Page 1

O

R

LA IČK S O

G

Lokalna akcijska skupina

LAS GORIČKO

utrip na obmocju

LAS Goricko

Projekt delno financira EU.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje


UVOD

LEADER PRISTOP Pristop LEADER se je kot tak začel izvajati že leta 1991. V programskem obdobju 2007–2013 smo ga uvedli tudi v Sloveniji, kjer je sedaj sestavni del politike razvoja podeželja. Njegov namen je izboljšati razvojne možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa LEADER so izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikacija dejavnosti na podeželju, spodbujanje endogenega razvoja, izboljšanje upravljanja na podeželskih območjih in širjenje inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen vsem zainteresiranim prebivalcem podeželja, ki želijo poiskati in razviti lokalne pobude za razvoj svojega območja in sodelovati pri njihovi izvedbi. To so predstavniki javnih in zasebnih institucij na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in tudi vsi ostali zainteresirani člani podeželske skupnosti.

LEADER V SLOVENIJI • V Sloveniji je skupaj 33 LAS-ov. • Skupna površina LAS-ov v Sloveniji znaša 19.349,6 km2 (97 % slovenskega podeželja). • Skupno število prebivalcev v LAS je 1.269.308 (94 % podeželskega prebivalstva). • Povprečna površina LAS znaša 586,5 km2. • Povprečno število prebivalcev LAS znaša 38.464. • Za prvo programsko obdobje 2007–2013 je bilo za vse LAS-e skupaj namenjenih 33,7 mio EUR.


UVOD

LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA “LAS GORICČKO” Osnovni podatki LAS: Uraden naziv: LAS Goričko (Lokalna akcijska skupina Goričko) Regija, država: Pomurje, Slovenija Število prebivalcev: 30.350 prebivalcev Skupna površina: 565 km2 Število vključenih občin: 10 Kontaktni podatki: LAS Goričko, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice T: +386 (0)2 538 13 52 E: las.goricko@ra-sinergija.si I: www.las-goricko.si Kontaktna oseba: Darja Čerpnjak Horvat (darja@ra-sinergija.si), Stanislav Sraka (stanislav@ra-sinergija.si) Upravljavec LAS: Razvojna agencija Sinergija Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice T: +386 (0)2 538 13 50 E: sinergija@ra-sinergija.si I: www.ra-sinergija.si

Cankova

Cankova G. Petrovci

G.Grad Petrovci

Grad Hodoš Hodoš

Kuzma Moravske Toplice Puconci Puconci Rogašovci Rogašovci Šalovci Tišina Šalovci Kuzma Moravske Toplice

Tišina


UVOD

USTANOVITEV LAS GORICČKO LAS Goričko je bila ustanovljena s podpisom Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine LAS Goričko dne 23. 10. 2008 s strani 29 ustanovitvenih članov. Partnerstvo LAS Goričko (sedaj) sestavljajo: • 14 predstavnikov javnega sektorja (predvsem občine tega območja), • 6 predstavnikov ekonomskega sektorja (podjetniki in obrtniki), • 9 predstavnikov civilne družbe (društva tega območja). Skupaj: 29 članov LAS ni pravna oseba. Je družba (societas) po obligacijskem pravu. LAS Goričko je neprofitna oblika interesnega povezovanja in sodelovanja, ki predstavlja lokalno razvojno partnerstvo na območju občin Goričkega. Iz tega razloga ima LAS pooblaščenca oz. pooblaščeno pravno osebo, pri kateri se nahaja samostojni transakcijski račun LAS in je skrbnik tega računa. LAS Goričko je pridobila status delujoče LAS z Odločbo o dodelitvi statusa delujoče lokalne akcijske skupine z dnem 15. 4. 2009. Istočasno je z Odločbo o pravici lokalne akcijske skupine do sredstev pridobila pravico do koriščenja finančnih sredstev v višini 915.407,00 EUR. LAS Goričko je sestavljena iz treh organov: • skupščine, ki sestavljajo vsi partnerji LAS, • razvojnega sveta, ki ga sestavljajo imenovani predstavniki skupščine, in sicer v tripartitni sestavi (6 članov), • nadzornega odbora, ki ga sestavljajo trije imenovani predstavniki skupščine. Za izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih nalog ima LAS upravljavca, ki zagotavlja kadrovske, prostorske in druge pogoje za strokovno in projektno delo na področju razvoja podeželja in izvajanja nalog LAS. Upravljavec LAS Goričko je Razvojna agencija Sinergija.


UVOD

IZVAJANJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE Lokalna razvojna strategija (LRS) je krovni strateško operativni dokument in podlaga za razvoj posamezne LAS. Njen namen je oblikovati razvojne usmeritve območja za daljše časovno obdobje V Lokalni razvojni strategiji so jasno opredeljeni razvojni problemi in potenciali, do katerih smo prišli s podrobno in učinkovito analizo stanja. Na podlagi dobre analize in jasno izraženih razvojnih potreb smo oblikovali razvojne usmeritve in cilje strategije.

Prioritete LRS občin Goričkega 2007-2013 so: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

razvoj strukture kmetijske pridelave, organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov, trajno varovanje naravne in kulturne dediščine, razvoj podjetništva, obnova in razvoj vasi in ruralne infrastrukture, povečanje izobrazbene ravni in poklicne usposobljenosti, celostni razvoj podeželja.

LETNI IZVEDBENI NAČRT (LIN) / NAČRT IZVEDBENIH PROJEKTOV (NIP) Letni izvedbeni načrt (LIN) oziroma Načrt izvedbenih projektov (NIP) je dokument, s katerim Lokalna akcijska skupina opredeli načrtovane aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev LEADER v določenem letu. V LIN oz. NIP so natančno opredeljeni vsi izvedbeni projekti, ki jih namerava LAS sofinancirati iz sredstev LEADER. Poleg opisa projektov mora biti izdelana tudi finančna konstrukcija in dinamika podajanja zahtevkov za vsak posamezen projekt. LIN oz. NIP LAS Goričko potrdita razvojni svet in nadzorni odbor LAS Goričko za posamezno leto.


