Page 1

AKCE FORMICA

MetodickÓ příručkoč.1


okresní

výbor řeského svi*zu ochránců přírody

v Prechaticť.l]r

BIOLOGI E LESNICH MRAVENCU A INVENTAR|ZACEJ EJ|CHHNíZD

PoveI Bezděčko

1982


Obsahi

i.

Úvoo

2. 3,

vÍzlleu ms$Ícx I'EI'AVEIťcŮ BI0IÓGIE tss$ÍcH IíRAVE}J0Ú 3.I 3.2 3.3 3.4 3.5 ).6 3.T J.8

4. 5.

typy hnÍzd l{raveněí costy hnÍ zd. a l e r it o rium 0rganízaění stru.k tu.ra

sysrÉnru znrŤazrxÍ lrinaviltvcŮv ZooIJJGIcitÉilt xffčn K UndovÁxÍ pnuffiI IúRAvEIícu 5.1 5.2 5.3

6"

Yývojová stádía Rojení ?,a.Lt,ženíhnÍzda K o n s t ruk c e hnízd

Klíč na podrod.y rod'u }ilormÍca K ] íě druhů po dro du Ser vifor mica, Klíč druhů podrodu Formica

I1fíEIťTÁRIZACE t}JsI\iÍC}íi.iRAvE}Icú 6.1 6.2

c íl a v ý znem inv ent ar iz ace Pť.íklgdy Ee au'hranÍěí

6,3 6"4

0rganízace Íavenra:"Ízaee lesrrích mravencťr Z r ^Lo ženíev id'enc e, rnapovánío odbij r vzor ku

7, zÁvĚn obráztry *\', PřÍ3.oily


UVOD T a to přÍruěk e je určeno pr o vn1tř ní eelonárodní ochrrínců přírody k zejištění

potř ebu českého sv&z u akce 'lForlťj'c€ l '|.

Příručke obsahuJe informaoe o bioJ.og11 lesních rnravenců skup1 n y F o r m i c a rufa, o jeJic h výz nnmu v lesní bÍocenó z e tl o j ejich z a " Ť a z e n í v zo o lo gic k é n s y s t ému. V další části Jsot.l uvedeny meto. dické pokyny pro provádění inventarizace a aák].adnÍ j-nformace o organ1zac1 c;kce 'lFormÍca't. Nedílnor.l součástí příruěky jsou urč o v o c í k l í ě e s l o u ž í o Í k d e t e r m i n a c i l e s n í c h r n r e v e n c ů& k j e j i c h od l 1 š e n í od o s t et nÍ c h

příbuzných dr uhů mr avenců.

H l e r v n í v ý znern t é t o prá ce spoěívá v jej ím z aměř ení na ce}onárodní inventarizaci lesních mravenců v rámci ekce '|Forrnice,.t. }'Ieménědů}ežitýnr výanamennJe pÍr.ksnrnha o popi'llarizaeí této -.:kup 1 n y ž í v o ěic hů m er1 ěleny českó ho svez u ochr ánců přír od'y.

VYZNAM LESNícHMRAVENCŮ LesnÍ mra.vencí skupiny Fornricn rufn mají své pevné a důIežit é p o sta v e ní v bio c enóze lesel. Svou existencí př ispív*j:í k hg'r mo n i 1 l e s n ího s p, o leěens t v Í . Jejich význam vyplývá z r nnolr ostr t:rr i r* l h o p r so bení v e s t ruk t uře vz tahů v lese. 0 'ispěšnémpůoobenÍ rnůžerne hovořit v případě' působí-li souhrnně tyto zákIrid,ní velíčí n y l . e ťe ! 't r n no žs t v í ( do s t at eěné r nnož ství hníz d í jedinců na dr r nó m území) - eíekt trvání (aotrá životnost roje) I o v e c k ý íns t ínk t . D ř í v e s e předpo k lá da lo , že šxůdc1 lesa tvoř í hlavní část p o tr a v y l e s a Íc h m rav enpů . Dnesl P o podr obných pr ůz kumech víme,

?


Ž e to n r u rta k není a že hlav ní částí j ejich potr avy je hmyz j - ;:..iť e r e n tn í . Užít k o v o s t les níc h nr a'venců Je však í tak z načná* ..í.í č i n o u J e l o v ec k ý Í ns t ink t , s n aha usmr tit a dopr avit do .hnía'"ll* vš e c h e n h r n y z, nalé a e'Jíc í s e n& ter itor j .u mr Er veniště. V } e s e o s ídlené m les nÍm 1 r nr avenci je škodlivý r myz hu.bcn pÍ,ů . b ě ž n ě a ta k o v ý t o les není a n emůžebýt z dr oJem biologické }.*1r r n 1 t y. S mj r s l e m pů s o bení les níc h mr evenců není biologické potÍr ání, a 1e b í o l o g í ck 'é zabraňo v á ní. I {a stá1é ud.r žování dobr ého zdr t;votní ho s ta v u l e sa s t aěí pů s o bno s t 1 až 4 mr avenÍšt na jednonn h*ktar u . Wellenstein (1952) stanov1l, že střední hnÍzdo Form1ca rufs{ us m r tí z & j ednu a k t iv nÍ s ezo nu na O,5 ha lesa na 8 ooo 000 ku;.l'' l ' hmy z u , n a sb í rá 2 o o 1 m edo v é rosy a více j ak 50 0o0 kusr i ser nen'r ůaných rostlin. Vedle hubení škod].ivóho hnryzu spočívá tedy význa^u,r }eeních rnrr r v e n c ůí v ro zš iřo v á ní ro s t lin. Mr avenci sbír aJí r ůz ná semens, ne J e n J a k o s t a v ební m at erÍ á l' a1e i jako z dr oj potr avy. 7,& semen v o k o l í h n í zda v y rů s t ají a ďravé, dobř e vyvinuté r ostliny, r r clhoř mrav e n c i p r r lběžně ničí Jejic h př ír ozené škůdge" Bohaté b;r .Iínnó kř o v i n é p a tro v les e za Jiš T uJ e pak i dostéitek zd.r avó Io'r né zvě:ř e i ptactva. N a str o m ec h v blízk o s t 1 hníz d lesnÍch mr avenaů je obvylile veliké n,un'ožstvímšic pro<lulrujících tormr riměrné rnnožství medové rosy . M n o ž s t v Í m š íc Je za přičíněno ner uěeným apůsobem života. j ejich přír oz ené Te n to j Í n 'r z aruěuJí les ní nrevénci tlkviďuj Ící ne p ř á te J . e . Měíc e nenapa dají, pr otož e medová r ose j e hlr *vní potr a vou d o s p ě l ý "c h m ra v enc ů . I{a o pak, ved1e oohr any př ed pr edátor y a p a r a z í ty z, ajiš T ují les ní m r avencí ''sv3i11''mšicím bezpečné př e. zi.mování ve svých hnízdecb,. Ťomuto vzájemně výhod'nénruvztahu ř Í k á r n e tr o ťobíóza. z t o ho t o vztahu dokáž e těži.t i věela, neboř me d o v é r o s y je v ždy v íc e, než d'okáž í lesní r nr avenci zkÓ nz umovat. Y o b ] 'a ste c h s ho jný m po čt em l esních nr avenců j e pr odukce lesního +-

ý


m e d u v ě e l gc a o 7 k 8 na ro k a včelstvo w šší než u véeL z j 1ných o b I a stí . Šk o dliv ý v l1 v v elk é}r o poětu mš1c na str omech v blízkos ti hnízd.a není niJak vážný, neboT není kombinován Ěkod].ivýni vl 1 v y J í n ýc h š k ů dc ů . Do s t a t ek medové r osy ná v].iv neJen na z výše n í p r o d 'u k c e les ního m edu, alo př ímo.z dr avotní stav a r oz voj vě e l tínr i k stv a . Á to je c es t e k řá d'nér r uopyIení leenÍc.h r ostlin, produkcl- semen a bobulí. fento dostatek z&ge podniňuje rozvoJ p ta c tv a a zv ěř'e í s běr les ních pJ.odů. a zd'okona].ováStavbou hnÍzd'a, jeho nerrstálýn rozěiřovánín n í m l e sn í rnrav enc i neus t á le př emisř uJí ěástice z emě. Mímo to h r omaděním zásob a odpadků obohacují půdu množstvím organ1ckých j. s.norganÍ.ckých látek. Svou č1nností znaěně zlepšuJí půdní strukturu a půd"uokyslÍčují. ZvyšuJí obsah půdnÍho humusu a upravují pridní kyselost" Tím podporujÍ rozvoj půdní fauny. KvalÍtní bohcrt á , o k y s l i č ená pů da je p&k z ákladním předpokltidem r ůstu les&. s a v š e c ř r těc ht o přík }c t dea h je vidět, ž e význam nr avenců spoěÍvá n e J e n n & " jo jÍc h přím é m v lj. v u na cenó au (tr ubení šxůdců), r r le ve znaěné míře i na JejJ.ch nepřírnérnvlívu. Soubor tohoto přímého Í nepřímého působení pod.miňuje vysokou kvalj.trr a zd'raví půdýn J.esao krajíny, klimatu a koneěně t ělověka. Význaun lesních lrtřeiVdl?jejich ců nám uka;,irje j],ini]gtÍ.e.}.ltl, ochrarr;r a je třebg poohopit, žt o e h r a n a l e s níc h m rev enc ů Je hygiena Iesa za,jÍšřuj Ící nám všem u d r r r v é p r os t ředí !

