Page 1


จากใจ บก.

สวัสดีคะ่ พบกันอีกครัง้ กับวารสารสำ�หรับชาวทันตะทุกท่าน ต้อนรับเดือนกุมภา เดือนแห่งความรัก ทันตะของเรายังไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะนำ�กิจกรรมดีๆ ในการพัฒนาคณะอย่างต่อเนือ่ ง เดือนนี้ พบกับกิจกรรม Happy Workplace สร้างสุขในองค์กร การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 19 ก.พ. และ 21-22 ก.พ. นี้ นอกจากนัน้ เรายังมีการประชุมพัฒนาด้านวิชาการทีจ่ ดั โดย ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ในระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2561 และ การประชุม The 13th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมด้วยนะคะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ บก. กองบรรณาธิการ ที่ปรึกษา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช อ.ทพญ.กุลวรา ธาริยะ

2

วารสารทันตกัลปพฤกษ์

บรรณาธิการ นางประทุมมา ทาแดง

กองบรรณาธิการ รศ.ทพญ.มุขดา นางหญิง นายเดชศักดิ์ นางขวัญทิมา นายสาธิต

ศิริเทพทวี โพธิสุวรรณ ศานติวิวัฒน์ อัจฉริยาการุณ มั่งคั่ง


ข่าวเด่น

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับทันตแพทย์ ประเทศภูฎาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ ทันตแพทย์จาก JWD National referral Hospital Thimphu ประเทศภูฏาน จ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย 1. Dr.Nado Rinchen 2. Dr.Sonam Choeki และ 3. Dr.Tenzin Euden ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วม โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาเอ็นโดดอนต์ส�ำหรับทันตแพทย์จากประเทศภูฏาน” ณ ภาควิ ช าทั น ตกรรมบู ร ณะ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ระหว่ า งวั น ที่ 28 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยโครงการนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ซึ่งช่วงที่ 1 จะมีการบรรยาย และฝึกปฏิบตั กิ าร ณ ห้องสัมมนาคลินกิ กลาง 2 และ ห้องปฏิบตั กิ ารกลาง 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และช่วงที่ 2 จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา ชั้นน�ำ ณ กรุงเทพมหานครต่อไป

วารสารทันตกัลปพฤกษ์

3


คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาทันตแพทย์

ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา รศ. ดร. ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี พร้อม ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านทันตกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 จาก School of Dentistry and Health Sciences, Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย จ�ำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1. Mr Caleb Auhl 2. Ms Kelsea Boots 3. Ms Belinda Cannon และ 4. Ms Annie Moser โดยจะเข้าศึกษาดูงานในคลินกิ ทันตกรรมต่างๆ พร้อมกับการร่วมท�ำกิจกรรมกับนักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านทันตกรรม และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยก�ำหนด ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

4

วารสารทันตกัลปพฤกษ์


คณะทันตแพทย์ร่วมชื่นชมยินดี ศิษย์เก่าดีเด่น

“คืนสู่เหย้า เรารัก มข.”

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ดร.ทพญ.รัชฎา น้อยสมบัติ รองคณบดี ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า เรารัก มข.” พร้อมร่วมพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำคณะ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 โดยในปีนี้ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ�ำปี 2560 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ เป็นศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น รุ่นที่ 11 จบการศึกษาระดับทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบัน ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจ ในครั้งนี้

วารสารทันตกัลปพฤกษ์

5


ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจติดต่อที่ : https://dentist.kku.ac.th/home.php

6

วารสารทันตกัลปพฤกษ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

สนใจติดต่อที่ : https://dentist.kku.ac.th/home.php

สนใจติดต่อที่ : https://dentist.kku.ac.th/home.php

วารสารทันตกัลปพฤกษ์

7


Library C o r n e r Dental Hypotheses ฉบับออนไลน์

Library Corner

โดย เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

แนะนำ� Journal of Dental Research and Review ฉบับออนไลน์ โดย เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์

Journal of Dental Research and Review เป็นวารสารทางด้านการวิจัยทางทันตกรรม จัดทำ�โดย Dr. D. Y. Patil Vidyapeeth, Pune; Dental College and Hospital ประเทศอินเดีย กำ�หนดออกปีละ 3 ฉบับ วารสาร ฉบับออนไลน์นเ้ี ปิดให้เข้าไปอ่านบทความฉบับเต็มได้โดย ไม่เสียค่าใช้จา่ ย ตัง้ แต่ปี 2014 จนถึงปี 2017 เข้าถึงได้ท่ี http://www.jdrr.org/ เลือกปีทต่ี อ้ งการได้ท่ี Archives โดยบทความทีป่ รากฏเป็นบทความภาษาอังกฤษ

Dental Hypotheses เป็นวารสาร ของ The American Biodontics Society และ The Center for Research and Education in Technology ประเทศ สหรัฐอเมริกา กำาหนดออกปีละ 4 ฉบับ วารสารฉบั บ ออนไลน์ นี้ เ ปิ ดให้ เ ข้ า ไป อ่านบทความฉบับเต็มได้โดยไม่เสียค่า ใช้จ่าย ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีปัจจุบัน เข้ า ถึ งได้ ที่ http://www.dentalhy potheses.com/backissues.asp บทความที่ ป รากฏเป็ น บทความ ภาษาอังกฤษ

วารสารทันตกัลปพฤษ์

คณะทันตแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

�ระค่�ฝ�กส่ าฝากส่งเป็ งเป็นนร�ยละเอี รายเดือนยด ชำ�ชำระค่ ใบอนุญ�ตเลขที่ 12/2523 ไปรษณีย์มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

เหตุผลที่ส่งถึงผู้รับไม่ได้ 1. จ่�หน้�ไม่ชัดเจน 2. ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้� 3. ไม่ยอมรับ 4. ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้� 5. ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด 6. เลิกกิจก�ร 7. ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ใหม่ 8. อื่นๆ .............................. ลงชื่อ......................................... พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 043-328589-91

เผยแพร่โดย..

หน่วยประชาสั มพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยแพร่ โดย..

ตรภาพ อ.เมื พท์ โทรศัพท์ 0-4320-2405 ต่ หน่ถ.มิ วยประชาสั มพันอธ์ง จ.ขอนแก่ และชุมชนสันม 40002 โทรศั พันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ 45188 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2405 ต่อ 45188

Book วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 5  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Book วารสารทันตกัลปพฤกษ์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 5  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Advertisement