Letni izvedbeni nacčrt LIN 2009 Obdobje izvajanja: maj 2009 – junij 2011


PROJEKT

CÜJEŠ PESEM, ODE KA ZAPLEŠEVA Nosilec: Kulturno turistično društvo Moščanci, Moščanci 36a Partnerji: Pevsko društvo Puconci, Puconci 80, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Trubarjev drevored 4, M. Sobota, Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, Občina Puconci, Občina Moravske Toplice, Občina G. Petrovci, Občina Šalovci, Zveza kulturnih društev M. Sobota, Trubarjev drevored 4, M. Sobota, Zveza kulturnih in turističnih društev občine Puconci, OŠ Puconci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: filmski zapis plesnih korakov iz obdobja prejšnjega stoletja in prekmurska pesem iz obdobja prehoda iz 20. v 21. stoletje z izdelanim oblačilnim videzom tistih, ki to pesem podajajo, je konkreten in trajen način varovanja tradicije in njene ohranitve v domači, ljudski govorici območja delovanja LAS Goričko. Rezultati projekta: • 29 usposobljenih folkloristov za potrebe snemanja filma o plesnih korakih Goričkega, • 500 izvodov zgoščenk 12 prekmurskih pesmi, • 500 izvodov brošure s prekmurskimi pesmimi goričkih ustvarjalcev, • 30 izvodov DVD-ja kot filmski zapis plesnih korakov Goričkega (33 variant), • ugotovljen oblačilni videz za žensko vokalno skupino, • 14 izdelanih kostumov za žensko vokalno skupino, • izdelana folklorna kostuma za 2 para folkloristov, • skupna prireditev Čüješ pesem, ode ka zapleševa v Puconcih. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 34.506,00 Sredstva LEADER (€): 24.850,00 / 84,08 % sofinanciranje Kontakt: Marta Horvat t: +386 (0)41 747 396 e: marta.horvat@gmail.com


PROJEKT

OBNOVA POVRŠIN PRODUKT GORICČKI SIR Nosilec: Gorički raj, podjetje za turizem in gradbeništvo, Vančo Lazarovski s.p., Kukeč 43, Križevci Partnerji: Nina Vratarič, Polana 45, Puconci, Franc Vratarič, Kopitarjeva ul. 2, M. Sobota, Center za zdravje in razvoj, Ul. Arh. Novaka 2b, M. Sobota

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: z vzpostavitvijo pilotnega sistema za vodenje nadzorovane paše in oblikovanjem celostne grafične podobe produkta Gorički sir smo prispevali k preprečevanju zaraščanja travnatih površin in ohranjanju naravne dediščine, s tem pa posledično k razvoju okolju prijaznega kmetovanja in obogatitvi ponudbe domačih produktov. Rezultati projekta: • zmanjšana zaraščenost travnatih površin (kjer so postavljeni objekti za prikaz pašne reje drobnice), • povečanje števila tržno usmerjenih pašnih rej drobnice za pridobivanje mleka do leta 2013, • vzpostavljeni 3 sistemi na območju KP Goričko za vodenje nadzorovane paše do leta 2013, • oblikovana celostna grafična podoba produkta Gorički sir in ostalih mlečnih proizvodov (sveže mleko, skuta, sirotka, jogurt, namazi), • izvedenih 20 izobraževalnih delavnic za potencialne pridelovalce (ekološke in druge) ter končne potrošnike, • vzpostavljena podatkovna baza proizvajalcev in lokalnih produktov Goričkega ter izobraževalna spletna stran, • zdana in distribuirana promocijska zloženka v nakladi 1000 izvodov. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 62.345,00 Sredstva LEADER (€): 25.471,00 / 46,55 % sofinanciranje Kontakt: Valentina Šeruga Lazarovski t: +386 (0)31 777 436 e: valentina.seruga.lazarovski@gmail.com


PROJEKT

AKTIVACIJA ENERGETSKEGA POTENCIALA PODEZŽELJA Nosilec: Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci 36 Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Projekt prispeva k trajnemu varovanju naravne in kulturne dediščine ter trajnostnemu in ekonomsko učinkovitejšemu gospodarjenju z gozdovi, saj se je s pomočjo aktivnosti projekta ohranjalo naravno bogastvo podeželskega okolja (lesna biomasa – gozd). Rezultati projekta: • aktivno sodelovanje strokovnjakov in lokalnih akterjev pri izvedbi projektnih aktivnosti, • 100 kosov promocijskih predstavitvenih plakatov in 3000 izvodov promocijske animacijske zloženke, • pridobljeni podatki glede izkoriščenja in razpoložljivosti energentov ter znane lokacije delavnic, • na podlagi pripravljenega učnega načrta izvedenih 10 aktivacijskih delavnic, • e-brošura, v kateri so predstavljene zbrane ideje posameznikov. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 73.000,00 Sredstva LEADER (€): 40.000,00 / 60 % sofinanciranje Kontakt: Bojan Vogrinčič t: +386 (0)2 538 15 54 e: bojan@lea-pomurje.si


PROJEKT

TRADICIONALNA GORIČCKA HIŠA Nosilec: Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, Andrejci 33a, Martjanci Partnerji: Turistično društvo Cankova, Cankova 30, Goričko drüjštvo za lepše vütro, Grad 191

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z aktivnostmi projekta smo ovrednotili posamezne elemente kulturne dediščine na območju LAS Goričko, kot so stavbna dediščina, obrti za potrebe stavbarstva, tradicionalna krajina ter vpliv tradicionalne prehrane, šeg, navad in običajev na oblikovanje elementov kulturne dediščine. Vsi ti elementi so bili oblikovani v integrirani produkt pod skupnim nazivom Tradicionalna gorička hiša. Rezultati projekta: • priročnik Tradicionalna gorička hiša v e-obliki na spletu (flash) in 200 izvodov v tiskani obliki, • 10 motivacijskih delavnic za ohranitev tradicionalnih arhitekturnih načrtov, • analiza stanja obstoječih in potencialnih stavb s tradicionalnimi elementi na območju LAS Goričko in objava analize na spletnem portalu, • 1000 izvodov promocijske zloženke, • izdelan spletni portal projekta z objavljenimi izdelki projekta (analize, obvestila, poročila, fotogalerija). Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 43.240,00 Sredstva LEADER (€): 35.900,00 / 94,72 % sofinanciranje Kontakt: Katja Karba t: +386 (0)2 538 13 56 e: info@zitek.si


Letni izvedbeni načcrt LIN 2010 Obdobje izvajanja: januar 2010 – junij 2012


PROJEKT

SIMBIOZA - INOVATIVNO PODJETNIŠTVO NA PODEZŽELJU Nosilec: Gradbeništvo in poslovne storitve NO LIMITS, Renata Mencigar s.p., Petanjci 27, Tišina Partnerji: Simon Ratnik, Petanjci 23, Tišina

Prioriteta LRS LAS Goričko: IV. prioriteta - Razvoj podjetništva Prispevek k ciljem LRS: Z nabavo nove opreme smo povečali konkurenčnost partnerjev v projektu in hkrati zmanjšali njihovo porabo energentov ter z inovativnim povezovanjem izboljšali razvoj podjetništva na podeželju. Rezultati projekta: • povečana konkurenčnost obeh sodelujočih partnerjev, • vzpostavljeno inovativno podjetniško partnerstvo na podeželju, • zmanjšana poraba časa in energentov za izvedbo predvidenih aktivnosti. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 20.000,00 Sredstva LEADER (€): 6.784,00 / 40 % sofinanciranje Kontakt: Danijel Kolman t: +386 (0)31 612 672 e: danijel.kolman@gmail.com


