__MAIN_TEXT__

Page 1

‘t Klaverbledtsje Dorpsblad voor Langezwaag

Nr. 1 - jaargang 44 - 2019

Uitneembaar programma!

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 1

17-08-19 (week33) 17:03


Dorpsagenda

Planning seizoen 2019 – 2020 Editie 2:Kopijdatum: Maandag 23 september 2019 Uitdeelavond: Vrijdag 4 oktober 2019 Editie 3: Kopijdatum: Maandag 4 november 2019

Zondag 25 augustus 11.00 Kerkdienst ds. P. Hulshof

Donderdag 5 september Floralia

Uitdeelavond: Vrijdag 15 november 2019

Vrijdag 6 september

Editie 4: Kopijdatum: Maandag 2 december 2019

Zondag 8 september

Uitdeelavond: Vrijdag 13 december 2019 Editie 5 (Toneel): Kopijdatum: Maandag 13 januari 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 24 januari 2020

Floralia 10.30 Tentdienst ds. Sietske Blok

Zaterdag 7 september Floralia

Zondag 8 september

Editie 6: Kopijdatum: Maandag 2 maart 2020

Floralia

Uitdeelavond: Vrijdag 13 maart 2020

Reünie Cosy Corner en Café Krist

Editie 7: Kopijdatum: Dinsdag 28 april 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 8 mei 2020

Zaterdag 21 september Zondag 22 september 10.00 Kerkdienst ds. Sietske Blok

Editie 8: Kopijdatum: Maandag 8 juni 2020 Uitdeelavond: Vrijdag 19 juni 2020 Bezorging vindt bij voorkeur plaats in het weekend na de uitdeelavond, maar ‘t Klaverbledtsje moet uiterlijk een week later dan de uitdeelavond op de mat liggen.

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 2

Heeft u ook wat voor de agenda, mail dan naar redactieklaverbledtsje@outlook.com, voor de laatste stand van zaken kunt u ook www.langezwaag.com bezoeken daar staat de agenda online.

17-08-19 (week33) 17:03


Redactie Voorwoord en inhoud

Voorwoord Voor u ligt de 1e editie van weer een nieuwe jaargang

Nummer 1 - Jaargang 44 - september 2019

van het Klaverbledtsje, de 44e.

Colofon

Allereerst willen wij u onze excuses aanbieden voor

Bestuur:

het te laat verschijnen van de laatste editie van de

Wietse Bosma, Mattie Homsma en vacature

vorige jaargang. De aflevering op een ander adres dan

3

afgesproken (in verband met vakantie) bleek uiteindelijk

Redactie

daarvan de oorzaak. Speciale dank aan de bezorgers die

Hans Dekker, Suzanne Dekker - de Heer,

daardoor ook pas veel later op pad konden.

Karen Boersma en Wietse Bosma Vrijwilligers

De afgelopen weken hebben er maar weinig activiteiten

Uilkje de Jong, Oege de Jong, Elly Flapper, Jantine

plaats gevonden in ons dorp. Ook voor de komende

Rozenberg, Petra Kip, Piet de Jong, Henk Sietzema,

weken staat er nog maar weinig op de agenda. De grote

Alie Kramer, Jantsje Brinkhoff, Jaap Flapper, Jimmie de

uitzondering daarop is natuurlijk het Floraliafeest. Deze

Haan, Maaike Bijker, Laurens Sierdsma en Karin Otter.

uitgave van het Klaverbledtsje is dan ook, zoals al een

Fotografie diversen Floralia katern: Viona Wilstra

aantal jaren gebruikelijk, een special. Het volledige programma van het Floraliafeest is, als een uitneembaar

E-mail redactie: redactieklaverbledtsje@outlook.com

katern, opgenomen.

E-mail advertenties/bestuur: info@klaverbledtsje.nl

Het bestuur van het Klaverbledtsje heeft de afgelopen

Inhoudsopgave

maanden niet helemaal stil gezeten. Alle adverteerders van

Agenda .........................................................................2

de vorige jaargang zijn benaderd. Een aantal van hen, die

Voorwoord inhoud .........................................................3

soms al jaren adverteerden, zijn gestopt met adverteren.

Reünie Cosy Corner .....................................................5

Meer dan 10 advertenties zijn vernieuwd. Ook zijn er een

Column Hielke ..............................................................7

aantal nieuwe adverteerders bij gekomen. Daarnaast

Redactie .......................................................................9

verwachten wij in de volgende editie nog een aantal nieuwe adverteerders of aanpassing van de huidige advertentie. In verband met vakantie was dit niet eerder te regelen. Bij dezen doen wij opnieuw een oproep aan u als lezer. De hoeveelheid kopij die binnen komt bij de redactie neemt geleidelijk af. Om het blad gevarieerd te houden vragen wij u nadrukkelijk om ons van kopij te voorzien. Aankondigingen of een verslagje en/of foto van activiteiten in Langezwaag zijn van harte welkom. Voor de uiterste inleverdatum staat op pagina 2 een schema. Ook suggesties wat er geplaatst zou kunnen worden zijn welkom. De redactie zal ook alle nieuwe inwoners van Langezwaag weer benaderen met het verzoek om zich voor te stellen aan het dorp. Namens bestuur en redactie wens ik u een gezellig Floraliafeest en veel leesplezier.

