Page 1

SAYFA

5 SALI

YIL 2

07 EYLÜL 2010

www.haber56gazetesi.com

SAYI 52

BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ ***Ýnsanlar vücutlarýnda 300 adet kemikle doðuyorlar, ama yetiþkin olduklarýnda bu sayý 206'ya düþüyor. ***Peru'da hiç umumi tuvalet yoktur.. ***Buckingham Sarayý'nda 602 oda bulunuyor.

FENERBAHÇELÝ YÖNETÝCÝLER SÝÝRT'E BARAJ KURUYOR GERÇEK Fenerbahçeli yöneticilerin ortak olduðu Siirt'teki Kirazlýk Hidroelektrik Barajý start aldý. Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým ile yöneticiler Nihat Özdemir, Ali Yýldýrým, Murat Özaydýnlý ve eski yönetici Mahmut Uslu'nun ortak olduðu Siirt'teki Kirazlýk Hidroelektrik Barajý, 1 yýllýk gecikmeyle start aldý.

Bürokratik konular, altyapý ve projelendirme çalýþmalarý nedeniyle geciken 80 milyon dolarlýk santral yatýrýmýnda projelendirme ve sondaj bitti, yollar yapýldý. Kazý ve dolgu çalýþmalarýna baþlandý. Proje tamamlandýðýnda Kirazlýk Hidroelektrik Santrali yýllýk 150 milyon kilovat saat enerji üretecek. Kirazlýk Hidroelektrik Santrali, Limak Holding'in Siirt'te Botan Çayý üzerinde projelendirdiði 465 milyon dolarlýk Alkumru Hidroelektrik Santrali'nin eteðinde konumlandýrýldý. Alkumru'nun 5 kilometre aþaðýsýnda olan 'Fenerbahçe Barajý' Kirazlýk için Limak Holding iþtiraklerinden Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited þirketi adýna 49 yýllýk üretim lisansý aldý. Fenerbahçeli ortaklar 2,5 yýl içinde santrali tamamlamayý planlýyor. Projeyle ilgili bilgi veren Limak Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Özdemir, "Kirazlýk Hidroelektrik Santrali'nin 2011'de enerji üretmeye baþlamasýný planlýyorduk. Ancak sondaj ve projelendirme çalýþmalarý biraz gecikti. Yeniden projeye hýz verdik, sondaj ve projelendirme çalýþmalarýný bitirdik, yollarýný yaptýk. Dolgu ve kazýya baþladýk. Ýnþallah 2-2,5 yýl içinde bitirip enerji üretimine baþlayacaðýz. Bu santral bir etek santrali olacak. Çünkü Alkumru'nun eteðinde yer alacak ve tamamen ona paralel üretim yapacak" diye konuþtu. Kirazlýk Hidroelektrik Santrali'nin inþaatýnda 600 kiþinin çalýþacaðýný anlatan Nihat Özdemir, "Alkumru'da olduðu gibi bu santralin inþaatýnda da Siirt ve çevresindeki köylerden gelenler çalýþacak. 600 kiþilik istihdamýn yüzde 40'tan fazlasý Siirt ve çevresinden olacak. Alkumru'da da þu anda çalýþan 1.800 kiþinin 600'ü Siirt ve çevresindeki 23 köyden" dedi.

HAFIZ ABDULLAH SÝÝRT'E VEDA EDÝYOR Siirt Çarþý Camii Müezzini Hafýz Abdullah Ýtil'in, Ýstanbul Bayrampaþa Terazidere Camii'ne tayini çýktý. Yeni doðan çocuðunun saðlýk sorunlarý nedeniyle Ýstanbul'a tayin isteyen Hafýz Abdullah Ýtil'in 15 Eylül'de iliþiðini keserek ilimizden ayrýlacaðý belirtildi. Ýstanbul'a tayini nedeniyle Siirt Çarþý Camii alt kýsmýnda teravih namazýndan sonra bir veda programý düzenlendi. Programa Siirt Müftüsü Faruk Arvas, Müftü Yardýmcýsý M:Baki Bilgili, Cezaevi Vaizi Murat Nergis, Çarþý Camii Ýmam-Hatibi Nevzat Erdabakoðlu ve çok sayýda din görevlisi katýldý. Hafýz Ramazan Toprak'ýn def eþliðinde okuduðu ilahilerin ardýndan Siirt Müftüsü Faruk Arvas yaptýðý açýklamada, Hafýz Abdullah Ýtil'in sevilen ve sayýlan bir hoca olduðunu, dualarla ve ilahilerle uðurlamamýzýn kendilerini duygulandýrdýðýný, ayrýca Siirt'ten ayrýlmasýna da üzüldüklerini, fakat daha iyi bir yere gitmesine de sevindiklerini söyledi. 1 ay gibi kýsa bir süre beraber çalýþtýklarý Hafýz Abdullah Ýtil'in býraktýðý güzel intiba sayesinde bu kadar meslektaþýnýn bir araya gelmesine vesile olduðunu ve güzel bir gece olduðunu da sözlerine ekledi. Düzenleyen ve emek sarf edenlere teþekkür ederek, Abdullah Hoca'ya da yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Hafýz Abdullah Ýtil, ilimizde düzenlenen programlarda güzel ve hoþ sedasý ile okuduðu Kur'an-ý Kerim ve ilahilerle tanýnan ilimizden Ýtil ''Mazeretim nedeniyle bundan sonraki görevimiz baþka yerde devam edecektir. Her ne kadar bedenen Siirt'ten ayrýlsakta, gönlümüz yine Siirt'te olacaktýr. Katýlanlara teþekkür ediyorum''dedi. Siirt Çarþý Camii alt kýsmýnda düzenlenen mütevazý veda törenin ardýndan hazýrlanan çiðköfte davetlilere ikram edildi.