PROJEKT

ODKRIJMO GRACČKE ZAKLADE Nosilec: Občina Grad Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z združevanjem vseh znamenitosti in danosti občine Grad ter s promocijo vseh kulturnozgodovinskih in naravnih znamenitosti smo opomnili domače prebivalce in obiskovalce na pomembnost kulturne zapuščine in naravnega bogastva, na njihovo ohranjanje in varovanje tradicije, ki se prenaša iz roda v rod. S projektom smo povečali kulturno in turistično ponudbo obravnavanega območja ter povečali ohranitev kulturnozgodovinske dediščine za prihodnje rodove. Rezultati projekta: • enotna predstavitev vseh kulturnih in naravnih znamenitosti občine, • predstavitev promocijskega gradiva z objavami in tiskovno konferenco, • povečano zanimanje in obisk v občini, • povečano število turistov, kolesarjev, pohodnikov in obiskovalcev, • povečana skrb za zgodovinske in kulturne znamenitosti, za varovanje okolja in naravnih znamenitosti v občini. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 27.301,63 Sredstva LEADER (€): 9.100,54 / 40 % sofinanciranje Kontakt: Danijela Krpič t: +386 (0)2 551 88 90 e: info@obcina-grad.si


PROJEKT

OBNOVA VAŠKO GASILSKEGA DOMA V MATJAŠEVCIH Nosilec: Prostovoljno gasilsko društvo, Matjaševci 6, Kuzma Partnerji: Športno rekreacijsko društvo, Matjaševci 6, Kuzma

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: S temeljito prenovo in dozidavo vaško gasilskega doma v Matjaševcih smo pridobili prostor za druženje in kakovostno preživljanje prostega čas. Objekt predstavlja glavno središče dogajanja v vasi in okolici in po prenovi služi vsem nadaljnjim izzivom današnjega časa. Rezultati projekta: • nosilec in partner v projektu sta pridobila ustrezne prostore za svoje delovanje, • urejen družabni prostor za vaščane in mladino, • urejen prostor za izvajanje srečanj, seminarjev in izobraževanj za različne ciljne skupine, • lažja organizacija večjega števila prireditev. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 23.040,00 Sredstva LEADER (€): 9.600,00 / 50 % sofinanciranje Kontakt: Boštjan Klement t: +386 (0)41 935 039 e: bostjan.klement@gov.si


PROJEKT

VZPOSTAVITEV PODEŽZELSKE DELAVNICE Nosilec: AVTO IGI, Igor Benkič s.p., Nuskova 28, Rogašovci Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: IV. prioriteta - Razvoj podjetništva Prispevek k ciljem LRS: z gradbeno-obnovitvenimi deli, novimi elektroinštalacijami in promocijskopredstavitvenim paketom si je nosilec projekta izboljšal svojo konkurenčnost, povečal in razširil obstoječo dejavnost in tako posledično povečal gospodarski razvoj območja LAS Goričko. Rezultati projekta: • povečana ponudba storitev na podeželju, • povečana konkurenčnost in prepoznavnost podjetnika – nosilca projekta, • seznanjenost prebivalcev s ponudbo storitev delavnice, • vzpostavitev spletne strani za informiranje širše ciljne skupine, • izdelava 100 plakatov in 1000 vizitk. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 19.820,00 Sredstva LEADER (€): 5.460,00 / 30 % sofinanciranje Kontakt: Igor Benkič t: +386 (0)41 807 594 e: avto.igi@gmail.com i: www.avto-igi.eu/projekt-las/


PROJEKT

DEDIŠČCINA OBCČINE CANKOVA Nosilec: Kulturno umetniško društvo Avgust Pavel, Cankova 25 Partnerji: Občina Cankova

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Projekt se zavzema za trajno varovanje kulturne dediščine, saj raziskuje življenje narodno zavednih osebnosti, ki so ključnega pomena za kulturno-gospodarski razvoj območja občine Cankova. Predstavlja novost v procesu raziskovanja ključnih dogodkov, ki so prispevali k razvoju duhovno- kulturne dediščine in vpliva na domoznanstvo ter narodno identiteto oziroma zavest. Rezultati projekta: • na enem mestu so zbrane vse ključne informacije o življenju in delu Jožefa Borovnjaka, Avgusta Pavla in Ludvika Vrečiča (izdelani so 3 DVD-ji), • izvedba 3 izobraževalnih posvetov, • posneti 3 dokumentarni filmi, • seznanitev osnovnošolcev in srednješolcev z vsebino dokumentarnih filmov, • povečanje števila mladih s kulturno in narodno zavestjo, ki se bodo vključili v nadaljnje aktivnosti in raziskovalno delo (npr. seminarske naloge pri predmetu zgodovina), • promocija projekta za seznanitev širše javnosti z aktivnostmi projekta. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 23.868,00 Sredstva LEADER (€): 19.890,00 / 100 % sofinanciranje Kontakt: Branko Pintarič t: +386 (0)2 540 10 76 e: kud.avgustpavelcankova@gmail.com


PROJEKT

ŽZIVALI NAŠE PRIJATELJICE Nosilec: Društvo ljubiteljev malih živali Mala hiša, Tešanovci 20, Moravske Toplice Partnerji: Občina Moravske Toplice, Mala hiša, zavetišče za živali d.o.o., Tešanovci 20, Moravske Toplice

Prioriteta LRS LAS Goričko: VI. prioriteta - Povečanje izobrazbene ravni in poklicne usposobljenosti Prispevek k ciljem LRS: Z aktivnostmi projekta smo prispevali k ozaveščanju širšega kroga ljudi o pravilnem ravnanju z živalmi. Z večjo informiranostjo in motiviranjem različnih ciljnih skupin o pravilnem odnosu ljudi do živali smo prispevali k dvigu kakovosti življenja živali, njihovega zdravja in dobrega počutja. Rezultati projekta: • spletna stran, namenjena informiranju in svetovanju, • zloženka za seznanitev ljudi s pravilnim in odgovornim odnosom človeka do živali, • izvedene delavnice za osnovnošolske in predšolske otroke ter delavnice v različnih krajih občine, • narejen poligon za šolanje in socializacijo psov, • postavljeni koši za živalske iztrebke in opozorilne tablice v neposredni okolici turistične destinacije Moravske Toplice. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 26.820,00 Sredstva LEADER (€): 22.874,67 / 89,62 % sofinanciranje Kontakt: Andrej Števanec t: +386 (0)41 803 793 e: astevan@siol.net