Nieuws ........................................................................11 Floralia .............................................................13 t/m 21 Milieu Centraal ............................................................23 Levende tuin .................................................................2

Belangrijke contactgegevens Huisarts en Apotheek: ..............................0513 854000 Huisarts SPOED: ......................................0513 854020 Dokterswacht Friesland: ........................ 0900-1127112 (voor avond en weekend) Gemeente Opsterland: .............................0512 386222 Dorpshuis: ................................................0513 436268 Sportkantine: ............................................0513 688088 Kerk, scriba Tjitske de Jong - Reidsma ....0513 688021 Plaatselijk Belang ....................... pb@langezwaag.com Dorpssteunpunt Langezwaag

Wietse Bosma

............................... dorpssteunpunt@langezwaag.com www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 3

17-08-19 (week33) 17:03


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 4

17-08-19 (week33) 17:03


Overig nieuws

5

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 5

17-08-19 (week33) 17:03


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 6

17-08-19 (week33) 17:03


Overig nieuws

7

Column

Voedseltekort? Het nieuws over het klimaat en de veranderingen daarvan duikelen over elkaar heen. Steeds moet je je afvragen wat is waar of althans wat komt in de buurt en wat kan de titel onwaar krijgen. Dat de temperaturen op deze aardkluit aan het stijgen, begint wel steeds duidelijker te worden. Blijft de vraag of dat een autonoom proces is dat in het lange bestaan van de aarde vaker periodieke uitlopen heeft gekend met ijstijden en opwarming. U krijgt hier geen antwoord op, omdat we dat nog niet weten. Wel zijn er sterke vermoedens gevoed door broodetende wetenschappers. Soms lijkt de klimaatdiscussie op een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal met zijn zeventienmiljoen-Bondscoaches. Een ieder heeft een mening over de klimaatverandering en dat is maar goed ook, om uiteindelijk draagvlak te krijgen over de te nemen koers en maatregelen en kan de democratie zijn werk doen. De waarheid zullen we later wel eens in de nog te schrijven geschiedenis kunnen lezen, voorlopig moeten we het doen met een waarschijnlijke waarheid en die varieert nogal. Wat we nu wel kunnen constateren, is het grilliger worden van het weer op aarde. De extremen in het weer nemen toe en de kans op het mislukken van oogsten ook. Bovendien neemt de bodemvruchtbaarheid wereldwijd af door verkeerd gebruik en uitputting van landbouwgronden. Door de nog steeds stijgende wereldbevolking en dito grotere “footprint� van de mens komen we op een punt dat overvloed aan voedsel nu, in 2050, zoals de Verenigde Naties voorspellen, wel eens leiden kan tot het lijden aan voedseltekorten. Dat is niet alleen toe te schrijven aan de invloed van klimaatverandering maar zoals gezegd, verkeerd landbouwgronden gebruik maar ook het schaars worden van elementaire grondstoffen en meststoffen, plus de nog ongewisse kans van slagen wat betreft de energietransitie. Nu heeft de mens wel vaker voor grote uitdagingen gestaan, maar dit is een forse. Nieuwe landbouwtechnieken, kansen technische innovaties en modern landbouwonderwijs kunnen op voorhand een goed begin zijn, maar voorwaardelijk blijft een globaliserende aanpak via de Verenigde Naties, wil men nieuwe klimaat en honger-vluchtelingen in de wereld voorkomen. Wat betekent dit wellicht voor de agrarische omgeving van Langezwaag? Vooropgesteld is dat de agrarische productie hier altijd grondgebonden is geweest en ook moet blijven. Vroeger was het boerenbedrijf meer kringlooplandbouw met gemengde bedrijven van akkerbouw en veeteelt, voor zover de grondsoort daar geschikt voor was. Dat is door specialisatie van de landbouwsector verlaten, maar biedt voor de toekomst weer kansen om bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit in stand te houden of te verbeteren. Afhankelijk van innovaties kan dit in Nederland misschien betekenen dat de totale productie gaat verminderen maar dat zal hier vermoedelijk niet leiden tot voedseltekorten, we zijn tenslotte een vruchtbaar rivierendelta-gebied. Tegenwoordig wordt ook veel gesproken over andere eetgewoontes wat bij zou dragen aan minder uitstoot en verspilling, maar feitelijk is dat al lang aan de gang. Minder vet, meer fruit en groenten, minder vaak vlees, is niet iets wat vandaag de dag de trend is geworden. Met een theelepeltje water blussen we geen brand, maar we maken wel kans als we dat allemaal doen. Hielke

