Page 1

Različne izobraževalne programe izvajamo že 54 let.

Program 13/14


Izobra탑evanje za pridobitev izobrazbe


Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Osnovna šola

Osnovna šola za odrasle Vpisni pogoj: • izpolnjena osnovnošolska obveznost ali • starost nad 15 let Pogoji za dokončanje programa: • opravljeni vsi predmetni izpiti in nacionalno preverjanje znanja. Predmetnik Predmet Slovenščina Matematika Angleščina Likovna vzgoja Glasbena vzgoja Geografija Zgodovina Državljanska in domovinska vzgoja in etika Fizika Kemija Biologija Naravoslovje Tehnika in tehnologija Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2

7. • • • • • •

• • • •

8. • • •

Razred 9. • • •

• • •

• •

• • • •

• • • •

• •

• •

Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku programa Osnovne šole za odrasle lahko nadaljujete izobraževanje v programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. Trajanje in potek izobraževanja: • izobraževanje traja pol leta za posamezni razred. Kandidatom, ki so obiskovali program Osnovne šole, se priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti v programu Osnovne šole za odrasle. Predavanja potekajo petkrat tedensko v popoldanskem času, od 16. do 19. ure. Opomba: • šolanje je brezplačno

1


2

Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Srednješolski programi izobraževanja Pogoji za vpis v srednješolske programe so navedeni pri posameznih programih. Ne glede na izpolnjevanje minimalnih vstopnih pogojev pa k vpisu vabimo tudi vse, ki se želite prekvalificirati, ter vse, ki želite nadaljevati prekinjeno šolanje v istem programu ali se preusmeriti v drug program. Pri vpisu se vam priznajo pozitivno ocenjeni predmeti, ki so po vsebini in številu ur primerljivi s predmeti oz. moduli v programu, v katerega se vpisujete. Prav tako se ob vpisu v prenovljene programe priznajo primerljivi predmeti udeležencem, ki so bili vpisani v stare programe, pa jim je v zadnjih letih potekla veljavnost. Trajanje izobraževanja je tako odvisno od števila priznanih predmetov in modulov oz. izpitov in obveznosti, ki jih še morate opraviti. Predavanja potekajo trikrat do štirikrat tedensko v popoldanskem času po štiri pedagoške ure, od 16.30 do 19.30. V šolskem letu 2013/14 vpisujemo v spodaj navedene prenovljene programe poklicnega, strokovnega, poklicno tehniškega izobraževanja ter v poklicni tečaj in maturitetni tečaj.

Trgovec Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ Število enota izbirno kred. točk A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno 12 Matematika obvezno 12 Tuji jezik obvezno 9 Umetnost obvezno 2 Naravoslovje obvezno 6 Družboslovje obvezno 6 Športna vzgoja oproščeno 7 Skupaj A 54 B – Strokovni moduli Temelji gospodarstva obvezno 5 Poslovanje trgovskega podjetja obvezno 16 Prodaja blaga obvezno 27 En modul izbirno 5 Skupaj B 53 Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli 27 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 36 D – Interesne dejavnosti 6 E – Odprti kurikulum 29 Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) 2 Skupaj kreditnih točk 180

Vsebina zaključnega izpita: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Ekonomski tehnik PTI.


Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Administrator Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ Število enota izbirno kred. točk A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno 12 Matematika obvezno 12 Tuji jezik obvezno 9 Umetnost obvezno 2 Naravoslovje obvezno 6 Družboslovje obvezno 6 Športna vzgoja oproščeno 7 Skupaj A 54 B – Strokovni moduli Temelji gospodarstva obvezno 5 Administrativno poslovanje obvezno 12 Informacijsko komunikacijska tehnologija in strojepisje obvezno 13 Upravni postopek obvezno 12 Dva modula izbirno 14 Skupaj B 56 Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli 24 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 36 D – Interesne dejavnosti 6 E – Odprti kurikulum 25 Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) 2 Skupaj kreditnih točk 180 KT

Vsebina zaključnega izpita: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Ekonomski tehnik PTI.

