Page 1

Separatory substancji tłuszczowych

Klaudia Augustyniak Aquatechnika


SEPARATORY SUBSTANCJI TŁUSZCZOWYCH

Zastosowanie separatorów Separatory substancji tłuszczowych to urządzenia, których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Separatory oczyszczają również ścieki technologiczne, które pochodzą np. z restauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, ubojni a także z rzeźni. Zatłuszczone ścieki nie powinny być odprowadzane do kanalizacji ściekowej bez odpowiedniego wstępnego oczyszczenia. Silnie zatłuszczone ścieki powodują zmniejszenie efektywności działania oczyszczalni ścieków, a także powodują zatykanie rur kanalizacyjnych. Obecnie wysokiej klasy separatory projektowane są zgodnie z wymogami normy PN-EN 1825:2005 oraz DIN 4040.

Zasada działania separatorów W separatorze substancji tłuszczowych wyprodukowane ścieki oczyszczane są z substancji tłuszczowych. Dzięki temu, że separator działa również jako osadnik, wyłapuje także przepływające zawiesiny oraz części stałe. Oczyszczanie ścieków polega na przepływowym oddzieleniu lżejszych od wody substancji tłuszczowych, które gromadzą się na powierzchni ścieków. Separatory posiadają syfony, dzięki nim substancje tłuszczowe nie mogą wypłynąć poza separator. Oczyszczone ścieki, które pozbawione są substancji tłuszczowych przepływają do ogólnej kanalizacji ściekowej lub indywidualnej oczyszczalni ścieków.

Dobór separatorów Aby separator prawidłowo funkcjonował, konieczny jest jego odpowiedni dobór, który uzależniony jest od ilości i charakteru produkowanych ścieków. Normy DIN 4040 oraz PN EN 1825 według, których projektowane są wysokiej jakości separatory tłuszczu, wyszczególniają 4 kryteria doboru: 1. Maksymalny dobowy przepływ ścieków 2. Temperatura ścieków 3. Zawartość tłuszczu w ściekach 4. Zawartość detergentów w ściekach


Odpowiednia wielkość przepływu separatora

Q = P ∙ Wt ∙ Wg ∙ Wd Gdzie: P – oznacza maksymalny przepływ dobowy Wt – oznacza współczynnik temperatury Wg – oznacza współczynnik gęstości tłuszczu w ściekach Wd – oznacza współczynnik detergentowy Wt =1 – dla ścieków o temperaturze poniżej 60°C Wt =1,3 – dla ścieków o temperaturze powyżej 60°C

Ścieki z restauracji, rzeźni, masarni i innych tego typu obiektów, przyjmuje się że stopień stężenia tłuszczów w ściekach wynosi poniżej 0,94 g/cm3. W tym wypadku Wg =1. Niektóre tłuszcze typu: oleistego mają gęstość powyżej 0,94 g/cm3 dla nich należy przyjąć Wg =1,3 W momencie gdy używane są wspomagające środki czyszczące oraz inne środki myjące, wpływające na utrudnioną separację wtedy Wd =1,3

Obliczanie maksymalnego przepływu dobowego

Gdzie: Q1 – średnia dobowa ilość ścieków T – współczynnik nierówności godzinowej t – średni czas pracy instalacji

Q1 – powinno być przyjmowane według rzeczywistych pomiarów zużycia wody. W przypadku kiedy jest to niemożliwe według wytycznych podanych przez producenta. Tabela 1. Współczynnik nierówności godzinowej T dla różnych obiektów produkcyjnych i gastronomicznych.

Obiekt Hotel Restauracja Stołówka Szpital Mały zakład mięsny, do 5 sż./tydzień Średni zakład mięsny, do 10 sż/tydzień Duży zakład mięsny, do 40 sż/tydzień 1 sż = przerób 1 szt. wołu/ 2,5 szt świni

Współczynnik T 5 8 20 13 30 35 40


Obliczanie średniej dobowej ilości ścieków dla zakładów żywienia zbiorowego

Q1 = G ∙ Zw Gdzie: G – liczba gorących posiłków przygotowanych w ciągu 1 doby Zw – zużycie wody w litrach na przygotowanie jednego posiłku Zw – hotel 80l Zw – restauracja 50l Zw – stołówka 10l Zw – szpital 20l

Obliczanie średniej ilości ścieków dla zakładów przetwórstwa mięsnego

Q1 = G1 ∙ Zw1 Gdzie: G1 – dzienna produkcja wyrobów kiełbasianych w kg Zw1 – zużycie wody w litrach na 1 kg wyrobu Zw1 – mały zakład mięsny, do 5 sż/tydzień – 20 Zw1 – średni zakład mięsny, do 10 sż/tydzień – 15 Zw1 – duży zakład mięsny, do 40 sż/tydzień - 10

Montaż separatorów Separatory substancji tłuszczowych powinny być instalowane jak najbliżej źródła powstawania ścieków technologicznych. Należy unikać lokalizowania ich w zamkniętych pomieszczeniach, magazynach oraz chodnikach o dużym ruchu pieszych. Podczas opróżniania separatora wydobywa się nieprzyjemny zapach, w związku z tym nie należy lokalizować ich w pobliżu okien i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Separatory należy instalować tak, aby zapobiec ich zamarzaniu. Muszą one znajdować się w miejscach zapewniających łatwy dostęp samochodu serwisowego. Separatory w szczególnych wypadkach można posadowić również przy wysokim poziomie wód gruntowych. W takiej sytuacji konieczne jest wykonanie fundamentu i zakotwiczenie separatora. W dokumentacji techniczno- ruchowej zawarte są wszelkie informacje dotyczące montażu separatora. Instalacja zbiorników polega na: - umieszczeniu separatora w wykopie, - podłączeniu króćców separatora z przewodami kanalizacji przemysłowej, - starannym zasypaniu separatora stabilizującym piaskiem.


Konserwacja separatorów W związku z tym, iż substancje tłuszczowe (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.9.2001 w sprawie katalogu odpadów Dz. U. Nr 112 poz. 126) zakwalifikowane są do substancji niebezpiecznych. Konserwacja oraz serwisowanie separatorów może być prowadzone przez wykwalifikowaną firmę. Konserwacja separatorów tłuszczowych polega na okresowym opróżnianiu zatrzymanych w urządzeniu odpadów oraz czyszczenia wnętrza separatora. Periodyczność czyszczenia zależy od szybkości gromadzenia się odpadów (nie rzadziej niż raz w roku). Oczyszczanie powinno być przeprowadzone w momencie wypełnienia osadami zbiornika do połowy jego objętości lub w 4/5 maksymalnej pojemności przetrzymania olejów. Po oczyszczeniu należy separator napełnić wodą i ustawić w pozycji roboczej zawór pływakowy.

Obecnie na rynku jest bardzo duży wybór różnych separatorów substancji tłuszczowych. Przed kupnem separatora winniśmy skonsultować się ze sprzedawcą, aby prawidłowo dobrać separator dla naszych potrzeb. Jedynie prawidłowo dobrany separator będzie prawidłowo spełniał swoją funkcję.

Separatory substancji tłuszczowych  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you