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 7

17-08-19 (week33) 17:03


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 8

17-08-19 (week33) 17:03


Dorpshuis

9

Dorpstuin/boomgaard Plaatselijk Belang en de kerk trekken al een poosje samen op met plannen voor een dorpstuin/ boomgaard in Langezwaag. Inmiddels is er een commissie voor de aanleg van de dorpstuin/boomgaard. Deze commissie is al diverse keren bij elkaar geweest om te brainstormen. Het enthousiasme van de commissieleden werkt aanstekelijk en er zijn al diverse bruikbare ideeën op tafel gekomen. De indeling begint al aardig vorm te krijgen en het beloofd een veelzijdige tuin te worden. De locatie van de tuin is op het veld voor de school. School is hiermee de derde partner in dit project. De kinderen kunnen zo actief bij de tuin betrokken worden. Uiteraard wordt er voor hen ook een stukje tuin gereserveerd, waarin zij zelf een schooltuintje kunnen aanleggen.

De handige leden onder ons zullen de komende tijd aan de slag gaan om o.a. de teeltbakken te maken en de eerste bomen te reserveren bij de kweker. In het najaar zullen de contouren zichtbaar worden, waarna in het voorjaar van 2020 de plantjes daadwerkelijk de tuin in kunnen. Ondanks dat we al een ploegje vrijwilligers hebben, kunnen we nog meerdere vrijwilligers gebruiken. Dus wil je ons helpen met tuinieren of met het grovere werk zoals het planten van de bomen en het maken van de teeltbakken, meld je dan aan via pb@langezwaag.com. Alle hulp is welkom, want vele handen maken licht werk.

Hartelijke groet, Henk Klok, Renée Jetten, Sietske Blok en Liset Otten

What’s app-buurtpreventie Langezwaag In meerdere straten en buurten in Langezwaag wordt Whatsapp gebruikt om nieuwtjes te delen of gewoon ‘voor de lol’. In een paar gevallen gaat het echt om een ‘preventie-app’: een what’sappgroep die elkaar informeert over opvallende of verdachte zaken in de straat. Tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Langezwaag op 3 april jl. sprak onze wijkagent Ron Leich over het gebruik van what’sapp-buurtpreventie. De politie wil hier wel een rol in spelen, maar kan onmogelijk alle app’s in de gaten houden. PB wil daarom graag

Kaartavonden

s.v. Langezwaag / 2019 /2020 21 september 2019 26 oktober 2019 30 november 2019 28 december 2019 1 februari 2020 28 februari 2020 29 maart 2020 18 april 2020

onderzoeken of we een soort ‘dorps-app’ op kunnen zetten en zo onze wijkagent kunnen ondersteunen. We doen daarom de volgende oproep: Heb je in jouw straat/buurt een preventie-app? Meld dit dan bij het bestuur van PB! Ook wanneer je een preventie-app zou willen of beheerder bent van een ‘gewone’ app, laat het weten! Weet je niet of er al een app is in je straat/buurt? Informeer ernaar bij je buren! Stuur een mail naar: pb@langezwaag.nl, of meld het bij een van de bestuursleden: Henk Klok, Gerda Tuinstra, Suzanne Dekker-de Heer, Alie Cnossen, Thijs Oud, Fulco Hoekstra.

Dorpshuis nieuws De vakantie zit er voor de meesten al weer op. Hopelijk heeft iedereen weer mooie en onvergetelijke dingen meegemaakt. Op zaterdag 21 september kunnen recente, maar zeker ook oude herinneringen opgehaald worden tijdens de reunie van Bar Cosy Corner / Cafe Krist in het dorpshuis; aanvang 20 uur. Opgave voor de reunie via: vishandelgkrist@gmail.com of 0513 – 636 464.

Aanvang 19.30 uur we proberen er weer gezellige avonden van te maken www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 9

17-08-19 (week33) 17:03


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 10

17-08-19 (week33) 17:03


Overig nieuws

11

Oproep: aanmelden voor herstel landschapselementen Binnen het provinciale landschapsherstelproject is nog ruimte voor deelname. Grondeigenaren - die in het werkgebied percelen hebben – kunnen hun landschapselementen aanmelden voor herstelwerkzaamheden of kunnen zich aanmelden voor de aanleg van nieuwe elementen. Bij landschapselementen kan men denken aan houtwallen en elzensingels, maar ook aan solitaire bomen. Binnen de herstelwerkzaamheden vallen onder andere het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters en het (gedeeltelijk) afzagen als onderhoudsmaatregel van elzensingels en houtwallen. Voorwaarden en aanmelden project Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch

collectief ELAN roepen grondeigenaren op zich aan te melden voor het herstelproject. Op de website www.landschapsbeheerfriesland.nl/herstelproject vindt u meer informatie over het project, kunt u het werkgebied bekijken en staan de voorwaarden vermeld waaraan het element moet voldoen. Ook kunt u zich via deze website aanmelden. Het landschapsherstelproject Het project wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland en de vier agrarische collectieven It Lege Midden, ANV Waddenvogels, Noardlike Fryske Wâlden en ELAN Zuidoost Friesland. Dit project wordt gefinancierd door een 50% bijdrage vanuit het POP3 programma: “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland” en een 50% bijdrage van de provinsje Fryslân. De totale bijdrage is € 2,6 miljoen.

