Page 1

Klaudia Doerffer s9621


18

MOVING TYPES

LETTERS IN MOTION

Media Exhibition Gutenberg Museum, Mainz, Germany Anja Stöffler, Ralf Dringenberg

A retrospective of typography in film from the early days of the cinema to the present.

T

he exhibition is taking place against an exciting historical backdrop. The capability to reproduce written texts, which had previously been the province of scribes and copyists, was accelerated through Johannes Gutenberg’s invention of book printing, among other factors. Accompanying developments included the humanization of knowledge with the beginnings of an educational system, and followed the publication of pamphlets and newspapers and debates about values in society (to name but a few aspects) and so on. In 1893, with the invention of motion pictures – about 450 years after Johannes Gutenberg – animated letters exploited the technical possibilities to conquer the script environment. Letters became three-dimensional and dynamic. Letters could act, and transcended

2+3D n89/2012

W

ystawa odbywa się w interesującym historycznie kontekście. Dzięki wynalazkowi Johannesa Gutenberg’a umiejętność powielania tekstu pisanego, pierwotnie przynależna wyłącznie kopistom manuskryptów, stała się powszechna, udostępniając książki szerokiemu gronu czytelników. Wynalazek druku wpłynął na humanizację wiedzy i stał się początkiem rozwoju systemu edukacji, a wraz z nim popularyzacji publikacji, począwszy od ulicznych pamfletów do gazet. Społeczna wartość druku stała się tematem publicznej debaty. W 450 lat po wynalazku Gutenberga, wraz z powstaniem pierwszych obrazów ruchomych, w 1893 roku animowana litera stała się konkrecyjną formą publikacji tekstu, w stosunku do ruchomej czcionki. Litery nabrały trójwymiarowej, dynamicznej formy. Mogły teraz występować, aktywnie przeobrażając się z form statycznych w ruchome. Wy-


19

“The Many Adventures of Winnie the Pooh”, Director: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, USA, 1977 Przygody Kubusia Puchatka, Reżyser: John Lounsbery, Wolfgang Reitherman, USA, 1977


20 the static medium. They were capable of demonstrating physical processes, of evaporating, dissolving to liquid or chronologically illustrating “human traits.” Among other examples, semantic aspects are found in the entertaining children’s film “The Many Adventures of Winnie the Pooh,” the Disney classic produced in 1977. Here the typeface is animated in a rather conventional manner. The little bear jumps from side to side, leapfrogs with the typography; letters waft away like dry leaves or fall like raindrops and interact with Winnie.

“Des Pfarrers Töchterlein”, Director: Adolf Gärtner, Germany, 1912 Des Pfarrers Töchterlein, Reżyser: Adolf Gärtner, Niemcy, 1912

“Stranger than Fiction”, Director: Marc Foster, USA, 2006 “Stranger than Fiction”, Reżyser: Marc Foster, USA, 2006 The “Moving Types” exhibit is a retrospective of moving typography and reflects aesthetic, media-cultural and media-technical developments. What 1. Technological innovation began as static representations of in2. Formal-aesthetic, methodic diformation on the title and dialog slides mension of the silent picture era has veritably de3. Concepts regarding content veloped into “living typography.” The integration of the dimension of time makes it possible to steer the viewer’s attention by controlling the flow of reading, Technological innovation Technical inventions and their consethereby facilitating the communication of additional information or the addition of quences for design e.g. the procedure an interactive aspect, as well as referring used to reproduce films in the early 20th to specific meta-levels or connotations century (e.g. Pfarrers Töchterlein, 1912), developments in the area of computer in combination with sound. Our goal is to demonstrate this evo- technology e.g. 3D (opening titles from lutionary process, present the current Superman from 1977) or motion trackstate of affairs and illuminate potential ing (opening titles “Stranger than Fiction” future applications of animated typog- from 2006), current stereoscopic develraphy. The center of our attention is the opments (as in the closing titles of the manipulation of the temporal dimension movie “The Green Hornet” from 2011) of typography, according to the following and installations conceived for specific spaces – to name just a few aspects. aspects:

