Page 1

ÞEYH MUSA TÜRBESÝ Dicle Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri

Erin, Siirt'te Temaslarda Bulundu S

Þeyh Musa Türbesi doðan mahallesi'ndedir. Þeyh Ýlyas,Þeyh Naccar ve Þeyh Türki'nin hocasý olduðu O'nun yerine bir arslanýn sürmesidir.

iirt ticaret odasýnda Baþkan vekili F.Özgür ÇALAPKULU'n u da ziyaret eden ERÝN; temaslarýyla i l g i l i gazetecilere açýklama yapan "Dicle Kalkýnma Ajansý olarak dört ilimizin kalkýnmasýný ve diðer bölgeler ile kendi aralarýndaki kalkýnmýþlýk farklarýný ortadan kaldýrmayý amaçlýyoruz. Daha yeni hizmete giren bir kuruluþ olarak bölge ile ilgili geliþme raporlarýný hazýrlýyoruz. Çok yakýn bir zamanda dört ilimizde de yatýrýmcýya destek verecek yatýrým destek ofislerini kurmayý planlýyoruz dedi.Bu amaçla Siirt'te yönetim kurulu üyeleri ile çok yararlý bazý temaslarda bulunduk.

TÜM MESLEKTAÞLARIMIZIN ÝÇÝNDEKÝ BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ ÇOCUÐUN DAÝMA YAÞAMASI DÝLEÐÝYLE GAZETECÝLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

www.ugursporkirtasiye.com

? BÝLGÝSAYAR SARF ? KÝTAP MALZEMELERÝ KIRTASÝYE ? Tel : 0 484 223 24 65 12 OCAK 2010 ? OFÝS SARF MALZEMELERÝ Fax : 0 484 223 66 61 S

S

S

S

YIL: 1 SAYI: 18

www.haber56gazetesi.com

1 TL

S

YAKINDA UCUYORUZ

...

AK PARTÝ Siirt Milletvekilleri Siirt'e tarifeli uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunda geliþmeler olduðunu ve muhtemelen Mart ayýndan itibaren tekrar seferlere baþlanabileceðini açýkladýlar.

ÝLKÖÐRETÝM ÖÐRENCÝLERÝNE YÖNELÝK H

YETÝÞTÝRME KURSLARI AÇILDI Siirt Milli Eðitim Müdürü Tevfik Fikret ETEKER, ilimiz ve ilçelerinde toplam 162 kursun açýldýðýný belirterek, bu kurslarda 3928 öðrenciye SBS' ye yönelik destekleyici eðitim verileceðini kaydetti.

A

maçlarýnýn Seviye Belirleme Sýnavlarý'na , öðrencileri daha iyi hazýrlamak olduðunu vurgulayan ETEKER,"Öðrencilerimizin baþarýlarýný arttýrmak, dershaneye gidemeyen öðrencilerimize kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan destek saðlamak, öðrencilerimizin boþ vakitlerini daha iyi deðerlendirmeleri ve zararlý alýþkanlýklardan uzak tutmak amacýyla Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Ýngilizce ve Fen Bilgisi derslerinin verileceði yetiþtirme kurslarýný açtýk.Merkez ilçede 95, Aydýnlar da 4, Baykan'da 6, Eruh'ta 6, Kurtalan'da 25, Pervari'de 11 ve Þirvan ilçemizde 15 olmak üzere toplam 162 kurs açtýk.Bu kurslardan 3928 öðrencimiz istifade edecek" dedi.

avacýlýk sektöründe yolcu taþýmacýlýðý yapan BORA JET firmasý adý altýnda yeni bir firmanýn kurulduðunu belirten Milletvekilleri yaptýklarý yazýlý açýklamada, firma yetkilileri Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Ali A R I D U R D U , To k a t v e N e v þ e h i r Milletvekillerinin de katýldýðý bir toplantýda Siirt, Tokat ve Nevþehir'e tarifeli uçak seferlerinin düzenlenmesi konusunun ele alýndýðýný belirttiler.Açýklamada yeni þirketin Ülkemizin yapýsýna uygun uçak modeli seçerek daha çok vatandaþý, hava yollarýndan yararlanmayý hedeflediði belirtilerek “Bu þirket, bu üç ilimizin havaalanlarýna uygun 3 adet ATR-72 212A tipi uçaklarla seferler yapmayý planlýyor. Kýsa ve orta mesafeli uçuþlar en uygun, modern ve ekonomik uçak tipleri olduðu belirtilen bu uçaklarý kullanmak üzere deneyimli personele de sahip olan bu firmanýn beklenmedik, önemli bir aksaklýk çýkmadýðý takdirde Mart ayýndan itibaren ilk etapta haftada üç gün olmak üzere Siirt, Ankara seferlerini baþlatmasý planlanýyor. Sefer sayýlarý yolcu durumuna göre de arttýrýlabilecek” denildi.Bugün Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Ali ARIDUDU, Siirt Milletvekilleri ile Tokat, Nevþehir Milletvekillerinin de katýldýðý Bora jet firmasýnýn yetkilileri ile birlikte yaptýklarý toplantýda 3 adet ATR 72-212 A Tipi Uçaklarla seferin baþlatýlmasý konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunulmuþtur.

