Page 1

STSO Baþkaný Kuzu da Davet Edildi 24 KASIM ÖÐRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN B

ütün öðretmenlerin Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarý ile eðitim ve öðretime iliþkin düþünce ve idealleri doðrultusunda birlik ve beraberlikleri sürekli kýlmak, öðretmenler arasýndaki sevgi ve saygý baðlarýný kuvvetlendirmek ve mesleki dayanýþmayý canlý tutmak; mesleðe yeni giren aday öðretmenlerin yemin etmelerini saðlamak, mesleki hizmetlerini þükranla anmak, ebediyete göçen ve þehit düþen öðretmenlerimizin anýlarýnýn yaþatýldýðýný vurgulamak; öðretmen ve öðretmenlik mesleðinin kamuoyuna daha iyi tanýtýlmasýný saðlamak ve bu konu hakkýnda kamuoyunu bilinçli ve duyarlý hale getirmek; öðretmenlik mesleðinin toplumumuzdaki deðerini korumak, yüceltmek ve saygýnlýðýný arttýrmak; öðretmen, öðrenci ve veli bütünlüðünü saðlamak; öðretmenlik mesleðinde çalýþmalarý ve üstün baþarýlarý ile tanýnanlarla diðer meslektaþlarýna örnek olacak þekilde deðerlendirmek amacýyla kutlanan “Öðretmenler Günü” nedeniyle çeþitli faaliyetler düzenlendi. Buna göre kutlama programý, 24 Kasým 2009 Salý günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanýnda Atatürk Anýtýna çelenk sunma, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlanýldý. Ardýndan Halk Eðitimi Merkezine geçilerek törenlerin ikinci bölümü gerçekleþtirildi.

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odasý 6. Olaðan Genel Kurulu, 4 Aralýk 2009 tarihinde Münih'te yapýlacak ve bu toplantýya Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda Milletlerarasý Ticaret Odasý Türkiye Milli Komitesi Yönetim kurulu üyesi Güven Kuzu'nun da davet edildiði öðrenildi. Baþkan Kuzu'nun söz konusu genel kurula katýlacaðý, edinilen bilgiler arasýnda .

VELÝLER TEDÝRGÝN ÖÐRENCÝLER OKULA GÝTMÝYOR

s

on günlerde siirti etkisi altýna almaya baþlayan grib hastlýðý birçok vatandaþý tedirgin ediyor. Okullarda son günlerde devamsýzlýk sayýsýnýn da arttýðýný belirten yetkililer, her sýnýfta mevcudun % 30 ' nun okula gelmediðini dile getirdiler. Ýlimizde de birçok vatandaþýn domuz gribine yakalanmasý velileri de tedirgin ediyor. Özellikle risk grubunda bulunan öðrenciler okullara g ö n d e r i l m i y o r . Ya p t ý ð ý m ý z araþtýrmalar sonucu ilimizde bulunan hastanelere sabah

saatlerinde yaklaþýk 3 bin vatandaþýn baþvurduðu ve bunlarýn % 60 ' ný çocuk hastalarýný oluþturduðu gözleniyor. Ýl saðlýk müdürlüðünün böylesine büyük rakamlarý göz ardý edip gerek önlemleri almamasý vatandaþlarý da bezdiriyor. Önceki hafta marmara yibo da yaþanan grib sayýsýný artmasýnýn ardýndan okullar tatil edilmiþti. Bu rakamlarda göz önünde bulundurularak milli eðitim müdürlüðü ve saðlýk müdürlüðünün harekete geçmesini bekliyoruz

EÐÝTÝM DENÝZÝNDEKÝ ÖÐRENCÝ DOLU GEMÝNÝN DÜMENÝNDEKÝ TÜM ÖÐRETMENLERÝMÝZÝN ÖÐRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLARIZ HABER56 Gazetesi

Güven KUZU STSO Baþkaný

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

BÝLGÝSAYAR SARF ? ? KÝTAP MALZEMELERÝ KIRTASÝYE ? 24 KASIM 2009 ? OFÝS SARF MALZEMELERÝ S

S

S

YIL: 1 SAYI: 12

www.haber56gazetesi.com

1 TL

S

S

BAYRAM GELMÝÞ NEYÝMÝZE B SEBÝHA TEYZENÝN YÜREK YAKAN DRAMI Bu Çocuklar Bizim Çocuklarýmýz