www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 11

17-08-19 (week33) 17:03


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 12

17-08-19 (week33) 17:03


www.floralia.frl

floralia•2019 PROGRAMMA MAGAZINE

Bloemencommissie ..... 3 Algemeen .................... 4 Programma ................. 5 Sponsorlijst ................ 8 EDITIE 107 / 5-8 SEPTEMBER 2019

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 13

17-08-19 (week33) 17:04


Voorwoord

Wij vieren alweer voor de 107e keer het Floraliafeest! Dit houdt de gemoederen in de buurten flink bezig. Voor sommigen logisch om mee te doen, voor anderen is heel wat overtuigingskracht en moed nodig geweest. Gefeliciteerd buurten het is jullie weer gelukt om elkaar in beweging te krijgen! We hopen jullie allemaal te zien in de tent, wij rekenen op jullie en een heel mooi feest.

de Spijkerpakkenband. Na afloop is er koffie met gebak. In de middag zijn er diverse hapjes en een drankjes verkrijgbaar op de Langsweachster merke. Geen solextocht dit jaar maar voetklootschieten, een gezelschapsspel voor de hele familie, met buren, of met vrienden. De hele middag en avond is er live muziek! We starten s ’middags met Sander Metz. Sander is een allround artiest misschien kent u hem van het programma Hea! In de middag vindt tussen alle actie door de buurtpubquiz plaats, tevens het

2

In dit programmaboekje kunt u lezen wat er allemaal te doen is. Een belangrijk deel is weer traditioneel hetzelfde, maar er zijn ook diverse nieuwe onderdelen. Op de donderdag is dit jaar een heuse optocht gepland, we hopen dat het hele dorp op de fiets zal aansluiten om langs de verschillende buurt creaties te trekken. Begeleid door OKK en de jury die zijn oordeel zal vellen, en daarmee de eerste punten voor de buurtspelen zal toekennen. Op vrijdagavond is er voor de volwassenen een spetterende avond waarbij de buurten een act mogen opvoeren, in de stijl van de buurtkleur. Op de zaterdagmiddag hebben we navolgende op het succes van vorig jaar weer de spelletjes voor de buurten. Deze keer doen we dat ook weer in en bij de tent. Ook voor de kinderen is er allemaal gezelligheid. Er is een stormbaan, je kunt glittertattoo’s laten zetten en van 15-17uur is er GRATIS zweven!! Zaterdagavond treden THE ORIGINALS op voor Langezwaag. Hiervoor zijn op donderdagavond VOORVERKOOP-kaarten verkrijgbaar in de tent, speciaal voor inwoners van LANGEZWAAG! Vol is vol. Op tijd komen = happy hour van 21u tot 22u! Zondag is er een kleurrijke kerkdienst in de tent, geleid door Sietske Blok, met muziek van

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 14

laatste onderdeel van de buurtspelen. Dit betekent dat er een winnaar bekend is van de buurtspelen, met als beloning de buurtspelentrofee! Direct aansluitend hebben we een spektakelstuk als afsluiting voor de avond, met de band Straight on Stage. Meer informatie en tijden vindt u in dit programma magazine. Niet alles verandert! Het is namelijk nog steeds verboden om te roken in de tent en ook is het verboden om alcohol te schenken aan personen onder de 18. We vertrouwen er op dat iedereen, ook de jongeren en hun ouders, begrijpen dat wij ons als bestuur niet aan die verplichting en verantwoordelijkheid kunnen onttrekken. Wat ook niet veranderd is, zijn onze trouwe sponsoren die ons ook dit jaar weer geweldig ondersteunen. Geweldig bedankt!! We gaan er een fantastisch feest van maken. U helpt u ons toch mee?! Namens het gehele Floralia-bestuur Bennie Arends, Bart Boersma (voorzitter), Wietske Huisman, Amarens Rorije, Folkert Vrijburg, Klazina van Es, Evert van der Werf (penningmeester)

17-08-19 (week33) 17:04


Bloemencommissie

3 De opgekweekte stekjes, de bloemstukken en de foto’s kun je brengen op donderdag 5 september tussen 15.00 – 19.00u bij het dorpshuis.

BEZOEK TIJDENS HET FLORALIA-FEEST OOK HET DORPSARCHIEF IN HET DORPSHUIS

Kom gezellig langs in het dorpshuis op: • Vrijdagmiddag 14.30 – 16.00u • Zaterdagmiddag 13.00 – 15.00u • Zondagmiddag 13.00 – 17.00u

Het dorpsarchief heeft een map voor elke straat, vereniging, kerk en Floralia, maar ook

Naast de gebruikelijke onderdelen in 2019 het onderdeel "Bloemstuk thema kleuren" .Houd de facebook en de flyers van de bloemencommissie in de gaten. De tuinen worden op vrijdag beoordeeld. Ophalen van de spullen uit het dorpshuis kan op maandag tussen 10.00 – 11.00 uur of 18.00 – 18.30 uur.

mappen over bekende of minder bekende

De Bloemencommissie Floralia, Liset, Clara, Klassina, Herna en Marjan-Eke

Het dorpsarchief kunt u bezoeken in ’t Petear

dorpsbewoners, en over de geschiedenis van Langezwaag. Eigenlijk teveel om op te noemen, maar zeker de moeite waard om een kijkje te nemen.

op zaterdag en zondag van 14.00 – 17.00u.

