Page 1

ACO Nordic CeltniecĂŽbas elementi

www.aco.lv

2009. gada cenu saraksts DerĂŽgs no 01.03.2009


ACO Gaismas ðahtas ACO Gaismas ðahtas Allround, 40 cm dziïumam

4

ACO Lielâs gaismas ðahtas, 70 cm dziïumam

7

ACO Gaismas ðahtas Allround, 40 cm dziïumam

9

ACO Self ACO Euroline, ûdens savâkðanas kanâli

11

ACO Euromini, ûdens savâkðanas kanâli

13

ACO Hexaline, ûdens savâkðanas kanâli

14

Gûlijas, punktveida drenâþas elementi

15

Vario, kâjslauíu sistçma

16

ACO zâliena reþìis

17

ACO palîgtelpu logi ACO palîgtelpu logi

19


ACO gaismas ðahtas Gaismas šahtas

ACO Gaismas ðahtas - izturîgas, hermçtiskas, universâlas - ACO Gaismas ðahtu sistçma, 40 cm dziïums - ACO Lielâs gaismas ðahtas, 150 cm un 200 cm platumam - Ventilâcijas ðahtas gaisa cirkulâcijas nodroðinâðanai

Stand September 2008

Die gesamte Preisliste finden Sie zum Downloaden auch im Internet unter www.aco-hochbau.de

29


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 6

ACO Allround gaismas ðahtas No 100 % otrreizçji pârstrâdâjama ar stiklðíiedru pastiprinâta polipropilçna (PP-GF) 125 x 100 x 40 ar atbilstoðiem paceïamajiem elementiem ar stiklðíiedru pastiprinâta poliestera

ACO Allround 40 cm dziïuma gaismas ðahtas komplekts visiem pielietojumiem (Korpuss/ reþìis/ montâþas piederumi) iztur gâjçju un automaðînu slodzi

Izmçrs, cm

Reþìa

PxAxDz

veids

Pielietojums

80 x 60 x 40

100 x 60 x 40

100 x 100 x 40

100 x 130 x 40

125 x 100 x 40

1)

Platums

Kg/

Gab./

(cm)

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Stieptais metâls

gâjçjiem

80

9,5

1

35600

Tîklots 30/30

gâjçjiem

80

11,4

1

35604

69,50 66,40

Tîklots 30/10

gâjçjiem

80

13,8

1

35608

87,90

Tîklots 30/10 1)

automaðînâm

80

17,2

1

35612

99,80

Stieptais metâls

gâjçjiem

100

11,0

1

35601

73,20

Tîklots 30/30

gâjçjiem

100

13,7

1

35605

73,00

Tîklots 30/10

gâjçjiem

100

17,5

1

35609

99,80

Tîklots 30/10 1)

automaðînâm

100

21,3

1

35613

165,00

Stieptais metâls

gâjçjiem

100

13,3

1

35602

83,30

Tîklots 30/30

gâjçjiem

100

16,0

1

35606

83,10

Tîklots 30/10

gâjçjiem

100

19,8

1

35610

110,10

Tîklots 30/10 1)

automaðînâm

100

23,6

1

35614

175,10

Stieptais metâls

gâjçjiem

100

16,3

1

35603

95,90

Tîklots 30/30

gâjçjiem

100

19,0

1

35607

95,70

Tîklots 30/10

gâjçjiem

100

23,0

1

35611

122,70

Tîklots 30/10 1)

automaðînâm

100

26,7

1

35615

187,70

Stieptais metâls

gâjçjiem

125

24,0

1

35904

118,20

Tîklots 30/30

gâjçjiem

125

26,7

1

35905

130,80

Tîklots 30/10

gâjçjiem

125

41,6

1

35906

152,40

Tîklots 30/10

automaðînâm

125

45,9

1

35907

234,70

ACO Allround ar reþìi, reþìa noòemðanas droðinâjumu un stiprinâjuma piederumiem

Automaðînu slodzi izturoðas gaismas ðahtas var pacelt par 1 paceïamo elementa tiesu. Radiâlais svars 6 KN ACO Allround papildus elements

ACO Allround stiprinâðanas elementi 40 cm dziïumâ ar montâþas piederumiem un reþìa noòemðanas droðinâtâja pagarinâjumu, iztur gâjçju slodzi, ar mainâmu augstumu 9-30 cm robeþâs

Izmçrs cm

Gaismas ðahtas

BxHxT

platumam, cm

piezîmes

Kg/

Gab./

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

80 x 32 x 40

80

maks. 3 gab.

4,0

1

35616

35,50

100 x 32 x 40

100

maks. 3 gab.

4,7

1

35617

37,10

125 x 32 x 40

125

maks. 3 gab.