PROJEKT

PROMOCIJSKA GRADIVA OBCČINE PUCONCI Nosilec: Razvojni zavod občine Puconci, Puconci 79 Partnerji: Občina Puconci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: S pripravo gradiva območja občine Puconci kot geografsko zaokrožene celote s pestro kulturno dediščino, naravnimi lepotami, bogatim ljudskim izročilom ter bogato ponudbo prekmurskih dobrot, goričkih vin in slastnih sadežev smo trajno ohranili naravno in kulturno dediščino tega območja. Hkrati smo s predlagano vsebino vzpostavili kulturno in turistično mrežo vseh ponudnikov, ki bodo preko gradiva promovirani po vsej Sloveniji in tudi izven njenih meja. Rezultati projekta: • večja prepoznavnost občine v širšem okolju preko promocijskega gradiva, kjer so zbrane vse informacije o naravnih, kulturnih, gospodarskih, turističnih in drugih znamenitostih, gostinski ponudbi, javnih objektih, kolesarskih in pohodniških poteh ter drugih lokalnih značilnostih na enem mestu (turistična karta, zloženka, ovojna mapa in blok), • povečano število turistov v občini zaradi novega promocijskega gradiva, • informiranje širše javnosti na tiskovni konferenci in z javnimi objavami. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 15.960,00 Sredstva LEADER (€): 5.320,00 / 40 % sofinanciranje Kontakt: Milan Vrečič t: +386 (0)2 545 96 70 e: razvojni.zavod@siol.net


PROJEKT

MONOGRAFIJA OBCČINE PUCONCI Nosilec: Občina Puconci Partnerji: Razvojni zavod občine Puconci, Puconci 79

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z izdelano monografijo Občine Puconci smo preteklost in sedanjost prikazali v zbranem gradivu, ki je na voljo vsem zainteresiranim. Beseda v monografiji gre po sledeh zgodovine, kulture, družbe, krajine in religije. Monografija tako ohranja ljudsko izročilo na območju občine. Rezultati projekta: • monografija občine Puconci na 80 straneh v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku je primer dobre prakse za ostale občine, kako zbrati zanimive podatke na enem mestu (utrip lokalnega prebivalstva v preteklosti in sedanjosti, zgodovinska podoba občine, duhovna podoba, turizem, gospodarstvo in šport), • tiskovna konferenca in objave v medijih za seznanitev širše javnosti. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 34.140,00 Sredstva LEADER (€): 20.000,00 / 70,30 % sofinanciranje Kontakt: Jasmina Maček t: +386 (0)2 545 91 00 e: obcina.puconci@puconci.si


PROJEKT

TURISTIČCNO-REKREATIVNI CENTER GRADIŠCČE Nosilec: Turistično društvo, Gradišče 62b, Tišina Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: Z ureditvijo turistične infrastrukture oziroma notranje ureditve prostorov turistično-rekreativnega centra Gradišče so se izboljšali pogoji delovanja društva, s tem pa se je povečala izvedba novih prireditev in aktivnosti z namenom spodbujanja povezovanja mladih in starih, vključevanja žensk v aktivnosti v vasi, prenosa znanja ter splošnega izobraževanja. Rezultati projekta: • z zloženkami in promocijskimi aktivnostmi je bila širša javnost seznanjena s projektom, kar je vplivalo na večje število udeležencev na prireditvah in delavnicah, • na podlagi izvedenih delavnic, družabnih iger in predstavitev starih običajev so bila na udeležence prenesena uporabna znanja, • izboljšanje pogojev delovanja društva TD Gradišče in njegova promocija. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 16.407,85 Sredstva LEADER (€): 4.910,69 / 35,01 % sofinanciranje Kontakt: Vesna Rebrica t: +386 (0)41 866 028 e: vesna.rebrica@gmail.com


PROJEKT INDUSTRIJSKE RASTLINE IN SEKUNDARNE SUROVINE KMETIJSTVA V STAVBARSTVU PODEZŽELJA

Nosilec: Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Partnerji: Kmetija Rengeo, Šalovci 3, Stojan Habjanič s.p., Brezovci 72a, Puconci

Prioriteta LRS LAS Goričko: I. prioriteta - Razvoj strukture kmetijske pridelave Prispevek k ciljem LRS: s prikazom potenciala pridelave in uporabe industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva v stavbarstvu smo prispevali k dvigu dodane vrednosti ter kakovosti v pridelavi in predelavi kmetijskih proizvodov. Rezultati projekta: • e-verzija analize pridelave in uporabe industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva v stavbarstvu Goričkega ter avdio-vizualna predstavitev o gradnji (dostopno na spletni strani www.eko-gradbenik.si), • spoznane in posnete dobre prakse s področja pridelave ter predelave industrijskih rastlin za potrebe stavbarstva v ožji in širši okolici, • razdelani postopki in navodila za pridelavo in predelavo industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva za potrebe stavbarstva v obliki e-gradiva (www.eko-gradbenik.si), • izdelani so 4 poskusni modeli oziroma vzorci možnih stavbarsko-gradbenih komponent in materialov, izdelanih iz industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva ter opredeljene njihove kvantitativne in kvalitativne karakteristike, • seznanitev širše javnosti z aktivnostmi projekta preko brošure Pridelava in predelava industrijskih rastlin ter sekundarnih surovin iz kmetijstva za potrebe stavbarstva na podeželju, spletne strani www.eko-gradbenik.si in objav v lokalnih medijih. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 34.371,20 Sredstva LEADER (€): 29.329,67 / 100 % sofinanciranje Kontakt: Stanislav Sraka t: +386 (0)2 538 13 50 e: sinergija@ra-sinergija.si i: www.eko-gradbenik.si


PROJEKT

ŽZIVLJENJSKI SLOG ROMOV GORICČKEGA Nosilec: Romsko društvo NARCISA, Cankova 91 Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: VI. prioriteta - Povečanje izobrazbene ravni in poklicne usposobljenosti Prispevek k ciljem LRS: Z identifikacijo potreb in pričakovanj romske skupnosti na področju njihovega življenjskega sloga in z izdelanimi orodji za večje sodelovanje romske skupnosti pri reševanju problemov, ki so posledica njihovega življenjskega sloga, smo zagotovili socialno vključenost marginalnih skupin prebivalstva, kamor vsekakor spadajo Romi območja LAS Goričko. Rezultati projekta: • v projektnih aktivnostih je sodelovalo 265 Romov, • preko izpolnjenih vprašalnikov smo identificirali potrebe in pričakovanja romske skupnosti na področju njihovega življenjskega sloga, • razvili smo učinkovita orodja, ki so uporabna tudi v drugih romskih naseljih, • izdelana raziskava o zdravju Romov, ki jo lahko prenesemo v druga okolja, • izboljšani so merljivi dejavniki tveganja in narejena je ocena spremembe življenjskega sloga, • promocijske aktivnosti projekta za seznanjanje splošne in strokovne javnosti. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 17.080,00 Sredstva LEADER (€): 15.700,00 / 100 % sofinanciranje Kontakt: asist. mag. Erika Zelko, dr. med., spec. e: zelko.e@siol.net


Načcrt izvedbenih projektov NIP 2011 Obdobje izvajanja: januar 2011 – december 2013