SEVGÝ

Yaðmur BULUT yagmurbulut@haber56gazetesi.com

Bir kýz ve bir delikanlý, bir motosikletin üzerinde 180 km hýzla gidiyorlar ve aralarýnda þöyle bir konuþma geçiyor; Kýz : Lütfen yavaþla, ben korkuyorum Delikanlý : Hayýr, bak ne kadar eðlenceli Kýz : Lütfen, lütfen, çok korkuyorum Delikanlý : Peki, beni sevdiðini söyle Kýz : Seni çok seviyorum, lütfen yavaþla Delikanlý : Þimdi de bana sýkýca sarýl Kýz delikanlýya sýkýca sarýlýr Delikanlý : Þapkamý alýp, kendine takar mýsýn? Baþýmý çok sýktý.. Ertesi gün gazetelerde þöyle bir haber çýktý:''MOTORSÝKLET KAZASI'' ; Motorsiklet, fren arýzasý nedeniyle, bir binaya çarptý. Üzerindeki 2 kiþiden sadece biri kurtuldu.Gerçek ise þöyleydi; Yolun yarýsýnda, delikanlý frenlerin 30 BÝN METREKARE ALAN ÜZERÝNDE YAPILACAK PARKIN TEMELÝ ATILDI bozulduðunu anlamýþ ama bunu kýza belli Kurtalan Belediyesi 30 bin metrekare alandaki yapacaðý parkýn temelini attý. etmek istememiþti. Bunun yerine, kýzdan kendisini sevdiðini Siirt'in Kurtalan ilçesinde söylemesini istemiþ ve Belediye tarafýnda 30 bin kendisine son defa sarýlmasýný istemiþti.Sonra metrekare alanda yapacaðý da kendi ölümü pahasýna, kýzýn baþlýðý parkýn temel atma töreni takmasýný ve hayatta kalmasýný saðlamýþtý... gerçekleþtirildi. Temel atma Bu hikayeyi sizlerle paylaþmak istedim törenine Kurtalan Belediye çünkü ben gerçekten etkilendim.Gerçek sevgi Baþkaný Necat Yýlmaz, BDP böyle birþey olsa gerek.Kendinden önce onu düþünmek... Kurtalan ilçe Baþkaný Abdulgafur Kubilay, Kurtalan Gerçek sevginin tanýmý herkese göre farklýdýr. Belediye Baþkan Vekili Bence sevgi su gibidir. Ýhtiyaçtýr. Düþünsenize susuzluktan neler oluyor. Selamet Tadik, Belediye Sevgisiz insan kurak topraga benzer. O Baþkan Yardýmcýsý Çaçan Yorulmaz, BDP ilçe yöneticileri ve belediye meclis koskoca çatlaklarýndan sýzacak bir damla üyeleri katýldý. Törende bir konuþma yapan Kurtalan Belediye Baþkaný Necat suya hasret kalýr ya toprak, insan da bazen bir Yýlmaz 2010 yýlýnda belediyenin yaptýðý çalýþmalara dikkat çekerek þöyle damla sevgiye hasret kalmaz mý? Kendiniz konuþtu: “Öncelikle mübarek ramazan ayýnýn özelde Ýslam âlemine genel de için sevin, yasami anlamlý kýlmak için sevin. Sevin ki yaðmurun, mevsimlerin manasýný tüm halkýmýza öðrenin; güneþin sýcaklýðýný hayýrlar getirmesini hissedin.Unutmayýn gerçek sevgiyi bir defa dilerim. Halkýmýza kaybederseniz, belki bir daha bulamazsýnýz... söz vermiþtik tek bir Sevgiyle kalýn... mahallemiz çamurlu olmayacak. Bu sözümüz gereði Fýrat, Garzan, Yenidoðan ve Bahçelievler mahallelerinde tüm sokaklarýmýzý parke taþlarýyla döþeyerek halkýmýzý çamurdan kurtardýk. Bu mahallelerde toplam 80 bin metrekare parke taþý döþedik. Çalýþmalarýmýz þu anda Cumhuriyet Mahallesi'nde devam ederken bayramdan sonra iki koldan Tekel ve Yeni mahallelerinde çalýþmaya baþlayacaðýz. Bu iki mahallemizi de bitirdikten sonra ilçemizdeki tüm mahallelerimizin sokaklarý çamurdan kurtulmuþ olacak.'' Referandumla ilgili de konuþan Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz “Bilindiði gibi partimiz tarafýndan alýnan bir karar var, bu karar doðrultusunda tüm Kurtalan halkýmýzdan þunu istiyoruz.12 Eylül günü yapýlacak olan referandumu boykot ediyoruz. Anayasada Kürtleri tanýyacak hiçbir hakkýmýzýn olmadýðý gibi yeni deðiþtirilecek maddelerde de Kürtleri ilgilendiren tek bir þeyin olmamasýndan dolayý boykot ediyoruz ve tüm halkýmýzýn da bu yönde boykot etmelerini bekliyoruz” dedi.