5,9

1

35920

69,30

- Pirms montâþas vienmçr ielieciet reþìi - ACO Allround gaismas ðahtai ar vienu paceïamo elementu nav nepiecieðams stiprinâjuma râmis! - Allround gaismas ðahtai ar vairâk kâ vienu paceïamo elementu, katram pirmajam un, vajadzîbas gadîjumos, katram otrajam paceïamajam elementam nepiecieðams uzstâdît stiprinâjuma râmis!

Komplektâ iekïautais 40 izmçra dziïuma reþìa noòemðanas droðinâjums

4


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 7

ACO Allround gaismas ðahtas - sastâvdaïas un piederumi

ACO Allround gaismas ðahtas korpuss un paceïamie elementi 40 cm dziïumam visu veidu pielietojumam

Produkts

Izmçrs cm

Logu platums

Kg/

Gab./

PxAxDz

(cm)

gab.

iepak.

Gaismas

Kods

LVL/ gab.

80 x 60 x 40

80

5,3

1

35566

42,50

ðahtas

100 x 60 x 40

100

6,0

1

35567

45,40

korpuss

100 x 100 x 40

100

8,3

1

35568

55,50

100 x 130 x 40

100

11,3

1

35569

67,90

125 x 100 x 40

125

12,6

1

35894

79,80

80 x 32 x 40

80

3,8

1

35570

32,40

100 x 32 x 40

100

4,3

1

35571

33,80

125 x 32 x 40

125

5,7

1

35895

48,90

Papildus elements 1)

ACO Allround gaismas ðahtu reþìi

ACO - Allround gaismas ðahtas korpuss

Produkts izmçrs cm

Reþìa

PxA

veids

Pielietojums

Reþìis

Stieptais metâls

gâjçjiem

3,9

1

35572

22,90

80 x 40

Tîklots 30/30

gâjçjiem

5,8

1

35574

19,60

Tîklots 30/10

gâjçjiem

8,2

1

35576

41,20

Tîklots 30/10

automaðînâm

11,6

1

35578

49,70

Reþìis

Stieptais metâls

gâjçjiem

5,0

1

35573

23,70

100 x 40

Tîklots 30/30

gâjçjiem

7,4

1

35575

23,50

Tîklots 30/10

gâjçjiem

11,2

1

35577

50,40

Tîklots 30/10

automaðînâm

15,0

1

35579

111,40

Stieptais metâls

gâjçjiem

5,7

1

35896

34,30

Reþìis 125 x 40

Kg/

Gab./

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Tîklots 30/30

gâjçjiem

8,4

1

35897

46,80

Tîklots 30/10

gâjçjiem

13,3

1

35898

68,30

Tîklots 30/10

automaðînâm

20,0

1

35899

146,70

Krâsa: nav

0,3

1

35595

4,10

Krâsa: dzeltens

0,4

1

35598

8,30

Krâsa: zaïð

0,2

1

35596

3,10

Krâsa: zils

0,4

1

35908

11,60

Gaismas ðahtu izstiepta metâla reþìis, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi

verkürzte Groteliøe auf Anfrage

ACO Allround montâþas piederumi Gaismas ðahtas/ paceïamie elementi Standarta gaismas ðahtai2) Gaismas ðahta, pa kuru var staigât Paceïamais elements,

Gaismas ðahtu tîklotais reþìis 30/30, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi

pa kuru var staigât Paceïamais elements, pa kuru var braukt3) 1)

Papildus elementus nevar uzstâdît tâ, lai tie izturçtu ûdeni, kurð plûst zem spiediena

2)

Uzstâdâms betonâ, kaïía smiltîs un bruìî

3)

ACO Allround gaismas ðahtas ar 1 paceïamo elementu iztur lîdz 6.0 kN lielu automaðînas slodzi

Gâjçju celiòiem un terasçm mçs iesakâm tîklotus reþìus 30/10

Gaismas ðahtu tîklotais reþìis 30/10, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi un 9.0 kN automaðînas slodzi

5


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 8

ACO gaismas ðahtas - piederumi

ACO Allround gaismas ðahtu/ paceïamo elementu montâþas piederumi iekârtas montâþai betonâ perimetra izolâcijâ Produkts Izolâcijâ

Saturs

Kg/

Gab./

gab.

iepak.

0,3

1

35834

4,50

0,7

1

35667

9,90

1,2

1

35666

20,20

0,3

1

35835

3,50

0,6

1

35836

8,60

1,1

1

35875

24,50

Kg/

Gab./

Kods

LVL/

gab.

iepak.

0,2

1

35645

0,2

1

01554

2,15

Lîmeòrâdis ar urbuma vietu atzîmçm. 3,8

1

00330

55,60

35588

18,60

lîdz ... cm Gaismas

6

ðahtâm

Kods

LVL/ gab.