B|oLoG|E LESNícH MRAVENCŮ Protože lesní rn:raven,ci skupíny Formica ruťa Jsou oďe dne tr3. 7. 1965 zaŤazenl d.o seznamu chráněných žÍvoěichů urrrsí být veškeré zásahy (teay Í inventarizace ěi eektivní oc}rran:'a) px.ovád.čIB. odborně a velrni cítlÍvě. Odborně pracovat s mr&venci angmená z n á , t J e j i c h bio lo gii a rlá roky ne pr ogtř ed'í. n $


3.L

Yývojová stádía

V hnízdě lesních mravenců rrůžemetérněř po ce].ý rok nqjít vš e a h n a J e jic . b v ý v o Jo v á s t á d 'ia. Tedy ved'le dospěIých mr avenců 1 vajÍěka, larvy a kukly. VaJíěka k1ade oplodněná sanička (trátovna) a péěi o ně okamž1 tě p ř e b í r a Jí dělnj. c e. Pé č e spoěívá v ěistění a přenášení d'o vhodných prostor hnízda podle m1kroklimatických podmínek Y mra. veništl.. Po vylíhnutí }arv1ček přib'rivá k této péěi krmení. T,arvy jsou krmedy potravou bÍlko'rinnou (rnagitou), kterou rnravenci venkov n Í sl u ž by ( lo v c i a s běra č i) zaJÍšř ují lover n hmyzu a jiných s k u p i n ž í v oět c hů . Ž rav o s t la rev j e velÍká a tak vz hledem k jej ic } r vy so k ém u p oět u Je t řeba ulo v eného hqr z u obr ovské množ ství. Tout o po tř e b o u J e dá n lo v ec k ý i. ns t inkt a velká agr esivj .ta lesních r nr aven c ů n a ''vš e žLv é 'l n& JeJic h ter ítor iu. Stej ně j ako lar v;" i Ea.. miěka se žžví bÍlkovínnou potravou. Iťaprotí tomu dělnice se žíví potr a v o u u h lo hy drá t o v o u ( c uk r ovou), kter ou získávají, jak bylo výš e ř e ě e n o, t ro fo b1 ózo u. Po ukoněenÍ vývoJe se 1arvy zakuk}í a během někotika týdnů s e l í b n o u n o v é dělnic e. Dělnige Jsou pr akticky malé, zakr nělé S ,.nnÍ ě k y n e r n a jÍ c í t řídel. Js o u to nej poěetněj ší Índ'ivÍdusi,V tltř iiV€ n1š ti v y k o n á v a jíc í v eš k eré práce.

3.2

RoJení

J e d e n k r á t ro ěně, přev á žr r ě v květnu až čer vnur S€ z většíc}e kulrel než jsou normálnÍ kukly dělnic, Iíhnou křídlató sarničky a k ř í d l a tí s'Jneěc i. V jedno rn hníz d'ě j1ch bývá něko].ik d'esítekn set, ale 1 tisíc. V určitý den (neJčastěji v dopolenÍch hodj.ná'ch) opouští věÍcb'ni kříd}atí irnízd.o a někd.e nad vrchoJ.ky stromů se od b ý v á J e j 1 ch s v at ebnÍ let , n ebo}i r oJení. Ve svatební* .*.:i'i ge

f


setkávají samiěky e salneěci rnnoha hnízd' celé oblasti najednou Er tak Je zabráněno degeneracj. d'ruhu. Bě|rem svatebního letu se kaž d á sa m iěk a pá ří s něk o lik a sameěky. P o ukoněení r oJenÍ ge v ši chni jedinci snáší k zem7. Sameěci brzy hynou a samičky zaklá.dají no v á h n í z d a .

3.3

ZaLožení hnízda

V p o ds t at ě Js o u dv ě m ož nosti př 1 zakládání nového hnÍz da, b u d j e sa m Íěk a a do pt o v á na děIniceni svého dr uhu na JeJichž hní z d o ná h o d o u n ara zlla , nebo za k }ádá hnÍzdo z a pomoci mr avenců ;iného d'ruhu z podrodu ServiformÍca. Např" mladá oplodněná sam1ěka d.ruhu Formica rufa vyhledá hnízd'o nravence tr'ormica fusca I,. NásÍlín d o n ě j v n i kne ( je da lek o v ětší a boJovnější než dělnice For mica ť u s c a ) a v bo jí us nrt Í Í s amÍěku - kr álovnu F. fusca. r jr ned poté děInlce F. fusca přestávají bojovat a adoptuJí útoěnici. na mÍsto kr á l o v n y . S a m iěk a F. rufa , zaěne snášet svá vajíěka a dělnice F . ťu s c a ge o ně s t arajÍ Jako o v]astnÍ. časem se ]'ítr nou d'ělnice I . r u ťa a ro j Je do ča s ně s nníšený. O všem d.ělnj.c F. fusca ubývá, neboř ne;sou reprod'ukovány až vymízí zcela a na nístě původního hnízda rnrevence F. r.usca je ma1ý roj lesního nravence F. ruf&. Postupně se z rnalého zemního hnÍzda mrervencůI. fusca stává Tozsáh1é hnÍzdo F. rufa s nad'stavbou vybudovanou z,e sneseného jehliě í , v ě tv i č ek a k am é nk ů .

3.4

K o n str uk c e

hnízd'

KlasÍeké hnízdo lesního n'avence Je známá kupei Jehličí. Je t ř e b a sÍ v šaJ<uv ěd'o m ít , že vlastní hnízdo se naléz á pod zemí a h u p {r J e h } í ě í je po uze na ds t a v ba nad vlastnÍm hníz den. Tato nads t av b a m á . v elik ý v ý znam pro udr žování optimální teploty a vlhkostí potřebné pro vývoj plodu že termo" Yýzl+arrrya měřenÍ prokáza]y, re g u l a ě n í vlas t no s t í t a k o v é ho hnízda jsou vynihající a dokáží e l i mi n o v a t dennÍ Í s ezo nní k olísání teplot.

a


Ktepovitá

n*dstelvbr:' je

vJtšínou

qr"buel.uvd;r*l,é,rogtj"Ílur..í:ic l..i.::1!*i.

l i t e r ; í J e v n e J b } í ř š í m o k c l í h n Í u < i a k d " i s p c ; í c í " ] T c : ; i ' .l . . : . : - l i ..'::rí.iu]'i., to bývá jeiri.íěí a větvíói*;o, l''tie n 1ísty u, piipG}xj' ].:1c'tn;áčťr"

rj-álu,

mrÍj,1r€ . ť],c€Fcrmícr:' pratensís bývají lrybud'o*rán.:l :l'':;iÍtst'rjj" ii:r-;":c[':ŮiŽ"gi.l.tiig. V ťr-1J11, p.3]:ost;: y1g 1rakácir Í rn příkgFecir vís1j 1;ří':ll.'i-...".il.;ctí str',rreb:rím rgaterírí1*nn slt'5b1ri tr.*v eo čráotiee p]}'á}ř.

jc

J'chj-íčnslt.$ }"'up1rn"{}o kdy stojÍ na hc}.jn trlottk'il:ďii. V]]:;ř:ílio,rr l ' : . : a b u ď o i r á n Í tp t * ř Í a e k o k á r n e n , 5 j . t r o u i - . . ' i . i " J * ; : t í . v j e " ii c ] l z á k l a d e c h

B.to sJ.euř,í1y v poě;{teřrtÍc.h ťťuaígh jrrko st*ve'ortí kenstg".*t.;ce" RrrÍa* ůi; nlť'...venge Fermicel trurlgorum $sou té.m.šř vĚd.y opřtanei o ;:clř*a šj. i:laný1 llt:'onru. Tento jc* souč11'l.:tÍlmíni,u, n.*l;clT nr,'y.:r:gi ..:'..uřÍi"l;í elrod.bÍěek * kom.irek, .}.ir.q"no Frotože tlk

\r'g ďřel:i!

pt'.řeota v;",kou*':.1 d.řív;. .'í:'.ý sg r.šll.}-r' pi1Ír.edt} nei;Ídí nic po*1tl *{e'c]ínj ť.:l.'';..CI::;,", které

í v bonstx.ukcích

hníad. le snÍe}i nlravcnqů můňente nlrjít m::l.i:.j;e Iťtl'1-.řohníaelo FgrmÍcl-. řuťti poti' 're ].kýn nJ.ochýn ilti;jiteneln.$e-

vyJímek" .nc v r*em;:d'ii d.reli.nýcii k"trrn*rrťr.,*Ti:t:senýglra pt*1-. n'.l h;"r.'lj }*s;: jejícb'ž me':er:I jsclu z *p}nůn.l je*.tr.ičirn ri;:oeio

l-q J

J.