2+3D n89/2012


21 korzystując wszystkie procesy fizycznych przekształceń: mogły wyparowywać, przenikać się, rozpływać, poprzez swoje zachowanie nabierając cech antropomorficznych. Tego rodzaju cechy semantyczne znaleźć można przede wszystkim w filmach dla dzieci, czego doskonałym przykładem może być The Many Adventures of Winnie the Pooh, film Disney’a z 1977. Typografia jest tutaj animowana raczej konwencjonalnie. Mały miś i litery przemieszczają się, skacząc jak żabki. Tekst rozwiewa się jak suche liście lub „skrapla”, jak deszczyk w interakcji z Kubusiem.

Celem wystawy było przedstawienie zarówno procesu przemian, jak i obecnego stanu oraz przyszłych perspektyw animowanej typografii. Organizatorzy wystawy skupili się na przedstawieniu następujących aspektów ruchomego tekstu: 1. Innowacji technicznych, 2. Metod estetyczno-formalnych w ukazywaniu przestrzeni, 3. Wpływu przedstawianych treści na formę plastyczną projektów.

Nowinki techniczne

Innowacje techniczne wpływały na przykład na proces reprodukcji filmów z początkiem XX wieku (np. Pfarrers Töchterlein, 1912), rozwoj technik 3D (czołówka Supermana, 1977) czy kontrolę ścieżki ruchu – motion tracking – (czołówka Stranger than Fiction, 2006) oraz obecny rozwój stereoskopii (napisy końcowe The Green Hornet, 2011) i tekstowych instalacji w przestrzennych – by wymienić tylko kilka poruszanych tematów.

“Air”, Artist: Ewa Satalecka, Poland, 2011 Air, Artysta: Ewa Satalecka, Polska, 2011

Będąc retrospektywnym przeglądem ruchomej typografii wystawa Moving Types odzwierciedla kulturowe, techniczne i estetyczne przemiany przekazu medialnego. Początkowo statyczna informacja czołówek filmowych i slajdów dialogowych, z epoki kina niemego, rzeczywiście została ożywiona. Kontrolowanie czasu i przestrzeni projekcji pozwoliło na sterowanie uwagą widza oraz procesem czytania. Dało nowe narzędzia projektantom komunikacji wizualnej, umożliwiając dodanie informacji, elementów interakcji, bądź połączenia z dźwiękiem.

“The Green Hornet”, Director: Michel Gondry, USA, 2011 The Green Hornet, Reżyser: Michel Gondry, USA, 2011


22

“Arte Info”, Agency: Velvet, Director: Matthias Zentner, Munich, Germany, 2004 Arte Info, Agencja: Velvet, Reżyser: Matthias Zentner, Monachium, Niemcy, 2004

Formal-aesthetic, methodic di- Formalno-estetyczne metody mension ukazywania przestrzeni

This refers to the overall use of syntactical design parameters, e.g. typography superimposed on an image or integrated into an image e.g. using masking technology, or typography that itself is transformed into an image. Successful design makes itself obvious by means of distinctive application of design parameters such as form (shape), color, movement etc. – in other words, a visually consistent method that avoids arbitrariness. A fine example is “Arte Info”: The typeface and size demonstrate consistency, the movement is oriented on the geometry and perspective of the images, the dramaturgical principle pursues the “Panta Rei” – “never stand still” as an inevitable continuum. No interleaving, but a continual flow of occurrences in real time.

