__MAIN_TEXT__

Page 1

NUMER 5/9

16 MARCA 2016

KLAMROWA GAZETA FESTIWALOWA

Wyzwanie Już po raz drugi Radykalna Frakcja Medialna Mazut wytoczyła na toruń­ ską scenę ciężkie działa. Czy odbiorcom uda

się

udźwignąć

ich

ciężar?

Na żnińskim złomowisku wyrosła sztuka niejednoznaczna,

kontrowersyjna,

za­

angażowana społecznie. Mazut – ciężka frakcja ropy naftowej – porusza problem procesu

skażenia

na

poziomie

społecznym. Aktorzy w swoich przed­ stawieniach balansujących na granicy akcji performatywnej i spektaklu stawiają na formę, która maksymalizuje mnogość możliwości interpretacyjnych. Słowa za­

leńskiej. W jednym z epizodów scena

Był źródłem niepokoju, który uderzał jako

stępują

które

wypełniona zostaje mgłą, w innym w stronę

pierwszy. Zastąpił dosłowność. W ze­

okazują się być bardziej wymowne niż

publiczności posyłane są papierowe samo­

stawieniu z obrazem, postacią, gestem,

niejeden

przedstawień

loty z wypisanymi na nich wyzwiskami.

sytuacją i symbolem wybrzmiał w pełni.

symbolami.

W przedstawieniach grupy Mazut nic nie

Dopiero dokładna i wnikliwa synteza

„X.humacja” składa się z trzy­

dzieje się przypadkowo, a dopracowana do

wszystkich

nastu epizodów, które postrzegane cało­

najdrobniejszego szczegółu sztuka prze­

pozwala na rozpoznanie ukrytej w nim

ściowo

obraz

pełniona jest symbolami. Artyści próbują

treści oraz umożliwia zrozumienie jego

Poruszanie

ekshumować wrak, który w ostatnim czasie

przesłania.

takich tematów, jak brak umiejętności

po raz kolejny staje się źródłem wielu

Doskonale przemyślany, dopra­

komunikacji,

kontrowersji, dzieli Polskę i lateralizuje

cowany i przygotowany przez grupę Ma­

Polaków. Aktorzy na temat swojego występu

zut spektakl jest dużym wyzwaniem dla

destrukcyjny charakter świadczy o spo­

udzielają

nie­

przeciętnego odbiorcy. Wymaga i nie

łecznym wymiarze przedstawienia. Nie

jednoznacznych, pozwalając w ten sposób

toleruje półprawd. Aktorzy prowadzą z wi­

sposób

aspektu

każdemu z odbiorców na indywidualną

dzem grę, powoli kierują go do celu,

tytuł

i osobistą interpretację. Nie wychodząc

którym może okazać się jeszcze większe

„X.humacja”. Swoją premierę miał w gru­

poza

zaplątanie

dniu 2011 roku. Rozpoczyna się ukła­

cześnie

należy

obrazem dialog.

stanowią

za

przerażający

człowieka. frustracja,

agresja,

jednak

politycznego.

dźwiękiem,

Treści

szukać

współczesnego

obłuda,

i

konflikt

amoralność, oraz

wykluczyć

Spektakl

nosi

jego

informacji

strefę nie

zdawkowych

bezpieczeństwa, pozostawiają

i

jedno­

Trzynaście scen artyści zbudowali

sześciu ziaren. Podnosi również temat

przede wszystkim dźwiękiem, który nie tylko

świętowania

uzupełniał, ale wręcz współtworzył obraz.

na

szali rocznicy

katastrofy

smo­

się

w

przedstawienia

narodowe

konflikty.

złudzeń.

dziewięćdziesięciu

daniem

elementów

Hanna Zwara


rozstania”. Kolejną parą bohaterów jest grecka Mojra – bogini losu – która wraz ze swoją uczennicą szuka nieziemskiej mocy, zapewniającej szczęście i po­ czucie sensu. Trzecia i ostatnia para bohaterów to dwie siostry, stare panny, które podejmują wszelkie, nawet de­ sperackie próby, aby znaleźć miłość. Co niezwykłe, Musical Improwizowany tworzy i wymyśla wszystkie historie i postaci, ale układa także teksty piosenek

odpowiednich

dla

każdej

z sekwencji tak, aby zachować spójny i logiczny sens w całym spektaklu. Greckie boginie, odkrywając w sobie talent do łączenia ludzi w pary, znajdują