Bolničar - negovalec Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ enota izbirno A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno Matematika obvezno Tuji jezik obvezno Umetnost obvezno Družboslovje obvezno Naravoslovje obvezno Športna vzgoja oproščeno Skupaj A B – Strokovni moduli Nega in oskrba obvezno Varovanje zdravja in okolja obvezno Etika in komunikacija obvezno En modul izbirno Skupaj B Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Zaključni izpit (storitev in zagovor) Skupaj kreditnih točk

Število kred. točk 12 12 9 2 6 6 7 54 32 8 8 4 52 25 36 6 30 2 180

Vsebina zaključnega izpita: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • izdelek oz. storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku poklicnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje po programu Zdravstvena nega PTI.

3


4

Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Ekonomski tehnik

Ekonomski tehnik (PTI)

Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ enota izbirno A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno Matematika obvezno Tuji jezik I obvezno Tuji jezik II obvezno Umetnost obvezno Zgodovina obvezno Geografija obvezno Sociologija izbirno Psihologija izbirno Kemija obvezno Biologija obvezno Športna vzgoja oproščeno Skupaj A B – Strokovni moduli Projekti in poslovanje podjetja obvezno Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno Dva modula izbirno Skupaj B Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Poklicna matura (storitev in zagovor) Skupaj kreditnih točk

Število kred. točk 13 10 13 4 2 2 2 2 2 3 3 7 61 14 12 11 39 10 3 4 9 4 120

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • pisni in ustni izpit iz Gospodarstva • pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku poklicno tehniškega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višje- in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.

Vpisni pogoj: • uspešno končan triletni program srednjega poklicnega izobraževanja Trgovec, Administrator ali enakovreden program po prejšnjih predpisih (Tajniško poslovanje) Predmetnik: Programska Obvezno/ enota izbirno A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno Matematika obvezno Tuji jezik I obvezno Tuji jezik II obvezno Umetnost obvezno Zgodovina obvezno Geografija obvezno Sociologija izbirno Psihologija izbirno Kemija obvezno Biologija obvezno Športna vzgoja oproščeno Skupaj A B – Strokovni moduli Projekti in poslovanje podjetja obvezno Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno Dva modula izbirno Skupaj B Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Poklicna matura (storitev in zagovor) Skupaj kreditnih točk

Število kred. točk 13 10 13 4 2 2 2 2 2 3 3 7 61 14 12 11 39 10 3 4 9 4 120

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • pisni in ustni izpit iz Gospodarstva • pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku poklicno tehniškega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višje- in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.


Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo strokovni naslov vzgojitelj/ica predšolskih otrok.

Predšolska vzgoja Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ enota izbirno A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno Matematika obvezno Tuji jezik obvezno Umetnost obvezno Zgodovina obvezno Geografija obvezno Sociologija obvezno Psihologija obvezno Fizika obvezno Kemija obvezno Biologija obvezno Športna vzgoja oproščeno Skupaj A B – Strokovni moduli Veščine sporazumevanja obvezno Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju obvezno Razvoj in učenje predšolskega otrokaobvezno Varno in zdravo okolje obvezno Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno Igre za otroke obvezno Ustvarjalno izražanje obvezno Matematika za otroke obvezno Jezikovno izražanje otrok obvezno Naravoslovje za otroke obvezno Družboslovje za otroke obvezno Informativno komunikacijska tehnologija obvezno En modul izbirno Skupaj B Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu D – Interesne dejavnosti E – Odprti kurikulum Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor) Skupaj kreditnih točk

Število kred. točk 24 19 20 4 6 6 3 3 3 3 6 14 111 5 5 6 5 6 4 20 4 4 4 4 4 6 77 10 20 14 14 4 240

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskih otrok • pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike • izpitni nastop in zagovor

Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljujete na Pedagoški fakulteti v triletnem visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja, kjer pridobite naslov diplomirani/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok.