'f'n"" 4j

,!,)

hrr{;d

iA{a{

Pod"}e riče1u nrůženre ,je tří roajií].it hnÍai]'r:.].esnÍch !&.Ťi.r-fŮ$0ů skupín. Ved}e rrormálního stáléh'o hnÍada jsou to trttlízd.lrzús..'3bovu. eí {i s.tanj.ce " Zágobova:"eílrnírds js*tl malá h.níuďa ďoěs,sného che.rc*k'teru v;rbud.ovr:nú"nrl trt.se ntenj. stá}ýn }l'teía{.em ll. sí].nJ?maclrojem :]Útrr.''vy. Konstr.ukě::'č jsou to pr1mítJ-vní stuviiJ; v,jtšj.nou bem zemníc3r k-ornůrek' ted';. ;jeri kupky gnegeného rostlinnélro rn'aterid'lu. Ťl*tcri"tnín,,3'a jsou jako

d'očrr.s:rř; elbývána skirpínanrí }gvců B. sběra'čů. s}ouží i:ri:r*devšínr pii,ek'J'edištč koři',*tí. Furrkee dě].nj.c Ja.k ve hníaďě, t*Ir Í vetrlkov n í s I u ž by js o u přís ně epecifi.kován;r . Jed.n*,ne sl..il'pin pr cvádí prá'vě přepra.vu nashr'omážděnó kořistí ue aá,gojrnílro ii hl*rvní.rtl :inÍzd'&o Doč'',:.Ťtlost zásobárny Je pIně uána v;;tiatnoobÍ pe tr;*vní;iro.-ld::c;e

#'


v jehož směru Jeáí. T mnoha případech bylo pozorováno, že př1 trvaIé kval1tě potravního zdroJe bylo rrg místo zásobrírny časem přesunuto h1avní hnízdo (aby se zt<rátÍly dopravní cesty) nebo n a mí e tě zá s o bá rny v a ník 1 ěasem oddělek hnízda lr }ovního. To je je d n a z m o žno s t í v znik 'u v íceir níz dnýeh kolonÍÍ. 0br . ě. 1. Frcs].ed'nÍrntypem Lvlízd Jsou tuv. strrntee. Vznikne-l1 ěasem z jednoho }ilevnÍ.ho irnízda jeden čí víee oddtš1&ůrtedy koloníe h n í z d , n e z ea m ená t o , že by vanikJ.o nové, cizí mr avenÍště. oddě1ky Jsou neustále ve styltu s iu:íurj'emhler*rníma ěrrsto i meai B0b o u . H e z í Jedno t }. 1 v ý m 1 hnizdy ner :stále pr oudí dě].n1ce a př enáše jí potravu, stavební ureteriál' r:'le i senríčk;r, p1od ar,jiné dělnice. P ř 1 v ě tš í o h v zdá leno s t ec h meai }unízd'yvznikají stanice sloužíc í k 'l p ř e k 1 a du rna t erÍá Iu. í. Jeou to v pod'statě obdoby r ásobár e[ ei Íl ohou mít 1 stejný osud..

3.6

}.{raveněÍeesty

V e d ] .e iurígd js o u lnrav enčj :ai star r J:r .ini tei,kéj ejÍch cest;il. A ě ko1 í s e v ě tšín přek á ř, k á n v y hýbaj í, odstr c#r uj í lr r ' své dr áz e vĚechry rlrobntí překážky g iak vzn1hají rnnohd.yďokona}ó komunj.k&.ce. Jejich řá d a d o b a; ex j. s t enc e zá v ígí od jej J.clr r iěelu. ]{ej m*r r kantněj ší {1 časgvě neorrer:enó jsorr kornunikace mezi jednotlivýrrrl hnízciy kolon i e . K a ž d é jero s e o bno v ují a r i.r ch nel ni.ch nekolísá po celý r o k. S i 1 n é * r d lo uho do bé js o u c esty k hlar 'ním t:"valýr n z dr oj ům potr avy, n a p ř . k e s bupíně lis t ná čů v j inak scuv1s1ém smr kovém por ostu. T e k ó ty to c es t y js o u k aždé jeir o obnoveny a maJÍ tak dlouhodobý c h a r a k te r . Fro v o z na nic h občas kolÍgá podle nabíd'ky kořÍst1 v tě l l .n ém o k o l í hnízda. Další skupinou jsou cesty ke Jirátkodobým zdrojiin potra,vy n a p ř . p ř i nÁ hlóm v ý s k y t u š kůdce v ur ě1tó m místě ter i.tor 1a. tYto c e s ty r r o h o u bý t v elic e š iro kó e fr ekventované, ovšem po vyčer p án í k o ř 1 s ti n1 zí. F o s led'ní skupinou j sou peilr cesty a pěš1ny nestá. 1 é e n e z ř e t e1 né pro t k á v aJíc í ce}d ter 1tor iul'm lr nízda.

t0


3" 7

T e r Í torium

hnígda

Teritoríurn Je '.izemí kcllen lrrrÍzd'a, }rteró všichní přísli:.;":níct ro J e p o v a ž ují za v las t ní a p od1e toho JeJ využ ívají {.rchr ání. pa t ří po v rc h hn Íadn a jeho neJbltr .žší okoIÍ, vřiechn y Do te r i to r i a navštěvované zdroJe potravy a 'izemí mez1 nÍm1 a hnízd.em. Veliko.ct & tv a r te r Í t o rla Js o u v elÍ ělny nestálé a mění se podle nabídhy Forkořist1 . Ylra btrázel' ě. 2 u}raauJící sítuac1 u hnízd'ÉInrav€ n ce Pavlov (I,oštÍce) v Ietech m1ca polyctena Foerst. ne lokalitě 1978 - L979. Zďe E'e ter1tor1um o polov1nrr zmenšílo při hropadnón výsk;rtu housenek obaIeěe d'ubovóho (Tortr1x du b ů v b l í zk o s t i hnízda .

virl.clama) na skuplně

Všechny d.ruřry lesních rnra,venců maJí e.iIně vyvinut tzv. teritoriální instinkt. VelmÍ agresivně celé teritorium chráirí před' ko n k u r e n c í Jiné k o Io nie č1 J inýcr r pr edátor ů. Útoěí na vše ř ivé. Je J 1 c h ú toěno s t je d. á ne o brovskou potřebou bí].kovinné potr avy p otřebné pro vývoJ larev" Je všr*c nutno dodat , že při vší agreslv1 tě n e j s o u 1 es ní m ra v enc 1 sto z decimovat a vyhIad1t někter ý žjvoělšaý druh na, lízemí svého terítoria iip1ně. ]rlemohoutah narušit ro v n o v á h u a herrm o nl1 v les nÍ biocenó ze. sedělaJíc r oad'Ílu mogi lrmyzen škodlÍvým a už1teónýrn loví mravencl všechen. Přemnoží-].i s e n a r í z e m í t erit o ria něk t erý dr uh, mr avenci se s nín setkávaJí ěastěJi a tak se tento ěastěji stává jejich kořÍstí. fuIravencÍ ng,vštěvujÍ přednostně tento náirrý zdroj & terítorium nrění svů3 t v a r í v e l 1k o s t . v t é do bě se mění sk].adba Jejich potr avy a darr ý šk ůd c e tv o ř í do ča s ně t řeba 95 % po tr avy hnízd'a. P o sníž ení početnÍh o s ta v u š k ů dc e s e t er1 t o rium zaěíná opět r oašířovat a skladba po tr a v y s e blíží no rm á lu. Právě v této p1ast1ěnost1 ter 1tor ia & s c h o p n o s ti, ěi s píš e nes c h opnostj. lesních &r Ér vencůvyhub1t úplně některý žívoěišný druh spoěÍvá hlavní výunu,m ].esních [tř&venců jako predátorů" A při.dáme.li k tomu d"louhověkost roje e dyna m l ě n o st jeho ro zv o Je po c hopÍr ne, Že ter 1tor ia kolonií lesních .isek;r jsou mravenců vlastně lesní ud.ržované přirozenoir cestoue' v harmoníi a rovnové,ne, tedy ve zdravóm st&vu. Jako taková se nik'dy nemohou stát oltnisky masováhc šíření lesnÍch škůdců.1,


3 - .''

.tii ční {,..bi"ákt.,i:.* t.l}3'l...'r*'.nÍ"š Ú]':g.;;-*.í::l'

j..::'iisí ;;rgr...::'::-z:ilÍ:..l:l j cdr:o íj'i,;3ili,* r*.ůj.nr: r.e bel].i 3"cj o T:.ilts Zd'i:; *u'ři,en ;l:ůís;inj.č!icll* {ratttt..t.l': 3"$j j e ťvg řt*::' ':,*.Loú:'t*ll ) a no.bori:gtr,rq*rn. j': ;]o:"1.r.] ss: r:lrlrj* 1:etoiu. ].li:rd',}roi:,=:r;**:t;m j:'r.ťg'j.::l ;es.:r:. r''il.Etíčk.* "ú ].egnÍilh, ;:ffi"l':v.:ne.t ,šl..,st;í.ljť+eehny ltrllh;l iesníeh :rtpř:íiiž .rilÍ"l)T'c.ilo'i n,:jÍ gi.'lc:r J* 1-.c1;,.g;;r:lí1.Ť nil'l.imcnáo *e v jer3norn .hníaďri žt j e s;:eia ěn'I vťec í!;.1;p{Xe, . !il;'ždríz nÍctr n.á své po tom*tvc. 1ím j'. še 5:ořietn.:*lt je ii-L;:c,'i ',. r.oj ŤJ',':ir}c x'r;š;.l;e. FřÍ dos:&řenÍ určii;ó úygvně početirosti se aaěÍnají -^;l;.:i'íziií tvr:ří'',; sél"Inost*..tnóorgani. - d-ÍiěÍ roje" Krrňei; díl'jÍ::t'ij u','idda gv'i.] saktor :;:,.óní l*iky j:onízd.u Er jenru ocipovírie'jíei sehtor t*ríiorí..}.l"{ez1 cl:ílěími roji p€ r nr"lje r hnízciti rovnováhx. řglrtat ij'.íj*ii'i,;"tÍ.íJ.$í;"oj nesíIí naj'd'iiroj c j ínř il1e,jl**n veň os:t.:;t:iÍeh, l''*.jd'e ;: pc.rliše :ií r'o.rp;;g...ri'',1i;"u *1e TÚĚs.lŤ;ren j*