4 skrûves, reþìa noòemðanas 10

droðinâtâjs, montâþas pamâcîba

20 Paceïamajiem

6

elementiem

4 skrûves, reþìa noòemðanas 10

droðinâtâja pagarinâjums, montâþas pamâcîba

20

Standarta kanalizâcijas pieslçgums ar sifonu, lapu uztvçrçju un blîvgumiju

Piederumi Produkts izmçrs cm

Standarta kanalizâcijas

Piemçrots visâm

pieslçgums ar sifonu, lapu

gaismas ðahtâm

gab.

Lîmeòrâdis ar urbumu vietu atzîmçm vieglâkai gaismas ðahtu montâþai

6,10

uztvçrçju un blîvgumiju Cauruïu balsts, ¨ 100 cm Urbuma vietu ðablons

Piemçrots visu veidu gaismas ðahtâm. Stiprinâjuma râmis 80

Stiprinâmais râmis

Lietojams sâkot ar 2.

2,5

1

Stiprinâjuma râmis 100

paceïamo

2,7

1

Stiprinâjuma râmis 125

elementu

2,8

1

35589 35900

21,00 21,90

ACO Allround nerûsçjoðâ tçrauda gaismas ðahtas uzliekamais râmis

Produkts

Nerûsçjoðâ

Gaismas ðahtu

Kg/

Gab./

tipam, cm

gab.

iepak.

0,9

1

35590

31,90

1,0

1

35591

40,60

1,0

1

35901

42,60

80 x 60 x 40

tçrauda

100 x 60 x 40

uzliekamais

100 x 100 x 40

râmis

Kods

LVL/ gab.

Nerûsçjoðâ tçrauda uzliekamais râmis

100 x 130 x 40 125 x 100 x 40

ACO Allround gaismas ðahtu vâki (ar ðarnîru un montâþas piederumiem no triecienizturîgâ stikla)1)

Produkts

Gaismas ðahtâm, cm

Gaismas ðahtu vâks 1)

Vâka izmçrs

Kg/

Gab./

(cm)

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

80 x 40

95 x 48

6,0

1

35592

60,80

100 x 40

122 x 48

7,6

1

35593

65,20

125 x 40

155 x 48

9,1

1

35902

73,60

Gaismas ðahtu vâks no triecienizturîgâ stikla

Montçjot perimetra izolâcijâ, lûdzu, lietojiet garâkas skrûves

6


ACO Lielâs gaismas ðahtas No 100 % otrreizçji pârstrâdâjama ar stiklðíiedru pastiprinâta polipropilçna (PP-GF)

ACO Lielâs gaismas ðahtas komplekts visiem pielietojumiem (Korpuss/ reþìis/ montâþas piederumi) iztur gâjçju un automaðînu slodzi Izmçrs, cm PxAxDz 150 x 100 x 70

150 x 150 x 70

200 x 100 x 70

200 x 150 x 70

Reþìa veids

Kg/ Pielietojums

gab.

Gab./

Kods

iepak.

LVL/ gab. 660,00

Stieptais metâls

gâjçjiem

55,0

1

38776

Tîklots 30/30

gâjçjiem

57,3

1

38777

660,00

Tîklots 30/10

gâjçjiem

63,5

1

38778

710,00

Stieptais metâls

gâjçjiem

59,0

1

38779

690,00

Tîklots 30/30

gâjçjiem

61,3

1

38780

690,00

Tîklots 30/10

gâjçjiem

67,5

1

38781

790,00

Stieptais metâls

gâjçjiem

68,2

1

38782

990,00

Tîklots 30/30

gâjçjiem

87,6

1

38783

990,00

Tîklots 30/10

gâjçjiem

100,3

1

38784

1040,00

Stieptais metâls

gâjçjiem

73,0

1

38785

1350,00

Tîklots 30/30

gâjçjiem

92,4

1

38786

1350,00

Tîklots 30/10

gâjçjiem

105,1

1

38787

1520,00

ACO Allround ar reþìi, reþìa noòemðanas droðinâjumu un stiprinâjuma piederumiem Izmçrs 150 x 150 x 70 cm.

ACO Lielâs gaismas ðahtas stiprinâðanas elementi ar montâþas piederumiem un reþìa noòemðanas droðinâtâja pagarinâjumu, iztur gâjçju slodzi, ar mainâmu augstumu 9-30 cm robeþâs Izmçrs cm

Gaismas ðahtas

BxHxT

platumam, cm

150 x 32 x 70

150

Piezîmes

maks. 1 vnt.

Kg/

Gab./

gab.

iepak.

22,1

1

Kods

LVL/ gab.

38788

230,00 ACO Allround ar reþìi, reþìa noòemðanas droðinâjumu un stiprinâjuma piederumiem Izmçrs 200 x 150 x 70 cm.