2+3D n89/2012

Ta część odnosi się do syntaktycznych parametrów projektowych typografii skonfigurowanej z obrazem, lub zintegrowanej z podłożem (np. poprzez zastosowanie maski), lub typografii, która samoistnie transformuje w obraz. Sukces tych projektów polega na zastosowaniu specjalnych środków, oprogramowania lub jego parametrów tworzonych, by określić kształt, barwę, ruch itd. – spójną wizualnie całość, wolną od arbitralnych nakazów powszechnie dostępnego softwaru. Dobrym przykładem może tu być Arte Info: krój pisma i jego rozmiar są zintegrowane, ruch jest zgodny z geometrią perspektywy obrazu, dramaturgia oddaje ideę Panta Rei – never stand still – nigdy nie pozostawać w bezruchu. Stanowi nieprzerwane continuum, płynnie pojawiając się w czasie rzeczywistym.


23 Concepts regarding content

This refers to contextual conception aspects such as Kyle Cooper’s title sequence for the film »Seven« from the year 1995. The visual and typographical aesthetic is characterized by sporadically overlapping and sometimes hard-to-decipher letters and words. Fast cuts and subtle macro shots suggest the theme of the detective story, or the typography in the silent film “The Cabinet of Dr. Caligari” from 1920. The typography underscores the muddled character of the Doctor in the spatial dimension. The “artists against piracy” commercials are another fine example. The type dances to the music and at the same time elucidates the creative process used by artists – namely composers. Semantic aspects are also seen in Winnie the Pooh and in the educational movie “Lisa’s World.” A child explains complex political contexts using “very simplified” terms in the style of children’s stories. We selected 230 of the more than 500 works in our database and allocated them to six clusters or thematic areas. The works are chronologically arranged in the main exhibition space. Our vision was to sort the works into thematic “data clouds” within the space. Works for children can be found on a level of their own in each of the clusters.

Zależność treści i formy

Ta część odnosi się do takich działań koncepcyjnych, w odniesieniu do treści, jakie obserwujemy w czołówce Kyle Coopera do Seven (1995). Estetykę wizualną tego obrazu kształtują sporadycznie nakładane, trudne do odszyfrowania litery i słowa. Krótkie ujęcia, szybki montaż i powiększenia sugerują historię detektywistyczną. Podobnie w The Cabinet of Dr. Caligari (z 1920) – typografia odkrywa szalony charakter doktora poprzez zaburzoną kompozycję w przestrzeni. Reklamy Artists against piracy stanowią inny, bardzo dobry przykład podobnych zabiegów formalnych. Litery tańczą w takt muzyki, objaśniając proces kreacyjny zastosowany przez kompozytorów. Aspekty znaczeniowe zauważalne w Kubusiu Puchatku pojawiają się w filmie edukacyjnym Lisa’s World. Głęboko polityczny kontekst zostaje przedstawiony w bardzo uproszczonej formie, poprzez zastosowanie stylistyki charakteryzującej dziecięce opowieści. Z ponad 500 zgromadzonych, wybraliśmy 230 przykładów ruchomej typografii i przedstawiliśmy je w sześciu panelach tematycznych. Prace zostały zaaranżowane chronologicznie. Podzieliliśmy je na tematyczne „chmury danych” w przestrzeni wystawienniczej. W każdej z nich, na najniższym poziomie znajdują się prace przeznaczone dla dzieci.

“Dr. Caligari”, Director: Robert Wiene, Germany, 1920 Dr. Caligari, Reżyser: Robert Wiene, Niemcy, 1920


24

“Logorama”, Col- Thematic areas lective H5, 2009 Film titles and typography in film

“Logorama”, KolekThe “staging” of typography in film, tyw H5, 2009 e.g. to further the plot or as a “film before

the film” (Saul Bass) that sets the emotional mood and introduces the main characters. Examples range from the early days of silent films to the current 21st century, from static title cards to computer-animated sequences.

Art and Experimental Art and Experimental presents independent, artistically outstanding, experimental and pioneering works in the context of moving type. E.g. spatial aspects such as iPad Light painting and the Oscar-winning short film “Logorama”. They include the works of artists like Marcel Duchamp, Len Lye, Jenny Holzer and Paul Sharits (to name but a few).