iÍt;ipelií .itnťzde *l, Va$Ík odďií1l:r'i. Odrrň.l"t';r(]:.:lí:*ďadoeři.:tá) vaníka'.jí 1'j [šlnor* "Íe smjrir .lte r'drcl j ům po tri:uv3-o r"iesr:ieko .hnízr1*:nc""beé'*J*s}rg, pří vgniku tc'krivi5 ...íeejrnílidní (pr.u].;"kri}1gké}kaic:rie ge ri;ojují .íu}'i ior:is' j *cn..l t1j..l';i.;.h'iuaí;j'1 dc j *i1ii.r:ito :'.*iJi*jhcl ,;er3..tor,i,l"' e'.'iřl*na i.} tj:n, ěe !tltr*:-'rnÍ *cln*jtl a.1stá.'.i'l,jí ..:.ijr*u:iÍ ii.'.''ž,g."íi;o ;ccncti:-vého ,e-óií,: }rnígc'l.r.rl. jserr ]:lx.ánui:l.;ií 1-..iltlii:lr:',vnrig:l l*o1r;rn:ieo ;;J"* j.inó}re

.a:-línďel. ri 'r;:..tvcž1.*i:'í -lcc.*].itů .i.. 1,".i;:'i.i{Q ltclic. í* :*ůii* co;ít t.'k..i ;'-.řj. poš(:rai'př. kr*eenÍ m;l*1cj;e;jt;ijro::.:lí:'rdtr' při $t.1!:.o:'"iiní d,řavr"i) :re}g pť'í nlil:i é & v e l h ' j x m ; j n č n e j l ; 1 í ž š í i r c c . } i o t í i i " " r Í z . á r l .V Í l r ' o b r . 3 r k d ' e j e aniígornčntl sítu,iiee ]..rj**1Ítii Faylg.r hnÍndc

.lrnísda nrav€ n ce řor:níeg. pc1;.'cteng' ř'elg::stn n4 (L.gř:tiee) ."" }g'i;-es.liI97B - 19E}. }ůvod':í mrl:ieřskó

,$e n{".,1ér*e\o v souvígl'ám

sffiřk',i pří ].*gní c'ns:tii. i:'nígd'.: v;'.tveiře'':*}if*}lká g].unná pťrseporostu

é aím$ 1978-79 ;\jl}: nerl*leko kei, rr* j.:'ře osd"r*n;í n:-.nr*náč,lt;' s$ť}iťt" V m&sícÍ kvstrur t.yj" jiň lr];i'N.-..g'Ťen gd*čieh'rr. CÉs-t;"i*.* ::it,,,ujťir** pl-*tri..'v;.llg*]".l: i:nr,.i:li1;.*:rli* r,ů. ,t/ v'*einÍ :.::'.liir. ir.l'.jtnu -*lis.".:.;l.l;i:ťcÍhořcljr..:.i}.J.c. j1-í: yJltiroÍei:o elť'iií].jtů nr'ko].ík a o;'1; r.r'iařyíí.el}.*.' s*uirj:jit! "{}o.[l::;ljem }*sl;. V kv..i.Eni'e].98t jÍE p'tvori.::.í rn;l,teiisi;'J }rnÍsr]o .[:;,'io .lpu'štťi:tg. Z::to vanik} ag1'ý9 ř.|-".Í,.i1: tlďc}.iiiek, ,k'terý buv3 ;:ú v;u'e;ltliut ljq p3"{iÍ]i;,*r,u p'.:,n*lt;.:,k*.e vr,ri...l's.t.1'.ly il*renige smřkii. RŮ1i }:.].ravlrího(:acjl.iítšÍ;'io) bníaea piievaeiJ. p'l'v;;'í oit.děl.ok " r,}

-ře .Ň


Lva

V ZOOLOGICKEM Z^RAZENIMRAVENCU SYSTEÍ".;L: Ť ř íd 'a : ňáe : : Skl-ap.Íner čelecl l P od ě e } e l d:

r r r s eet a ( i{rny n) Hyrnenoptera (Hmyz bli:ncl]o-óídlý) Acu.iea'ta (iLn;r b1.:nokříd].ý E!€ žl"h*ďle:a) Forr:ricíd'ae ( ji{rť:v*noÍ) F o r: : i1 c ia* s , l'i;irirrÍ*in*e, D olíohod*r Ír r *e, P on*x'i:.l'.:r :

Zn"Ť*zení ].esních

*t-Tl:rvenců

Poděo teč l Foriníc:i-ncr,e Rod:

Forníc*; I.'.

Podrod:

Forr:lic.: Íj. gtť.

Drtiir:

I'ornric& rufa

L.

F o n r u Í c * gp o J - y c t e n n F o e r s t . f'ornj-ee lugubris

Ze\t.

Forntic*i, prr:"tensís Re.bg. Fovnlc;i

t:'uncorram Flibr.

Formica

*quiIorrÍ,g Yr.yl.o

.

u níls tl*sud" ::'er,jiš!Lán'á

vyplýváo že 1g*l:i.í :tťtr.re$,*j"jsau zaýa,tleřn"ětoře ni d.o rodu Fol.lnÍca L. ii 'r nóm .d.o ilodr.st],l Fer:.;iiigil g. str. -rĚa.lt indaie rl'& n€ 1 ,řjtsJn'izemí hojnš r;*ilu'*{'].pe:i';c"ru''l:i;yc'afšÍc'lr tř'*cii i;ct]Z '*v"ecieného přehterlu

r"odů (u., tc

Cgp'tof,orl.iie:.:t;.l I?:li:r'|;iťorinj.e*')z rlíe|rž rr náslerjrrje u1/ť+ciď]1 iegnír.il tritr{:v€ n c'i'ravel:rtj" .1)rJt1c.':.n'!u

lierviťormict'.,

něktcr'.; ;r*u jící čli'l';"l,u:-čovc'cÍ k1Íč v niimř jsr;il

,sj:':^cllrážr1ť,n3,' rcz11i.'6a'1+.cí:j}l"L]'ur"červ';*í }.y všg*,l' ::t-'ř i:ooroců roc]u' l'.Jr;ttic,..;L. }á].e Je "i,e,rl*<].ertr j.rIíč j:..'i!:.ci]u í.iervíťgrmi.c:t, jeiicrž pr)iír.ilril;rÍci irrrrjí výEnť:"!nnsuro}j. j *l,"o p3'n(:J*"jÍJliř.&vl}Jlgí přÍ al;.k1É.r'iťllií hn;-:l:i l.er.r:í*jr mr*ivenc'i . Zr\.z'].c.gt ;iedn,.urt1;.":ýchtirulltů }Iťll'V*rlsťlJr*úrocu ServÍťorntíc*' i.li:'de neEb;'ltali i}rů t]...*o:rriílr;'pr'orráf,o;jíií *nniilé ral,;'4j-.Íc}roání ]"e*lnícir m]:{ir'engÍt pr*inu*Í .-.'pcl*ř;t**.í *plo"Jlrčteýcir siirnj-če.l''.TřetÍr. uvell*lrým' ,/,,


klíěem je kríě podrodu Formica s. str' t t í v ý c h d r uhů }es nío h m rav enců"

i : . ] . : l u ř í c íl : u r č e n Í j e d " n o -

,v

KLICE K URCOVANIDRUHU MRAVENCU Y ř : e c h ny uv edené k ] íěe jsor .l z jed.nodušenéa upr avené pr 'o po tře bu akce'|}'ortnicat'. Pro správnó pou'žití k].íěů je třeba znát z,:.::l']"gd"ní a n a to r u ii m rav enčího t ět El viz obr ázek ě. 4. D ále j e tř.eb* pr ť|co v a t g e s i] . no u ( eo x zv ět š ující) lupou nebo n1.i,"r oskoper n.Kaž d ý dr u h j e tř e ba určo v at po c t r} edeseti g: vícr exemplářů odebr aných z jednoho lrnÍzda. Tento počet .je nezb;rtný protože v rozhodujících a n a c í c h , j a}, 'o je o c hli. t penÍ h letvy a hr udÍ, exi.stu;e vysoká var j .e bilita *, tak pří steno.rení dru}r'u je tř ebe, r olr lednit i.r .r itmetick ý pr ů r o ě r c e l ó ho pro v ěřené ho v z or ku. V š e c hny t ři t r. lÍ ěe jeo u upr ťiveny pr o ur čování pod'le ďě}nic :j. nezah':.nu;!í sldmlce & B&Ince. Jsou vhodné }'roirzepro určení před.běžné e orientační. Pro definiiÍvní urěen,í je třeba sp<i}upreicovat r] € s p e c i a ) . is t o rl . ent o rno lo gem, hter ý se cpír á o ve1ké z kušer r os l tí iJ grovnárll,icí m;*terid.l.

i ( l í ě n'l" po dz'o d; ' ro du For mica L.