Gedurende het gehele Floralia-feest is het niet toegestaan om in de tent te roken. We verzoeken iedereen dringend om zich hier aan te houden. De Floralia loopt anders risico op een hoge boete!

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 15

17-08-19 (week33) 17:04


Algemeen

PROGRAMMA IN HET KORT DONDERDAG: 18.15-20.30 uur - Tocht langs de buurtcreaties 20.30 uur - Voorverkoop kaarten Originals 21.30 uur - Bekendmaking eerste buurt punten 24.00 uur tent dicht Ook in 2019 strijden de buurten weer tegen elkaar om de beste buurt bokaal. Dit jaar op de volgende onderdelen: buurt op de kaart, kids got talent act, buurtact “kleurenshow”, buurtspelen zaterdagmiddag, buurt pubquiz, bloemstuk (bloemencommissie). Elke buurt heeft een kleur als thema gekregen, uw buurtcoach is op de hoogte.

4

DONDERDAGAVOND Donderdagavond is het voor onze buurten de kans, om hun buurt versiertalenten te demonsteren. Om 18:15 uur vertrekt de jury, onder leiding van muziekkorps OKK langs de versieringen. Iedereen is van harte uitgenodigd om met de stoet mee te fietsen! Rond 20:30 uur zijn we terug in de tent voor de bekendmaking van de punten voor de buurtversiering. De volgende plaatsen zullen worden bezocht: 1-Veldje sporthal Paradyske, 2-Veldje tegenover de Jager, 3-Veldje Jister, 4-De Finne, 5-Veldje Skoalplein, 6-Veldje voor school, 7-Fam Brouwer/ Boeijenga, 8-Fam. van der Molen, 9-Kruispunt Skeane Ein/ Hegedyk, 10-Bord Jonkerslan en 11-Kruispunt Lange Ein/ Lytse Wyngaerden. Tevens zal er gelegenheid zijn om kaarten te kopen voor de zaterdagavond (voorverkoop!) Gratis entree natuurlijk! Buurt op de kaart is mede mogelijk door een financiële bijdrage vanuit het dorpsbudget en de Floralia.

VRIJDAG: 8.30-14.30 uur - Floralia-spelen voor schooljeugd 19.30 uur - “Langezwaag got talent” (kids) Later op de avond: Kleurenshow met buurten. Aansluitend DJ by Android 2.00 uur tent dicht ZATERDAG: 13.30-16.00 uur - Spelletjes voor de buurten in en bij de tent. 15.00-17.00 uur - Gratis zweven voor de jeugd. 17:00-18:00 uur - Bieruurtje. 18.00 uur tent gesloten. 21.00 uur - Tent open en vanaf 22.00 uur The Originals Live 3.00 uur tent dicht ZONDAG: 10.30 uur - Kerkdienst 13.00-14.30 uur - Voet klootschieten. 14.30 uur - Langsweachster Merke en Buurt Pubquiz 15.30 uur - Simulator race en diverse activiteiten voor de jeugd 18.45 uur - Prijsuitreiking 19.00 uur - Straight on stage 24.00 uur tent dicht

Er is het hele weekend kermis en er is een pinautomaat aanwezig voor munten en entree!

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 16

17-08-19 (week33) 17:04


Programma AVONDSPONSOR:

VRIJDAG 8.30 uur - 9.30 uur Peuteractiviteiten in de feesttent i.s.m. Kinderwoud. De peuters gaan ook gezellig feest vieren in de feesttent! Ouders zijn welkom om te kijken. 10.00 uur - 12.00 uur Groep 1 t/m 4 door het dorp en in de feesttent. I.s.m. de Wjukslach en de OR organiseren we vanaf school een opdrachtentocht door het dorp waarbij we eindigen in de feesttent waar de kinderen kunnen genieten van een goochelshow.