Predšolska vzgoja (PT) Vpisni pogoj: • uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Predmetnik: Programska Obvezno/ enota izbirno B – Strokovni moduli Komunikacijske veščine obvezno Predšolska pedagogika obvezno Razvojna psihologija obvezno Varnost in zdravje v vrtcu obvezno Kurikulum oddelka v vrtcu obvezno Likovno, glasbeno in plesno izražanje obvezno Eden oz. dva modula izbirno Skupaj B Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 12 E – Odprti kurikulum Skupaj Poklicna matura (izpitni nastop in zagovor) Skupaj kreditnih točk

Število kred. točk 3 3 3 3 6 16 6 40

4 56 4 60

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskih otrok • izpitni nastop in zagovor Program traja eno leto. Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo strokovni naslov vzgojitelj/ica predšolskih otrok. Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljujete na Pedagoški fakulteti v triletnem visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja, kjer pridobite naslov diplomirani/-a vzgojitelj/-ica predšolskih otrok.

5


6

Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Tehnik računalništva (PT) Vpisni pogoj: • uspešno končan četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Predmetnik: Programska Obvezno/ Število enota izbirno kred. točk B – Strokovni moduli Upravljanje s programirljivimi napravami obvezno 8 Vzdrževanje informacijske strojne opreme obvezno 7 Vzdrževanje informacijske programske opreme obvezno 7 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij obvezno 6 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov obvezno 7 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij obvezno 9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz obvezno 7 Oprema za multimedijsko tehniko izbirno 8 Upravljanje IK sistemov izbirno 8 Upravljanje z informacijsko programsko opremo izbirno 8 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij izbirno 8 Napredna uporaba podatkovnih baz izbirno 8 Računalniško oblikovanje izbirno 8 Skupaj B 67 Od tega minimalno za praktično izobraževanje: C - Praktično izobraževanje v šoli Praktični pouk   16 Č - Praktično usposabljanje z delom Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu  2 E - Odprti del kurikuluma Odprti kurikulum   4 Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   18 Skupaj (B+Č+E)   73 Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4 Skupaj kreditnih točk 77

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Računalništva • izdelek oziroma storitev in zagovor Program traja eno leto. Po zaključku izobraževanja udeleženci pridobijo strokovni naslov tehnik/tehnica računalništva. Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višje- in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.

Gastronomija in turizem Vpisni pogoj: • uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje Predmetnik: Programska Obvezno/ Število enota izbirno kred. točk A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno 24 Matematika obvezno 19 Tuji jezik I obvezno 20 Tuji jezik II obvezno 8 Umetnost obvezno 3 Zgodovina obvezno 5 Geografija obvezno 5 Sociologija izbirno 3 Psihologija izbirno 3 Fizika obvezno 3 Kemija obvezno 3 Biologija obvezno 3 Športna vzgoja oproščeno 14 Skupaj A 110 B – Strokovni moduli Osnove gostinstva in turizma obvezno 8 Podjetništvo in zakonodaja obvezno 8 Poslovno komuniciranje in IKT obvezno 8 Naravna in kulturna dediščina obvezno 8 Več strokovnih modulov (od 3 do 12 KT)Izbirno 43 Skupaj 73 Od tega za praktično izobraževanje v šoli: C- Praktično izobraževanje v šoli Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 10 D – Interesne dejavnosti 14 E – Odprti del kurikuluma 27 Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 4 Skupaj kreditnih točk 240

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • pisni in ustni izpit iz Gastronomije in Turizma s podjetništvom • pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višje- in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.


Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Srednješolski programi

Gastronomija (PTI) Vpisni pogoj: • uspešno končano izobraževanje za poklic gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičarkonditor ali enakovreden program po prejšnjih predpisih Predmetnik: Programska Obvezno/ Število enota izbirno kred. točk A – Splošnoizobraževalni predmeti Slovenščina obvezno 13 Matematika obvezno 10 Tuji jezik obvezno 13 Umetnost obvezno 2 Zgodovina obvezno 2 Geografija obvezno 2 Sociologija izbirno 2 Psihologija izbirno 2 Fizika obvezno 2 Kemija obvezno 2 Biologija obvezno 2 Informatika obvezno 3 Športna vzgoja obvezno 7 Skupaj A 60 B – Strokovni moduli Receptorska dela obvezno 4 Naravna in kulturna dediščina obvezno 8 Oblikovanje gostinske ponudbe obvezno 4 Obroki in dogodki z animacijo obvezno 16 Dva strokovna modula izbirno 6 Skupaj B 38 Od tega za praktično izobraževanje v šoli: C- Praktično izobraževanje v šoli 12 Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 3 D – Interesne dejavnosti 4 E – Odprti del kurikuluma 11 Poklicna matura(izdelek oziroma storitev in zagovor) 4 Skupaj kreditnih točk 120

Poklicna matura obsega: • pisni in ustni izpit iz Slovenščine • pisni in ustni izpit iz Gastronomije in turističnih storitev • pisni in ustni izpit iz Tujega jezika ali Matematike • izdelek oziroma storitev in zagovor Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku srednjega strokovnega izobraževanja lahko nadaljujete izobraževanje na višje- in visokošolskih študijskih programih različnih smeri.

