Page 1

Stanovy: KLADNO-KONĚV,o.s. Čl. I - Název a sídlo Občanské sdružení KLADNO-KONĚV (dále jen sdružení) má své sídlo v Kladně, Pavlisova 1789, 27201, Česká republika.

Čl. II – Úvodní ustanovení Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. III – Činnost a cíle sdružení 1) Hlavní činností a cílem sdružení je ochrana přírody a krajiny, hledání rovnováhy životního prostředí v zájmovém území. Zájmové území – místní příslušnost - je vymezena zejména územím města Kladna a jeho okolím. Mezi vedlejší činnosti a cíle sdružení patří: 2) upozorňovat veřejnost na Kladensku na: -obecnou problematiku průmyslových areálů, jejich možnou revitalizaci, na možnosti transformace a oživení těchto areálů -specifické problémy průmyslového areálu KONĚV (bývalá Vojtěšská huť) a dalšího kladenského industriálu, pojmenování a definování základních problémů, kladů a nedostatků budoucího rozvoje. 3) šířit osvětovou činnost na toto téma mezi členskou i nejširší veřejností zejména na Kladně s cílem rozvinout veřejný dialog o budoucnosti průmyslového dědictví na Kladensku. 4) aktivně vstupovat do debat a diskuzí na téma: budoucnost a proměny Kladna, proměny krajiny a životního prostředí Kladenska - aktivně se podílet na rozhodování o rozvoji města účastí ve správních řízeních, a to konkrétně v řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. 5) stát se interdisciplinárním prostředníkem pro hledání forem, východisek a zdrojů obnovy areálu. 6) poskytovat sesbírané informace všem zájemcům, jejichž cíle jsou v souladu s cíli sdružení


7) spolupráce na přípravě, organizování a realizaci Bienále prům. architektury – Industriální stopy. 8) pořizování, mapování, sběr a popřípadě archivace materiálů týkající se (byť jen vzdáleně) průmyslového areálu Koněv (bývalá Vojtěšská huť) a jiných industriálních objektů či areálů na Kladensku. 9)Pěstovat pozitivní, hrdý a svébytný vztah a odpovědnost obyvatel Kladenska ke zdejší krajině, prostředí, minulosti a dědictví jakožto podmínky trvale udržitelného rozvoje. Sdružení bude naplňování svých cílů zajišťovat především prací svých členů a dobrovolníků, spoluprací s dalšími organizacemi, které bojují za podobné cíle.

Čl. IV - Formy činnosti sdružení Formami činnosti sdružení jsou zejména: a) tvorba výstavních, informačních a propagačních posterů, letáků,…a jejich prezentace b) zajištěním vzniku, správy a provozu vlastních webových stránek c) sběr informací, podnětů a jejich vklad do internetové databáze, d) účast na veřejných projednáváních změn UP, využívat práv účastníka správních řízení e) informační činnost pro členy sdružení i veřejnost f) zajišťování finančních prostředků k úhradě nákladů sdružení.

Čl. V - Členství ve sdružení Členy sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a také právnické osoby (kolektivní členství). Čestným členem může být fyzická i právnická osoba. O přijetí rozhoduje valná hromada na svém nejbližším jednání. Člen zaplatí při vstupu do sdružení vstupní příspěvek, každý další rok roční členský příspěvek. Čestní členové a mladiství jsou od této povinnosti osvobozeni. Člen sdružení má právo: účastnit se jednání valné hromady a hlasovat na ní, volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů, být informován o činnosti sdružení,nahlížet do všech materiálů sdružení,předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení, podílet se na praktické činnosti sdružení. Člen sdružení má povinnost: aktivně se podílet na činnosti sdružení, dodržovat stanovy, stanovenými formami plnit cíle a usnesení orgánů sdružení, aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení, účastnit se jednání orgánů sdružení, přispívat ke zlepšení jejich práce, podílet se na získávání prostředků potřebných k zajištění provozu sdružení, usilovat o získání podnětů a osobně podněty vymýšlet, popřípadě ostatní členy na důležité podněty a informace upozorňovat, zacházet s majetkem sdružení tak, aby nedošlo k poškození nebo ztrátě, jinak je povinen takto způsobenou škodu nahradit.


Členství ve sdružení zaniká: doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení, nezaplacením povinného členského příspěvku, úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení, vyloučením člena sdružení valnou hromadou, a to v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje stanovy sdružení nebo jiné etické či právní normy. – Valná hromada může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná jiná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu přiznávají stanovy.

Čl. VI – Členský příspěvek Vstupní příspěvek má povinnost zaplatit každý nový člen sdružení vyjma čestných členů a mladistvých. Členové sdružení mají povinnost platit roční členský příspěvek. Výše vstupního příspěvku a ročního členského příspěvku a další podrobnosti určí valná hromada. Tomu, jehož členství zaniklo, se členský příspěvek nevrací.