PROJEKT

POTI DEDIŠCČINE MORAVSKIH TOPLIC Nosilec: Turistično-informacijski center Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3 Partnerji: Občina Moravske Toplice, Občinska športna zveza Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulture dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z izoblikovanjem enotne podobe v blagovno znamko kraja, ki poudarja in izraža celoten sklop posebnosti kraja, smo ohranili obstoječo dediščino in s tem poglobili zavedanje in dojemanje kraja kot celote. Rezultati projekta: • z uporabo nove blagovne znamke dosežen dvig prepoznavnosti občine pri potencialnih obiskovalcih, • z uporabo materialov ter izvedbo promocijskih nastopov in dni odprtih vrat znamenitosti doseženo povečano znanje in zavedanje obiskovalcev in domačinov o dediščini Moravskih Toplic, • na tabelnih in žepnih zemljevidih označenih in povezanih 19 tematskih poti, ki vključujejo naravne in kulturne znamenitosti, • z uporabo izdanih in nameščenih žepnih in tabelnih zemljevidov dosežena večja orientacija in znanje obiskovalcev glede naravnih in kulturnih danosti. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 22.125,00 Sredstva LEADER (€): 15.902,09 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Matejka Pajalić t: +386 (0)2 538 16 61 e: matejka.pajalic@moravske-toplice.com


PROJEKT

REVITALIZACIJA SPOMINSKEGA VRTA PETANJCI Nosilec: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Petanjci 19, Tišina Partnerji: Občina Tišina

Prioriteta LRS LAS Goričko: II. prioriteta - Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov Prispevek k ciljem LRS: S kompleksno revitalizacijo Vrta je zagotovljeno evidentiranje stanja, vzdrževanja in razvoj zaščitenega in unikatnega naravnega in kulturnega spomenika na celovitih strokovnih osnovah, kar prispeva k ohranjanju naravne dediščine, izboljšanju krajinske slike ter ohranjanju in zaščiti danosti, biotske raznovrstnosti in tradicionalne kulturne krajine. Rezultati projekta: • digitalizirana predstavitev Vrta, • izdan je bil Vodnik, kjer so zbrane in predstavljene vse naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti Vrta in občine Tišina, • testiran in dopolnjen koncept koriščenja Vrta za različne vzgojne in učne vsebine, • izdelan dolgoročni načrt razvoja in vzdrževanja Vrta. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 12.844,00 Sredstva LEADER (€): 9.158,52 / 84 % sofinanciranje Kontakt: Marjan Šiftar t: +386 (0)41 677 782 e: marjan.siftar@gmail.com


PROJEKT

GORIČCKA ZEL Nosilec: Goričko drüjštvo za lepše vütro, Grad 191 Partnerji: Kulturno umetniško društvo, Budinci 219, Šalovci Lovro Vehovar, Vidonci 98, Grad

Prioriteta LRS LAS Goričko: VI. prioriteta - Povečanje izobrazbene ravni in poklicne usposobljenosti Prispevek k ciljem LRS: Raziskava je obudila že skoraj pozabljena znanja starejših generacij, ki jih je ekipa strokovnjakov pregledala in prilagodila uporabi v sedanjem času. Preko delavnic so se prenašala znanja na prebivalstvo Goričkega vseh generacij. Produkt delavnice, ki poteka v naravi, pa je trajni nasad avtohtonih in tradicionalnih zelišč. Rezultati projekta: • z raziskavo so zbrana stara znanja in navade nabiranja, obdelave in uporabe zelišč na Goričkem in izdana v brošuri Gorička zel, • na 4 delavnicah so udeleženci pridobili znanje o nabiranju, predelavi in shranjevanju avtohtonih in tradicionalnih zdravilnih zelišč, • sestavljen je bil integralni turistični produkt in pripravljeni predlogi 3 turističnih produktov, ki so bili predstavljeni preko dveh poskusnih izvedb (seznanjenih 9 turističnih vodnikov in 10 predstavnikov turističnih agencij). Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 17.242,00 Sredstva LEADER (€): 12.641,20 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Saša Fras t: +386 (0)31 379 312 e: saša.fras1@gmail.com


PROJEKT

MOŠČCONKA MED MOŠCČANCI IN BUDINCI Nosilec: Kulturno turistično društvo, Moščanci 36a, Mačkovci Partnerji: Kulturno umetniško društvo, Budinci 219, Šalovci Občina Šalovci Turizem na kmetiji Smodiš, Otovci 58a, Mačkovci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Raziskava oblačilnega videza 20. stoletja, učenje folklornih plesov (prenos znanja) in zbirka starih receptov o pripravi hrane iz jabolk so ohranili kulturno bogastvo, ki se bo še naprej prenašalo iz roda v rod in s tem zagotavljalo trajno varovanje tradicije. Rezultati projekta: • dopolnjena ponudba jedi in pijač na turističnih kmetijah z jedmi iz jabolk po zbranih receptih (57 receptov, izdanih v brošuri v nakladi 250 izvodov), • raziskan praznični oblačilni videz obmejnega območja okoli Budincev iz leta 1920, • usposobljenih 10 parov folkloristov iz KUD Budinci, • inovativna plesno-kulinarična prireditev Ples z Moščanko v Moščancih in Budincih, • urejeni prostori za namene delovanja društva in različne prireditve v Moščancih. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 43.410,00 Sredstva LEADER (€): 31.934,50 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Marta Horvat t: +386 (0)41 747 396 e: marta.horvat@gmail.com


PROJEKT

AKTIVIRANJE NOVIH STORITEV IN NABAVA OPREME ZA TE STORITVE V PODEZŽELSKI DELAVNICI Nosilec: Avto IGI, Igor Benkič s.p., Nuskova 28, Rogašovci Partnerji: Avtosedež Andrej, Andrej Benkič s.p., Nuskova 14b

Prioriteta LRS LAS Goričko: IV. prioriteta - Razvoj podjetništva Prispevek k ciljem LRS: Z nabavo opreme si je podjetnik izboljšal svojo konkurenčnost, povečal in razširil obstoječo dejavnost in tako posledično povečal gospodarski razvoj območja LAS Goričko. Rezultati projekta: • z nabavo opreme se je povečala ponudba storitev na podeželju in konkurenčna sposobnost podjetja. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 11.943,65 Sredstva LEADER (€): 8.583,00 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Igor Benkič t: +386 (0)41 807 594 e: avto.igi@gmail.com, igibenkic@gmail.com


PROJEKT

GORICČKI LEJS – POTENCIAL RAZVOJA GORIČCKEGA

Nosilec: Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, Andrejci 33a, Martjanci Partnerji: Občina Rogašovci, Občina Hodoš

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Projekt je združil proizvajalce in predelovalce lesa na enem mestu in jih spodbudil k boljšemu medsebojnemu sodelovanju. Na ta način je prispeval k povečanju izkoristka lesno proizvodnega potenciala gozdov. Rezultati projekta: • Izdelan Katalog proizvajalcev in predelovalcev lesa na Goričkem, kjer so zbrani vsi podatki o omenjenih subjektih in s katerim smo spodbudili njihovo sodelovanje in skupni nastop na trgu, • s promocijo projekta povečana prepoznavnost proizvajalcev in predelovalcev lesa na območju LAS Goričko, • izdelana spletna stran www.goricki-lejs.si in gradivo za ozaveščanje o pomenu lesa in izdelkih iz lesa (brošura Gorički lejs). Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 16.642,58 Sredstva LEADER (€): 12.642,75 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Katja Karba t: +386 (0)2 538 13 56 e: info@zitek.si