Uzun zamandýr bu manzaraya hasret kalmýþtým

Ohhh artýk haftasonu kaçmak daha kolay olacak

Bora

Jet TR

56 A

C 42

2

Bora jet Siirt seferlerine baþlayacak

DEVLET HASTANESÝ'NDE YENÝLÝKLER SÜRÜYOR

Siirt Devlet Hastanesi Müdürü Abdurrahman Tetik, hastanelerinin her geçen gün yenilendiðini belirterek “Amacýmýz hastanemizde vatandaþlarýmýza en kaliteli hizmeti vermektir.

BRONSKOSKOPÝ ÜNÝTESÝ KURULDU ÜNÝTELER YENÝLENÝYOR

B

u kapsamda ilin tek bronskoskopi ünitesi olan ve 3 göðüs hastalýklarý uzmaný arkadaþýmýzýn görev yaptýðý ünitemizi de yeniledik. Son derece modern cihazlar satýn aldýk. Yeni aldýðýmýz ve video bronskoskopi cihazý olarak adlandýrýlan cihaz bölge genelinde ki saðlýk kurumlarýnda çok az bulunan bir cihazdýr. Bu sayede il dýþýna sevkleri asgariye indirmiþ olacaðýz” dedi. Abdurrahman Tetik Devlet Hastanesi Göðüs Hastalýklarý uzmaný Siirt Devlet Hastanesi Müdürü Dr. Bünyamin SERTOÐULLURINDAN yaptýðý astanenin yer döþemeleri ve açýklamada yeni alýnan video bronskoskopi boyalarýnýn yenilendiðini bunun yaný 2010 ilmezde Sosyal Hizmetler alanýnda deðiþim ve atýlým yýlý olmasý bekleniyor. cihazý sayesinde göðüsten daha rahat bir sýra günde muayene, enjeksiyon limizde il sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý olarak hizmet veren Saraçoðlu Çocuk Yuvasýnda þekilde parça alýnarak verem ve kanser teþhisi pansuman ve benzeri nedenlerle ortalama bakým ve koruma altýnda bulunan çocuklarýn ev ortamýnda yaþamlarýný sürdürebilmeleri için birkaç 500'ün üstünde kiþi hastaneye baþvuruyor. konulabileceðini belirtti. ilde uygulanan çocuk evleri projesinin ilimizde de uygulanacaðý büyük bir memnuniyetle

2010 YILI ATILIM YILI OLACAK

Ý

Hýfzullah Canpolat Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü

öðrenilmiþtir. Çocuklarýn psiko-sosyal geliþimleri açýsýndan önemli bir proje olan çocuk evleri projesi ayný zamanda çocuklarýn sorumluluk bilincinin geliþiminde komþuluk iliþkileri örf ve adet gelenek ve göreneklerimizi öðrenmede olumlu faydasý olacak çocuk evleri projesinin ilimizde uygulanmasýnda emeði geçecek yetkililere teþekkür ediyoruz. 2011 yýlýnýn ortasýna doðru yuvada kalan tüm çocuklarýn çocuk evlerine yerleþtirilmesi planlanýrken çocuk yuvasý binasýnýn Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðüne baðlý olarak baþka bir hizmet kuruluþu açýlmasýnýn planlandýðý öðrenilmiþtir. Sayfa 4'te

H

Bunlarýn refakatçilerini de göz önünde bulundurduðumuzda hastaneye gelenlerin sayýsý 1000'ni aþýyor. Bu durumu göz önün de bulunduran hastane yetkilileri, vatandaþ ve hastalara daha rahat ve daha saðlýklý hizmet verilmesini saðlamak amacýyla hastanenin bakým ve onarým iþini yeniden ele aldýlar. Hastanenin bütün koridor ve odalarýnýn yer döþemeleri deðiþtirilirken, Duvarlar mermerle kaplandý, bütün kapýlar deðiþtirilerek yeni kapýlar monte edildi. Çizilen duvarlar çirkin görünümünden kurtularak yeniden boyandý. Bay ve bayan hasta müþahede odalarý yeninden düzenlendi. Müdür Tetik, hastane çalýþmalarýn iki güne kadar tamamlanacaðýný belirtti.

ilksayfa  

KÝTAP KIRTASÝYE OFÝS SARF MALZEMELERÝ Ý www.haber56gazetesi.com TÜM MESLEKTAÞLARIMIZIN ÝÇÝNDEKÝ BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ ÇOCUÐUN DAÝMA YAÞAMASI...

Advertisement