kýyafetlerle onlarý sevinirdi. 8'de

YIL: 2 SAYI: 51

www.haber56gazetesi.com

Türkiye'nin, AB üyeliði sürecinde önemli reformlara imza attýðýný ifade eden Devlet Bakaný ve Baþ müzakereci Egemen Baðýþ, þöyle konuþtu: ''Cumhuriyet'in kuruluþundan sonraki en önemli çaðdaþlaþma süreci AB sürecidir. 30 yýl önce kitaplarýný yakan bir ülke olan Türkiye, þimdi AB standartlarýnda anayasaya kavuþmak üzere olan bir ülkedir. Þu anda dünyanýn 16. Avrupa'nýn 6. büyük ekonomisine sahiptir. Cumhuriyet'in kuruluþunun 100. yýlýnda dünyanýn 10. büyük ekonomisine sahip olacaktýr. Türkiye kalkýnmaya, zenginleþmeye devam edecektir.'' 12 Eylül'de yapýlacak anayasa deðiþikliði paketi ile ilgili referandumu da deðerlendiren Devlet Bakaný ve Baþ müzakereci Egemen Baðýþ, þu deðerlendirmede de bulundu: ''Bu paket, bir parti paketi deðildir. Bu paket AB standartlarýna sahip demokrasinin oluþmasýný gerektiren bir pakettir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru, bir iþ yerinde birden fazla sendika olmasý, toplu sözleþme hakký, bir AB þartýdýr. Bu paketi siyasi bir parti paketi olarak görmek hatadýr. Þu anda Türkiye'de muhalefet partilerinin gözü 'HAYIR' DAN baþka bir þey görmüyor. Yanlýþ propaganda yapýyorlar. Bu yapýlan ayýptýr. Türkiye'nin dýþ itibarýný düþürmektedir. Paketi 15 dakika inceleyen herkes, bu paketin AB için atýlmasý gereken adým olacaðýný görecektir.''

50 Kr 31 AÐUSTOS 2010

SÝZÝNLE VARIZ Halkýn sesi, yoksulun yanýnda olan Haber 56 gazetesi sizlerin manevi desteði ile bir yýlý geride býraktý. Gerek Kanal 56 televizyonu ve gerekse Haber 56 gazetesi olarak geride býraktýðýmýz yýllara baktýðýmýzda, hiç kimseye boyun eðmeden, kimsenin önünde eðilip bükülmeden, doðrulardan, gerçeklerden yana bir yayýn yapmanýn haklý gururu ile alnýmýz ak, baþýmýzýn dik yolumuza devam ediyoruz. Geride býraktýðýmýz bu süre içerisinde bizi gururlandýran bir baþka nokta da, hiçbir kimseden ve kurumdan maddi destek almadan, tamamen kendi öz kaynaklarýmýzdan yararlanarak yayýnlarýmýzý sürdürebilmiþ olmamýzdýr. Kendi içimizde verdiðimiz mücadelenin haklý gururunu yaþýyoruz siz okurlarýmýzla. Bu süre içerisinde

VALÝ MUSA ÇOLAK VE EÞÝ, ÝHTÝYAÇ SAHÝBÝ VATANDAÞLARI ZÝYARET ETMEYE DEVAM EDÝYORLAR

Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, Kooperatif Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kýzýlay Aþevi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kýzýlay Siirt Ýl Temsilcisi Yener Tanýk, Kýzýlay'ýn ilimizdeki faaliyetleri ve yaptýklarý yardýmlar hakkýnda bilgi verdi. 3'te

aldýðýmýz tek destek siz deðerli ve her þeyin en iyisine layýk olan sevgili halkýmýzýn manevi desteði ile dualarýdýr. Sizin bu manevi desteðiniz ve dualarýnýz devam ettiði süre içerisinde bizler ayný çizgide, ayný kararlýkta çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Hiç bir partiye hiçbir kiþi ve kuruma boyun eðmeden sizlerin haklarýný savunacak, bu memleketin sorunlarýný dile getireceðiz. Haklýnýn yanýnda yer alacak, zalimin, devlet malýný soyanlarýn, vatandaþýn hakkýný yiyenlerin karþýsýnda daha dik daha cesur bir duruþ sergileyeceðiz. Eðilmeden bükülmeden yayýnlarýmýza devam edeceðiz.

SÝÝRT BELEDÝYESÝNDEN ANLAMLI HÝZMET 29 Mart yerel seçimlerin çalýþmalarý nda her mahalleye bir taziye evi sözü veren Belediye Baþkaný Selim Sadak, taziye evlerinin ilkinin temelini Afet Evleri Mahallesi, Keþkol mevkiinde attý. 4'te

SEVGÝLÝ'DEN "EVET" Son seçimlerde baðýmsýz milletvekili adayý olarak seçime katýlan ve 10 binin üzerinde oy alan Feyzi Sevgili düzenlediði basýn toplantýsýnda referandum için ''Evet'' dedi. Bütün Siirt halkýný da sandýk baþýna çaðýrarak Evet demeye davet etti. Fevzi Sevgili, Siirt ve ilçelerini dolaþarak ''Evet'' için çalýþtýðýný ve bu çalýþmalarýnýn referandum gününe kadar devam edeceðini belirtti.

KOSGEB BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI YAPILDI

HABER56 ÝKÝ YAÞINDA

HELVACIOÐLU GECE GÜNDÜZ HALK'LA BERABER AK Parti Siirt Ýl Teþkilatý 12 Eylül'de yapýlacak olan referanduma iliþkin çalýþmalarýný sürdürüyor. Gündüzleri kamu kurumlarýný gezen il yönetimi, geceleri de vatandaþlarýn yoðun olarak bulunduklarý cadde ve parklarda gece geç saatlere kadar propaganda çalýþmalarýný devam ettiriyorlar. 4'te

NÝHAT ÖZDEMÝR'DEN KURTALAN KAYMAKAMLIÐI'NA ZÝYARET

SÝLAH KAÇAKÇILARINA DARBE

LÝMAK Þirketler Grubu Baþkaný ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaþkaný

3'te

Nihat Özdemir Kurtalan Ýlçesi'nde görevine yeni baþlayan Kaymakam A. Halim Can'ý makamýnda Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) ile Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý, düzenlenen bir toplantýyla KOSGEB destekleri hakkýnda bölgedeki iþ adamlarýný bilgilendirdi. 5'te

ziyaret ederek, yeni görev yerinde baþarýlar diledi.

ANKET SONUÇLARIMIZ ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTA

Kopyası (2) sayfa1  

YIL: 2 SAYI: 51 50 Kr 31 AÐUSTOS 2010 Halkýn sesi, yoksulun yanýnda olan Haber 56 gazetesi sizlerin manevi desteði ile bir yýlý geride býrak...

Kopyası (2) sayfa1  

YIL: 2 SAYI: 51 50 Kr 31 AÐUSTOS 2010 Halkýn sesi, yoksulun yanýnda olan Haber 56 gazetesi sizlerin manevi desteði ile bir yýlý geride býrak...

Advertisement