Jednak coś

madzona na sali wybrała dość intrygujący mężczyznę

dla

jednej

ze

starych

temat: „Wielkie nic”. Aktorom nie po­ panien. Okazuje się także, że Kasia Czwartego dnia „Klamry” Od Nowa

zostało więc nic innego, jak stworzyć i Andrzej mieszkają w tym samym

została opanowana przez rozśpiewaną

spektakl inspirowany hasłem zaczerp­ bloku, co wspomniane siostry, a bo­

grupę improwizatorów. Choć impro­

niętym od publiczności. Warto wspomnieć, ginie, szczęśliwe z powodu odna­

wizacja jako formuła teatralna jest

że podczas improwizacji temat przewodni lezionej

znana toruńskiej publiczności, warsza­

stanowi jedynie pewien punkt odniesienia, wszystkich uczestników do wiary w sie­

wska grupa z Klubu Komediowego

wobec czego aktorzy szukają własnych bie – także zdominowanego i nie­

zaprezentowała ją w innym formacie,

skojarzeń i tropów, za którymi chcą pewnego Andrzeja. Poza samą umie­

jakim

podążyć, aby stworzyć spektakl. Z „Wiel­ jętnością szybkiego wymyślania cie­

jest

musical

improwizowany.

mocy,

namawiają

gorąco

Ta forma pozostawała dotąd nieznana

kiego nic” wyrosło kilka scenek i opowieści kawej

widowni „Klamry”.

rozwijanych przez aktorów. Poznaliśmy zasługuje fakt, że cały musical, mimo

fabuły

na

ogromną

uwagę

Kasię i Andrzeja – zabawne małżeństwo, że tworzony na bieżąco i bez uprze­ Musical Improwizowany jest polską

w którym spodnie nosi Kasia, a Andrzej, dniej konsultacji, stanowi prawdziwie

grupą teatralną łączącą improwizację

świadom swoich braków i niedociągnięć, spójną opowieść, niepozbawioną przy

z muzyką. Stworzoną historię i narrację

podporządkowuje się małżonce, bo prze­ tym humoru i żartu. A to wszystko

muszą

cież „nie umie znaleźć nawet powodu do skropione nutą dramatyczną – wy­

uzupełnić

śpiewem

i

cho­

reografią, co stanowi trudne wyzwanie ze względu na potrzebę synchronizacji zarówno z aktorami, jak i z muzykami biorącymi udział w spektaklu. Podczas występu

na

prezentowała umiejętności

„Klamrze”

grupa

prawdziwy aktorskich,

za­ popis

wokalnych,

a także zespołowych. Jak wszyscy wiemy, teatry improwizowane dążą do nawiązania kontaktu z publicznością. Podobnie było w Od Nowie, gdzie po krótkiej rozgrzewce, angażującej – i oswa­ jającej – aktorów i widzów, artyści przeszli

do

swojego

musicalu.

2

poszukiwania Widownia

tematu zgro­


śpiewywane pieśni, które pojawiają się zawsze

w

zakończeniu

artystów,

wizowana.

dialogów

Z

pewnością

można

sytuacji

którzy,

nie

stroniąc

komicznych,

tworzą

od

żywą

aktorów, stanowią punkty kulminacyjne,

stwierdzić, że każdy spektakl Musicalu

i energiczną opowieść, niepozbawioną

pełne emocji i znaczeń. Wszystkiemu

Improwizowanego jest zarówno pre­

przy tym sensu. Wielkie nic, a jednak

towarzyszy muzyka, która, podobnie

mierą, jak i ostatnim jego wykonaniem.

coś.

jak treść spektaklu, także jest impro­

Tym bardziej warto zobaczyć występ Agata Piedziewicz

Mazut formą

operuje

przekazu,

specyficzną

której

dominantę

stanowi dźwięk, obraz i symbol. Ich odpowiednie kliwość

połączenie

otwierają

oraz

przed

wni­

odbiorcą

umiejętnie zaszyfrowaną treść. Dialog w spektaklach jest zastępowany przez plastyczny obraz i dźwięk. Zespół miał także bardzo długą przerwę w wy­ stępach – począwszy od 2000 roku do 2010,

kiedy

powrócił

na

scenę

w czteroosobowym składzie. Obecnie w

przygotowaniu

spektakle:

„Cyklotron

już

kolejne

(reaktywacja)”

oraz „Back to Black”.