Piederumi Stiprinâjuma râmis 125

3,8

1

38774

26,00

Standarta kanalizâcijas pieslçgums ar sifonu

0,2

1

35645

6,10

ACO papildus elements 150 x 32 x 70 cm

7


ACO Lielâs gaismas ðahtas - sastâvdaïas un piederumi

ACO Lielâs gaismas ðahtas korpuss un paceïamie elementi visu veidu pielietojumam Produkts

Izmçrs cm

Logu platums

Kg/

Gab./

PxAxDz

(cm)

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Gaismas

150 x 100 x 70

150

38,5

1

38763

420,00

ðahtas

150 x 150 x 70

150

42,5

1

38764

540,00

korpuss

200 x 100 x 70 200 x 150 x 70

200

47,5

1

38765

740,00

200

52,3

1

38766

1090,00

150 x 32 x 70

150

21,8

1

38773

220,00

Papildus elements

ACO gaismas ðahtas korpuss

ACO Lielo gaismas ðahtu reþìi Produkts izmçrs cm

Reþìa

PxAxDz

veids

Reþìis 150 x 70

Stieptais metâls

70 x 166,5

16,2

1

38767

150,00

Tîklots 30/30

70 x 166,5

18,5

1

38768

150,00

Tîklots 30/10

70 x 166,5

24,7

1

38769

216,00

Kg/

Gab./

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Stieptais metâls

70 x 216,5

20,4

1

38770

180,00

Tîklots 30/30

70 x 216,5

39,8

1

38771

180,00

Tîklots 30/10

70 x 216,5

52,5

1

38772

220,00

Gaismas ðahtu izstiepta metâla reþìis, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi

ACO Lielo gaismas ðahtu/ paceïamo elementu montâþas piederumi iekârtas montâþai betonâ perimetra izolâcijâ Gaismas

ACO papildus elements

ACO Lichtschacht

Reþìis 200 x 70

Pielietojums

Krâsa: nav

0,3

1

38775

10,00

Krâsa: nav

0,3

1

38789

6,00

ðahtâm Paceïamajiem elementiem Gaismas ðahtu tîklotais reþìis 30/30, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi

Piederumi Stiprinâjuma râmis 125

3,8

1

38774

32,00

Standarta kanalizâcijas pieslçgums ar sifonu

0,2

1

35645

6,10

Gaismas ðahtu tîklotais reþìis 30/10, iztur 1,5 kN lielu gâjçju slodzi un 9.0 kN automaðînas slodzi

8


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 9

ACO ventilâcijas ðahtas No 100 % pârstrâdâjama polipropilçna (PP) ACO ventilâcijas ðahta, savienojama/ ar regulçjamu augstumu ACO ventilâcijas ðahtas komplekts (korpuss, reþìis, montâþas komplekts) Produkts izmçrs cm PxAxDz 40 x 40 x 20

Kg/

Gab./

Reþìa veids

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Izstiepta metâla reþìis, var staigât

2,2

1

35618

32,00

Tîklots reþìis 30/30, var staigât

2,4

1

35619

32,00

Tîklots reþìis 30/10, var staigât

3,2

1

35620

35,00

1,1

1

35594

18,00

ACO ventilâcijas ðahtas - korpuss 40 x 40 x 20

Ventilâcijas ðahtas korpuss

ACO ventilâcijas ðahta ar izstiepta metâla reþìi, iztur gâjçju slodzi

40 x 20

Izstiepta metâla reþìis, var staigât

1,0

1

35580

11,00

Tîklots reþìis 30/30, var staigât

1,1

1

35581

11,00

Tîklots reþìis 30/10, var staigât

1,9

1

35582

14,00

35597

3,00

60 bis 70 cm

ACO ventilâcijas ðahtas - reþìi

ACO ventilâcijas ðahtas - montâþas komplekts Ventilâcijas ðahtas montâþas komplekts

Krâsa: sarkans

0,1

1

Regulâcijas robeþa: 60-70 noòemot apakðçjo stiprinâjumu

Regulâcijas robeþa: 70-78 nenoòemot apakðçjo stiprinâjumu

9


ACO S e l f ® ACO S e l f

®

ACO Self virsmas notekûdeòu savâkðanas sistçma

- Praktiska virsmas notekûdeòu savâkðanas sistçma mâjai, pagalmam un dârzam, kura atbilst ES celtniecîbas elementu standartam EN1433 - Lînijveida un punktveida virsmas ûdens savâkðanas sistçmu izbûves elementi - ACO Vario, augstas kvalitâtes kâjslauíu sistçma ar plaðâm pielietojuma iespçjâm - ACO zâliena reþìi ar auto izbraucamâm un ûdens caurlaidîgâm teritorijâm

Stand September 2008

Die gesamte Preisliste finden Sie zum Downloaden auch im Internet unter www.aco-hochbau.de

47


ACO EuroLine lînijveida drenaþa Iztur vieglâs automaðînas slodzi Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

V-formas polimçrbetona kanâls ar cinkotu pârseguma reþìi Produkts

Iekðçjais

Izbûves

Izbûves

platums

garums

platums

Izbûves augstums

cm

cm

cm

cm

1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

9,7

8,5

38700

14,63

0,5 m elements

10,0

50,0

11,8

9,7

4,3

38702

9,09

Kg/

Kods

gab.

