Page 1

Epizootickéhouby rodu Aegeritella Bal. et Wis. (Hyphomycetales' Blastosporae)na mravencíchv Československu Epizootische

Pilze der Gattung Aegeritella Bal. ot !Íis. (Hypbomycctalcr, Blastosporae) an Amcisen in der Tschechoslorvakei Pove| Bezilěčka

Je podána irúormace o yýslQrtu epizootid<ých hub Aege'itelld supetticb|b Bal. et Wis. 1974 e, Aegerirelld, ttberculdta, BaI. et Wis. tg82 v CeskGlovensku. Uveden přehled dcavadnlch náezů těchto hub a hostitelslšých druhů mravegrců. Pro houbu Aegeňte|l@ tlbe?culatc jsou poprvé uváděrry Jako hodtilelské druhy mravenci Lasius d.stinguerldls E., L. roboudi Bondr. r L. Úmbfotus Nyl.

Eine lnÍorrnátion úber das Vorkommen von epizootischei Pi|,z^ Aaoeti. te||B E|rpe"Íicblis BaL et wis' t97{ |nd Aeoetíte||o tLbeiclla,ta BeL et wis. 1982 in der Tschechoslolvakei. Eine Úbersicht von bisherigen Funden. ein. schllesslich der Arten der castgeber-Ameiser\ q,ird an8ďůhrt. Fur den Pilz Aegetite||a tubercula.d werden zuÍn ersteÍrÍnal als neue cast8eb€rart.n von Ameisen Lasius disrinou?ndls Em., L. tdbduili, Bo'ndr. und L. umbÍdlus NyL genajrnl. Poměrně nedávno byly popsány tři druhy blastosporických hub rodu áege. ritella parazitujících na mravencích. Dva z nich, Aegentella superficiolis Bal. et Wis. l9?4 a Aegeňtella tubeŤcu|ata Bal. et Wis. 1982 byly zjiŠtényv Evropé na mravencích rodu Pormicc a Lcsius. Třetí druh, Aegeňtel|a lerrlcoi Bal. et Wis. 1977 byla nalezena v Brazílii na mravencích Con.rponotus scriceiuentril Guerin. tvÍycelium rodu Aegentello vytváří na hrudích, nohách a zadečcich mravenců bradavicovité útvary. Barva těchto útvarů je hnědá aŽ černá. Velikost je velmi proměnlivá. Průmér základny dosahuje 50 _ 400 qm, výška útvaru je 20 - 200 um. Jednotlivé druhy uvedeného rodu se Iiší v mikrostruktuře. Na obr. č. 2 a 3 je rozkreslena A. tubercu|ota. V centrální části bradavicovitých útvarů jsou buňky největší a zpravidla kulovitého či vejčitého tvaru. Směrem k okraji bradavic se buňky zrnenšujÍ a jejich tvar je více zploštělý' nepravidelně kulovitý, hruškovitý až kónický. okrajové buňky jsou nejmenší. Uvedenou diferenciaci buněk je moŽné dobřc pozorovat jen u vzorků odebraných poěátkem léta. U vzorků odebraných na podzim není jiŽ mezi buňkami tak výrazný rozdíl. Téměř všechny jsou velké, nepravidelně kulovitého aŽ vejčitého tvaru. Z největšÍch buněk povrchové vrstvy vyrůstají nerozvětvené' kónické aŽ ampulovité aleuriofory, dlouhé 8 _ _ ,l0 um. Aleuriofory jsou tenkostěnné a velmi křehké. Jsou průhledné a na vrcholcích nesou ováIné aleuriospóry o rozměrech cca 2,5 - 3 X 2 - 2,5 rrm. Podstata spojení houby s hostitelem a způsob její výživy zůstávají zatím nejasné. Mycelium zřejmě nepoškozuje kutikulu a není znám negativní vliv houby na zdravotní stav mravenců. Avšak vzhledem k tomu, Že některé děl. nice nesou i několik desítek bradavic, lze u nich očekávat sníŽeni aktivity a zkráceni délky Života. Všechny dosud známé hostitelské druhy raravenců vytváří velmi početná společenstva. Nositelem houby bývá většina dělnic v hnízdě' u samiček a samečků jsem houby dosud nepozoroval. Způsob šířen! todu Aegeritellc není zatim známý' Při průzkumu myrmekofauny Ceskoslovenska jsem v letech 1978 až t988 nalezl Aegetitel|a supetticta|is u čtyř druhů mravenců na l5 lokalitách, z toho