Maturitetni tečaj oz. Priprava na splošno maturo Vpisni pogoj za maturitetni tečaj: • uspešno končano srednje poklicno, srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje ali tretji letnik gimnazije, če je udeleženec prekinil izobraževanje za najmanj eno leto, in nekatere izjeme, določene z razpisom. Priprava na splošno maturo je namenjena kandidatom, ki želijo opravljati splošno maturo kot 21-letniki, pri čemer za prijavo na maturo ni drugih pogojev. Predmetnik Predmeti Slovenščina Tuji jezik Matematika Izbirni maturitetni predmet* Izbirni maturitetni predmet* * Izbirni predmeti bodo določeni v dogovoru s prijavljenimi oz. glede na število in strukturo vpisanih.

Program traja eno leto. Udeleženec opravi maturitetni tečaj, ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in opravi obveznosti, določene s programom. S tem si pridobi pravico do opravljanja splošne mature.

7


8

Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Dodiplomski študijski program

Dodiplomski študijski program Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management Visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Management izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za management. Predmetnik: Predmet Uvod v management Uvod v pravo Komuniciranje v poslovnem okolju Matematika za management Poslovna informatika Praktično usposabljanje: Delavnice veščin Uvod v ekonomijo Osnove računovodstva Osnove marketinga Statistika za management Poslovna angleščina 1 Osnove poslovnih financ Strukturiranje organizacije Pravo družb in delovno pravo Podjetniško delovanje Poslovna angleščina 2 Izbirni predmet 1 Izbirni predmet 2 Izbirni predmet 3 Praktično usposabljanje: Delavnice veščin Praktično usposabljanje: Strokovna praksa v organizaciji Etika in kultura v poslovnem svetu Ekonomika podjetja Izbirni predmet 4 Izbirni predmet 5 Izbirni predmet 6 Izbirni predmet 7 Izbirni predmet 8 Izbirni predmet 9 Praktično usposabljanje: Delavnice veščin Zaključna projektna naloga

1. • • • • •

2.

letnik 3.

Vpisni pogoji: • opravljena matura • opravljena poklicna matura oz. zaključni izpit pred uvedbo poklicne mature • pred 1. 6. 1995 končan katerikoli štiriletni srednješolski program V študijskem letu 2013/2014 vpisujemo v vse 3 letnike rednega visokošolskega strokovnega študijskega programa Management. Pogoji za dokončanje programa: • opravljeni vsi izpiti ter uspešen zagovor zaključne projektne naloge. Možnosti za nadaljevanje študija: • magistrska študijska programa 2. stopnje Management in Ekonomija in finance ter programi drugih sorodnih visokih šol oz. fakultet.

• • • • • •

Trajanje in potek izobraževanja: • študij bo potekal med 9.00 in 16.30, vendar ne vsak dan. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Postopek prijave: • Drugo prijavo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014 (obrazec je dostopen na spletni strani Visokošolske prijavno informacijske službe: www.vpis.uni-lj.si) pošljete s priporočeno pošiljko od 22. do 29. avgusta 2013 Visokošolski prijavno - informacijski službi v Ljubljani. • Kandidati za vpis v 2. ali 3. letnik se med 1. in 17. septembrom prijavite z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2013/14 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga pošljete na Fakulteto za management v Koper. • Tretjo prijavo za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/2014 (obrazec Tretja prijava za vpis v 1. letnik v študijskem letu 2013/14) pošljete v tretjem prijavnem roku od 1. do 5. oktobra Fakulteti za management. Tretji prijavni rok bo razpisan samo v primeru, če bodo po 30. septembru še prosta mesta. V tretjem prijavnem roku se za redni študij lahko prijavijo samo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.


