Page 1

Ýnsani deðerlerin, erdemlerin en yüksek þekilde yaþandýðý dini bayramlarýmýz, toplumsal yaþamýmýzda vazgeçilmez önem taþýr hoþgörünün ve yardýmlaþma duygularýnýn en güzel örneklerini kardeþ olmayý birlikte yaþamayý birbirimize kenetlenmeyi ve baðlanmayý bu mübarek günlerde daha da pekiþtiririz bu vesileyle her þeyin en iyisine ve en güzeline layýk olan tüm Siirtli hemþerilerimin ramazan bayramýný en içten dileklerimle kutlarým. YILMAZ HELVACIOÐLU SÝÝRT AKP MÝLLET VEKÝLÝ

Mübarek ramazan bayramýný tüm ulusumuza kutlu olsun. allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. MANSUR ÖZKILIÇ KÜÇÜKSANAYÝ BAÞKANI

Zamana ve mekâna sýðmayan bir bereketle bereketlenmek ve baðýþlanmýþ olmanýn o þerefli makamýna eriþmiþ olmak temennisiyle ramazan bayramýnýz mübarek olsun

Hayýr, kapýlarýnýn sonuna kadar açýk, kaza ve belalarýn bertaraf olduðu ramazan bayramýnýzýn yaþadýðýmýz tüm sorunlarý alýp götürmesi dileðiyle ramazan bayramýnýz kutlu olsun dertleriniz deva bulsun

ABDURRRAHMAN TETÝK SÝÝRT DEVLET HASTANESÝ MÜDÜRÜ

Tüm Ýslam âleminin ramazan bayramýný kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim. YENER TANIK KIZILAY BAÞKANI

Bütün insanlarýn birbirlerine sevgiyle sarýldýðý kardeþçe yaþadýðý ve annelerin gözyaþlarýnýn akmadýðý günler tadýnda bayram geçirmek dileðiyle herkesin ramazan bayramý mübarek olsun

ZEKERÝYA BATÐI BATÐI ÝNÞAAT

Bayramlar, dargýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn barýþtýðý, kardeþçe kucaklaþtýðý günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulandýðý bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle.

FEVZÝ SEVGÝLÝ

Bayramlar, dargýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn barýþtýðý, kardeþçe kucaklaþtýðý günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulandýðý bir toplumda millet olma þuurunun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel baþlangýçlarý müjdelemesi gibi, bu bayramýn da sana ve ailene mutluluk ve neþe getirmesi dileðimle. Kardeþliðin doðduðu, sevgilerin birleþtiði, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

ALÝ ÝLBAÞ DAMIZLIK KOYUN KEÇÝ YETÝÞTÝRÝCÝ BÝRLÝÐÝ BAÞKANI

Birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek ramazan bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim.

TACETTÝN LALE ÝL GENEL MECLÝS ÜYESÝ

Tüm Siirtli hemþehrilerimin mübarek Ramazan bayramlarýný kutlar, saðlýk, huzur ve mutluluk dileklerimle saygýlar sunarým. Metin YILMAZ Yurt kur Bölge Müdür Yardýmcýsý, Diyarbakýr’daki Siirtliler Derneði Baþkan Yardýmcýsý.

9  
9  

Bayramlar, dargýnlýklarýn unutulduðu, insanlarýn barýþtýðý, kardeþçe kucaklaþtýðý günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygularýn, inançlarýn...

Advertisement