Page 1


รอยเสด็จ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำหนังสือ "รอยเสด็จ" ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพุทธศักราช 2498

รอยเสด็จ  

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำหนังสือ "รอยเสด็จ" ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพุทธศักราช 2498

Advertisement