5.1

Yj-n obrázek ě. I

Tý1 h l a v y a š u p i n a s Í I n ě p r o l á k I é i . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . o . . e . o . . o . . o . . . . . . o p o d r o d Q g J p ! q ť , q r ] & i icí+i i } l e r [ý1 h l a v y a š t r p i n a n e j s o u p r o l á k l é . . . . t . . . . . t . . . . . . . . . . . . a

?

5

aa

::::::: ::::::::: ;;;;; ;il:ilffiiiT,";;; aa.

Clypeus

ť+

na předním okraji

nevykroJen

.. t.. '......

a

aaoaaaa

oo.....

2 a

aa

'.

aa

J


3

Úelní d'vůrek natný. tělo ú t l e J š Í ' l i l a v a u ř š í ' o v á } n ě J š í 9 . o . pOdfOd ..o...........r... Servifgr{nlca Fo-re1. - če h í dv ů rek 3 . es k 1 ý . T ě1o robustnější, hlava šíršÍ & }rr'''.;:1gl.tějšÍ ... o.. . t. .. . podrod Formics s" str.

P o c r o d . C o p t o ť o r m i c a j e . a n á s z e s t o u p e n d v ě n a d r u h y e o . ] ; oF o r rní c a ( C o p tofo rm ic a) gx s ec t a e For míca (Coptoťor mica) pr essílab ris . o b a d 'ruhy js o u na naš em území vzácné. 0bývaj í podhor 's}ié a h o r sk é o t ev řené t eré ny , k ďe staví dr obnějšÍ kupky z Tasttr innó}ro materj.áIu předevšírrr r' tru'v. Jedna lrolon1e se ěasto skládá z n ě k o } i ! . a des ít ek aĚ s t o v eh hr r íz d. P o d r o d R e, pt lfo rm íc a repr eEentuje jeden dr uh For mica (ita.ptÍ. fcirmj.ce) sanguíne&. Je to loupečivý mrr.ivenec žíjící u nás hojaě všude, od nížín po horské řr'řbety. Í.liárád svět1á nísta a hnízd'a z,ak].ádá pod itameny' dřevem a v pařezech, ěasto a použ1tím ToSt l i n n éh o m at eriá lu. C elk o v o u stavbou je nej víc pocioben r nr avencům podrod'u !'ormíca. Fodrod servi.ťormica je na našem ,S'aeaí rastoupen 7 <iruhy.

5.2 I

Kríě dnrhů podrodu Servíforrniea Z a d n Í ok ra j hla v y s v ěnc em odstávajících chtoupků. Vespod' hlavy vÍce jak tř1 páry odstávajícíc.lr ehloupků. Zbtrrvení šed.očerné matné. Hrud ěásteěně bronzol'á až červeneivá ....... .. o.. o. .. o........

cíne.rea

I{a.'yE

Zed'nť oiiraj hJ.avy hoJ.ý' stejně tek }rIava vespod, nebo ad,e " n a Í j! v' e; i š s 1 - 3 p á r y o d s t á v a j í c Í c h c h l o u p k ů t o . . . . . . . . co. c. ?

2

Snroltrě .á*rný, sÍlně J.esklý, zvj.áště zéddeěet*hlad'ký. 0chrÍ\ýření mírné. Od"stávajÍcí chx-crlpky nn. pr.rinír:nň1á:úrr zerd.ečku eca

0'}3

ciž 0'2

mrn d.lor'lhé ........'c......l.......Q...a.o.

3

Nepřílíř

}ecit}ý nás]'edkem lrustého pilij.éiravd.troochngřřerrí. O } r l o u p lt y prv níirc l t ergit u většínou kr *'&ší neĚ 0,1 r uir ......

t5

4


'3

ilpírrotum v proťi}u t nerovně ztrltulaeené. i{r';d iro}á nebo B ťob u s tn í c h ex em plá řů s někotÍka odstáva;jícír nÍ chJ.oupky. Iín.í z d * r "v semí e poci J.clmen;-v .heplýclt ob].astec}r l.'Iora'r;'.a s]"ovensk*" r ..

o o . . o . . ! . o . . . . . o o o . o.

o . o ..

. o . . . .

l*tt'flAtgS

LC-t2""

- E n j . n o t um v r:ro fÍ lu s r: íše v úlr lu zaobleno' P r onotur n a Íneson o. s nmol:'g'odstávajícímí chloupky. i{rríarle, t'* (nruá) "p"*uid'j.a

]';l;;;;;;; ;"*. u-" :::: :]:::: :.Ť .l ::::i#-.-ili :.::::::. ":l .'::

4 - }í:ródoěerný r;iz černý. Zerdeček d'ík nrenšínu oehn1ýření leskj.eJšÍ .................

o..

.....

r........o.......

r.....

a..4.

5

T ě ] . o , zv iá š Ť irruě, nejeonotně tmavé s ciifuzně načer vena'}ými skvrne.rni 'až jasně červenó. Zr:d.ečeks hustým při}ébajícím ........... o c h m ý ř o n í r nj e i n a t n ý . . . . . . . . c . . . . . . . . o . . . . . . . . . 6

t

I

l - ? r o n o tun ho lé nebo neill ejvýš s 1- 4 kr átkýmí odstávejícímÍ chloupky. Střed'ní a zadní stehna holá .................... o l o . . l t . o . o o . . . . . . t . . . . . . . . .

ťuqca

.L.

P r o n o t rim a m € s o no t ur, r c lř s 2o odstávaj ícíml chloupky. ]ía sp od u s i ř e ď n Í c h a z t l d n í c t r g t e i : ' e n t ó ž n ě k o l i l t c } : I o u p k ůo l . . . . . . . . . o.... lemani Eond. zpr avidla holé (r str any pr onotg). 6 - P r o n o turn a rnes o no t r. a m šupina holá ěi vyjímeěně na hornÍ straně s L-4 chloupky. Zbarvení vtlriab1lní ěernočerveně difuzní o.... o..... o......... . ................. o......... cq+i.C$lgafialratf . - P r o n o t um a m es o no t um t odstá]e ochlupeno (na pr onotu j e ně. ko}ik chloupků až po boění zadní okral ). Hrana šupÍ.rryvětšínou s .5 G4il chIoupky. Ilrud a šupj.na zpravld'}a jednotně

I

. .... . . . ... I ::::::::.::::].::::::T'ffffiÍ".; :::::::

l í r a v e nc 1 po dro d'u S erv ífor mÍca žij í hoJně na ce1ém našem území od níž1n po vrcholky horstev.Obývají mÍsta otevřená i stinn á . H n í z d a buduJí v ět š ino u pod' kam€ D yr dřevem a kůr ou a také

46


I

I

v k u p k á c h ra š e1 1 níx . ů a I$ ec lr ůna r ašetj .ništích Éipr aneništÍcř r . D t" u h F . ( s . ) c j. nerea nepat ří pr ávě mezi naše ir ojné mfetvence a mů že n e s e s ním s et k a t Jen na má].o místecJ:. Vyhled.ává přeyážně ří ě rr í te r a sy , t eré rry s po dk la de m štěr kovým a pískovým a je r noř né je .] zastihnout Í v€ městech.,Iaké F.(s.) gag.'ťes není příJ.j.žrozĚí. ř en ý d r u h '. Vy s k y t uje s e po uze v nej tep1ej,gích oblastech xdor avy a S } o v e n r . lk a , zde v š ak rnís t y velice hoJně" Opr ot1 tomu cir tr h ^T' -(s.) p Í c e a v y h l edá v á rnís t a s t udená a vlhká j akc, jsor r r ašelÍniště a p r a n e n 1 ě tě . Zde huduje hnízda v kupkách meeir ůa r aěelÍníků tó m ě ř ú p tr n ě z a p l av ený c h v o do u. Protož e takovýclito mígt není na nař lem :izemí tak mnoho, ani tento nu"ayenec nepatří mezi hojné. ,Io však vy n a h r : i d í da lš í d"ruh . F . ( s. ) fusca - ve1ice hoJný mr avenec' p a tř í c í m ez| naš e nejho jněJší mr avence vůbec. Je velice př 1způsobÍvý a tak se s nírn setkríme v teplých nížináctr ja3'o í v podhůří, v o te v ř e n ý ch t eré nec h i uprostř ed lesů. }Lr ízda tohoto nr avence slouží předevšírn Jako pomocná hnízda při zaklád'ání novýcb hnízd

lesnícb mravenců. A to v nížinách a v pahorkat1nách, příbl1žně d.o výše 600-800 metrů. Ve vyšších polohách Je tento d.ruh plně nah r a z e n v elm í příbuzný n dru hem ir . (s.) lemaní, kter ý je ve vše c.b našieh pohoříc.b snacl nejhoJnějšíirr d'yuhem nravence vůbec. ZbývaJícÍ d v a d r uhy F. ( s . ) c unic ular ia a F. (s. ) r ufibar bis vyhled.áva jí

spíše otevřené, slunné terény naších nÍžin a pahorkatin, kde bud,ují hnízd'a pod karn€ B ý, nebo staví nízké zemÍté kupky. Oba dva druhy J s o u p o m ěrně bo Jné .

