Page 1


เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Know

Your Library

สถานที่

บริการสาหร ับอาจารย์

1. อาคารศูนย์สารสนเทศ

่ คืนหน ังสอ ื ตลอด 24 ชว่ ั โมง : บริเวณโถงทางเข ้าห ้องสมุด มีบริการตู ้ส่งคืน - ตูส ้ ง หนังสือ ตลอด 24 ชัว่ โมง (Book Drop) - ประตูทางเข้าห้องสมุด : ให ้นักศึกษาใช ้บัตรนักศึกษาสแกนเข ้าประตูทก ุ ครัง้ และเข ้า ได ้ครัง้ ละ 1 คน กรณีบต ั รฯ สแกนไม่ผา่ นหรือประตูมป ี ั ญหาให ้แจ ้งเจ ้าหน ้าทีป ่ ระจา ้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ เคาน์เตอร์ยม ื -คืน ชัน - ประตูทางออก : นั กศึกษาต ้องให ้เจ ้าหน ้าทีต ่ รวจกระเป๋ าและหนั งสือทีน ่ าออกจาก ห ้องสมุดทุกครัง้ ้ อ - ข้อควรปฏิบ ัติในการเข้าใชห ้ งสมุด  ใช ้บัตรสมาชิกห ้องสมุด สแกนบาร์โค ้ดทีเ่ ครือ ่ งผ่านเข ้าห ้องสมุด โดยเครือ ่ งฯ จะเปิ ดให ้เข ้าได ้ ครัง้ ละ 1 คน ิ มีคา่ ของท่านและนาติดตัวไปด ้วยทุกครัง้  โปรดระมัดระวังทรัพย์สน  ไม่นาอาหาร ของขบเคีย ้ ว เครือ ่ งดืม ่ มารับประทานในห ้องสมุด ยกเว ้นส่วนที่ ห ้องสมุดจัดไว ้ให ้ เช่น มุมระเบียงสบาย  ผู ้ใช ้บริการไม่สง่ เสียงรบกวนสมาธิผู ้ใช ้บริการคนอืน ่ ยกเว ้นเฉพาะโซนทีส ่ ามารถ ใช ้เสียงได ้ตามสมควร  ใช ้ทรัพยากรห ้องสมุดด ้วยความระมัดระวัง ไม่ทาให ้ชารุดเสียหาย  เอือ ้ เฟื้ อทีน ่ ั่งแก่ผู ้อืน ่ ไม่ใช ้สมุดหนังสือและสิง่ ของจองทีน ่ ั่ง ั ้ พักหนังสือ เพือ  หลังจากใช ้หนังสือเรียบร ้อยแล ้วให ้นาหนังสือทีใ่ ช ้แล ้วไปไว ้ทีช ่ น ่ ความเป็ นระเบียบและเพือ ่ ให ้ผู ้ใช ้คนอืน ่ ๆ หาหนังสือได ้เร็วขึน ้ เพราะเมือ ่ หา ั ้ ไม่พบ ก็จะมาค ้นหาต่อทีช ั ้ พัก หนังสือทีช ่ น ่ น  ก่อนออกจากห ้องสมุด โปรดนาหนังสือหรือสิง่ พิมพ์ทจ ี่ ะนาออกจากห ้องสมุดให ้ เจ ้าหน ้าทีต ่ รวจสอบทุกครัง้  ลุกจากทีน ่ ั่งอ่าน