Čl. VII - Organizační uspořádání Strukturu sdružení tvoří: valná hromada, výkonná rada, revizor. Funkce v orgánech sdružení jsou čestné a nehonorované, s výjimkou náhrady nákladů a náhrady za zmeškaný čas. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Svolává ji prokazatelným způsobem výkonná rada sdružení nejméně jedenkrát za rok, aby: a) schválila změny stanov sdružení b) zvolila z členů sdružení výkonnou radu sdružení, předsedu,místopředsedy a revizora sdružení , případně je odvolala c) schválila zprávu o činnosti a hospodaření sdružení předkládaná výkonnou radou a předsedou sdružení, e) určila koncepci sdružení, jeho cíle a program na příští období, f) schválila přihlášky nových členů, určila výši ročních vstupních poplatků a členských příspěvků a rozhodla o vyloučení členů, g) zvolila čestné členy sdružení, h) rozhodla o zániku sdružení. Místo a datum valné hromady musí být oznámeno telefonicky, elektronickou poštou nebo písemně nejméně 7 dnů před konáním hromady. V pozvánce musí být uveden navržený program valné hromady. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech sdružení, které nejsou těmito stanovami svěřeny výboru sdružení; valná hromada si může vyhradit rozhodování i o otázkách, které jsou svěřeny výboru sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Valná hromada sdružení volí výkonnou radu sdružení. Výkonná rada je povinna do 1 měsíce svolat mimořádnou valnou hromadu, pokud ho o to požádá alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá předseda sdružení.


Rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Připouští se elektronické nebo korespondenční hlasování. Každý člen může pověřit jiného člena zastupováním a hlasováním na valné hromadě. Údaje o pověření oznámí výkonné radě nejpozději den před zahájením valné hromady. Pověření je platné, pokud bylo odesláno a na výzvu potvrzeno z důvěryhodné adresy. Výkonná rada sdružení je tříčlenná. Je tvořena předsedou a dvěma místopředsedy. Výkonná rada je výkonným a statutárním orgánem sdružení, každý člen výkonné rady je oprávněn jednat samostatně jménem sdružení. Rada řídí činnost sdružení mezi valnou hromadou a plní úkoly dle usnesení valné hromady. K provádění stanov a k plnění úkolů sdružení je výkonná rada oprávněna v mezích stanov vydávat instrukce, které jsou pro členy sdružení závazné. Rada je způsobilá usnášet se za přítomnosti všech tří členů. Funkční období výkonné rady sdružení činí tři roky, opětovné zvolení je možné. Člen výboru může na svou funkci rezignovat, a to písemnou rezignací doručenou výkonné radě. Rezignace je účinná dnem doručení písemné rezignace. Výkonná rada sdružení řídí jednání valné hromady a pořizuje zápis z jejího jednání pro všechny členy sdružení. Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí valné hromady a dohlíží na hospodaření sdružení. Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary, granty a dotacemi. V případě, že revizor sdružení zjistí nedostatky, je oprávněn požádat výbor o svolání mimořádné valné hromady. Mimořádnou valnou hromadu musí výbor sdružení uskutečnit do třiceti dnů. Funkce revizora a člena výkonné rady jsou neslučitelné.

Čl. VIII - Hospodaření sdružení Sdružení hospodaří se svým nebo svěřeným majetkem podle obecně závazných předpisů a dále podle zásad schválených valnou hromadou. Sdružení je neziskový subjekt. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného radou a schváleného valnou hromadou. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 15.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje rada pokladníka z členů sdružení. Příjmy sdružení tvoří zejm. příspěvky jeho členů, sponzorské dary, granty, dotace, eventuálně příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov. Každý člen sdružení má právo kdykoli nahlédnout do záznamů o hospodaření.

Čl. IX - Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení V případě zániku sdružení je jeho majetek, po provedené likvidaci, bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.


Čl. X – Závěrečná ustanovení Valná hromada sdružení může schválit přijetí organizačního řádu sdružení zahrnujícího podrobněji rozpracované zásady uvedené v těchto stanovách, příp. dalších dokumentů potřebných pro činnost sdružení. Takové dokumenty nesmějí být v rozporu s těmito stanovami. Stanovy mohou být měněny jen usnesením valné hromady. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem registrace sdružení.

Jmenný seznam členů přípravného výboru

Václav Kruliš, 07.03.1982, bytem Pavlisova 1789, 27201 Kladno

Mgr.Ing.arch. Jana Halenková, 05.06.1975, bytem Čistovická 1700/62, 16300 Praha 6

Tomáš Lapka, 19.07.1982, bytem Pěšinova 7, 18100 Praha 8

Ivan Náprstek, 29.03.1983, bytem Příční 448, 27307 Vinařice

Eva Baarová, 22.04.1982, bytem Krčínova 26, 37011 České Budějovice

stanovy KLADNO-KONĚV,o.s.  

stanovy, občanské sdružení

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you