LVL/ gab.

ACO EuroLine polimçrbetona kanâla elements 0.5 un 1.0 m ar cinkotu pârseguma reþgi

V-formas polimçrbetona kanâls ar cinkotu pârseguma un iemontçtu PVC izvadu diametrâ ∅ 110 mm 1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

9,7

8,5

38701

23,06

ACO EuroLine polimçrbetona kanâla elements 1.0 m ar cinkota pârseguma un iemontçtu PVC izvadu diametrâ 110 mm

Smilðíçrâjs ar bezskrûvju stiprinâjumu un cinkotu pârseguma reþìi Smilðíçrâjs

10,0

50,0

11,8

30,0

11,8

38703

32,89

ACO Self EuroLine polimçrbetona smilðíçrâjs ar cinkota pârseguma reþìi un spainîts ar stîpu

V-formas polimçrbetona kanâls ar èuguna pârseguma reþìi 1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

10,0

11,7

38705

32,89

0,5 m elements

10,0

50,0

11,8

10,0

6,0

38707

19,26

V-formas polimçrbetona kanâls ar èuguna pârseguma un iemontçtu PVC izvadu diametrâ ∅ 110 mm 1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

9,7

12,1

38706

ACO EuroLine polimçrbetona kanâla elements elements 0.5 un 1.0 m ar èuguna pârseguma reþgi

36,68

Smilðíçrâjs ar bezskrûvju stiprinâjumu un èuguna pârseguma reþìi Smilðíçrâjs

10,0

50,0

11,8

30,0

13,5

38708

43,46 ACO EuroLine polimçrbetona smilðíçrâja izmçri

11


ACO EuroLine lînijveida drenaþa Iztur vieglâs automaðînas slodzi Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

V-formas polimçrbetona kanâls ar nerûsçjoðâ tçrauda pârseguma reþìi Produkts

Iekðçjais

Izbûves

Izbûves

platums

garums

platums

Izbûves augstums

cm

cm

cm

cm

1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

9,7

8,5

38710

112,00

0,5 m elements

10,0

50,0

11,8

9,7

4,3

38712

75,00

Kg/

Kods

gab.

LVL/ gab.

ACO EuroLine polimçrbetona kanâla elements 0.5 un 1.0 m ar nerûsçjoðâ tçrauda pârseguma reþìi

V-formas polimçrbetona kanâls ar nerusçjoðâ tçrauda pârseguma reþìi iemontçtu PVC izvadu diametrâ ∅110 mm 1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

9,7

8,5

38711

116,00

ACO EuroLine polimçrbetona kanâla elements 1.0 m ar nerûsçjoðâ tçrauda pârseguma reþìi un iemontçtu PVC izvadu diametrâ 110 mm

Smilðíçrâjs ar nerûsçjoðâ tçrauda pâseguma reþgi un spaini ar stîpu Smilðíçrâjs

10,0

50,0

11,8

30,0

11,8

38713

138,00

ACO EuroLine polimçrbetona smilðíçrâjs ar nerûsçjoðâ tçrauda pârseguma reþìi un spainîtis ar stîpu

Piederumi Kanâla gala noslçgs

Nr.

1

0,7

38504

2,89

Kanâla gala noslçgs ar izvadu

2

0,9

38505

6,86

Sifons trîsdaïîgs

3

0,12

01666

3,64

Sifons EK30/DN 100

4

0,2

01684

8,02

Cauruïu balsts diametrâ ∅ 110 mm

5

0,15

01554

2,15

Reþìu âíis

6

0,15

03429

7,85

0,4

61957

7,19

Kanâlu elementu blîvçjoðâ lîme ACO Water Seal 300 ml

Piederumi

12


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 12

ACO Euro Mini Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

Polimçrbetona kanâlu elementi ar uzliekamu un fiksçjamu cinkota tçrauda pârseguma reþìi Produkts

1)

Iekðçjais

Izbûves

Izbûves

platums

garums

platums

Izbûves augstums

Kg/

cm

cm

cm

cm

gab.

1,0 m elements

10,0

100,0

11,8

7,50

5,8

81640

13,22

0,5 m elements 1)

10,0

50,0

11,8

7,50

3,2

81641

10,91

Kods

LVL/ gab.