t66


cEsKÁ MYKoLoGlE

{{ (3) 1990

v CccMďr l, na Moravě 11 a na Slovensku 3 lokality. Aagaňtetrb tuberqtbta, isern za stejné období nalezl na osmi lokďitách, z toho v Ccďrách na 3' na Moravě na 2 a na Slovensku na 3 lokďitách. Při rcvizích nékterých muzejních i rcukromých sbírek mravenď jscm rcd Ae7etiblb nikdy nenašel.

|. Acc.r|t.lb

(xl0).

lmctÍ|cb|h

tre mr.trc.rci Fonnicc

t|lía Q|70 Badělov'

ll. tx. 1982) -

z. Aeoet{.el|a tuberc1l|(tl na mravenci l.asíls tabauilí (?26? charvátská Nová Ves 20. x. 1984). Na tomto vzorku odebraném na podzim jsou iiŽ vyvinuty aleurlolory i |lcuriosÉry. (x350). PřChlcd

dosavadntch

nálezů

(oyřmtstná čtrla uvcdená přcd názvcm lokality ozračují příslušný čtvercc v 3Í. lové mapé Ceskoslovenska béŽnéuŽívané1'entomologii. Bal. ct Wis. l9?{: Ac:crltcll. rupcrllclrlL - u m,r.venoe Fotmlca aýe L.: _ 7t70 Radéjov ll. Ix. 1902' 7267 charvátská Nová Ves 22. vII. Moravia 1984. - u mr.rv.nce Fotm|ca polgct.Ía Fór9t.: - 00{8 Týlv\' 16. vlll. l98?. Bohemla M o r a v t e - 6{68 Lhote pod Kodřern 20. Iv. t085' 8l?l slezskÁ ltar1a 'l2. vll' nad Vcllókou 1987' ?066 Popic. 19. vlll. 1987' Íl71 J.rornik 20. lv.1988.56ď' Nýzterov l8. vll 1988. - ?570 Smolenla lo. Iv. 108?' 808{ Llptowký Hrádok r8. lx. 19Ú' Slovakia 88í5 zubák 8. v. 1988. - u tnnvlaoe Fo7m|ca p?at.'rd' ná.Z.: 6068 Hrabtlín l9. Ix. 1978. Moravia - u mrtvatce Fotm|ca t'Ú'tco7Úm lsr.: - 6069 NovÁ Vg u Býrna'ňom 20. v. t0?9' J76o Rcivíz 26. vll. l9&t' Morrvir 0968 Nechv8lín 18. lx. 1981 166


BEZDÉČKA: ABoERIŤELLA

|}í,rb|ah,s (5{59 studenec, l2. vIIl. 3. Aeaente|l4 .ubercu|ete.na mravenci I'&síus ibg{)': '" 1ýzol, - 25 12(50). 2c (X300).

167


cEsKÁ MYKoLoGIE {{ (3) 1990 Ú.

ra.

:: -=s

{. Mapka roďíření

Aegetítel|a sup€',ici4lis

Bal. e! Wis. v Ceskoslovensku.