19.30 uur - 02.00 uur We starten vrijdagavond met Langezwaag’s got talent KIDS. Dit begint om 19:30. Wordt jij in 2019 het nieuwe talent van Langezwaag? Alles kan en mag: zingen, playback, een instrument bespelen, een comedy of goochel act. We vinden het prachtig als er ook dit jaar weer talenten op het podium verschijnen. Tevens kun je door je act ook nog punten voor je buurt verdienen, en elke deelnemer krijgt 3 zweefkaarten! Je mag met buurtgenoten optreden, maar ook gewoon met kinderen uit andere buurten (vermeld bij opgave voor welke buurt je uitkomt). De jury bestaat uit voormalig deelnemers, zij willen je stimuleren met hun ervaring! Later op de avond is er de Kleurenshow, waarbij buurten ook weer punten kunnen verzamelen. Presentatie van de avond wordt verzorgd door Theo Woudstra. Beoordeling vindt plaats door een jury met afgevaardigden uit de buurten, in de stijl van het Eurovisie songfestival. Geef je uiterlijk 5 september 2018 op via info@floralia.frl. Na afloop muziek & DJ verzorgd door Android t/m 17 jr gratis en 18 jr en ouder € 5,Entree: tot en met 17 jaar gratis entree, vanaf 18 jaar EUR 5 (naar ID kan worden gevraagd)

5

10.30 uur - 14.30 uur Groep 5 t/m 8 activiteiten door het dorp I.s.m. de Wjukslach en de OR gaan de kinderen op geheime missie door het dorp. Er wordt geëindigd in de feesttent waar de missie zal worden opgelost.

Net als altijd is Hoekstra Snackservice met ruime openingstijden aanwezig. En dit jaar niet alleen patat en snacks, maar ook vis. Vrijdag vanaf 19.30 uur • Zaterdag vanaf 14.00 uur • Zondag vanaf 15.00uur

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 17

17-08-19 (week33) 17:04


Programma AVONDSPONSOR:

6

ZATERDAG Buurtspelletjes starten om 13.30 uur, dit duurt tot ongeveer 16.00 uur en vindt plaats in en rondom de tent. Deelnemers vanaf 11 jaar mogen meedoen aan een leuk aanbod spellen, geschikt voor alle leeftijden. Informatie is te verkrijgen via jouw buurtcoach. Ook voor kinderen onder de 11 jaar is er van alles te doen, stormbaan, springkussen, glittertattoo en gratis zweven tussen 15.00 en 17.00 uur. Band “The Originals” Om 21.00u gaat de tent open. Tot 22.00 geldt 3 halen 2 betalen. Deze avond hebben we een hele bekende

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 18

band, die op een unieke interactieve manier met het publiek zal spelen. Mocht jij ze niet kennen dan willen we je echt aanmoedigen om deze avond mee te maken: The Originals spelen alles op verzoek. Maar dan ook echt álles. Op verzoek! Verzin een liedje, vraag het aan en The Originals spelen het direct. Met hun onovertroffen interactieve show verovert de band elk publiek, op festivals en bedrijfsevents, in concertzalen, feesttenten en zelfs live vanuit de radiostudio. De Coen & Sander Show op Radio 538, Strandfestival ZAND, 538Live XXL, De Vrienden van Amstel Live.

17-08-19 (week33) 17:04


AVONDSPONSOR:

100% interactief muziekspektakel! Het publiek staat centraal in de show, want vanaf het verzoekjespodium midden in de zaal’ bepalen mensen zelf wat The Originals spelen.

Metz. Tussen 14.30 en 15.30 uur is er een buurt pub quiz, dit is het laatste onderdeel van de buurtspelen. Rond 18.30 uur is de uitreiking van de beste buurtbokaal.

Entree: Tot en met 17 jaar 10 Euro, vanaf 18 jaar EUR 15 (naar ID zal worden gevraagd). ZONDAG Tentdienst 10.30 uur Een viering waarin we ons laten inspireren door ‘kleuren’. Mensen verschieten van kleur, krijgen een kleur…kleuren horen bij ons. We horen kleurrijke verhalen, van het schaamrood op je kaken en rode oortjes, van wit wegtrekken, en je groen en geel ergeren. De spijkerpakkenband zorgt voor de muziek. Dat belooft wat! Voetklootschieten Dit jaar hebben we een gezelschapsspel voor jong en oud, voor families en vriendengroepen. Een gezellige activiteit door het dorpsbos waarbij je met een bal in zo weinig mogelijk schoten, van hole naar hole probeert te schieten. De start is vanaf het veldje naast de tennisbaan. De hele middag zullen de springkussens en de stormbaan opgesteld staan. Voor de jeugd van 9 - 16 jaar is er tussen 15.00 en 18.00 uur een rodeo attractie en een race simulator. Dit is de kans om het dorp te laten zien wat je in je mars hebt, ben jij de nieuwe een Max Verstappen of doorsta jij deze wilde rodeo rit. We zijn benieuwd! Buurt pub quiz Tijdens de Langsweachster Merke kunt u genieten van hapjes en drankjes, met muziek van Sander

7

GRATIS ENTREE! Straigth on Stage 19.00 uur Direct aansluitend begint het optreden van een absolute topper voor in de feesttent: Zij hebben een missie en jij een vette avond. Straight on Stage zorgt ervoor dat de gouden hits van vroeger weerklinken in jouw oorschelp door je terug te nemen naar ‘the good old days’. Een show vol energie en passie brengt jou een explosieve avond. Hierbij worden de grootste klassiekers teruggebracht met schreeuwende gitaarsolo’s, jankende orgelpartijen en onverstaanbare zangteksten.