ACO Mini kanâla elements no polimçrbetona ar uzliekamu cinkota tçrauda reþìi ar aizíerçm

piemçrots DN 100

Smilðíçrâjs ar uzliekamu un fiksçjamu cinkota tçrauda pârseguma reþìi Smilðíçrâjs

10,0

50,0

11,8

25,0

8,7

81642

26,68

ACO Mini smilðíçrâja izmçri

Piederumi

Attçls

Renes kanâla sakuma un beigu noslçgs

1

0,3

81643

2,31

Sifons EK 25/DN 100

2

0,2

01684

8,02

Cauruïu balsts DN 100

3

0,2

01554

2,15

Reþìu âíi

4

0,2

03429

7,85

Renes sifons trîsdaïîgs

5

0,1

03428

5,00

0,4

61957

7,19

ACO Water Seal blîvçjoðâ lîme 300 ml

2

3

1 5 4 Piederumi

13


veida prâsegu

ACO HexaLine ® linijveida drenâþa Iztur vieglâs automaðînas slodzi Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbâs direktîvam (CE)

Plastmasas kanâls ar plastikâta pârseguma reþìi (melnâ krâsâ) Produkts

1,0 m elements, melns

Iekðçjais

Izbûves

Izbûves

platums

garums

platums

augstums

Kg/

cm

cm

cm

cm

gab.

100,0

12,5

7,8

1,5

9,7

Izbûves Kods

LVL/ gab.

19310

8,76

ACO HexaLine®plastikâta kanâla elements ar plastikâta resti

Plastmasas kanâls ar plastikâta pârseguma reþìi (pelçkâ krâsâ) 1,0 m elements, pelçks

9,7

100,0

12,5

7,8

1,5

19322

10,08

Plastmasas kanâls ar cinkotu pârseguma reþìi 1,0 m elements, melns

9,7

100,0

12,5

7,8

1,9

19313

10,83

1,0 m elements, pelçks

9,7

100,0

12,5

7,8

1,9

19323

12,15 ACO HexaLine®plastikâta kanâla elements ar cinkotâ tçrauda resti

Plastmasas kanâls ar spraugveida prâsegu (melnâ krâsâ) 1,0 m elements, melns

9,7

100,0

12,5

13,8

1,75

19561

15,21

Plastikâta universâlais stûris Elements melns

0,19

19280

7,36

Elements pelçks

0,19

19296

7,36

1

73770

37,44

1

73769

40,50

ACO HexaLine®plastikâta kanâla elements ar melnas krâsas spraugveida pârsegu

Garaþpaka 3m lînijas izveidei Melns plastikâta kanâla elements ar melnu plastikâta resti

Pelçks plastikâta kanâla elements ar cinkotâ tçrauda resti

ACO HexaLine®garaþpaka 3m lînijas izveidei

Montâþas piederumi (2 veida izvadi, lapu íçrâjs, ucc.,) Montâþas piederumi melni

0,16

19287

4,63

Montâþas piederumi pelçki

0,16

19297

4,63

Piederumi

14


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 15

ACO polimçrbetona gûlijas Iztur vieglâs automaðînas slodzi Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

Pagalmu gûlija ar cinkotâ tçrauda reþìi Produkts

Gûlija

Izbûves

Izbûves

garums

platums

Izbûves augstums

Kg/

cm

cm

cm

gab.

25,0

25,0

35,0

14,0

Kods

LVL/ gab.

01581

38,43 Polimçrbetona gûlija ar cinkota tçrauda pârseguma reþìi un plastikâta dubïu spaini ar DN 100 pieslçgumu vietâm un izòemamu sifonu

Gûlija ar cinkotu malu un cinkotu ðûnveida reþìi Gûlija ar cinkota tçrauda malu un 23.5x23.5 mm ðûnveida reþìi

25,5

25,5

35,5

15,5

36889

70,00

Polimçrbetona gûlija ar cinkota tçrauda malu un cinkota tçrauda ðûnveida reþìi un plastikâta dubïu spaini, DN 100 pieslçgumu vietâm un izòemamu sifonu

Gûlija ar cinkotu malu un èuguna reþìi Gûlija ar cinkota tçrauda malu un 23.5x23.5x mm èuguna reþìi

25,5

25,5

36,2

17,0

36890

70,74

Gûlija ar nerûsçjoðâ tçrauda reþìi un nerûsçjoðâ tçrauda malu

Polimçrbetona gûlija ar cinkota tçrauda malu un èuguna reþìi un plastikâta dubïu spaini, DN 100 pieslçgumu vietâm un izòemamu sifonu

Gûlija ar nerûsçjoðâ tçrauda malu un nerûsçjoðâ tçrauda reþìi

25,5

25,5

35,5

18,0

37185

132,23

ar 3 malu profilu 0.5 cm attâlumâ

Gûlijas papildelements izbûves augstuma palielinâðanai ar noteku pieslçgumu vietâm Papildelements

25,50

25,0

20,0

5,7

02102

19,17 Polimçrbetona akas (gûlijas) râmis izbûves augstuma palielinâðanai ar DN 100 noteku pieslçguma vietâm

15


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 16

ACO Vario ® kâjslauíu sistçma Iztur gâjçju slodzi Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

Polimçrbetona vanniòa ar integrçtu tçrauda râmi Produkts

Vanniòa

Izbûves

Izbûves

garums

platums

Izbûves augstums

Kg/

cm

cm

cm

gab.

