Page 1


การจัดเก็บประวัตกิ ารยืมทรัพยากรของห้ องสมุด การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุดเป็ นการตั้งค่า ให้โปรแกรมทาการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากรจาก ห้องสมุดของสมาชิกแต่ละราย ซึ่งผูเ้ ป็ นสมาชิกฯ สามารถเลือกที่จะตั้งค่า นี้หรื อไม่กไ็ ด้ ทั้งนี้ ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการของสมาชิก โดยทัว่ ไป โปรแกรมจะตั้งค่าเอาไว้โดยไม่ให้มีการจัดเก็บประวัติการยืม ซึ่งสมาชิก ท่านใดต้องการให้ระบบจัดเก็บประวัติการยืมของตนเอง ต้องเข้าไปตั้งค่า การจัดเก็บประวัติการยืมด้วยตนเอง


Step 1

เข้ าสู่ เว็บไซต์ ของสานักวิทยบริการ 1. เข้าไปที่ http://www.library.kku.ac.th/library/ 2. คลิกที่ ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วย ตนเอง


Step 2

กรอกข้ อมูล ชื่อ และบาร์ โค้ ด

Step 3

ขั้นตอนการตั้งค่ า เพือ่ จัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร ขั้นตอนการตั้งค่าคาสัง่ เพื่อให้โปรแกรมทาการจัดเก็บ ประวัติการยืมทรัพยากรของห้องสมุด สมาชิกต้องเข้าสู่ ระบบสมาชิกของห้องสมุด "My Account" ก่อน จากนั้นให้ดาเนินการ ดังนี้ 1. คลิกที่ My Reading History


2. เมื่อคลิกที่ My Reading History จะปรากกฎหน้าจอดังนี้ ให้คลิกที่ Opt in

จะปรากฏหน้าจอดังนี้ จะประกฎไอคอน ขึ้นมา เพียงเท่านี้กเ็ ป็ นอันเสร็ จสิ้ นการตั้งค่าประวัติ การยืมทรัพยากรของห้องสมุด หลังจากตั้งค่าดังกล่าว แล้ว เมื่อใดที่มีการยืมฯ ระบบจะทาการจัดเก็บข้อมูล ส่ วนตัวซึ่งผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้ามาตรวจสอบ ประวัติการยืมได้ การตั้งค่าจะทาเพียงครั้งเดียว จากนั้นระบบก็ จะทาการจัดเก็บให้โดยอัตโนมัติ หากต้องการ ยกเลิกก็ให้คลิกที่ ระบบก็จะทาการยกเลิกประวัติการจัดเก็บให้ทนั ที


3. เมื่อตั้งค่าให้ระบบฯ จัดเก็บประวัติการยืมเรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนี้เป็ นต้นไป เมื่อมีการยืม สามารถเข้าไปตรวจสอบประวัติการยืมได้โดย คลิกที่ My Reading History


Reading History  

การจัดเก็บประวัติการยืมทรัพยากร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you