2+3D n89/2012

Obszary tematyczne Czołówki i typografia filmowa. Wybór czołówek i typografii filmowej od filmu niemego do czasów współczesnych, kina 21 wieku – grupa obejmująca typografię występującą w filmach lub poprzedzająca (jak „filmy przed filmem” Saula Bassa oddające charakter głównego obrazu) od statycznych sekwencji plansz do współczesnej animacji komputerowej. Działania artystyczne i eksperymentalne Sztuka i eksperyment w typografii zawiera wybitne, wyjątkowe, pionierskie prace związane z ruchomą typografią jak np. iPad Light painting i zdobywcę Oscara w kategorii filmów krótkometrażowych film Logorama.Znajdują się tu także eksperymenty Marcela Duchampa, Len Lye, Jenny Holzer i Paula Sharitsa (kilka reprezentatywnych prac).


25

Water<Less, Levi’s commercial, 2011 Water<Less, reklama Levi’s, 2011

Reklamy Commercials W obszarze reklamy działania typoIn the area of Commercials everything revolves around using typography graficzne skupiają się na prezentacji to present products and brands. Often produktu i marki. Często projekty w tej influenced by the prevailing artistic branży odzwierciedlają artystyczne mood and the technological possibili- mody stylistyczne i możliwości techties of their time, these examples show niczne swoich czasów. Można tu zathe impressive evolutionary process that obserwować rozwój formy od banerów, led from banners that were set in motion składanych ręcznie, do w pełni zdygimanually to fully digitalized advertising talizowanych spotów komercyjnych. spots. In 1897 Thomas Alva Edison W 1897 Thomas Alva Edison animował animated typography by unrolling a rib- typografię, przewijając na rolce zapisabon with letters on it. Today, typogra- ną wstęgę. Obecnie typografia często phy actively tells stories, as in the two stanowi temat filmu, jak w dwóch reklacommercials ASICS and Water<Less mach ASICS i Water Less from Levi’s from Levi’s – both produced in 2011. Dif- – obu z 2011. Obie reklamy używają ferent portrayals: Typography coupled innych form typografii: jedna związana with people running (technique: motion jest z biegnącymi ludźmi (technika: kontracking, aesthetic: digital typography) trola ścieżki ruchu– motion tracking, kaor integrated into a variety of imagery tegoria estetyczna: typografia cyfrowa styles with a view toward communicating – digital typography), druga komunikuje sustainability (technique: stop-motion działania ekologicznie odpowiedzialne and digital postproduction, aesthetic: (technika: zdjęcia poklatkowe stop-mohandmade type / analog typography). tion i cyfrowa postprodukcja, kategoria estetyczna: typografia narzędziowa, wykonywana odręcznie / techniki analogowe).


26 Music Videos From Bob Dylan to Björk, moving type often plays a central role in musical “video clips.” Typography visualized lyrics, underscores the message of a song or creates, as in Alex Gopher’s “The Child”, an entire urban environment using New York as an example.

Videoklipy muzyczne Od Boba Dylana do Björk typografia często odgrywa ważną rolę w klipach muzycznych. Typografia wizualizuje lirykę, podkreśla treść lub zamysł artystyczny, jak w osadzonym w przestrzeni urbanistycznej Nowego Jorku The Child Alexa Gopher’a.

Corporate Motion Corporate Motion unites the broad segment of TV-Design, from Station IDs to program credits like those for “Dr. Who” (BBC), which has advanced to the level of a classic of media history.

Typografia korporacyjna Typografia korporacyjna zawiera czołówki informacyjne i telewizyjne. Od dynamicznych identyfikacji projektowanych dla stacji telewizyjnych, do czołówek programów jak np. Dr. Who (BBC) (awansował do poziomu klasyki gatunku).