Wielki powrót

wskiego oraz umiejętności plastyczne Soi pozwalają na stworzenie przed­

Po

blisko

nieobecności Medialna

dwudziestu Radykalna

Mazut

deskach

latach Frakcja

znów

toruńskiej

gości

na

Klamry.

stawienia łączy

interdyscyplinarnego,

w

sobie

niejednolite

które do­

świadczenia zawodowe i środowiskowe aktorów.

Sama

nazwa

Radykalnej

Frakcji Medialnej Mazut sugeruje jej Jak

na

zespół

cechujący

niejednoznacznością

złożoność

i

niejednolitość.

kontrower­

poruszane przez artystów tematy nie należą do prostych i jednoznacznych.

Medialna

została

Na

„Przewietrzenie”, „Cyklotron – rozruch

w

miejscu

założona

nieprzeciętnym

na

repertuar

grupy

składa

próbny”,

należy łączyć ją z Poznaniem. Od za­

„X.humacja”

łożenia grupy w 1993 do 2009 roku

formatywnych. Aktorzy podejmują kwe­

zespół

stie

stopniowo

się

powiększał.

trudne

001”,

oraz i

wiele

bolesne

akcji dla

„oczyszczają się na scenie”. Swoimi

jewski, Przemysław Bejnarowicz i Mar­

działaniami

cin Soja. Niewątpliwym atutem aktorów

scenę teatralną, wychodząc w otwartą

działających w tej grupie jest różno­

przestrzeń publiczną. Ich twórczości

rodność praktykowanych przez nich

często

zawodów.

industrialne.

przekraczają

W

swoich

wątki

jest

wyjątkowo

szkodliwy dla (konformistycznego) śro­ dowiska. Hanna Zwara

post­

spektaklach

wykorzystują urządzenia mechaniczne

wiedza

i preparaty chemiczne.

Andrzeje­

stężeniu

tradycyjną

ktoniczne Hałaburdzina i Bejnarowicza, psychologiczna

dużym

polskiej

społeczności, z których, jak sami mówią,

towarzyszą

w

per­

Paweł Hałaburdzin, Roman Andrze­

archite­

rzadko. Być może dlatego, że Mazut

„Nitro_002”,

Ostatecznie tworzą go cztery osoby:

Wykształcenie

występuje

się:

złomowisku w Żninie. Współcześnie

„Nitro

niestety

Również

syjnością przystało, Radykalna Frakcja Mazut

i

się

Grupa

3


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM: 12 marca: 19:00 neTTheatre ­ „Kogo szukacie ­ Znak Jonasza” 13 marca: 19:00 Teatr KANA ­ „Projekt: Matka” 21:00 TO­EN Butoh Company ­ „Melanż” 14 marca: 19:00 Teatr CINEMA ­ „Kabaret Olbrzymów” 15 marca: 19:00 RFM MAZUT ­ „Xhumacja” 21:00 KLUB KOMEDIOWY ­ musical improwizowany 16 marca: 19:00 LAURA LEISH ­ „Wera V” 21:00 Joanna Duda/Katarzyna Pastuszak – „Track(s)” – instalacja/performance 17 marca: 19:00 SOPOCKI TEATR TAŃCA ­ „Wszystko co widać. OHIO” 21:00 STUDIO FORM ŚWIATŁA ­ „Labirynty pustyni” 18 marca: 19:00 PORYWACZE CIAŁ ­ „Szyszynka” 19 marca: 19:00 KOMUNA//WARSZAWA ­„Diuna 1961” REDAKTOR NACZELNA: Magdalena Śrama

PARTNERZY:

ZASTĘPCA RED. NACZELNEGO: Paulina Tchurzewska

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Filar, Agnieszka Górska, Magda Górska, Edyta Januszewska, Paweł Kostrzewa, Joanna Kulczewska, Kamil Mikietyński, Katarzyna Nastula, Agata Piedziewicz, Aleksandra Pladzyk, Daria Szczecińska, Magdalena Śrama, Bartłomiej Zaleśkiewicz, Hanna Zwara

KOREKTA: Agnieszka Górska, Kamil Mikietyński, Aleksandra Posadzy ZDJĘCIA I SKŁAD: Paula Gałązka WYDAWCA: ACKiS OD NOWA Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko­Pomorskiego oraz budżetu Województwa Kujawsko­Pomorskiego.

Profile for Gazeta Festiwalowa Klamra

Klamra 2016 - nr 5/9  

Zapraszamy do lektury.

Klamra 2016 - nr 5/9  

Zapraszamy do lektury.

Advertisement