Ljudska univerza Škofja Loka Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Podiplomski študijski program

Podiplomski študijski program Magistrski študijski program 2. stopnje Management Magistrski študijski program II. stopnje Management izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za management. V študijskem letu 2013/2014 organiziramo poleg izrednega še redni, torej brezplačni podiplomski študij 2. stopnje, v katerega se lahko vpišejo tudi redno zaposleni, saj jim bo izvedba programa časovno prilagojena. Predavanja se bodo pričenjala ob 16.30.

Predmetnik: Predmet Management in organizacija Finančno poslovanje Raziskovanje v managementu 1 Izbirni predmet 1 Strateški management Pravni vidiki managementa Izbirni predmet 2 Strokovno razvojno delo 1 Trajnostna rast organizacije Management oskrbovalnih verig Raziskovanje v managementu 2 Izbirni predmet 3 Izbirni predmet 4 Strokovno razvojno delo 2 Magistrska naloga

Letnik 1. 2. X X X X X X X X X X X X X X X

Vpisni pogoji: • diploma študijskega programa 1. stopnje (ZViS 2004) v obsegu 180 KT s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava ali • diploma triletnega dodiplomskega študijskega programa (pred ZViS 2004) s področja managementa, ekonomskih in poslovnih ved ali prava V program se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih strokovnih področij, vendar morajo pred vpisom opraviti diferencialne izpite Uvod v management, Uvod v pravo in Uvod v ekonomijo. V drugi polovici avgusta ter v pričetku septembra bodo izvedeni izpiti iz teh predmetov, in sicer v Kopru. Program traja 2 leti in obsega 12 predmetov (8 obveznih in 4 izbirne), Strokovno razvojno delo 1 in 2 ter magistrsko nalogo. Pogoji za dokončanje programa: • študent zaključi magistrski študijski program, ko opravi vse obveznosti posameznih predmetov ter uspešno zagovarja magistrsko nalogo; pridobi si strokovni naslov magister/magistrica managementa. Možnosti za nadaljevanje študija: • doktorski študijski program (tudi v Škofji Loki). Način izvedbe programa: • organizirali bomo tako izredni kot tudi redni študij. V redni študij se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo vpisni pogoj ter v dosedanjem izobraževanju še niso pridobili sedme ravni izobrazbe (tudi redno zaposleni). Program bo potekal med tednom s pričetkom ob 16.30. Postopek prijave: • obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.fm-kp.si, je potrebno poslati do 6. septembra na Fakulteto za management. Drugi prijavni rok bo razpisan samo, če bodo še prosta mesta.

9


Strokovno izobra탑evanje


Ljudska univerza Škofja Loka Strokovno izobraževanje

Socialni oskrbovalec/ socialna oskrbovalka na domu Program je dne 14. 05. 2013 verificirala Komisija za izobraževanje in usposabljanje Socialne zbornice Slovenije. Vpisni pogoji: • zaključena osnovna šola • starost najmanj 23 let Vsebina: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih veščine komuniciranja in delo z različnimi skupinami uporabnikov pomoč v gospodinjstvu

Trajanje: • 110 ur organiziranega izobraževanja ter 20 ur praktičnega usposabljanja Pričetek izobraževanja: • oktober 2013 Pogoji za končanje programa: • uspešno opravljeni izpiti pri posameznih predmetih ter opravljeno praktično usposabljanje. Možnosti za nadaljevanje izobraževanja: • po zaključku se lahko vključite v postopek za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, če izpolnjujete pogoje glede delovnih izkušenj, ali nadaljujete izobraževanje v programu Bolničar - negovalec.

Strokovni seminarji Organiziramo razpisne seminarje za različna strokovna področja: upravljanje s človeškimi viri trženje pravo ekonomija podjetništvo ipd.

Možen je tudi dogovor o izvedbi seminarjev za zaključene skupine iz posameznih organizacij, in sicer iz navedenih in tudi sorodnih področij.

