Page 1

SÝÝRT'TE ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ AÇILIYOR KÖYLERÝN DURUMU ÝÇLER ACISI AK Parti Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu'nun SÝÝRT bölgesine yönelik düþündüðü samimi görüþleri sonuç verdi. Helvacýoðlu, katýldýðý Ankara'daki Cumhuriyet Resepsiyonunda bulunan Atlas Jet ETS Tur sahibi Murat Ersoy'dan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn huzurunda ilimiz Küçük Sanayi Sitesinde kurulmasý planlanan Çýraklýk Eðitim Merkezi yapýlmasý sözünü aldýðý öðrenildi. K Parti Siirt Milletvekili Yýlmaz Helvacýoðlu, ilimiz küçük sanayi sitesinde yapýlmasý planlanan Çýraklýk Eðitim Merkezi'nin inþa çalýþmalarý konusunda önemli adým attý. Siirt Milletvekili Helvacýoðlu, dün davetli olduðu Ankara'daki Cumhuriyet Resepsiyonunda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan huzurunda Atlas Jet ETS Tur sahibi Murat Ersoy'dan ilimiz sanayi bölgesinde kurulmasý planlanan ve 200 vatandaþýmýza iþ istihdamý saðlayacak Çýraklýk Eðitim Merkezi'nin kurulmasý sözü aldýðý öðrenildi. Tam donanýmlý olarak inþasý yapýlacak Çýraklýk Eðitim Merkezi'nin toplam gider maliyetinin 1 Milyon TL olduðu öðrenildi. Murat ERSOY

ÖZLEMLE GEÇEN

Siirt'in ve çevredeki köylerde de etkili olan yaðmur büyük felâketlere neden oldu. Yaðan yaðmurlardan dolayý evler ve iþ yerleri harabeye dönmüþ sel baskýnlarý sonucu tamamen zarar görmüþtü.

71 YIL

A

Yýlmaz HELVACIOÐLU SÝÝRT MÝLLETVEKÝLÝ

R.Tayyip ERDOÐAN BAÞBAKAN

ATLAS JET ETS Yn.Krl.Bþk.

S

el felâketi sonrasý köylerdeki zararlarý karþýlamak adýna hiç bir þey yapmayan "Köylere Hizmet Götürme Birliði" ve "Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü" köylere þimdiye kadar hizmet götürememiþ olacaklar ki bugün köylerde bu tür üzücü manzaralarla karþý karþýya kaldýk. Siirt'e baðlý köylerin hemen hepsinde ayný manzaralar yaþanmakta ve vatandaþlarýmýz maðdur olmakta. Yetkilileri Asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz... Ve soruyoruz. Bu kurumlarý iþ yapmamalarýna raðmen kim koruyor ?

ATAM ÝZÝNDEYÝZ...

BÝLGÝSAYAR SARF ? ? KÝTAP MALZEMELERÝ KIRTASÝYE ? 10 KASIM 2009 ? OFÝS SARF MALZEMELERÝ 0 484 223 24 65 S

S

S

YIL: 1 SAYI: 10

www.haber56gazetesi.com

1 TL

S

S

VALÝ ÞENTÜRK; “750 KÝÞÝLÝK YURT ÝÇÝN KISA BÝR ZAMAN DA ÝHALEYE YAPILACAK”

SÝÝRT ÝÞ ADAMLARINI BEKLÝYOR

Siirt Valisi Necati Þentürk, GAP eylem planý kapsamýnda 2009 yýlý içerisinde ilimizde yapýlmasý planlanan 750 kiþilik yurt yapýmýnýn ihalesini kýsa bir zamanda yapacaklarýný açýkladý.

Ýlimizde aþýrý yaðýþýn ardýndan ortalýðý sele çeviren yaðmurla il merkezi ve köylerde birçok eve ve bodrum katlarýna giren su eþyalarý kullanýlamaz hale getirdi. Maðdur vatandaþlarýmýzýn sayýsý gün geçtikçe artarken, "Ne olacak bu Siirt'in hali?" sorusu kaçýnýlmaz oldu.