60,0

40,0

8,0

12,0

00398

29,34

75,0

50,0

8,0

18,0

00399

38,51

100,0

50,0

8,0

21,6

00400

48,93

60,0

40,0

2,5

0,85

02456

8,84

75,0

50,0

2,5

1,0

02457

9,34

100,0

50,0

2,5

1,1

02458

11,40

Kods

LVL/ gab.

ACO Vario® kâjslauíu grîdas vanna ar integrçtu cinkota tçrauda malu, DN 100 cauruïu balstu notekâm un vidus balstiem

Cinkotâ tçrauda râmis Cinkotâ tçrauda râmis

Cinkotâ tçrauda râmis

Polipropilçna grîdas vanna ar pieslçgumu kanalizâcijai

Vanniòa

60,0

40,0

7,5

1,4

82400

19,01

ACO Vario® Light kâjslauíu grîdas vanna pelçkâ krâsâ ar vidus balstiem un DN 100 noteku atvçrumiem

Standarta kâjslauíu sistçma ar polimçrbetona malu un ieliekamu tçrauda reþìi Vanniòa ar pârsegreþìi

60,0

40,0

8,0

14,8

00350

42,56

75,0

50,0

8,0

22,5

00353

59,92

Standarta kâjslauíis ar polimçrbetona malu un ieliekamu cinkota tçrauda reþìi ar DN 100 cauruïu balstu notekâm un vidus balstiem

16


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 17

Kâjslauíu sistçma Iztur gâjçju slodzi

ACO Vario ® kâjslauíu reþìi vai râmju paklâji un reþìis

Produkts

Izbûve garums

platums augst.

Kg/

Gab./

cm

cm

cm

gab.

iepak.

Kods

LVL/ gab.

Ieliekams cinkota tçrauda

60,0

40,0

2,0

3,7

20

01207

18,84

reþìis (reþìa caurumu

75,0

50,0

2,0

6,0

20

01208

29,75

100,0

50,0

2,0

8,1

1

01209

36,78

rievotu paklâju,

60,0

40,0

2,0

3,0

1

01210

59,67

antracîta krâsâ

75,0

50,0

2,0

4,6

1

01211

88,10

100,0

50,0

2,0

6,2

1

01212

109,42

gumijotu paklâju,

60,0

40,0

2,0

3,2

1

01213

68,68

melnâ krâsâ

75,0

50,0

2,0

4,9

1

01214

105,12

100,0

50,0

2,0

6,7

1

01215

135,29

60,0

40,0

2,0

3,0

20

82406

18,84

75,0

50,0

2,0

4,6

10

82407

29,75

60,0

40,0

2,0

3,5

20

82403

16,53

60,0

40,0

2,0

5,6

20

82409

16,53

izmçri 9/13 mm)

Cinkotâ tçrauda reþìis ar maziem caurumiem (caurumu izmçrs 9x31 mm)

Alumînija profili ar

Alumînija profili ar

Cinkota tçrauda reþìis

Alumînija profils ar iestrâdâtu raupjas virsmas strîpu paklâju antracîta vai gaiði pelçkâ krâsâ

30/30 cinkota tçrauda reþìis (skat. att.)

30/30 cinkota tçrauda reþìis (skat. att.)

Alumînija profils ar gumijas strîpu paklâju, reljefs, melnâ krâsâ

17


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 18

ACO zâliena reþìis

Atbilst Eiropas Kopienas bûvniecîbas direktîvâm (CE)

ACO zâliena reþìis, zaïð. Materiâls: poliolefîna savienojums, Florentînieðu dizains Produkts

ACO zâliena reþìis

Izbûves

Izbûves

garums

platums

Izbûves augstums

Kg/

cm

cm

cm

gab.

58,0

39,0

3,8

1,1

Kods

LVL/ gab.

81070

2,48 ACO zâlienu reþìi, zaïâ krâsâ.

Norâde: 1 m2 = 4,42 gab., 220 gab. = 49,77 m2

Autostâvvietas maríçjums, balts. Iebûvçjams pirms zâliena reþìa piepildes, materiâls: plastikâts Autostâvvietas maríçjums

0,02

81072

0,80

ACO zâlienu reþìa autostâvvietu maríieri

Zemes naglas, tçrauds (50 gab.) lielu platîbu (slodzes izturîba- vieglâs automaðînas lîdz, aptuveni, 1,0 t pilna masa) pagaidu nostiprinâðanai Produkts

Zemes naglas

Izbûves

Izbûves

garums

platums

Kg/

cm

cm

50 gab.

18

0,6 ∅

1,3

Kods

LVL/ gab.

