Page 1


บริการสารสนเทศเลือกสรร

(Selective Dissemination of Information –SDI)

ผู้มสี ิ ทธิ์รับบริการ  อาจารย์  นักวิจัย สั งกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็ นบริ การรวบรวมรายการหรื อแหล่งสารสนเทศ ที่ทนั สมัยทุกประเภทในแต่ละสาขาวิชา และเชื่อมโยงไว้ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริ การในการเข้าถึง สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจยั โดยครอบคลุม เนื้อหาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างต่อเนื่อง ซึ่ งบรรณารักษ์จะเป็ นผูต้ ิดตามคัดเลือก สารสนเทศตามขอบเขตและเนื้อหาที่ผใู ้ ช้บริ การกาหนดไว้ จากฐานข้อมูลต่างๆ ที่สานักวิทยบริ การได้จดั หาไว้เพื่อ บริ การผูใ้ ช้ โดยทาการรวบรวมอยูใ่ นรู ปแบบบรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อและจัดส่ งให้ผขู ้ อรับบริ การทางไปรษณี ย ์ อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการให้ บริการ กรณีติดต่ อขอใช้ บริการสารสนเทศเลือกสรร (SDI) ด้ วยตนเอง 1. ให้ผขู้ อ download แบบฟอร์มคาขอใช้บริ การสารสนเทศเลือกสรร (SDI) (http://www.library.kku.ac.th/data/form_SDI.pdf) 2. นาแบบคาขอใช้บริ การ ที่กรอกรายละเอียดเรี ยบร้อย ไปติดต่อที่ โต๊ะบริ การตอบคาถามและช่วยการค้นคว้า หรื อ คุณส่ งศรี ดีศรี แก้ว กลุ่มภารกิจฯ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร. 12103 ต่อ 148 คุณวัชรี วรรณ วัดบัว กลุ่มภารกิจฯ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โทร. 12103 ต่อ 147 คุณเยาวพร ศานติวิวฒั น์ กลุ่มภารกิจฯ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โทร. 12103 ต่อ 146

กรณีติดต่ อขอใช้ บริการสารสนเทศเลือกสรร (SDI) ผ่านออนไลน์ ผูข้ อกรอกรายละเอียดสิ่ งพิมพ์ที่ตอ้ งการขอให้ครบถ้วน คลิกที่ แบบคาขอใช้บริ การสารสนเทศเลือกสรร http://www.library.kku.ac.th/library/sdi/form_sdi.php

การจัดรับสารสนเทศเลือกสรร บรรณารักษ์จะดาเนินการแจ้งผลสารสนเทศให้ผขู ้ อใช้บริ การผ่านทาง e-mail ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การจะต้องมี e- mail address ที่เป็ นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (xxx@kku.ac.th)


เลขที.่ ............../..............

แบบขอรับบริการสารสนเทศเลือกสรร (Selective Dissemination of Information –SDI) สานักวิทยบริการ (สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียดผูข้ อรับบริ การ ชื่อ-นามสกุล....................................................................................................................  อาจารย์  นักวิจยั ภาควิชา.....................................................................คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย................................................................ อีเมล์......................................................................โทรศัพท์ทีท่ างาน................................. มือถือ............................. สาขาวิชาทีเ่ ชีย่ วชาญ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………  วัตถุประสงค์ของการใช้บริ การ งานวิจยั ประกอบการเรียบเรียงตารา เขียนบทความ ประกอบการสอน ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  ลักษณะสารสนเทศที่ขอใช้บริ การ (1) ชื่อหัวข้องานวิ จยั ที่สนใจปัจจุบนั ภาษาไทย................................................................................................................. ภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................................. (2) ระบุหวั เรื่อง (Topic) หรือ คาสาคัญ (Keywords) ที่ต้องการ (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)………………………….... .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. (3) ลักษณะสารนิ เทศที่ต้องการ  บรรณานุกรม  บรรณานุกรมและสาระสังเขป (4) แหล่งสารสนเทศที่ต้องการ WebOPAC E-Journal โปรดระบุช่อื ฐาน.......................................................  E-Thesis อื่นๆ (โปรดระบุช่อื ฐาน)............................................................................................................. (5) ช่วงปี ที่ต้องการ ตัง้ แต่ปี....................ถึง................................ (6) ภาษาของข้อมูลที่ต้องการ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (7) ระยะเวลาสิ้นสุดในการส่งสารสนเทศ (ระบุวนั เดือนปี )............................................................................................... สาหรับผู้ให้ บริการ/เจ้ าหน้ าที่ ชื่อผูร้ ับเรื่ อง.................................................... วันที่............................................................... ดาเนิ นการส่ งต่อ  กลุ่มภารกิจฯ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (คุณยุวดี) กลุ่มภารกิจฯ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คุณเยาวพร) กลุ่มภารกิจฯ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ (คุณส่ งศรี )

สาหรับผู้รับผิดชอบดาเนินการ วันที่ดาเนินการ............................................... วันที่ส่งข้อมูล................................................... หมายเหตุ............................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................


Selective Dissemination of Information  

บริการสารสนเทศเลือกสรร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you