Information Graphics In spite of the media-technical evolution it has undergone, typography still serves to communicate content. This is particularly evident in this section. We present examples that visually demonstrate complex processes, facts or data so they can be easily comprehended by the viewer. Interviews with designers In the past two decades, thanks to the increasing availability of production materials and deregulation of media channels, time-based design has grown dramatically. Against this backdrop we started interviewing international designers about their artistic outlooks and work methods. Some of these filmed interviews are included in the exhibit. We are always interested in the people behind the artistic efforts, in their ideas and concepts as well as their technical implementation. We would briefly call attention to two different attitudes and methods: Inspired by traditional Chinese water calligraphy, Gundela Kleinholdermann uses a sponge on a broomstick to write out a poem – right on the pavement of Seilergasse street in front of the museum. The temporal process of writing in the spatial dimension, along with the dissolution of the writing through natural processes such as wind, water and air call attention to the “ephemeral” context of the work and the poem by Oda Schäfer. You have to find the right moment in time, as it were, then take the

2+3D n89/2012

Grafika informacyjna Niezaleznie od następujących, kolejnych przemian w technikach medialnych typografia ciągle pełni funkcje informacyjne. Jest nierozłącznym elementem tej dyscypliny projektowej. Przedstawiliśmy przykłady kompleksowych systemów faktów i danych zaprojektowanych w sposób ułatwiający odbiorcy percepcję informacji. Wywiady z projektantami Dzięki wzrostowi produkcji materiałów i kanałów dystrybucji w ciągu dwóch ostatnich dekad obserwujemy dramatyczny wzrost liczby projektów dynamicznych. W kontekście miejsca wystawy, pytając o ich zamysły artystyczne i metody pracy, przeprowadziliśmy z grupą międzynarodowych projektantów wywiady. Niektóre z nich włączyliśmy do wystawy. Zawsze interesowali nas ludzie stojący za dziełem artystycznym, ich idee, koncepcje, wysiłki twórcze. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwie odrębne rzeczy: przekonania i metody towarzy szące pracy twórczej. Zainspirowana tradycyjną chińską kaligrafią (tusz i woda), Gundela Kleinholdermann używa gąbki na kiju, pisząc wodą wiersz na betonowej ścieżce, między budynkami muzeum – Seilergasse. Zmienny w czasie proces, związany z zanikaniem tekstu poprzez naturalny proces parowania na wietrze, zwraca naszą uwagę na efemeryczny


27

“The Child”, Alex Gopher, 1999 The Child, Alex Gopher, 1999

“Subterranean Homesick Blues”, Bob Dylan, 1965 Subterranean Homesick Blues, Bob Dylan, 1965

time to read what is written – before it disappears. In contrast, the work by Parisian design agency H5 and the team around Ludovic Houplain. The short film “Logorama,” which won an Oscar in 2009, plays with logos and brand design to create a 3D “brand architecture” based on the city of Los Angeles. The use of familiar logos and the way they are integrated into the urban landscape is subtle, and furthers the plot, culminating in the end of the world due to an earthquake. These two examples demonstrate the broad range of the exhibited works, but also how the job description of the profession has expanded as the media and technology have developed.

charakter zapisu, tworząc istotny kontekst dla poezji Ody Schäfer. Musimy znaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu, by odczytać zapis, kiedy powstaje i nim zniknie. Przeciwieństwem pracy Gundeli Kleinholdermann są projekty paryskiej agencji projektowej H5 i zespołu Ludovica Houplaina. Krótki film Logorama, zdobywca Oscara w 2009, przedstawia logotypy i znaki korporacyjne 3D. Architektura korporacyjna 3D (3D brand architecture) bazuje na planie Los Angeles. Używa znanych logotypów, tworząc przestrzeń urbanistyczną, przez którą narrator wiedzie nas do zakończenia historii kulminacyjnym trzęsieniem ziemi, będącym jednocześnie końcem przedstawionego świata. Te dwa przykłady wskazują jak szeroka jest rozpiętość prezentowanych prac, ale także jak bardzo rozwinęły się narzędzia charakterystyczne dla profesji, jaka jest typografia.