Aet.rltella tubcrcul.l. Bal. et Wis. 1982: - u [traýence Losirrs distiagu.ndus Em.: - 7 0 6 9 B z e n e c { .l V . l 9 ? 8 Moravia _ ?480 Br€ z iny 2?. lv. l98.l, 8178 Stúrovo 26. v. 1984,?r98 Kloko. slovakia čov l8. v. l98í. - u mravence Lasius rcbcudi Bondr.: Moravi z - 7267 Charvátská Nová Ves 22. vII. 1984a 20. x. l98.l. _ u mfcÚence LosiÚs rrmb7atus Nyl.: - 5460 Dolní olďnice 10. vlII. ll98{.5{59 studenec 12. vlu. l9c{. Bohemia 6048 Týřov 16. vIlI. 1987. Ve všeďt uvedených případech plati leg. et coll. Bezcéčlc+mravenci det' Bezdéčkl houby d€ t . Bala'y.

'. M.Dka 168

rozšířenl Aegetite|le tub.'cÚlolo

Bal

ď wis. v Ces.t<osloverrsku.


BEZDECKA:

AEGERTTELLA

Diskuse Uvedené nálezy jsou prvními doklady o výskytu dvou druhů epizootickýcb hub rodu Aegentella v Ceskoslovensku. Jako hostitelé Aegeňtelle tubercubto, jsotr poprvé vůbec uváděny druhy mravencú Lcsius d.sti'rguendus, L' rabaudi a L' umbtatus. Vzhledem k areálu rozšířeni, obdobnému způsobu Života a ypu hnízd lze předpokládat, Že A. tuberculata bude nalezena i u dalších druhů že oba druhy rodu rnravenců podrodu Chthonolosius. Dále lze předpokládat' Aegerite||a jsou souvisle rozšiřeny na území celého Ceskoslovenska' třebaŽe dosud unikaly pozornosti odborniků' PoděkovánÍ Děkuji za rady a pomoc, kterou mi poskytl prof. dr. hab. J. Wisnlewski (Katedra ochrony lasu, Academia rolnicza, Poznaň) a za determinaci hub, podstawowych problekterou provedl doc. dr. hab. S. Balazy (Laboratorium mow lesnictwa i drzewnictwa, Poznarí). Literatura BALA?Y S. et IVISNIEWSKI J. (l97{): Aegerltell8 superÍlctalis 8en. et sp. nov., Gpilityczny grryb na mrowkacb z rodza,u Formlca L. - Pozr. Ťow. Przyj' N.uk Prace Kom. Nauk Roln. l'es. 38:3-lí. J. (1982):A new species of epizootic íungus on ants' BALAZY s. et wtsNIEwSKl Aegeťítella tuberculata sp. nov. _ Bull. Acad. Pol. Sci. 30:85-88. FAssATIovÁ o. (r9?9): PlÍsné a vláknité houby v technické mikroblolo8ii. - Pp. 2ll. Praha. cHERIx D. (1982): Note sur la présence d'Ae8eritella superÍiclalis Bal' et wis. sur des espěces du genre Formica en Suisse. - Bull. soc. Ent. Sulsse 55:337-339. wlsiNlEwsKl J. (l9??): occurrence oí Íungur AQgeritella superticialis Bal. e! wis. l9?{ on Formica lu8ubris zett. in ltali€ n Alps. - Bull. soc. Ent. I!al. 109:83-8{. WISNIEWSKI J. et BUSHINGER A. (1982): Aegeritella superticlalis Bsl. et Wts., cin epizootischer Pilz bel Waldameisen in der Bundesrepublik Deutschland. Waldhygiene l,l :t39-140. WISNIEWSKI J. et SOKOLOWSKI A. (1983): Nowe stanowiska grzybow Aegeritella superficialis Bal. et wis. i Erynia my8mecophaga (Ťur. et wusst) Rem. et Henn. na mrowkach w Polsce - Pozn. Tow, PreyJ. Nauk Prac. Kom. Nauk Roln. Lesn. {7:137-l{{. Adr.sa autora: Pavcl Bezděčka' výzkumný ústav lcsniho hospodářství a mysllvostl, vÍzkumná stanice Uheťské Hradiště' 686 02 Uherské Hradišté.

l6c

Aegeritella v Československu  

Epizootické houby rodu Aegeritella na mravencích v Československu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you