I

I

5.3

K}íě druhů pod'rod.utr'ornica

1 - Zadní okral hlavy holý .......................e ...........'. z - }ía zadnÍm okrají hlavy u většiny d'ělnic v koloni1 mÍnirnálně ]' až 2 páry odstávajících ahloupků .... ... .... '........... 3

2 - Hrud norá nebo s 1 až 2 príry kratších ehloupků na pronotu. spodní strana hlavy ho1á, maxínálně s 1-2 krátkým1 chloupky. l{ravenci spíše m e n š í c h r o z m ě r ů . . . . . . . o . . . . . t o . . . . t . . . . , i ? . .


' . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pq]Íqtqna-řoergt

.

- I{a pronotu většina děinic v roj!. více jak 5 párů chlot.l.pků. ťa L é n a s po dní s t ra ně hlavy bývá většinou něxo}ix odstáva-

':*:T: s " Tlll:::.::::: :::::::::::::i:

'

šíkuro zab'řívenýeb hlavy něko}Ík odgtávajících 3 - I{a zadním okraji chloupků poblíž zadnÍctr rclhů hlavy. ]$a spodnÍ straně hlalry vždy několík od.stávajících ci:'l.oupků. Iít'uč[eo do ochlupení j a k o u F . p o l y c t e n a . t d r a v e n e i s p í š e m e n š í c t rr o z m e l r ů . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . o. o . . . ( q g u { l o n t g , , Y g & r . ) - Zadní okraj hlavy bohatě pokryt odstávajícÍrr1 chloupky. Teké hruE pokryta bohatě, nejméně 3o-ti cbloupky ......... o..... 4 čer venočer ná ... .. . . . 5 4 - H l e v a i r: . v ět š íc h dělnÍ c d'vor "l'bEr r evná, - H 1 a v e a hru|[ , zv lá š t ě u velkýo}r ďělnÍc, svítivě r ez avě čer ve ná & sílně ochlupená. }Ía před'ní, příkré strarrě prrrrÍho ter. g i tu j e červ ená s il'v rna , r nnohdy aabír ající celou přední polov 1 n u t o h o t o t e r g í t u o . oc . ! . . . . . . . t.ru.qcorr+gL4abr. 5 - 0 c h l u p ení na za dnín o k raj i hIavy husté, Ier nující jeJ ve věn ci. řelní d.vůrek }esklý. ttnavé skvrny na rirud.í jsou růané intenzity a n e c i s t ř e o i r r a n i č e r r i í ,d i f u z n Í . . . . . . . . . . . . . . . . o. o .................. o.. o....... oó.. lueubrÍs. Zett" - Och}upení všude ve.].nj.bohaté. ře1ní d'vůreh troc.lru mciIý. č e r n é sk v rny , . zeJnóna u větších dó lníc, jsou výr aanó tt lpr $švidla Jsou ostře ohranl.ěené ...... r r r a t e J l s j . g lR e t g t Fornr.lca rufa je typícký nravenee celé skupiny. Je r'ozšířený u n á s v š u d e, aJ. e ro á 1 o k de hoj ně. Je to mr *vcnec j ei:"ličneitýelt l e s ů p a h o r kat in a po d. hů ří' Vyhledává mÍsta nu' iir aj ícl' Iesů, př i c e s t á c h a p r ů s e e í c h . J e h o k u p y j s o u s p í š e c l v ť ' . i n ů J švíě t š í n o u ne p ř í l i ž v y s o k é . F o r m 1c a po Iy c t ena

.18

žíje v nÍž ínách e podhůÍí a objel"uj e se


por ostech, ale i v ťi1.:**;j,v r i n e j e n v j ehJ-iěna t ý c h a s Í &íšen;íci: d u b i n á c i i , k de bud'uJe s v á jrníz da, z úlonr kůsuciých lÍstů, včtr ič e k a pupen'r} dubů. $& svět1o není tak nároěný a staví svá hnjada i u p r o stř e c ] po ro s t ů . Mrav enc Í jsou to spíš dr obněJší, ale iloJ.;r g yr r n í . Y jednom }iiaízdě žíje až 5 o00 saraiěek &. b{i^kse ěasto vytváří oďd ě } k y a vzník a jí rnno hd'yv elké kolonie. Je to dr uh velice n í a p r o to i . ho s po dá řs k y nej výz nanr r ěJší.

agr es i v-

Forrrnj.ce ty:uncorum vlastrrě anÍ nepatří d'o užší ekupiny !,. rufa. C o d o v a hledu i rpů s o bu života se částečně oď této j Ínak velmi se n k n u té s k upiny o d'}íš uje a je tioce].a r nož né,ž e ěasem bude syste naticky zařazen d.o gamostatného podrodu. sa našen úzerní Je ToZš í ř e n v e l m i s po rerd. ic k y . V někter ýcb oblastech je docela hoj ď, zatímco v jÍných úplně chybí. Obývá Jak borové lesy v nížinác}r1 ta"k 1 srnrkové ]esy pahorkat1n a ta}é, Jako Jed1rry zástupoe pod'rodu Formica vystupuJe í nad souvislou horní hrarrici lesů a Je možné Jej nalézt v pásmu kosodřeviny. Ve všec.b případech však vyžad u J e v y sl ov eně s lunná s t a noviště. IÍnízda z ak1ádá v pařezech a p ahýlecb stromrl, kde využívá chodbÍček a komrirek po jinem }rqrzu. Úasto Je všďt možnénalézti jeho hnízdo pod kamenen ěi dřevem" T a to h n í z da v ět š ino u do plň uJe stavbou z JehJ.1ěí. F o r mic a prat ens ís je robustnÍ r r avenec r ovněž nilující ote vřené terény. Jeho kupy z rostlinnóbo rnater1álu Jsou ploché, ěasto proláklé a téněř každé Jaro s propadlou klenbou. Stavební materÍ. á 1 J e v ě tě 1 no u hrubš í než u př edcházejících dr uhů. ř asto staví h n í z d a d alek o o d' les níc h por ostů v polÍch a lukách' řasto též v p ř í k o p e c h s ilnic . t a t o hnízda Jsou převážně z e stébel tr av a ě á s te ě e k pů dy . Obý v á nÍ ž1 ny a podhůří, nevystupuJe do hor . Tormica lugubrís je dost1 podobný .""J",."" ž15ící ovšem naopak pouze v horách. U nás byl dosud zJÍštěn na šunavě, od'kud' se vzácné rozšířii í na Brdy. Mímo tuto oblast byl d'osud' prokázán Jen z Jeseníků, kd'e ž1Je na dvou lokal1tácb. Podobně Ja}o F. p o l y c tena Je 1 t ent o druh výr az ně polygynní a je.bo kolr inie

,/9


obsalrujÍ ěasto vysoká

mnoho hnízď. Hnízd.grjsou

}.orrníca aquÍ1on1a nebyla

spíš kuže}ovitá

.re].irí L.]!.

n& ,rrašemrízemí d'osud' prokázáng.

INVENTARIZACELESNICH MRAVENCU 6.}

cíl

e v ý zus n ínv ent arizace

InventatLzace Je souěástí ee}onárodní erkce Fornicrr. Tato akce má podc}rytit a centrátně řidit ochranu lesníc}: mri*venců. DalšÍn stupněn bude }rospodářse'é využití lesních nrl}ve:iců směrem k e z v y š o v á ní o d. o lno s t i les níc]: ar eá1ů pr oti hr nyz ín škůd,cům, kte ř í v d ů s l edk u o s la benÍ 1 es níc.b por estů zaěínaj í váž ně ohr ožova t v e l k é k o mplex ry les ů na š e. ho státu. Ce}á akce j e dě1ena nss,4 ťáze : a ) Š í ř e n Í info rm a c í - :ro zv í nutí šir oktí pr opa$ace a pr oškolení dostatečného poětu specJ.a}istů, kteří budou řÍdÍt vlastirí č i n n o st v t eré nu. b ) In v e n t. arira c e hnÍa d 1 es níci:l mt'..evenců. c) Cerrtrální ríaenÍ ccirrany hIavních komplexů iu.l"íud]esrríc.h} . mr a v e t ieů€ i jej j-c ii ho s po dářské v;r užítí. d ) ] V I r : : L ná reldnís po lirprá c e na Ťešení uvedené pr obler lr atik.;r . Aókoli iLž bylo řeěeno, že z hosporlářského h}eciisha jsout nejužítečnějšímí druh;r' Formice polyctena a Forn1ca J.ugubr,j.'cr j e tř e b a v ědět , ž; e 3 ek o }o gÍckého .b].ediska.zaujír nar jí všechny d r u h y l e s n Íc h nra v engů 0 ů }ež í'bémÍsto v ekosystdmr r lega. Inven ta r i a a e e n á rl dá v á přehled o r oz šÍř ení j ednot11výc}r dr i.r hův r ůzn ý c } e c r b } a s t ec h a les níc h c elcích. D ává nár n také předpok}ady pr o s].edovánÍ změn e pťo druh ochrany ěi stupeň hoe;";odářs!t*.trer.ytrĚít í I e sn í c h rrra v enc ů v danó clblastí. r nvent*r iaace spočívá v cl.ů k l a d n ém p lo š né m prů zk rrrnuv šeeh lesních obl{lgtí (s d'5r ílnemíxa Je h l i ě n a té ných bníz