28

Media façade Fasada medialna

Media lounge PrzestrzeĹ&#x201E; medialna

2+3D n89/2012


39 The concept behind the exhibition

Koncepcja wystawy

1. Media façade 1. Fasada medialna The subject of the exhibition announcTemat wystawy prezentuje się sam, es itself on the outside of the museum na zewnątrz budynku muzeum. Przebuilding. Passers-by and exhibition chodnie i widzowie mogą wysłać wiadovisitors can send text messages that mość, sms. Treść odczytają na fasadzie. appear on the building’s façade. They Tekst jest odczytywany, interpretowany are digitally encoded and move across komputerowo i wysyłany do systemu the façade in the form of pulsating LED oświetlenia LED, widocznego w przepixels before becoming legible on the wiązce, między dwoma budynkami mubridge that connects the two parts of zeum. Czyni to fasadę częścią wystawy. the museum building. This makes the Kolor projekcji zmienia się, w zależnoexterior façade itself part of the exhibi- ści od natężenia ruchu, rejestrowanego tion. Motion sensors outside and inside sensorami w sąsiedztwie fasady. Naszą the building change the color or appear- ambicją było nie tylko zamanifestowaance of the typography in response to nie obecności w przestrzeni publicznej, the movements made by people passing ale także umożliwienie widzom uczestby. Our ambition was not only to make nictwa w ekspozycji, poprzez publikację the subject visually manifest in a public ich przesłania. Okazało się to bardzo space, but also to enable people to par- dobrym pomysłem. Instalacja Media ticipate in the exhibition by contributing fasade stała się symbolem ruchomej messages of their own. Our experience typografii 21 wieku. has shown that the concept works very well. The media façade is an emblematic 2. Przestrzeń medialna presentation of the subject of animated „Moving Types”jest interdyscyplinarną typography in the 21st century. wystawą medialną. Nie tylko poprzez medialną reprodukcję, ale także dlate2. Media lounge go, że sama w sobie stanowi medium. “Moving Types” is an interdisciplinary Od początku, świadomie, nie chcieliśmy media exhibition. It not only reproduces wystawiać 230 prac na 230 monitorach. media, it is a media event in its own right. Naszym priorytetem było zobrazowanie From the outset, we knew we didn’t just współczesnych możliwości medialnych. want to present 230 works on 230 moni- Ekrany / monitory zostały odsunięte tors. It was a priority for us to depict con- od trzonu ekspozycji, wytyczając jej temporary media behavior. The screen/ granice i stanowiąc ścianki opakowamonitor has traversed the last few me- nia. Przywykliśmy wspólnie wychodzić ters that separated it from our bodies, do kina, by obejrzeć film, a potem siaand we now carry them around in our dać w domu przy telewizorze. Obecnie pockets. We used to get together and nieustannie jesteśmy online, mniej lub go to the movies, later we sat around bardziej podłączeni do internetu i inforat home watching TV, and now we are macji poprzez nasze urządzenia oso“permanently online” and more or less biste. Niezależnie gdzie się znajdujemy able to access information with devices możemy obserwować ludzi, którzy użyof our own wherever we are – and watch wają ich, podobnie jak my. Na wystawie each other doing it. Within the exhibi- każdy, pojedynczy, podświetlony kubus tion architecture, cubes illuminated from reprezentuje jeden eksponat. Wszystkie inside represent the individual exhibits. połączenia z obiektami są cyfrowo zdeAll the exits are digitally encoded within finiowane. tak zwane QR codes (kody the space. So-called QR codes, quick QR), stanowią adresy prowadzace do response codes, link to the animated im- eksponatów. By uzyskać dostęp do eksages. You need a tablet PC (an edition of ponatu potrzebny jest tablet PC (iPad the iPad 2) to be able to access and view 2), lub jakiekolwiek urządzenie smartthe exhibits. The QR codes determine -ekranowe, z czytnikiem optycznym what the exhibit looks like. Projected i oprogramowaniem identyfikujacym