Vatandaþ Diyorki; .Çocuðumu dershaneye yollayamýyorum. .Çocuðuma bayramlýk kýyafet alamadým. .Esnaf olarak satýþ yapamýyorum. .Yakýt parasý ödeyemiyoruz . .Evimize et alamýyoruz. .Çocuðuma iþ bulamýyorum. .Ýl dýþýnda okuyan çocuðuma burs sözü verildi ama alamýyoruz. .Üniversite okuyan çocuðum var ama harçlýk yollayamýyorum. .Yaþlý annemi hacca yollayamadým 3 yýldýr sýra bekliyoruz.

HAYATIN ÝÇÝNDEN OKUMAK "Yýllar önce " GELIªMEKTIR Yaðmur BULUT Sayfa 5'te

yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Karakol mahallesinin dar sokaklarýnýn birinde kýzýyla beraber 90 TL ödediði kiralýk evde yaþam mücadele veren 69 yaþýndaki sebiha yýlmaz teyze 13 sene önce kocasýnýn kalp krizi geçirmesi sonucu hayatýný kaybetmiþ evin bütün yükünü ise kýzý hasret taþýyor asret Annesine bakabilmek için iþe girmiþ ve çok az maaþ almasýna raðmen evin kirasýný ve birkaç erzak ihtiyacýný karþýlayacak kadar paranýn yettiðini söylüyor anne sebiha yýlmaz.Sebiha teyze valiliðe baðlý Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma vakfýndan 2009 Ocak ayýndan bu yana kendisine dosya verilmediðini, bu nedenle devlet yardýmlarýndan faydalanmadýðýný üzüntüyle belirtti.Bu kýþ ayýnda sobasýnda yakacaðý ne bir odun parçasýnýn nede bir torba kömür bile olmadýðýný söyleyen sebiha teyze, kýzýyla beraber oturduðu evin kirasýný bile zor ödediklerini dile getirip Kameralarýmýza Konuþtu. Sebiha teyze Kocasýnýn ölümünde sonra maddi zorluklar yaþadýðýný, mutfaðýnda piþirecek yemeðin olmadýðýný Muhabirlerimize anlatýp Devletten Yardým elinin uzatýlmasýný Halkýn Gazetesi HABER56 aracýlýðýyla talepte bulundu.

Müzeyyen YARDIM

m.yardim@haber56gazetesi.com

H

MÝSTÝK

ayramlar milli duygularýmýzýn kabardýðý,eþ dost ve akraba ziyaretlerimizin arttýðý özel günlerdendir.Bu özel günlerin yaþandýðý bu haftada öylesine güzel umutlara kapýlan çocuklarýn feryadýný nasýl duyacaksýnýz.Bayramlarda en çok sevinmesi gereken çocuklarýmýz yoksulluk ve sefaletin gölgesinde bayram geçirecekler.Evinde sýcak bir yemeði bile olmayan ailelerin bayramý nasýl kutlamalarýný bekleyebiliriz.Bayramlarý bir kaç aileyi ziyaretle geçiþtirmekle bu halkýn kanayan yarasýna nasýl parmak basacaksýnýz.Bir göz odada ýsýnacak sobalarý bile olmayan ailelerin bayram sabahýna hangi umutlarla uyanacaklarýný merak ettiniz mi?Bu memlekette bayram sabahýna uyanan çocuklar giyecek kýyafetleri olmadýklarýndan, kýrýlan umutlarýný tamir etmek için neler yapýlabilir diye düþünenler var mý?