2.0

m o no hult ury )

a v z alož enÍ podr obné evidence

ajíštó -


( ] l ď

ForrnÍcc" ;je obdobnEi K*nkrétnírn vzor,Ín pro ee}crnť'roůní{n,i.;cí ';.97L lesrr'Íi1o v;riiiúšená 1"íx'rc€ ministerstvem ÚF.-l'eco '?Ii{i;i'r'iivejfi, společrrostÍ ochrirn3" pÍ.írod;r. Do irelspod.Éis.iv-íR.sFsR a Yše:"uskote^

!

t

tdto rikcg i:yií anpojei.ií prxcorrrríci lcsů, oc'irr&'ťiáři a &ládežlrigké onganiaace. ,l{il.Lóv osta'tních evropskýcir státech se úspěšnó z&qružitÍm lesních mraveneů. Vedle .TDR, Bulbýr"";ijí ]'rospc,dáŤsJtýrn hi:,rgk,i: čj. Pg].sk*. meijí vynikajícÍ výsledky ve Finsku, Itálii' švu.ieusrskr.le :'ísR. Ye Fírlsku napřílr].ad' prouádí celostátní invent ar i s a l o í l es nÍ glr &rt v engů k *.ž dých deset let u tr r k maj í nr ožnoi9t srovnání starnr za někoiÍk uplynulýeh rlesÉti].etí. Ye švýcars}tu Jsou inventtlrrar:,ce i do provádění ochra.n;r zapojeny vedle lesních zaměstnarreů i oddíl;"" ml*dýeh oclrránců přírody. V Itá15.1 m*jí Jí ž to } í k zk uš eno s t í a rlo brých v31sledků, že se k nim obr átíla rLe porloc Kana'dg a by1o proved'eno roasÍfulé stt5lrování nnízd lesnÍch rnr{'vencůnkter'é byly J.etecky přeprelveny dg ohroženýc}r ].eeů !{*.raarjy.Všeehny t,'ťto rneainárodní atlušenostÍ tá Ínetody ochrarn;i pi;íroci;. jsou pTe irág bo;,ii.ltýri,;<ir^ojemŽn.ťorrnacíz níehž 1ze čerpiri iři ;ác*ri'Ri.: rr1řlic:1 ii,rr"lše:rj?ehekos;rstdmů. ,o.3

Org*ni:;aco

i.lven b:"rl'i.z,loelcsr:.ícii trt::.:.."l"cnců

Ct:1cu' ;akcí Formj.co i:llde cg::tyd.i:rě *Ídít Rr:dlr od'born,ések'ce o3 pJ.i Úv Isop. Y r;imcí be.rřdéhcokreeu bud'e akcí, tedy i íllven. Ťarigaci řÍúit RAos 0P okresního výborrr Úgop. Zd'e dostenou aák].grlní organizace :!. jednoiiiví rájemei inťor.mace o zpťrsobu mapovánÍ a pÍe dávť:rtí rrnorků. E*.d.prov*lefuný ě].en nA0s okresnÍho .rýbo. ř e b u d e g ilro m i"iž&o Y::it v ý s }edi:y ínvenťr lr iegce pr ovedeaó v j er lnot}í.rý*3 o.hr""oc*eii,bude oošŤovg1túd'ajc jednotJ.1vých rnripovatelů 1l Ť;ez"*í36, rn;ri:'otov:í cieťj.nitivnÍ evirienční ríst gl aašle vacrrby }t deuarli:.ri.:ÚÍo TÉnÍo pr;:r'covník buú* nít ř.á<ině rrbsolyor'ané ěkoienÍ a l:]"o,žpntíuirotišky. $*'*vÍcRAos 0F oitr*g"irí}:'c1';ibonu naváře ,it.Lý lt$nti.Jtt i; přa.:'ť:otfl}íxem přísluš$é orgcrníaaee leenílro }rospodář$tvÍ, je..io:i ťuruirčnÍnápJ.ní je oeiiriina lepe. Tato spo}upráce bud'e

2.ť


nezbytná pro sané zaháJení inventarízace. V první tázj. se totlž provede rámcová inventarizace formor.l.dotazníkové akce. Dotazníky (vzor viz příJ.oha ě. 1) rozeĚle ved"ení orgarrlzace lesnÍho ltospodářství všen svým podřízenýn složkán" Výsledk'y budou velm1 cenrré, protože se tak Jednotl1výrn mapovate].ůndostane do ruky přehleď lesních celků, kterýn Je nutno věnovat zvýšenou pozornost. Usnadní J1ru to prácí a navíc Jsou údaJe přírno vázrány na lesnlcké ělenění porostů. Pro provádění 1nventar1zace bude bezpodmínečněnutné tozd'ělit každý okres na někoIik obvodů. Každý obvod' bud.e zpracovávat Jeden mapovatel (záklo oT$. čsoP nebo JednotlÍvec). Eranice s ohledem na lesní bospotěchto obvod'ůJe třsba vo1it citlivě, dářeké celky. treJlépe tak, aby se hran1ce obvodů kryly s braÍI1cen1 JednotlÍvých lesníc}r správ. U rnenšÍchobvodů pak s hranl.ceml. Jednoho ě1 několj.ka }esních oddě].ení'

6.4

Založení evidence, mapování, odběr vzorku

Mapování a odběry vzorků se dají prováůět po oelou aktivní Eezonu IesnÍc.h nravenců, tedy na většině našeho úzení od konce března do .k,onceříJna. trávštěw.a kontroly vybraqých kornplerů hnízd' pak po celý rok. Do terénu by ně3. mapovatel vyrazÍ.t vybaven porostovou nebo turÍst1gkou mapou gvého obvodu, informaěnín l1stem .s úd'aJ1 "spoň J.esáků, bloken evideněníoh 1istů a oěÍsIovanýn1 zkumavkan1 (t.ékovka'n1,tuban{r sklen1ěkarn1 apod.) na odběr vzorků. Dále je nutné něřítko na měřenÍ hnízda a zrikladní znalost1 b1olog1e tnravenoů a botarr1ky" Každénalezené hnízdo lesníoh mravencůrnapovatel zalrreslí Jed.noduchou, Jednotně vo]-enou snaěkou do mapy. }Ínízdu přÍděrí pořadové ěíslo. Toto ěÍslo Je složeno ae d'vou ěástí (např. vTI,/3ú,

22


kde první čísl1ce Je ěÍslem př1děleného obvod.u a teprve druhá ěí sl i c e u dá v á v las t ní po řadové ěíslo hnízd'a. Toto ěíslo1 stej ně Mír y hnízda, kte j a k o o s tg tní úa a;e zapíš e t io evideněníbo listu. ré m ě ř í j s o u jen dv ě a t o neJvětšÍ výška a neJvětší pr ůr něr z ákl a d n y . Y přípa dě, že s e jedná o koloniÍ někol1ka hnízd Je tř eb a b r á t d o e vi. d'enc e a něřÍ t Jen Jedno z nich (největĚí) a do příg l u š n é k o 1 o nk y uv é s t c elk o v ý j eJ1ch počet. Z de Je nutné se vša .k' d o b ř e p ř e s v ěděít , že s e Jed.ná skuteěně o hnízda jedné kolonÍe e n e o s o u s edíc í hnÍ zda rů zných koIon1í. Další součástí evid'ence je oznaěení trnízda přímo v terénu. P r o v á d í s e o }eJo v o u nebo s y ntetickou bar vou na kmen ;r eJb1íže sto j í c í h o s t ro m u do v ý š e prsou' př ípadně na z ar ažený kolík. Vel í ko*qt čísl1c cce 5 Cl[o Yybrané cenné kourplexy hnízd budou po vyhod'nocení a^k'ceoznaěeny evÍdenčním1 štítky státní ochrarry přírody. F o s l e dním a vgor}íu" odběr je zkurnavky (ao níž 1re"píru, ebs jsrne

dů 1 ežít ý m úkolem mapcvateJ.e v ter énu je odběr nutno provést u haždého ev1d'ovarréhohnízda. Do jsme předern vIožÍlÍ několik kousků pomaěkaného

ornezÍlÍ pohyb & tín poškození-přepravovanóho v z o r k u ) n as bírá m e z, po v rc hu hníz da či jelr o nejbližšÍho okolí 10 a ríce dělnic. Pokud .isor.l na hnízdě právě přítomny okřídlené sr:'míčkya sameěci přibereme i něko}ik jejich exemplářů. Pa.k' do zkumavky kápnene několik kapek lékařskébo 1.'nzínu (možno též p o u ž Í t B e n zíno v é ho ě1 s t iče shvr n), kter é v něk ika okanž 1cích nravence usertí a do příští rnanipulace nakonz,ervují. Zkumavku dobře uzavřeme a oanaěíme stejným evideněnim ěíslem, Jakyn Jsme o z n a č i l i h nÍzdo v ev ideněnÍ n r isiě a na aej bliž šíur str omě. NeJ 1 e p Ě í J e v lo žit lís t eček s evid'eněnín ěísle r do zkumavky.