Langsweachster Merke Tijdens de Langsweachster Merke kunt u genieten van hapjes en drankjes, met muziek van Sander Metz. Tussen 14.30 en 15.30 uur is er een buurt pub quiz, dit is het laatste onderdeel van de buurtspelen. Rond 18.30 uur is de uitreiking van de beste buurtbokaal.

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 19

17-08-19 (week33) 17:04


Sponsoren 2019 Wij vinden het bijzonder prettig dat ook dit jaar een groot aantal sponsoren het Floraliafeest mogelijk maakt. We danken de volgende sponsoren heel hartelijk voor hun bijdrage.

8

A6 Auto’s Lemmer Albert Heijn Home & Work Relaxing ANBRO Android BECONO betonverharding Best 2 Wielers Bethlehem Schilderwerk Veehouders Langezwaag Villa Brongbong - Bali Tuincentrum Bontebok Boonstra Bakker Bos Bestrating Laurents Bosma Handelsond. Garage Bosscha Maatschap Bosscha Entrainement Autoland Van den Brug Cafe de Compagnon Gorredijk Cor’s Car Center Creatief dames- en herenkapsalon Willy Dijkmeijer Uitvaartverz. Autobedr. Dijkstra&de Jong Drenthbouw Luxwoude Las- en montagebedrijf Van Es Van Es Bouw Luxwoude Pedicuresalon Akke Fekken Flowers for Feelings Fraxinus Hoveniers Friesbouw Frysk Makelaars GeldXpert Heerenveen Graphic Minds J. de Haan Tuin- en Grafonderhoud Haanstra Sportmassage Jan Haanstra Hovenier Bouwkern H. Hamstra B.V. Haven Evenementenservice HB Landmeetkundige Dienstverlening Hoekstra Installatie Johan Hoen tuinmachines Aast Agro / Jelle Hooisma Café ‘t Houtsje Map Huisman Pedicure Hylkema Peugeot

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 20

Schoonheidssalon Intens Schildersbedrijf S. de Jager Jetten Translations Bouwbedrijf De Jong Loodgietersbedr A.H. de Jong Voegbedrijf E.A. de Jong Jumbo Gorredijk Kims Kapsalon Autobedrijf Klaassen Ype Kramer Automaterialen Krekt Dijksma Reclame Vishandel B. Krist Gorredijk Kuperus Oudehorne Malischa Kledingverhuur Handelskwekerij vd Mei Miedema Land.werkt.fabr. EP: Van der Molen Gorredijk Taxi Moll Makelaardij Sierd Moll Noord90 Accountants NORISK IT Groep Café Restaurant “Overwijk” Gastouderburo Piekeboe RDG Satelliet Systemen Rijschool Anja de Roos Rosema Sportprijzen Schokker grondverzet Schokker Producties Café Spaltenbrêge Loonbedrijf V.O.F. van der Spoel Pedicure Trijntje Tweewielercentrum Hveen Veenstra Zonwering&Woningstoffering Servicebedrijf Leo Veldman Uw Visspecialist te Gorredijk Sjouke de Vries Wensink Mercedes Adm.ktr. Van der Werf Van Wijnen Wind Verzekeringen Hoveniersbedrijf De Wyngaerd Zijlstra Keurslager

Hoofdsponsors

EP: Van der Molen

ElectronicPartner

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 21

17-08-19 (week33) 17:04


Uw advertentie in het

‘t Klaverbledtsje

info@klaverbledtsje.nl of bel 06 30 458 498

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 22

17-08-19 (week33) 17:04


Millieu Centraal

23

Minder afval is een tweede natuur Minder afval buiten de deur begint met zorgen dat je minder hoeft weg te gooien. Ilse Thoma (19) weet daar alles van: ze is hard op weg naar een volledig afvalvrij leven. “Ik wil altijd wat nieuws doen en mezelf uitdagen. Gaandeweg is het voor mij een sport geworden om zo weinig mogelijk afval te produceren,” zegt de studente Human Technology aan de Haagse Hogeschool. Ze legt uit hoe iedereen buitenshuis voor minder afval kan zorgen. Een eenvoudige eerste stap is vaker ‘nee’ zeggen. “Weiger om te beginnen alles wat je niet nodig hebt: folders, tasjes en andere gratis dingen zoals per stuk verpakte bonbons op een verjaardag,” meldt Ilse die met Duurzaam Den Haag de Haagse 100100-100 organiseerde, waarbij 100 huishoudens, 100 dagen lang, 100 procent afvalvrij probeerden te leven.

Wist je dat steeds meer koffieketens korting geven als je met je eigen beker bestelt?