Tečaj za voznike viličarjev Vsebina: vrste in opis viličarjev cestnoprometni in splošni predpisi za vožnjo z viličarjem varnostna navodila notranji transport in transportne poti vzdrževanje različnih vrst viličarjev praktična vožnja

Trajanje: • 8 ur teorije in 5 do 15 ur praktične vožnje Udeleženci na podlagi uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo potrdilo in izkaznico. Opomba: • kandidati, ki nimajo vozniškega izpita B kategorije, morajo opraviti zdravniški pregled in predložiti potrdilo, da so sposobni za delo voznika viličarja Termini izvedbe: • oktober 2013, februar 2014 in maj 2014, oz. po dogovoru za zaključene skupine v podjetjih

Preizkus znanja za upravljanje elektro paletnih viličarjev Vsebina: opis elektro paletnega viličarja delovanje varnostnih naprav na vozilu varno in pravilno upravljanje vozila

Trajanje: • 2 uri teorije in do 2 uri praktične vožnje Udeleženci na podlagi uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo potrdilo. Termin izvedbe: • oktober 2013 in marec 2014, oz. po dogovoru za zaključene skupine v podjetjih

11


12

Ljudska univerza Škofja Loka Strokovno izobraževanje

Varno upravljanje mostovnih dvigal Vsebina: opis dvigal in vzdrževanje varno delo pri vodenju mostovnih dvigal vodenje dvigal – praktično

Trajanje: • 6 ur teorije in do 4 ure praktičnih vaj Udeleženci na podlagi uspešno opravljenega teoretičnega in praktičnega dela izpita prejmejo potrdilo. Termin izvedbe: • program izvajamo po dogovoru za zaključene skupine

Digitalna pismenost Vsebina: internet (digitalno poslovanje, spletno nakupovanje, E-knjižnica, E-zdravje) varna uporaba interneta (zaščita računalnika, tveganje in zlorabe na spletu) socialna omrežja (ustvarjanje profila, blogi, forumi za učenje) urejevalnik besedil (delo s slogi, spajanje dokumentov) elektronske preglednice (izdelava izrazov, izdelava grafa)

Trajanje: • 24 ur Pričetek izobraževanja: • oktober 2013

Varstvo pri delu V skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS 56/1999, 64/2001) in Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS 3/2007) morajo vsi zaposleni na dve leti opravljati občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo. Delavci, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, pa enkrat letno. Ljudska univerza Škofja Loka redno organizira predavanja in  preizkuse znanja na podlagi Odločbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (št. 02039-75/2005 z dne 26. 04. 2006).                                                                                                          Trajanje: • 2 uri                                               Termin: • enkrat na dva meseca za posameznike, za zaključene skupine po dogovoru

Računalniška pismenost - obnovitveni tečaj Vsebina: izdelava in oblikovanje besedil uporaba interneta uporaba elektronske pošte

Trajanje izobraževanja: • 20 ur Pričetek izobraževanja: • oktober 2013

Računalniška pismenost - nadaljevalni tečaj Vsebina: - izdelava in oblikovanje besedil - elektronske preglednice - digitalni fotoaparat in urejanje slik

Trajanje izobraževanja: • 20 ur Pričetek izobraževanja: • oktober 2013


Splošno izobraževanje


14

Ljudska univerza Škofja Loka Splošno izobraževanje

Začetna integracija priseljencev

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

- Jaz in moje delovno mesto Program je verificiran z odločbo MIZKŠ R Slovenije, št.: 6033-48/2012/4 dne 23. 04. 2012. Ljudska univerza Škofja Loka bo izvajala program v Škofji Loki, Kranju in na Jesenicah. Tečaji so namenjeni tujcem, državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu. Tečaji so za udeležence brezplačni, ker so sofinancirani iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. Trajanje: začetni modul 60 ur in nadaljevalni modul 120 ur Pričetek izobraževanja: jesen 2013 Zaključek izobraževanja: pomlad 2014

Računalniška pismenost za odrasle Vsebina: temeljna informacijska znanja izdelava in oblikovanje besedil uporaba interneta uporaba elektronske pošte

Trajanje izobraževanja: 60 ur Pogoji za dokončanje programa: uspešno opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti ob zaključku izobraževanja. Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Računalniško in digitalno opismenjevanje Vsebina: temeljna informacijska znanja izdelava in oblikovanje besedil uporaba interneta uporaba elektronske pošte uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za vsakdanje življenje