30

Media lounge Przestrzeń medialna

onto the white, illuminated cubes, the kody QR. Kody QR wyświetlane na exhibits seem to float among curvy con- białych, luminescencyjnych kubusach, structions of steel wire. The cubes are zawieszonych na stalowych linkach, chronologically arranged and bear dates w wyznaczonych falistymi podstawami and the names of the exhibits for easy modułach, tworzą przestrzeń wystawy. orientation. As is the case with the “In- Wszystkie sześciany sa uporzadkoternet of Things,” the information can be wane tematycznie i chronologicznie accessed from a specific location. The w osobnych panelach. Jak w przypaddesign of the media lounge is reminis- ku Internet of Things informacja jest cent of a rotated QR code. And the pro- udostepniana z  podanych adresów. trusions painted with blackboard paint Przestrzeń ekspozycji przywołuje komstand for the missing pixels. The cubes pozycję QR code. Umieszczone w niej also symbolically call to mind the mov- tablice umożliwiają dopisanie nazw able type invented by Gutenberg, which brakujących „pikseli” - eksponatów – could be arranged and rearranged in in- do wystawy. Kubusy w sposób symbofinite combinations. The QR codes were liczny odwołują się do formy czcionki also the basis for the floor plan of the ex- Gutenbergowskiej, którą można wiehibition. The medium used to display the lokrotnie rearanżować tworząc zmienexhibits is the 21st century equivalent of ne konfiguracje. QR codes stanowiły the blackboard: the iPad. Like virtually także podstawę dla planu ustawienia no other piece of technology, it exploits paneli wystawy. Medium używane do the current potential for manipulating prezentacji wystawy stanowi odpowiedmedia. iPads are available for visitors to nik tablicy 21 wieku – iPad. Jak żadne use. They feature a specially developed inne urządzenie i Pad oddaje róznoApp that serves as a scanner and a me- rodne możliwości manipulowania zadialibary. Designed and programmed for pisem w naszych czasach. iPady udothe exhibition, the App reads the code stępniane odwiedzającym wystawę są directly and automatically triggers the wyposarzone w oprogramowanie App, display of the digital exhibits. Our App umożliwiające skanowanie QR codes harks to the community feeling of social i uruchamianie projekcji. To oprogranetworks and makes use of their func- mowanie App daje poczucie przynationalities: collecting – evaluating – shar- leżności do sieci i umożliwia zebranie ing. Many networks such as LinkedIn, – ocenę – dzielenie informacji. Wiele vimeo, youtube, twitter – to name just a portali społecznościowych takich jak few – influence the way we use media. LinkedIn, vimeo, youtube, twitter – by The way we present the exhibits recalls wymienić najważniejsze – wpływa na the way we make use of these (social) sposób w jaki posługujemy się mediami. networks. Wystawa przywołuje współczesne sposoby komunikacyjne stosowane przez te portale.

2+3D n89/2012


31 Sharing Aera In a special section of the exhibition –the “sharing area” – it’s possible to “publish” content by projecting it onto a large screen. This “sharing area” pays tribute to contemporary media technology while at the same time encouraging visitors to reflect on their own media habits. Selected QR codes be loaded into the sharing station from visitors’ individual iPads. The projector immediately plays the exhibits. In addition to the sharing area, the exhibition demonstrates the historical evolution of media. To do so we brought together tremendous technical achievements. The result is a concise representation of the history of media-technological development. Digital picture frames create a timeline that lets visitors track the progress made.

Pole udostepniania W specjalnym dziale ekspozycji – sharing area – możliwe jest wyświetlanie wybranych projekcji na wielkim ekranie. Ta przestrzeń sharing area jednocześnie pozwala odwiedzającym dzielić się swoimi wyborami, będąc hołdem dla współczesnych mediów. Wybrane kody QR, pobierane z indywidualnych urządzeń smart-ekranowych odwiedzających publikowane są na dużym ekranie. Projekcja odbywa sie w czasie rzeczywistym. Dodatkowo sharing area obrazuje ewolucje mediów. Zgromadziliśmy na niewielkiej powierzchni dokumenty wspaniałych osiągnięć, reprezentujących postęp i rozwój komunikacji. Zdigitalizowane obrazy w formie linii czasowej prezentują przebieg tej ewolucji.

