Page 1

Kýrgýnlýklarýn ve küskünlüklerin yerini sevgi, saygý, hoþgörü ve dostluða býraktýðý, birlik ve beraberlik duygularý içinde Milletçe birbirimize kenetlendiðimiz müstesna bir Ramazan Bayramýný daha kutluyoruz. Bu güzel atmosferi kimsesiz ve muhtaçlara yardým etmek için eþsiz bir fýrsat olarak deðerlendirilmeli, kardeþlik duygularýný dalga dalga toplumun her kesimine yaymalýyýz. Gelecek kuþaklara daha güzel bir Siirt ve daha güzel yarýnlar býrakmak için sizin verdiðiniz destek ve þevk ile var gücümüzle çalýþmaya devam edeceðiz. Tüm Siirt’ li hemþerilerimin Ramazan Bayramýný tebrik ediyor, Türk Milletinin nice güzel bayramlarý saðlýk ve mutluluk içinde geçirmesini diliyorum.

Nefislerin Oruçla Ýmtihan Edildiði, Mübarek Ramazan Bayramýnýn, Öncelikle Coðrafyamýza ve Tüm Dünyaya Barýþ ve Huzur Getirmesi, Kaný, Zulmü ve Gözyaþýný Silmesi Temennisi Ýle Tüm Halkýmýzýn Ramazan Bayramýný Kutlar Hayýrlara Vesile Olmasýný Dilerim. Belediye Çalýþanlarý ve Meclis Üyeleri Adýna Selim Sadak Siirt Belediye Baþkaný

MUSA ÇOLAK SÝÝRT VALÝSÝ

Millet olarak birlik ve beraberlik içinde yeni bir ramazan bayramýný idrak ediyoruz. Ramazan bayramýnýn; ülkemizi aydýnlýk geleceðe ulaþtýrmayý þiar edinmiþ, büyük milletimize, Ýslam âlemine, huzur ve hoþgörüye daha çok ihtiyacý olan bütün insanlýða mutluluk ve baþarý getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramýn ve bayramdan sonra gelecek günlerimizin ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlýk için hayýrlar ve bereketler getirmesi dileklerimle tüm hemþerilerimin bayramýný kutluyorum.

Tüm siirt li hemþerilerimin bayramýný en içten dileklerimle kutlarým

GÜVEN KUZU TÝCARET VE SANAYÝ ODASI BAÞKANI

Mübarek Ramazan Bayramý tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayramýnýzýn da böyle bir neþeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boðup evinize bereket getirmesi dileðimizle. Ýyi bayramlar

MESUT MEMDUHOÐLU AYDINLAR BELEDÝYE BAÞKANI

Tüm hemþerilerimin ramazan bayramýný en içten dileklerimle kutlar hayýrlara vesile olmasýný dilerim.

BEÞÝR ÝLÇÝN ÝÞ ADAMI

Varlýðý ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarýnýzýn rabbin yüce katýna iletilmesine vesile olan ramazan bayramýnýz mübarek olsun. Bu deðerli ramazan bayramýnda, kâinatýn yaratýcýsý ve âlemlerin rabbi baðýþlayýcý ve acýyýcý yüce Allah tüm dualarýnýzý kabul etsin.

NECAT CELLEK ÞÝRVAN BELEDÝYE BAÞKANI

Bayramlar; Milli ve Dini duygularýn, inançlarýn, örf ve adetlerin uygulanýp sergilendiði, bir toplumda millet olma þuurununekillendiði, þ Küskünlerin barýþtýðý, sevenlerin bir araya geldiði manevi deðeri çok yüksek olan kutsal günlerdir. Bu önemli ve anlamlý günde tüm Atabaðlý vatandaþlarýmýzýn ve Ýslam âleminin Ramazan Bayramýný kutlar, Hasta yataðýnda yatan tüm hastalara acil þifalar diler,12 Eylül Referandum Sabahýnda üstünlerin hukukundan, Hukukun üstünlüðüne geçiþ için herkesi EVET’e davet ediyorum.

TAYYAR LALE ATABAÐI BELEDÝYE BAÞKANI

NÝHAT ÖZDEMÝR LÝMAK YÖN.KUR.BÞK.

Mübarek ramazan bayramýnýzý en içten dileklerimle kutlarým hayýrlara vesile olmasý dileðiyle

Faruk Arvas Ýl Müftüsü

Birlik ve beraberliðimizi, Kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek ramazan bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dilerim

YUSUF ERTEN ERTEN ÝNÞAAT

3  

MUSA ÇOLAK SÝÝRT VALÝSÝ MESUT MEMDUHOÐLU AYDINLAR BELEDÝYE BAÞKANI Nefislerin Oruçla Ýmtihan Edildiði, Mübarek Ramazan Bayramýnýn, Öncelikle...