Trajanje izobraževanja: 50 ur Pogoji za dokončanje programa: uspešno opravljen praktični preizkus znanja in spretnosti ob zaključku izobraževanja. Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Cilji programa so spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti pri posameznikih in skupinah za kakovostno opravljanje dela oziroma izpolnjevanje zahtev in nalog na delovnem mestu, ki ga zasedajo, spodbujanje posameznikov in skupin za ustvarjalno, inovativno in odgovorno opravljanje dela ter skrb za njihov poklicni in osebnostni razvoj ter spodbujanje zaposlenih za zviševanje izobrazbene ravni. Ciljne skupine so: - zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih ter zahtevnih delih - zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi tehnoloških sprememb Pogojev za vpis ni. Trajanje izobraževanja: 300 ur. 240 ur programa je že določeno, 60 ur pa določi podjetje na predlog udeležencev programa, učitelja in sindikata. Pogoji za dokončanje programa: doseganje s programom določenih standardov zmožnosti ter pozitivno ocenjena zbirna mapa.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

- Most do izobrazbe Cilj programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno strokovno izobraževanje, obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje nove učne snovi. Ciljna skupina: manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo. Trajanje izobraževanja: 120 ur

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

- Beremo in pišemo skupaj Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju. Ciljna skupina: starši z otroki, ki obiskujejo razrede prvega triletja devetletke. Trajanje: 50 ur organiziranega izobraževanja ter 25 ur vodenega samostojnega izobraževanja


Ljudska univerza Škofja Loka Splošno izobraževanje

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

- Izzivi podeželja

- Knjige so zame

Cilj programa je omogočiti vključenim udeležencem pridobitev temeljnih znanj in spretnosti, s katerimi bodo lažje prepoznavali in vrednotili lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja, z namenom izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega položaja. Ciljna skupina: odrasli, pretežno prebivalci podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju. Pogojev za vpis ni. Trajanje: 120 ur Pogoji za dokončanje programa: aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa, napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu ter 80-odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju.

Usposabljanje za življenjsko uspešnost

- Razgibajmo življenje z učenjem Cilj programa je obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, kar bi udeležencem omogočalo lažje obvladovanje situacij v vsakdanjem življenju, večjo samostojnost in odgovornost v življenju, vključevanje v različne družbene dejavnosti in dvig samozavesti ter tudi dvig kakovosti življenja. Ciljna skupina: starejši odrasli, praviloma upokojeni in neaktivni na trgu dela, ki želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja in sodelovati v življenju skupnosti ter v preteklosti niso imeli dovolj priložnosti za izobraževanje. Pogojev za vpis ni. Trajanje: 120 ur

Cilji programa so spodbujati razvoj pismenosti, spodbujati razvoj bralne pismenosti odraslih, spodbujati branje leposlovja, še posebno pri manj izobraženih odraslih, spodbujati razvoj jezikovnih zmožnosti posameznika, tudi pisanja in govora, razvijati sposobnosti analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in o življenju nasploh ter spodbujati osebnostni razvoj in bogatiti posameznikov intimni svet. Ciljna skupina: odrasli v aktivni življenjski dobi, ki so zaključili osnovnošolsko obveznost in praviloma nimajo dosežene srednješolske izobrazbe. Trajanje: 25 ur

Branje za znanje in branje za zabavo Cilji programa so doseči, da starši pridobijo temeljna znanja in spretnosti za razvoj družinske pismenosti, pridobijo temeljno znanje in spretnosti za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti, spoznajo, da imajo lahko aktivno vlogo pri spodbujanju otrokove porajajoče se pismenosti, spoznajo, da je branje knjig užitek in zabava, in to vedenje prenesejo na svoje otroke. Ciljna skupina: starši predšolskih otrok, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premalo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Trajanje: 24 ur Izobraževanje v okviru projekta Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih je za udeležence brezplačno, ker ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