81073

7,45 Piederumi

18


ACO palîgtelpu logi Palîgtelpu logi

ACO palîgtelpu logi ar atveramu/atgâþamu furnitûru

Stand September 2008

Die gesamte Preisliste finden Sie zum Downloaden auch im Internet unter www.aco-hochbau.de

23


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 2

ACO palîgtelpu logi ar atveramu/atgâþamu furnitûru

Balti plastikâta palîgtelpu logi ar atveramu/atgâþamu furnitûru, bez roktura Produkts Platums x augstums

Kg/gab.

izmçrs cm

Gab./

Kods

iepak.

LVL/ gab.

Verams pa kreisi

80 x 50

11,5

24

82850

65,30

Uv=1,1 W/(m2K)

80 x 60

13,5

24

82851

67,50

100 x 50

14,5

12

82583

73,20

100 x 60

15,8

12

82854

74,30

100 x 80

18,5

12

82855

83,80

100 x 100

22,3

12

82856

92,90

Verams pa labi

80 x 50

11,5

24

82860

65,30

Uv=1,1 W/(m2K)

80 x 60

13,5

24

82861

67,50

100 x 50

14,5

12

82863

73,20

100 x 60

15,8

12

82864

74,30

100 x 80

18,5

12

82865

83,80

100 x 100

22,3

12

82866

92,90

Balts atgâþams palîgtelpu logs ar siltumizolçjoðu stiklojumu (Uv - vçrtîba 1,1 W/(m2K) ) 3 kameru plastikâta profils

Balti atgâþami plastikâta palîgtelpu logi Produkts Platums x augstums

Kg/gab.

izmçrs cm

Gab./

Kods

iepak.

LVL/ gab.

Ar parastu stiklu 5 mm

50 x 50

5,0

24

82600

Uv=5,6 W/(m2K)

60 x 40

4,5

24

82601

18,40

60 x 50

5,5

24

82602

20,20

80 x 40

6,0

24

82603

21,90 24,20

Ar izolçjoðu stiklu 14 mm Uv=3,3

W/(m2K)

18,40

80 x 50

6,5

24

82604

80 x 60

8,0

24

82605

26,50

90 x 60

9,5

12

82606

28,50

100 x 50

9,0

12

82607

27,70

100 x 60

9,5

12

82608

30,40

100 x 70

11,0

12

82609

33,20

100 x 80

12,0

12

82610

35,80

100 x 100

15,5

12

82611

41,30

50 x 50

6,5

24

82650

23,40

60 x 40

6,0

24

82651

23,40

60 x 50

7,0

24

82652

25,70

80 x 40

8,0

24

82653

27,40

80 x 50

8,5

24

82654

30,40

80 x 60

10,0

24

82655

33,30

90 x 60

12,2

12

82656

35,70

100 x 50

10,5

12

82657

34,60

100 x 60

13,0

12

82658

38,20

100 x 70

16,0

12

82659

41,60

100 x 80

17,0

12

82660

45,10

100 x 100

21,5

12

82661

52,20

Profila ðíçrsgriezums

Balts atgâþams palîgtelpu logs ar parasto stiklu (Uv=5,6 W/(m²K)) vai izolçjoðo stiklu (Uv=3.3 W/(m²K))

Logu rokturis veramiem/ atgâþamiem logiem un veramâm/ atgâþamâm ielikâm

20


2005 Markant LV MINI.qxp

2005.02.14

17:30

Page 19

ACO Preèu prezentâcijas un pârdoðanas stendi

ACO Vario ® kâjslauíu pârdoðanas stends

ACO Self ® paraugu stends

ACO Markant ® paraugu stends

Laukums 100x120 cm Kods: OM119

Laukums 100x50 cm Kods: OM100

Kods: OM222

250 LVL/gab.

250 LVL/gab.

460 LVL/gab.

Indoor pârdoðanas stends

Laukums 78x35 cm Kods: OM136 100 LVL/gab.

21


ACO produktu grupas

Ēku drenāža Nerûsçjoðâ tçrauda kanâli un gûlijas Balkonu un terašu drenāža Dušas telpu drenāža Nerûsçjoðâ tçrauda caurules Pretvārsti Revīzijas vāki Tauku atdalītāji Cietes atdalītāji

Civilā celtniecība Virsmas drenāžas kanāli Čuguna vāki kanalizācijas lūkam Naftas produktu atdalītājs Koku aizsardzības sistēmas

Celtniecības elementi Drenāžas sistēmas privātmājām Kājslauķi Gaismas šahtas Zāliena režģi Lietus notekas jumtiem

ACO Nordic SIA Liliju iela 20 Mârupe, LV 2167 Latvija Tel. +371 6737 7927 Fakss.+371 6782 8430 E-mail: info@aco-nordic.lv www.aco.lt

ACO grupa. Stipra ģimene, uz kuru Jūs varat païauties

ACO Celtniecības elementi  

ACO Celtniecības elementu katalogs, kurā varat atrast produktus, kas domāti privātām vajadzībām, lai savāktu un novadītu lietus ūdeņus

Advertisement