PROJEKT

S TIŠINSKE RAVNICE NA ŠALOVSKE BREGEJ Nosilec: Občina Tišina Partnerji: Občina Šalovci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z izdajo promocijskega gradiva, ki prikazuje naravne in kulturne zaklade obeh občin, se je spodbudilo stalno zanimanje za dediščino, kar je pogoj za njeno trajno varovanje. Prav tako se je povečala turistična promocija obeh občin in pokrajine nasploh. Rezultati projekta: • na več različnih načinov in v enotnem videzu predstavljene vse naravne in kulturne znamenitosti obeh občin (prvo tovrstno promocijsko gradivo obeh občin), • širši javnosti na tiskovni konferenci in z objavami v lokalnih medijih in na spletu predstavljeno promocijsko gradivo, izdelano v sklopu projekta, • povečano sodelovanje med prebivalci obeh občin (spoznavanje in izmenjava na izvedeni delavnici), • zarisane nove in obnovljene obstoječe pohodniške in kolesarske poti po sodelujočih občinah. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 44.670,00 Sredstva LEADER (€): 31.981,25 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Občina Tišina t: +386 (0)2 539 17 10 e: obcina@tisina.si


PROJEKT

MONOGRAFIJA GRAD NA GORIČCKEM Nosilec: Občina Grad Partnerji: Zavod za upravljanje kulturne dediščine, Grad 191

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z monografijo smo pridobili strokovno gradivo, ki je obširneje zajelo zgodovino območja občine Grad, zgodovino 800 let starega gradu in njegove pomembnosti v prostoru in času, ter z njim opomnili na pomembnost kulturne zapuščine, njeno ohranjanje in varovanje tradicije, ki se prenaša iz roda v rod. Rezultati projekta: • v eni publikaciji zbran utrip lokalnega prebivalstva v preteklosti in sedanjosti – življenjski slog lokalnega prebivalstva, zgodovinska podoba občine, geografsko-demografska slika, krajinska podoba, kulturno-turistična ponudba itd., • 18 panoramskih kart občine Grad z vsemi znamenitostmi in potmi, ki vodijo po občini, • primer dobre prakse za ostale občine na območju LAS Goričko, • na tiskovni konferenci predstavljena vsebina projekta širši javnosti, • na podlagi novo izdelanega gradiva povečano število turistov, kolesarjev, pohodnikov in obiskovalcev. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 35.864,00 Sredstva LEADER (€): 17.840,80 / 58 % sofinanciranje Kontakt: Danijela Krpič t: +386 (0)2 551 88 90 e: info@obcina-grad.si


PROJEKT

CENTER KULTURE IN SOZŽITJA Nosilec: Kulturno umetniško društvo Srebrni breg, Martinje 25, Gornji Petrovci Partnerji: Župnija Kuzma, Kuzma 59

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Center kulture in sožitja z muzejsko zbirko omogoča povečano ohranitev kulturnozgodovinske dediščine za prihodnje rodove, povečano kulturnoturistično ponudbo kraja in predstavitev zgodovinsko pomembnih osebnosti iz Martinja. Rezultati projekta: • obnovljena tradicionalna 100 let stara gorička hiša na Srebrnem bregu, • urejena muzejska zbirka v spominski sobi Ivana Camplina: življenje in delo, • zaradi izvedenih kulturnih dogodkov se je povečala prepoznavnost tega kraja. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 48.238,72 Sredstva LEADER (€): 24.546,20 / 60 % sofinanciranje Kontakt: Klavdija Dominko t: +386 (0)31 694 778 e: klavdijadominko@hotmail.com


PROJEKT

DEMONSTRACIJSKA EKO UCČILNICA NA PROSTEM Nosilec: OŠ Puconci, Puconci 178 Partnerji: Lokalna energetska agencija za Pomurje, Martjanci 36

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi in ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: Zgrajena eko učilnica na prostem ima pogled v okolje, kjer učenci lahko spremljajo dogajanje od znotraj. Z zgrajeno učilnico so se povečale možnosti in dostop do usposabljanj skozi celotno življenjsko obdobje. S tem se ohranjajo in razvijajo šolske in obšolske dejavnosti ter dviga življenjski standard na podeželju. Rezultati projekta: • z zgrajeno učilnico na prostem imajo učenci osnovnih šol in druge ciljne skupine priložnost v enem prostoru spoznati naravno in kulturno dediščino, • z izvedbo aktivnosti se bodo učenci osnovnih šol začeli okoljsko ozaveščati in s tem se bo povečala skrb za čisto in prijaznejše okolje od malih nog naprej, • z izvedbo promocijskih aktivnosti se je povečala seznanjenost z izgradnjo demonstracijske eko učilnice in možnost njenega koriščenja. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 53.610,00 Sredstva LEADER (€): 38.043,17 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Ernest Nemec, ravnatelj t: +386 (0)2 545 96 00 e: ospuconci@ospuconci.si


PROJEKT

DOM BORCEV IN MLADINE VANEČCA Nosilec: Občina Puconci Partnerji: Razvojni zavod občine Puconci, Puconci 79

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Z obnovljenim Domom borcev in mladine na Vaneči, obnovljenim spominskim zidom in obnovljeno razstavo slikovnega gradiva smo prispevali k ohranjanju zgodovinskega spomina in kulturnozgodovinske dediščine ter popestrili kulturno turistično ponudbo obravnavanega območja. Rezultati projekta: • obnova in ureditev kulturnozgodovinskega spomenika, ki je posvečen spominu na dogodke iz 2. svetovne vojne, • obnovljena konferenčna soba z novo opremo, primerna za predstavitve, organizacijo različnih dogodkov in prireditev, • z obnovljenim objektom je občina pridobila nov turistični objekt in povečalo se je število kulturnih in turističnih prireditev. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 30.310,40 Sredstva LEADER (€): 18.944,50 / 75 % sofinanciranje Kontakt: Ludvik Novak t: +386 (0)2 545 91 00 e: obcina-puconci@siol.net


PROJEKT

KULINARICČNO PODEZŽELSKO JEDRO RATKOVCI Nosilec: Krajevna skupnost Ratkovci, Ratkovci 20a, Prosenjakovci Partnerji: Občina Moravske Toplice, Medičarstvo - domača obrt Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, Prosenjakovci, Gorički raj, podjetje za turizem in gradbeništvo, Kukeč 43, Križevci, Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191