G

AP eylem planý kapsamýnda 2009 yýlý içinde ilimizde yapýlmasý planlanan 750 kiþilik yurt için ihaleye çýkýlacaðý bildirildi. Son Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda yeniden gündeme gelen 750 kiþilik yurt için Vali Necati Þentürk ilgili kurumlara talimatlar vermiþti. Siirt Valisi Necati Þentürk arazi ile ilgili olarak Belediyenin ifraz çalýþmalarýnýn tamamlandýðý ve tapu ile ilgili olan eksikliklerin giderildiðini belirtti. Vali ÞENTÜRK ; arazinin tapusunun arazi adýna kesildiðini ve Kredi Yurtlar Genel Müdürlüðünün en kýsa zamanda ihaleye çýkacaðýný belirtti.

limizi yýkýp harabeye çeviren sel felaketinin yaralarý sarýlmaya devam ediliyor. Siirt'i adeta nakavt eden sel sonrasý ne olacak sorusu kaçýnýlmaz oldu.Sel sonrasý adeta ev ve iþyerleri çamur deryasýna dönen Siirtli esnaflarýmýz, Ýþ adamlarýmýza tepkilerde bulunup,”Baþbakan Erdoðan etrafýnda arý kovaný gibi dolanan ve Siirt'in gerçek sahipleriymiþ gibi kendilerini Baþbakan'a ifade eden Ýþ adamlarýmýz þimdi nerdeler?” diye isyan ettiler.

Ý

Sel sonrasý maðdur aileler ve esnaflar ziyaret edildi.

.

Sel sonrasý STSO tarafýndan esnaflar ziyaret edildi.

.

MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ'NDE DEÐݪÝM

STSO'DA SERTÝFÝKA DAÐITIM TÖRENÝ

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý'nda bugün sertifika töreni düzenlendi. Kursu tamamlayan öðrenciler sertifikalarýný HEYETÝ KANAL 56 ve TÝLLO'YU ZÝYARET ETTÝLER STSO Baþkaný Güven Kuzu ve Romanya Ekonomi Heyeti tarafýndan aldýlar ROMANYA limizde misafir olarak

limizde bugün Siirt Ticaret ve Odasýnda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) ve Avrupa Birliði Ticaret Odalarý Birliði (EUROCHAMBERS) iþbirliðiyle yürütülen AB-TÜRKÝYE Odalar forumu kapsamýnda Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý yürüttüðü,”Kurumsal Kapasite ve Ticaretin Geliþtirilmesi Projesi” faaliyetleri arasýnda bulunan Pazarlama, Giriþimcilik, Sýnýr Ticareti, E-Ticaret, Kriz yönetimi, stratejik planlama, Fikri Mülkiyet Hakký, AB Ticaret Politikasý, WEB Tasarýmý ve Reklam Eðitimlerini tamamlayýp kursu tamamlayanlara ödülleri Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, Baþkan Vekilleri Nedim Kuzu ve Özgür

Ý

M.Ali ATALAY

Tevfik Fikret ETEKER

(ESKÝ)

(YENÝ)

Milli Eðitim Müdürü

Milli Eðitim Müdürü

Milli Eðitim Müdürlüðü'nde yaþanan sýcak geliþme sonucu Milli Eðitim Müdürlüðü görevini vekaleten yürüten M.Ali ATALAY görevden alýndý. Yerine Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürüten Tevfik Fikret ETEKER Vekaleten getirildi. .

"HAYATIN ÝÇÝNDEN"

Çalapkulu ile 2 günden beri ilimizde bulunan Romanya Sibiu Ticaret Odasý Heyetinden Anca Stefania Muntean,Delia Bota ve Adrian Pintea tarafýndan verildi. Burada bu önemli proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Güven Kuzu, Avrupa Birliði (AB) ve Türkiye arasýnda sürdürebilir iþbirliðinin geliþmesine katkýda bulunduðunu belirtti. Amaçlarýnýn Avrupa Birliði AB'ye üye bir ülkenin Ticaret ve Sanayý ile ortaklaþa bir çalýþma yaparak hem kendilerinin tecrübelerinden yararlanmak hem de ticareti iþbirliði yapabilme noktasýnda görüþ alýþveriþinde bulunmak olduðunu belirtti.

i

bulunan Avrupa Ticaret Odalarý Birliði üyesi Romanya Sibiu Ticaret Odasý heyeti, Evliyalar diyarý Tillo ilçemizde bir gezi düzenleyip, Ýbrahim Hakký Hazretleri Türbesi ve Ti l l o K a l e s i n i g e z d i . Rormanya Ticaret Odasý heyeti akþam saatlerinde de Televizyonumuz Kanal56'yý ziyaret etti.

MUTLULUK Yaðmur BULUT Sayfa 5'te yagmurbulut@haber56gazetesi.com

OKUMAK m.yardim@haber56gazetesi.com Sayfa 2'de

MiSTiK

Müzeyyen YARDIM F.Özgür ÇALAPKULU

F.Özgür ÇALAPKULU

Güven KUZU

Güven KUZU Anca Stefania

Muntean

KANAL 56 HER HAFTA SÝÝRT GÜNDEMÝNÝ TÜRKÝYE ÝLE PAYLAÞIYOR SAYFA 5

ilksayfa  

Siirt'in ve çevredeki köylerde de etkili olan yaðmur büyük felâketlere neden oldu. Yaðan yaðmurlardan dolayý evler ve iþ yerleri harabeye dö...