3. Sustainability: Website & Media Library, Media Catalog We print out an individual QR code for the visitors after they have experienced the exhibition. It contains a code number that lets them access Medialibary on our website www.moving-types.com. There they can again watch all the film exhibits for which we were able to acquire online rights. The catalog is based on the same idea. More than 80 works can be accessed via QR tag and displayed on individual smartphones or tablets (Apple or Android) using a specially programmed App. This makes the printed catalog a “cinema.” In some cases, the students who designed and created the QR tags were inspired to do so in the style of the works they refer to. The scanners are capable of reading even inverted tags or tags with distorted perspective. Catalog: www.moving-types.de/katalog.html

3. Ekologiczna odpowiedzialność Strona internetowa, Biblioteka internetowa, katalog internetowy. Dla gości odwiedzajacych naszą wystawę wydrukowaliśmy zestaw kodów QR. Umożliwia im to dostęp do biblioteki medialnejna naszej stronie internetowej www. moving-types.com. i tym samym ponownie udostępnia wszystkie materiały filmowe, do których uzyskaliśmy prawa autorskie. Katalog zasadza sie na tej samej idei. Ponad 80 prac zostało udostępnionych poprzez kody QR z możliwością wyświetlania na smartfonach i tablets (Apple lub Android) z oprogramowaniem App. Tym samym drukowany katalog przekształcił się w rodzaj kina. Studenci projektujacu kody QR inspirowali się pracami lub odnosili do ich treści. Współczesne skanery QR mogą odczytywać kody, również z uwzględnieniem dystorsji wynikających ze zmiennej perspektywy. Katalog: www. moving-types.de/katalog.html

Exhibition poster Plakat wystawy


32

Anja Stöffler

Ralf Dringenberg Anja Stöffler, University of Applied Sciences, Media-Design, Mainz, Germany

Anja Stöffler, Uniwersytet Sztuk Stosowanych, Media-Design, Mainz, Niemcy,

Ralf Dringenberg, University of Design, Schwäbisch Gmünd, Germany

Ralf Dringenberg, Uniwersytet Projektowy, Schwäbisch Gmünd, Niemcy

Both doing work in the area of “animated typography” for many years – as designers, researchers and instructors. Over the years, our research collaboration on the topic of time as a parameter of design has resulted in what has become a quite substantial collection containing more than 500 international, aesthetically or technically outstanding, typographical works. As the archive grew, so did our idea to put together a retrospective exhibition on the subject. This ultimately resulted in the current exhibition project “Moving Types – Letters in Motion” at the Gutenberg Museum in Mainz, with the support of the “City of Science” initiative. Conceived as a touring exhibition, it will remain in Mainz until April 22 in 2012 before moving to the Galery in the Museum Prediger in Schwäbisch Gmünd. Coordination work is underway with additional venues in France, the Netherlands and Poland.

Oboje zaangażowani w pracę z animowana typografią od wielu lat, zarówno jako projektanci, jak i badacze i nauczyciele. Od lat prowadzili badania poświęcone parametrowi czasu w projekcie, co zaowocowało kolekcją ponad 500 międzynarodowych, nieprzeciętnych estetycznie i artystycznie dynamicznych obiektów typograficznych. W konsekwencji prowadząc do wystawy poświęconej tej tematyce. W rezultacie powstała wystawa „Moving Types – Letters in Motion” w Gutenberg Museum w Mainz (Moguncja), jako część projektu “City of Science”. Wystawa zaplanowana jako mobilna będzie pokazywana także w innych ośrodkach jak Galery in Museum Prediger w Schwäbisch Gmünd po 22 kwietnia 2012, następnie zaś we Francji, Holandii i w Polsce.

2+3D n89/2012

2+3D interacive PDF  

typografia ćwiczenie 7