Prioriteta LRS LAS Goričko: I. prioriteta - Razvoj strukture kmetijske pridelave Prispevek k ciljem LRS: z adaptacijo prostora, vgradnjo krušne peči in ureditvijo degustacijskega kotička smo izboljšali pogoje za ustvarjenje novih delovnih mest, z izvedenimi delavnicami pa smo povečali izobraženost in usposobljenost ciljnih skupin projekta. Rezultati projekta: • izoblikovan nov produkt na področju sodobne predelave tradicionalne hrane, • usposobljene ciljne skupine za proizvodnjo novih produktov in možnosti dodatnega vira zaslužka, • zaradi promocije je širša javnost seznanjena z izvedbo in rezultati projekta. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 40.560,00 Sredstva LEADER (€): 29.155,00 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Dejan Kočiš t: +386 (0)41 579 820 e: dejan.kocis@guest.arnes.si


PROJEKT

NA GORICČKEM SE DOGAJA Nosilec: Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje, Martjanci 36 Partnerji: Občina Grad, Občina Gornji Petrovci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Projekt je povezal organizatorje dogodkov, ki so si v okviru projekta izmenjali izkušnje. Z evidentiranjem potreb smo našli start up točko promocije goričkega kulturnega dogajanja in ga vključili v turistično ponudbo. Evidentirali smo predloge tradicionalnih prireditev, izdelali koncept, izdali publikacije ter izvajali promocijo. Rezultati projekta: • analiza obstoječega stanja in priprava strateških okvirjev z evidentiranjem start up točke, • izvedba sklopa start up kampanje Aktiviranje kulturnega potenciala Goričkega, • vzpostavitev komunikacijskih mrež in baze podatkov, • izdelava animacijskih predstavitev zloženk in spletne strani. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 37.180,00 Sredstva LEADER (€): 28.560,00 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Bojan Vogrinčič t: +386 (0)2 538 13 54 e: info@lrf-pomurje.si


PROJEKT

IZ ROK V ROKE Nosilec: Kulturno društvo Jozsef Attila - József Attila Müvelődėsi egyesület szentlászló, Motvarjevci 47, Prosenjakovci Partnerji: Občina Moravske Toplice, Krajevna skupnost, Motvarjevci 58, Prosenjakovci

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: Kalvinistični nagrobni spomeniki so v Sloveniji redkost in ohranjanje le-teh pomeni ohranjanje zgodovinskih in kulturnih vrednot. Spomeniki so povezani s kalvinistično versko pripadnostjo ljudi v vasi, pripovedujejo tudi o kulturi družbe in o času v 19. stoletju, v katerem so nastali. Projekt je razširil zbirko najdenih starih zgodovinskih predmetov in dokumentov ter obudil šege in običaje naših prednikov. Rezultati projekta: • obnova vaško-kulturnega doma, • restavrirani kalvinistični nagrobni spomeniki na pokopališču v Motvarjevcih, • razstava najdenih starih predmetov v vaško-kulturnem domu v Motvarjevcih, • družabno-kulturno srečanje z naslovom Oživimo preteklost, kjer je bil prikaz starih šeg in navad na vasi ter ogled razstavljenih starih predmetov. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 17.478,90 Sredstva LEADER (€): 12.580,17 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Geza Dora t: +386 (0)2 544 12 33 e: geza.dora@gmail.com


Načcrt izvedbenih projektov NIP 2012 Obdobje izvajanja: oktober 2012 – februar 2014


PROJEKT

RAZVOJ ZELIŠČCARSTVA IN INDUSTRIJSKE KONOPLJE Nosilec: PREKOMEJ – Center znanja, vizij in uspešnosti, Gornji Petrovci 1 Partnerji: Oliver Berden, Murski Petrovci 22, Tišina, Občina Gornji Petrovci

woo.instantweb.si Prioriteta LRS LAS Goričko: II. prioriteta - Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov Prispevek k ciljem LRS: cilj projekta je bila vzpostavitev lokalnih preskrbovalnih verig na področju pridelave, predelave in trženja zelišč ter industrijske konoplje, kar privede do povečanja zasaditve površin z zelišči in konopljo ter posledično do povečanja dohodkovnega vira. Rezultati projekta: • vzpostavitev interesnega združenja-proizvajalcev izbranih sort in zelišč, • preko delavnic so ciljne skupine pridobile znanje za pridelavo in predelavo zelišč, • povečane površine zasaditve s konopljo in zelišči v smislu povečanja alternativnega dohodkovnega vira, • širša javnost preko različnih promocijskih aktivnosti seznanjena z izvedbo projekta. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 34.919,99 Sredstva LEADER (€): 26.494,49 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Davorin Rogina t: +386 (0)31 518 425 e: cz.prekomej@gmail.com


PROJEKT

OD LEDAVSKEGA JEZERA DO SOTINSKEGA BREGA Nosilec: Občina Rogašovci Partnerji: GOR turizem, Rogašovci 14b, Turistično društvo, Rogašovci 14b

Prioriteta LRS LAS Goričko: III. prioriteta - Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine Prispevek k ciljem LRS: z izdelano publikacijo smo pridobili strokovno gradivo, ki obširneje predstavlja zgodovino tega območja, naravno in kulturno dediščino, njeno ohranjanje ter varovanje tradicije, ki se prenaša iz roda v rod. Rezultati projekta: • v eni publikaciji zbran utrip lokalnega prebivalstva v preteklosti in sedanjosti (naklada 1000 izvodov), • na tiskovni konferenci in s predstavitvenim filmom vsebina projekta predstavljena širši javnosti. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 18.090,00 Sredstva LEADER (€): 12.301,20 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Simona Janič t: +386 (0)2 558 88 10 e: obcina.rogasovci@siol.net


PROJEKT

S KONOPLJO DO ZDRAVJA Nosilec: Kmetija Pertoci, Robert Pertoci, Šalovci 166b Partnerji: Turistično društvo Vrtanek, Gornji Petrovci 32

Prioriteta LRS LAS Goričko: I. prioriteta - Razvoj strukture kmetijske pridelave Prispevek k ciljem LRS: S predelavo ostankov, ki nastajajo pri stiskanju konopljinega olja, je s pomočjo nabavljene opreme nastal nov proizvod – naravno domače milo z dodano vrednostjo. Na ta način se je povečalo število proizvod in izdelkov višje kakovosti. Rezultati projekta: • posodobljeni proizvodni prostori za proizvodnjo olja in opremljen predstavitveno-prodajni prostor, • razvit nov proizvod višje kakovosti (naravno konopljino milo), • izvedba 4 delavnic za osnovnošolsko mladino s predstavitvijo delovnega procesa pri predelavi izdelkov iz konoplje. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 11.248,89 Sredstva LEADER (€): 4.219,57 / 45 % sofinanciranje Kontakt: Robert Pertoci t: +386 (0)31 571 753 e: pertoci.olje@gmail.com


PROJEKT

KOLESARSKA POCČIVALIŠCČA Nosilec: Občina Puconci Partnerji: Občina Tišina, Občina Grad, Razvojni zavod občine Puconci, Puconci 79