สอดเก ้าอีไ้ ว ้ใต ้โต๊ะทุกครัง้ ั ้ หรือนาหนังสือออกจากชัน ้ เกินความจาเป็ น  ไม่รอ ื้ ค ้นหนังสือทีช ่ น ้ ทุกครัง้  ควรใช ้เครือ ่ งมือในการสืบค ้นข ้อมูลก่อนหยิบหนังสือออกจากชัน  งดสูบบุหรีใ่ นห ้องสมุด ่ หรือปิ ดเครือ  ควรเปลีย ่ นสัญญาณโทรศัพท์เป็ นระบบสัน ่ งและไม่ควรพูดโทรศัพท์ ในห ้องอ่านหนังสือ  แต่งกายสุภาพเรียบร ้อย ั้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ : ให ้บริการยืมหนังสือทั่วไป งานวิจัย - บริการยืม-คืน ชน ้ บริการตรวจสอบหนีส ิ บริการชาระ วิทยานิพนธ์ Project Report นวนิยาย เรือ ่ งสัน ้ น ค่าปรับ แจ ้งทาหนังสือชารุดหรือสูญหาย ติดต่อขอรับหนังสือจอง ทาบัตรสมาชิกและต่อ อายุบต ั รสมาชิก และบริการชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ิ ธิยม อาจารย์ มีสท ื ได้รวมทุกรายการ ไม่เกิน 35 รายการ ้ 2) - หนังสือทั่วไป ยืมได ้ 15 วัน (ยืม-คืน ทีเ่ คาน์เตอร์ให ้บริการ ชัน - วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ยืมได ้ 7 วัน (อาคารศูนย์สารสนเทศ) ่ โสตทัศนวัสดุ ยืมได ้ 7 วัน (ยืม-คืน ทีเ่ คาน์เตอร์บริการโสตทัศนวัสดุ - สือ ้ 2 อาคาร 1) ชัน - วารสารฉบับย ้อนหลังเล่มปลีก ยืมได ้ 1 วัน ้ 3 อาคาร 2) (ยืม-คืน ทีเ่ คาน์เตอร์บริการวารสาร ชัน อัตราค่าปรับเกินกาหนดส่ง 5 บาท/วัน/เล่ม-รายการ - บริการสารสนเทศเพือ ่ การอ้างอิงและวิจ ัย มีด ังนี้  บริการตอบคาถามและช่วยการค ้นคว ้าเฉพาะสาขา  บริการแนะนาสืบค ้นสารสนเทศของห ้องสมุด โดยใช ้ WebOPAC และ แนะนาการ Login to “My Account” in the Library Catalog to : o ยืมต่อด ้วยตนเองทางออนไลน์ (Renew books online) o ตรวจสอบประวัตก ิ ารยืมคืน (Keep your reading history) o จองหนังสือด ้วยตนเองทางออนไลน์ (Manage your holds) o เพิม ่ เติมและปรับปรุงแก ้ไขแฟ้ มข ้อมูลส่วนตัว (Modify your folder)