Waterfles voor onderweg

Kraanwater is van uitstekende kwaliteit en het is bijna gratis. Je eigen navulbare waterfles meenemen is daardoor 500 keer goedkoper dan onderweg een halve-liter-flesje water kopen. Twee keer per week een navulfles kraanwater meenemen in plaats van onderweg een flesje kopen, bespaart op jaarbasis 200 euro. Per dag worden er bijna 1 miljoen waterflesjes verkocht (plat en bubbels): 17 flesjes per persoon per jaar. Wegwerpflesjes zorgen voor ruim 7 miljoen kilo plastic afval per jaar.

legt Ilse uit. “Ik heb standaard een spork in mijn tas: een kruising tussen spoon en fork. Daardoor hoef ik onderweg nooit wegwerpbestek te gebruiken.”

Beter voor het milieu én je gezondheid “Heel veel is een kwestie van gewoonte. Bijvoorbeeld: om verschillende redenen is het goed om je behoefte aan chips te verminderen. Je hoeft al die gelamineerde zakken niet meer bij het restafval te doen en het is ook nog eens gezonder voor je! Het is echt waar: sinds ik ben begonnen met afval verminderen ben ik kilo’s afgevallen. Zo voel je je letterlijk dubbel goed door afval te verminderen!” Een goed begin is het hele werk “Voorbereiding is the key to success,”

“Afvalvrij eten koop ik op de markt, waar ik mijn katoenen zakjes laat vullen. Hier kan je later ook je lunch in meenemen naar het werk of school. Lunch kopen op locatie is vaak verpakt en ook nog eens duurder. Als je van koffie of thee houdt, kan je een thermosbeker onderweg meenemen. Wist je dat steeds meer koffieketens korting geven als je met je eigen beker bestelt.” Afval scheiden is buitenshuis vaak lastig, als de juiste bakken ontbreken. Ook daarvoor heeft Ilse een oplossing: “Als ik toch iets koop waar een verpakking omheen zit, bewaar ik de

verpakking tot ik langs een goede bak kom. Als ik die niet vind, neem ik het mee naar huis. Het is een kleine moeite.” Hoe kijk je later terug? “Op het werk is het vaak eenvoudig om minder te printen. Dat scheelt, maar je kunt ook voor een sneeuwbaleffect zorgen. Als je op je werk het initiatief neemt om met afvalscheiding te beginnen, maak je het voor anderen veel makkelijker om mee te doen.” “Het moeilijkste is jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren. Maar na een paar weken zit het erin en dan hoef je er nooit meer over na te denken. Als je 80 bent, ben je blij dat je de wereld zo mooi mogelijk hebt kunnen maken. Dat is toch iets waar je trots op kunt zijn!”

Deze informatie wordt je aangeboden door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Voor alles over energie en milieu in het dagelijks leven. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 23

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 24

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 25

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 26

17-08-19 (week33) 17:04


Millieu Centraal

27

Deze informatie wordt je aangeboden door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Voor alles over energie en milieu in het dagelijks leven. www.langezwaag.com / redactieklaverbledtsje@outlook.com

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 27

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 28

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 29

17-08-19 (week33) 17:04


Millieu Centraal

30

Minder afval buiten de deur: makkelijker dan je denkt Thuis zijn de meeste mensen al goed op weg met afvalscheiding. Maar buiten de deur valt er een wereld te winnen. Onderweg of op kantoor, in het restaurant of in het park: vaak staan er niet de juiste bakken om je afval er te kunnen scheiden. Dat is aan het veranderen. Zo werd op NS-stations tot voor kort slechts 12 procent van het afval gescheiden. Over een aantal jaar moeten we een kwart minder afval op stations hebben, waarvan dan drie kwart gescheiden wordt. Afval scheiden buiten de deur wordt dus makkelijker, maar de makkelijkste manier om zelf te zorgen voor minder afval buiten de deur is door te voorkomen dat je dingen hoeft weg te gooien. Wat is de juiste bak? Daar sta je met een kartonnen bekertje, pizzadoos of chipszak. Kan je kiezen tussen verschillende bakken en

twijfel je wat de juiste is? Je vindt het antwoord op www. afvalscheidingswijzer.nl! (Ook beschikbaar als app voor iPhone en Android.) Afvalscheiding: nog veel mogelijk In Nederland zamelen we iets meer dan de helft van ons huishoudelijk afval gescheiden in, terwijl 80 procent mogelijk is. We kunnen dus nog een grote stap vooruit zetten! Duitsland zit bijvoorbeeld al op 65 procent gescheiden afval. De Nederlandse overheid heeft met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) als doel dat we in 2020 van 5 kilo huishoudelijk restafval per persoon per week naar 2 kilo per persoon per week gedaald zijn. Om dat te halen, moeten we niet alleen beter papier, glas, Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons (PMD), GFT en textiel scheiden, ook moeten we Ăźberhaupt minder weggooien!

Deze informatie wordt je aangeboden door voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Voor alles over energie en milieu in het dagelijks leven.

Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 30

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 31

17-08-19 (week33) 17:04


Klaverbledtsje ed_1_44_2019.indd 32

17-08-19 (week33) 17:04

Profile for Hans Dekker

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 44 2019C  

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 44 2019C

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 44 2019C  

Klaverbledtsje ed 1 jaargang 44 2019C

Advertisement