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: s postavitvijo devetih identičnih kolesarskih počivališč v treh različnih občinah ter z nabavo odsevnih trakov se je posledično povečala varnost kolesarjev v prometu ter izboljšala kolesarska infrastruktura na podeželju. Rezultati projekta: • s postavitvijo identičnih kolesarskih počivališč na frekvenčnih kolesarskih točkah smo prispevali k vzpostavitvi sekundarne turistične ponudbe, • preko izvedene kolesarske ture in tiskovne konference se je širša javnost seznanila s postavitvijo počivališč ter izvedbo projekta. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 41.978,13 Sredstva LEADER (€): 29.734,50 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Ludvik Novak t: +386 (0)2 545 91 00 e: obcina.puconci@puconci.si


PROJEKT

DOMACČE DOBROTE IZPOD MLINSKEGA KOLESA Nosilec: Občina Grad Partnerji: Zavod za upravljanje kulturne dediščine, Grad 191

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: V okviru projekta se je opremil prizidek pri mlinu, ki služi kot reprezentativna soba z urejeno domačo prodajalno in sprejemnico za obiskovalce mlina. Tukaj potekajo delavnice preko diaprojekcij ter predstavitve življenja in dela v mlinu. Urejen prostor omogoča tudi možnost prodaje domačih izdelkov. Rezultati projekta: • opremljena prva domača prodajalna lokalnih pridelkov ter izdelkov domače in rokodelske obrti, kjer obstaja možnost tržiti domače in kmetijske proizvode, • na izvedenih 3 delavnicah o domači obrti so udeleženci pridobili znanje in vpogled v delu v mlinu, pridobivanje bučnega olja in izdelke iz koruze. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 18.339,77 Sredstva LEADER (€): 13.038,85 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Danijela Krpič t: +386 (0)2 551 88 90 e: info@obcina-grad.si


PROJEKT

PREDAVALNICE V OBJEMU ZAKLADOV GORIČCKEGA Nosilec: Lovska družina Grad-Kuzma, Kuzma 4 Partnerji: Občina Grad, Občina Kuzma

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: S predavalnicama, ki sta bili opremljeni v sklopu projekta, je omogočeno izvajanje različnih vrst izobraževanj in usposabljanj določenih ciljnih skupin, s čimer so se povečale možnosti in dostop do usposabljanj skozi celotno življenjsko obdobje na območju LAS Goričko. Rezultati projekta: • z novo opremo v dveh predavalnicah imajo ciljne skupine priložnost za izobraževanja skozi celotno življenjsko obdobje v domačem kraju, • z vzpostavljeno spletno stranjo in izvedeno tiskovno konferenco se je povečala seznanjenost s posodobljenima predavalnicama in možnostjo koriščenja le-teh. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 19.160,29 Sredstva LEADER (€): 13.571,87 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Ivan Marič t: +386 (0)41 327 397 e: maric.ivan43@gmail.com


PROJEKT

POSTAVITEV IGRAL ZA OTROKE Nosilec: Občina Tišina Partnerji: Občina Šalovci, Občina Hodoš

Prioriteta LRS LAS Goričko: V. prioriteta - Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture Prispevek k ciljem LRS: s postavitvijo 11 identičnih igral na 11 različnih lokacij smo prispevali k povečani kakovosti športno-rekreacijske infrastrukture, posledično pa k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju. Rezultati projekta: • ureditev 11 otroških igrišč v enaki podobi (igralni stolp z leseno streho, ki ima v svojem sestavu vključene naslednje sestavine: leseni podest, plezalna stena z oprijemki in vrvjo, tobogan, dve gugalnici, plezalna mreža (vrvna lestev) in lestev za dostop) na območju treh občin, • izvedba spoznavnega dneva za otroke iz treh sodelujočih občin. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 50.599,28 Sredstva LEADER (€): 35.841,15 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Vanja Anželj t: +386 (0)2 539 17 10 e: vanja.anzelj@tisina.si


PROJEKT

OD SAMOOSKRBE DO LOKALNE OSKRBE Nosilec: Kmetijsko turistična zadruga Žitek, Čepinci 10, Gornji Petrovci Partnerji: Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, Andrejci 33a, Martjanci, Občina Cankova

Prioriteta LRS LAS Goričko: I. prioriteta - Razvoj strukture kmetijske pridelave Prispevek k ciljem LRS: projekt je preko dopolnilne dejavnosti na majhnih, ekonomsko šibkih kmetijah razvil prodajo presežkov pridelkov/predelkov, katerih prodaja prav zaradi malih količin, slabe dostopnosti in pomanjkanja prodajne mreže ni možna. S pomočjo izvedenih usposabljanj pa je doprinesel k povečani izobraženosti in usposobljenosti nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Rezultati projekta: • povečanje števila kmetij oz. prebivalcev lokalnih skupnosti, ki preko dopolnilne dejavnosti prodajajo presežke pridelkov/predelkov in izdelkov, • vzpostavljena mreža ponudnikov lokalno pridelanih/predelanih živil, • z izvedbo izobraževanj in motivacije so se ljudje seznanili z zdravim načinom prehranjevanja. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 50.308,36 Sredstva LEADER (€): 39.271,56 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Andreja Počič t: +386 (0)51 361 920 e: zadruga.zitek@gmail.com


PROJEKT

UTRIP NA OBMOČCJU LAS GORIČCKO Nosilec: Razvojna agencija Sinergija, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice Partnerji: /

Prioriteta LRS LAS Goričko: VII. prioriteta - Celostni razvoj podeželja Prispevek k ciljem LRS: z izvedbo projekta smo seznanili prebivalce območja LAS Goričko o rezultatih, aktivnostih in projektih, ki so bili izvedeni v obdobju 2007–2013 v okviru programa LEADER – LAS Goričko. Rezultati projekta: • v izdelani promocijski brošuri so zbrani in opisani vsi projekti, ki so bili izvedeni v okviru javnih pozivov LAS Goričko, • preko udeležbe na 2 promocijskih dogodkih in preko izdane brošure se je širša javnost seznanila z izvedbo projektov. Finančno ovrednotenje projekta: Skupna vrednost (€): 10.272,00 Sredstva LEADER (€): 7.372,62 / 85 % sofinanciranje Kontakt: Darja Čerpnjak Horvat t: +386 (0)2 538 13 52 e: darja@ra-sinergija.si, las.goricko@ra-sinergija.si


Publikacija je bila izdana v okviru projekta Utrip na območju LAS Goričko. Izdala: Razvojna agencija Sinergija Fotografije: arhiv LAS Goričko, Razvojna agencija Sinergija Naklada: 1000 izvodov Moravske Toplice, 2014

Ta dokument je nastal v okviru projekta »Utrip na območju LAS Goričko« ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino dokumenta je odgovorna Razvojna agencija Sinergija.

Utrip las goričko