DAHA FAZLA DEMOKRASÝYE DOÐRU BÝR TEMEL ATMAKTAYIZ BAYKAN BELEDÝYESÝ'NDEN RAMAZAN YARDIMI Afif Demirkýran, Haber56 gazetesine verdiði özel demeçte þunlarý söyledi: ''Ramazan ayýnýn baþýndan beri Siirt bölgesinde referandum çalýþmalarý yapmaktayýz. Ayný zamanda bu çalýþmalar þehir merkezinin yaný sýra ilçe ve köylerde de devam etmektedir. Vatandaþlarýmýzýn ilgi ve alakasý bizi mutlu etmiþtir. Bu mutluluðun ana kaynaðý Siirt halkýnýn inancý ve güvenidir. Askeri vesayet altýnda hazýrlanan 12 Eylül Anayasasý'na yine bir 12 Eylül günü halkýmýz dur diyecektir. Türkiye'nin þeffaflaþmasýna, demokratikleþmesine, özgürleþmesine, üstünün hakký deðil hakkýn üstünlüðüne tesis edilmesine, yargýnýn vesayetinin ve deskopluðunun ortadan kalkmasýna imkân saðlayacak bu anayasa deðiþiklik paketine inancým tamdýr. Ýnsanlarýn bu ülkede bir daha fiþlenmemesi, hor görülmemesi, haksýzlýða uðramamasý için bu anayasa paketine halkýmýz ''evet ''diyecektir. Özellikle bölgemizde insanlarýmýzýn sandýða gidip oy kullanmalarýný çok önemsiyorum. Çünkü oy kullanmak bir insanýn en tabii hakkýdýr. Bu hakkýn elinden alýnmasý insanlýkla baðlaþmaz. Hele demokrasiyle hiçbir þekilde uyuþmaz. Demokrat olduðunu iddia eden bir siyasi partinin halkýn oy kullanma hakkýný ipotek altýna almasý, halkýmýzýn vatandaþlýk görevini yerine getirmelerine engel olmalarý hiçbir þekilde kabul edilemez. Biz istiyoruz ki herkes en tabii hakký olan oy kullanma hakkýný kendi tercihi doðrultusunda kullansýn. Siirtlimizin bu anayasa deðiþiklik paketine çok sýcak baktýðýný biliyoruz. Yeter ki sandýða gidebilme ve oy kullanabilme imkâný olsun. Þimdiden anayasa deðiþikliðinin halkýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum. Bazý insanlarýmýz bu deðiþikliðin yeterli olmadýðýný görüyor. Bizlerde yeterli görmüyoruz. Ancak bu deðiþikliklerle özgürlüklere ve daha fazla demokrasiye doðru bir temel atmaktayýz.”

Baykan Ýlçe Belediyesi yoksul vatandaþlara ramazan için yardýmda bulundu. Belediye bütçelerinin çok zayýf olmasýna raðmen bu yardýmlarý yaptýklarýný belirten Belediye Baþkaný M. Ali Erol “Belediye bütçemiz çok kýsýtlý. Çoðu aylarda personel masraflarýna bile yetmiyor. Ancak buna raðmen içinde bulunduðumuz Ramazan ayýnýn kutsallýðýný göz önüne alarak, imkânlarýmýzý zorlayarak bu ramazan ayýnda da yardým yapmayý kararlaþtýrdýk. Daha önceden belirlediðimiz 250 aileye 18 kg'lýk yardým paketleri daðýtmaya baþladýk.” dedi.

ACI KAYIP

Fikri Honaz'ýn oðlu FEVZÝ HONAZ (18) bir aydýr süren tedavisi sonucunda yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþerek Hakkýn

rahmetine kavuþmuþtur. Allah'tan rahmet Kederli ailesine baþsaðlýðý diliyoruz.

Atatürk Anadolu Lisesi Aile Birliði

5  

www.haber56gazetesi.com 07 EYLÜL 2010 BUNLARI BÝLÝYORMUYDUNUZ Atatürk Anadolu Lisesi Aile Birliði Fikri Honaz'ýn oðlu FEVZÝ HONAZ (18) bir a...