15


16

Ljudska univerza Škofja Loka Splošno izobraževanje

Ali se znam učiti ? Ciljna skupina: brezposelni Vsebina: spoznavanje zaznavnih kanalov in njihovo testiranje spoznavanje učnih stilov in njihovo testiranje vaja »Moje močne strani pri učenju in moje šibkosti« kaj je učna navada, kako načrtujem učenje in svoj čas motivacija in njen vpliv na učenje, postavljanje ciljev kako beremo tekst, test površnega branja, izdelava banke vprašanj izdelava zapiskov, kako si postavljamo vprašanja urjenje spomina in pozornosti, vpliv okolja in stresa na učenje priprava na izpit, ponavljanje snovi vedenje pred izpitom, v izpitnem prostoru

Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Govor je slika duše Ciljna skupina: upokojenci Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Žiri

Moč besede ali vaja dela mojstra Govori, da te spoznam Govorim, da me slišiš Tudi meni je vredno prisluhniti Moja vloga v družbi

Nemščina I

Ciljna skupina: osebe s posebnimi potrebami Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Ciljna skupina: brezposelni Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Študijski krožki Česar mladi ne vedo, stari povedo (javno nastopanje) Besede minejo, črke ostanejo (kreativno pisanje) Ciljna skupina: upokojenci Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Škofja Loka

Preprečevanje osamljenosti pri starejših Ciljna skupina: upokojenci Trajanje: 50 ur Kraj izobraževanja: Železniki

Študijski krožki so neformalna oblika učenja odraslih. Krožek vodi posebej usposobljen mentor, udeleženci pa aktivno soustvarjajo učni proces. Ob zaključku udeleženci osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij ali izdajo brošuro. Študijske krožke sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so za udeležence brezplačni. Trajanje izobraževanja: 25 ur


Podrobnejše informacije naslov: Ljudska univerza Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka delovni čas: ponedeljek - petek od 8.00 do 16.00, dežurstvo od 16.00 do 19.00 telefoni: vodje izobraževanja: Tanja Avman 04/ 506 13 80, Mare Žvan 04/ 506 13 70, Jaka Šubic 04/ 506 13 60 tajništvo: 04/ 506 13 00 direktorica: mag. Petra Rozman 04/ 506 13 10 fax: 04/ 512 08 88 internet: www.lu-skofjaloka.si transakcijski račun pri UJP: 01322-6030718260 davčna številka: 55710263


Izobraževanje za pridobitev izobrazbe Osnovna šola za odrasle Srednješolski programi izobraževanja Trgovec Administrator Bolničar - negovalec Ekonomski tehnik Ekonomski tehnik (PTI) Predšolska vzgoja Predšolska vzgoja (PT) Tehnik računalništva (PT) Gastronomija in turizem Gastronomija (PTI) Maturitetni tečaj oz. Priprava na splošno maturo

Dodiplomski študijski program Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Management Podiplomski študijski program Magistrski študijski program 2. stopnje Management

Strokovno izobraževanje Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu Strokovni seminarji Tečaj za voznike viličarjev Preizkus znanja za upravljanje elektro paletnih viličarjev

Varno upravljanje mostovnih dvigal Varstvo pri delu Digitalna pismenost Računalniška pismenost - obnovitveni tečaj Računalniška pismenost - nadaljevalni tečaj

Splošno izobraževanje Začetna integracija priseljencev Računalniška pismenost za odrasle Računalniško in digitalno opismenjevanje Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Jaz in moje delovno mesto Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Beremo in pišemo skupaj Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Izzivi podeželja Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Razgibajmo življenje z učenjem Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Knjige so zame

Branje za znanje in branje za zabavo Ali se znam učiti? Nemščina I Česar mladi ne vedo, stari povedo (javno nastopanje) Besede minejo, črke ostanejo (kreativno pisanje) Preprečevanje osamljenosti pri starejših Govor je slika duše Moč besede ali vaja dela mojstra Govori, da te spoznam Govorim, da me slišiš Tudi meni je vredno prisluhniti Moja vloga v družbi Študijski krožki

Ljudska Univerza Škofja Loka  

Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod, ustanovljen leta 1959. Naše poslanstvo je odzivanje na izobraževalne potrebe v okolju. Občanom...

Ljudska Univerza Škofja Loka  

Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod, ustanovljen leta 1959. Naše poslanstvo je odzivanje na izobraževalne potrebe v okolju. Občanom...

Advertisement