Sayfa 2'de

TÝLLODAKÝ MANEVÝYATA SAHÝP ÇIKILSIN

ALKUMRU BARAJI ÇALIÞMALARI HIZLA DEVAM EDÝYOR

Botan Çayý üzerinde ihalesi yapýlan 7 hidroelektrik santralinden biri olan Alkumru Barajý'nýn inþaatý sürerken, Kirazlý Barajý'nýn etüt çalýþmalarýna apýmý hýzla devam eden ve bitirilme aþamasýna Siirt'e 9 Km. Uzaklýkta olan Evliyalar diyarý Tillo ilçesi kültür yönüyle zengin bir gelen Alkumru Barajý'nýn bölgede büyük bir elektrik tarihi vardýr. Ýlçe , türbe ve ziyaret yerlerinin fazla oluþu nedeniyle yöre halkýnýn ve potansiyeli saðlamasý bekleniyor. Alkumru'nun diðer bölgelerden gelen ziyaretçilerin akýnýna uðramaktadýr devamý niteliðinde yapýlacak Kirazlý Barajý'nýn da örede Yaþamýþ ve Ýlçe'de türbesi bulunan bazý alim yapýlarak hayvancýlkla uðraþan vatandaþlarýn oralara ve evliyalar : Ýsmail Fakirullah Hz. , Ýbrahim Hakký çekilmesini ve Siirt valiliðinin bu iþe bir el atmasý etüt çalýþmalarýnýn sonuna gelindi. Alkumru Barajý'na baðlý Hz., Þeyh Hamza El Kebir Hz., Þeyh Mücahit Hz., gerektiðine inanarak yaklaþan kurban bayramýylada Kirazlý Barajý devamýnda Ilýsu Barajý, Çetin Barajý, Cizre Sultan Memduh Hz., Zemzem'il-Hassa Hz.. Ýlçe, tarihi ilçede kurban kesim yeri de seyri içinde özellikle Osmanlý Döneminde önemli kültür bulunmadýðýný ve orada bu Barajý ve Erikli Baraj inþaatlarýnýn yakýn bir zamanda ve eðitim merkezi olma vasfýný korumuþtur. iþleminde geliþtirilebileceðini baþlatýlacaðý belirtildi. Hayata geçirilecek projelerin Botan Medreselerinde dini ilimlerin, zamanýn ilerisinde bir belirtiyorlar. Çayý'ný göller sahasýna çevireceðini söyleyen Alkumru seviyede verilen fen ilimleri ile beraber, günümüzün bilim Barajý Proje Müdürü M.Þükrü Sevim, Alkumru ve Kirazlý adamlarýný ve görenleri hayret içinde býrakacak nitelikte M.Þükrü SEVÝM Barajý inþaat çalýþmalarý devam verildiði bir ilim merkezi olmuþtur. Ýlimizin inanç turizmi Proje Müdürü açýsýndan önemli bir yere sahip olan aydýnlar tillo ilçesi ediyor. Þu ana kadar þantiye yerli ve yabancý turistlerin uðrak yeri olmaya devam kurma çalýþmalarý sona ermiþ olup 850 metre uzunluðunda 2 ediyor. Ýlçeyi ziyaret amacýyla gelen misafirlerin ilçede adet derinasyon tünellerini yapmýþ 17,5 milyon metreküp yapýlan hayvancýlýktan þikayet ettikleri belirtildi. Özellikle tarihi önem arz eden ismail fakirullah Hazretlerinin dolgu iþlemlerini tamamlamýþ bulunuyoruz. Büyük bir hýzla düþtüðü kuyunun etrafýnda yaþayan bazý vatandaþlarýn yapýmýna devam ettiðimiz Alkumru Barajý 2009 Þubat ayý kuyu etrafýnda hayvan barakalarý bulundurmasý gelen itibariyle su toplamaya baþlayacak. Hedefimiz 2011 yýlýnda misafirlerin tepkisine neden oluyor. Böylesine güzelim bir beldenin bu kadar küçük bir sebepten ötürü da barajý enerji üretmeye baþlatmaktýr. Ýleriye dönük kirlenmesini kimseler istemez. Oradaki barakalarýn ilçe düþündüðümüzde yapýmýný üstlendiðimiz barajlar bölgede dýþýna bir yere taþýnmasý ve geçimlerini hayvancýlýkla büyük bir göl sahasý oluþturacak dedi. Yapýlacak barajlarýn Siirt ekonomisine büyük saðlayan vatandaþlarýnda oralara yönlendirilmesi ilçenin geliþimene katký saðlayacaktýr. Kendileriyle katký saðlayacaðýný söyledi.

Y

görüþtüðümüz ziyaretçiler; ilçe dýþýnda prefabrik konutlar

Y

ilksayfa  

VELÝLER TEDÝRGÝN ÖÐRENCÝLER OKULA GÝTMÝYOR Hevi n kirasýný ve birkaç erzak ihtiyacýný karþýlayacak kadar paranýn yettiðini KÝTAP KIRTASÝYE O...