Po zpracování ce1ého obvodu, nebo Jeho . rčité stejnorodé ěásti, odevad.á mapovate]' vzorky a mapu zodpovědnérnuělenu BAos oP okresního výboru řsop. SteJně tak mu odevzdá l oríginál a jednu kopi1 evideněního lístu" Druhou kopii sí ponechá pro

Ž3


vl&,sj;ní evidencí. Zodpovódný ě].en RAos 0F odešle vaorky 113"er. a prov'!ří správnost ríc.a3ům*,povoverroů k urěení specialistovi te].eo řo obdržení výsledkr} d'eterminace aaLaáí def:lnítívní evj.d.enčaí ].ist jrnígd & shrnuté inťornerce předIo*í Raclě odborrté sc!'ce oP k dellšímu vyuříbí" Tínr s}"Órj'ěí první ť:á,neírrventel,rL,AtiBe. }ront*kt g hnirdy a clbčagn*u -by ..ršajl" iviernovg:te].oé nems].i rtrácet návštóvor* by mělj. kontz.olrrvat vývoJ í tňcja Juríad al hnígtinÍci: kornpl*xů, kters nebudou. v;r}y$pJr RA0s 0ř }* intengivnínu h*si:od'á.řskónie vyuĚí"b{. Ce1á inventi"*í".:i'cs b;i rně3.,*být perÍodicky, vridp" po pěti či d'esetí le tech i:reiví"d';$r:&, iij:].o\.nl'o

ZAVER V pří::'učce jrl<.iu olrsr.l"áerr}řn*jcn úa*jo q bioJ"og;J.i ]"*lníe.rt mr.;vcnců, a].*: -' úc*;e o je jic}r pů'xobe:"ií ir' ,$J**s;.5t.!rm:r il:l:a {á o v3xe;l**nut*lloto Bůsobení p}'c ěleťěkli. ilk*e F*rmioi,;- :l'*;r{ g.nmoú#ej'nťt, rrýbnř . rni}r*je k rr,lrřg::.í ":.6l5í*tt3ri;*il pr:i}*j.iře11í. číra ví.c* j* rri gdr&voj}to áÍvotníiig

{j' tírir i k :;l;;gitsl.'á.il.u:l'á..rás:',";Íuui:# j..*llr.,

,orCI ond.rr:,vcíní aerně & č1ol"iiitr:', tírs :}r.;].+iriivr:jÍ r*Í rn;síme uvi;tio:nc. tr"r*t, že je t}':};u, atlr"*i"rÍceeljo uehov,iwl*t ntlio já&uriiiJ'obncvcyii.l! Jetl

rd'ravý

pociporu e pro

ies

hospodtrře:li

rekrexiei

2b

mÍáe spJ.ň'e'ro*ř oč*káir,ťin-j bil.ijl.rdárn.j i3 v<lůou, a:nírn.i í klírn.ltu,

člcviijt*l"

lířj.nl,'; p::c

řÍstř.::rí r.p:due&a..l


list

Informaění

výskytu

o

Í,esnÍ

. . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . . . ol . . . . . o.

závod.3

Po].esíl

. ...

...

mravenců

1e.sních

...

t . ........

O d d ě l e n í (za ěís Iem o d'dělen í uveáte I

ao

a

a

a.

arra

a

a

r

a.

a

a

aa

o

a

a

r

a

a

a

Q

o

a

a

aa

a

l

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a.

a

a

a

aaoa

a

a

a

aa

a

a

a

o

a

a

aaa

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aaa

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

t

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a.

a

a

o

a

a

oa

a

a

a

a

a

a

a

aoa

o

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

oa

o

a

a

a

a

o

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

o

a

i

r

r

o

aa

aaa

a

a

a

a

o

r

aa

at

a

a

o

a

at

a

a

a

aa

o

a

t ........

o............

........

od.bad poětu hníz d');

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a?

a

a

a

ao

a

a

a

aa

a

o

a

a

a

a

aa

a

a

Q

a

o

a

aa

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

a

aa

a

o

a

a

a

aaa

a

a

a

t

o

a

t

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

o

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

t

t

!

a

a

a

aaa

o

a

a

a

a

a

t

a

a

a

a

a

a

a

a

a

t

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

aa

a

a

a

aa

a

aa

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

t

la

a

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

aa

a

a

a.

a

a

a

aaa

a

a

a

t

t

a

aa.

a

a

a

aa

a

a

a

aa

a

a

a

a

a

!

a

a

a

aa

aa

aa

a

l

a

a

aa.a

a

a

a

a

a.

oa.

a

a..

a

aaa

a

a

aa

a

a

a

a

a

aa

aa

a

aa

a

a

a

a

a

a

aa

a

a

aa

o

a

a

a

- předpokládanó ohrožení lokality lesnícké zása}ry v rnístě výskytu lesních mravenců, např. těžební ěínnost, stavba cest a svážnÍo apod.: a

o a

a t

a

a a

a a aa

a o

a a a

a a a a

l

a a a a t

a t

a a

a a a

a a a a l

a a a a r

a.

a a a aaa

Datuml

a a ?

a a a aa

a a a a a

.

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a t

a a a a a a a a a a Q a a a a a a a a t

a a t o

a a a

a

aa t

a

a a a a a a a a a a a o a

a a a oaa

a a a a a

a a a a a

a o a a aa

a a a a a a a a t

.. o...........

l

a.

a a a a a

a a o

a t

a l

a a a t

t

a a a aa

a a a a a a a a a l

a a a a a a o a

a a a a a a !

a a o a aoo

a

a a a a a a o.

a a a,i

o a a o o o !

o ta

c a a aa

a.

l

a a

a a a a a a r

a a a a a a a o a a a a

a a a a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a oa

a a a a a a a a a a

a a a a a a aa

aa

a a a aa

a a a.

a a t

a a a a a a a a aa a a a aa

a a aa

a o

a a a i

t

a a aa

a o a a a a a a a a a a a a a

o l

a a

a a a a a a

a a o ao a aa a a

a o a

a a a a a a

Yedoucí poJ.esí! .......

a

a a

'i;


EvIDE!ÍřtrÍtrsT . vzor

tsvl.dcněnílíat tlníada Lesnícb nravenců Druh: )Irea: L,ea:

Úísto }rnízdďt

I Obvod: lPodroet:

Uživatel: |Nerlm.vúško:

Půda: b1.iní tá. píeě í tá . j í1 ovi tá. kamenítá / za+.rtrnout1 Svab : rovina . míglý. příktý Zagtínění l ne . nalé . veIké V.ýška: ar lnrpy: .é.

Staveb.nstcriál g Zjištěné nedoctat\y:

Datun evidencc a odběru vzorhr:

./ ;5

Pnfi6fnr

Počet hnízd koloniel

Mapovatel:


1978

f,\ H

A

H

1979

obr.ě. I E . . . . h n ! . z d o ,Z . . . .

zásobárna, S ....

staníce

27


1979 \-

a

\-

-- z .Cá)r

-

Y)//

(

I

l'g&

I

\

f

9C

@ \-

/

O

---'?

-

-.--

tt \

\\-\),t'

\-/

1980 _--i, :6-tď \č ,<@ --/ ,'z--

í8

\l

1q)

/ f,r

,Y,'

,'

a

o cc

O

ob. ě.2 H .... hnízdo, O .... snrký, 8 přcrušovaná čára ....

2e

.... dubýl hranice terltoría

I


I

obr.ě.3 nateřské bnízdo, @... o odděl\r,přerušovaná @.... ěára .... nraveněí cesty,plocba s křížlry .... srnrkový les'plocha teěkovaná .... paseka

1978 {

{

XXX Y

1979

Y

Y)(

xx

xxx

XX

XX

xK

x

1p31,1(eÉ,ŠťN

x XX

1980

1981

: - -. -.-- .-:. - -: l-"@* ^',',-_',)


3 Ir

5 6 7

I I

obr.ě.4 blavy, 2....tgneno13.. ..ěelní dvgrek 14,...clypeus 5. , . . p r o n o tuB s 6 , . r ll!€ s o t t o t un , T . . ..epinotun'8. . . .šupína 9...opÍvní článek zadeě}nr /1 .tetgí|/ ') r, \) U, l ....týl


I

ft}r+r X 'vs{ a v

E

a /t

A

r...

i3 u... {J .... u

oaaa

srravenee podrodu mravenee podrodu &ravenec podrodu mrav€ n ec podrodu

Rapt'íťormica

y'F. sangui.nea,/

Coptoťor nj"ca /F.exsecta,/ Servíformice /F.fvaea,l Formica /?.rufa/

\11


AKOE FOR;ilcA.l"{etotiická přÍručka č.1 V roce |g82 vyda1 okresní výbor českého svazu ochránců Břírody potřebu orgánů a organizací csOP. pro vnitřní v Prachatieích A ut o r te x tu Pa v el Bezděěk a . Po voleno pod číslen 403/1 6- 23/8L Strážntiskařské zágodyr[.P.P1zeň, 0K oNV Frachatice.Vytískla esOP haha.Nepr odej nér z áv o d v e V i r nperk u. N á k lad z 0 oo ks.D istr íbuce

Bezděčka P. 1982: Akce Formica  

Metodická příručka

Advertisement