o จัดเก็บประวัตก ิ ารยืม (Save your History) ึ ษาวิธใี ชง้ าน “My Account” เพิม เข้าศก ่ เติมได้ท ี่ http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/index.html  บริการแนะนาฐานข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทห ี่ ้องสมุดจัดให ้บริการ  บริการแนะนาการใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทเี่ กีย ่ วข ้องกับการเรียนการสอนและ การวิจัย เช่น โปรแกรม EndNote Web, Zotero, Cited Reference Search และ JCR (Journal Citation Report) เป็ นต ้น  บริการยืม-คืนทรัพยากรของห ้องสมุดวิทยาเขตหนองคาย  บริการรับ-ส่งทรัพยากรภายในมข. (บริการ D.D)  บริการแนะนาการผลิตตารา/งานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมให ้กับนักศึกษาและบุคลากร มข. ตามแบบ KKU Style, APA Style และ Vancouver Style ้ 2 ประกอบด ้วย 1.1 ชัน

้ 4 อาคาร 2 (Group study Room Service) บริการห ้องเรียนรู ้กลุม ่ ย่อย ชัน บริการขอเลข ISBN และจัดทารายการบรรณานุกรม (CIP) บริการตรวจสอบการอ ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference) บริการสารสนเทศคัดสรรรายบุคคล (SDI) หรือบริการสืบค ้นข ้อมูลให ้ฟรี บริการสาเนาบทความวารสารทีม ่ ใี นห ้องสมุดมข. ห ้องศึกษาค ้นคว ้าวิจัยด ้วยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room : Self – Directed Learning Room)  บริการยืมระหว่างห ้องสมุด (Inter-library Loan Service) ้ ไม่พบ  บริการรับแจ ้งการหาหนังสือหรือทรัพยากรบนชัน  ขอใช ้บริการหนังสือใหม่และหนังสือเก่า - บริการเครือ ่ งยืมด้วยตนเอง (Self Check) : นักศึกษาสามารถนา หนังสือทั่วไป งานวิจัย และวิทยานิพนธ์มายืมได ้ โดยใช ้บัตรสมาชิกของตนเองเท่านัน ้ ่ คืนหน ังสอ ื : บริเวณข ้างเครือ - ตูส ้ ง ่ งยืมด ้วยตนเอง จะมีตู ้ส่งคืนหนังสือ ผู ้ใช ้สามารถ นาหนังสือมาหย่อนลงตู ้นีไ้ ด ้ ตามวันเวลาทีต ่ ้องสมุดเปิ ดให ้บริการ ั ันธ์ : นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารของห ้องสมุดผ่านระบบ - ระบบประชาสมพ ประชาสัมพันธ์อเิ ล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการและบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ื ค้น OPAC : ผู ้ใช ้บริการควรใช ้เครือ - บริการเครือ ่ งคอมพิวเตอร์สาหร ับสบ ่ งมือ ค ้นหาหนังสือหรือทรัพยากรในห ้องสมุดทีเ่ รียกว่า OPAC หรือ WebOPAC ก่อนทีจ ่ ะไปหยิบ ้ เพือ หนังสือหรือสิง่ พิมพ์ตา่ งๆ บนชัน ่ จะได ้รู ้ข ้อมูลว่าหนังสือมีในห ้องสมุดหรือไม่ และอยู่ท ี่ ้ ้ จะได ้ไม่ ห ้องสมุดใด ชันไหน เมือ ่ ได ้ข ้อมูลทีถ ่ ูกต ้อง ชัดเจนแล ้ว จึงไปหยิบหนั งสือทีช ่ ัน เสียเวลา ้ นอกจากนี้ ส านั ก วิท ยบริก าร ได ้จั ด ให ้มีบ ริก ารเครื่ อ งคอมพิว เตอร์ไ ว ้ประจ าทุ ก ชั น เพือ ่ อานวยความสะดวกในการค ้นหารายการทรัพยากรของห ้องสมุด โดยใช ้ OPAC นักศึกษาทุกคนควรเข ้ารับการฝึ กอบรมอบรมหลักสูตร How to Seek Information on Library Web OPAC เพือ ่ เรีย นรู ้การใช ้เครื่องมือนี้ (นั กศึกษาปริญ ญาตรีส ามารถเทีย บโอนหน่ วย กิจกรรมได ้ = 0.33 หน่วย) โดยขอรับแบบฟอร์มได ้ทีเ่ คาน์เตอร์บริการเทคโนโลยีเพือ ่ การ ้ 3 อาคารศูน ย์ส ารสนเทศ และโต๊ะ บริก ารสารสนเทศเพื่อ การอ ้างอิง และวิจั ย สืบ ค ้น ชัน      

้ 2 เข ้าศึกษาข ้อมูลเพิม ชัน ่ เติมได ้ทีน ่ ี่ http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/index.html ้ 3 ประกอบด ้วย 1.2 ชัน

้ 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ มีเครือ - ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ชัน ่ งให ้บริการ Internet จานวน 70 เครือ ่ ง โดยนักศึกษาและบุคลากรมข. เข ้าใช ้ได ้ตามอัธยาศัย ส่วนบุคคลภายนอกมีเครือ ่ งให ้บริการ 5 เครือ ่ ง ค่าธรรมเนียมเข ้าใช ้บริการ ชัว่ โมงละ 50 บาท มีบริการสัง่ พิมพ์ข ้อมูล ด ้วย เครือ ่ งพิมพ์ Laser (ขาวดา)


2. อาคาร 1 ้ 2 ประกอบด ้วย 2.1 ชัน

้ 3 ประกอบด ้วย 2.2 ชัน

3. อาคาร 2 ้ 1 ประกอบด ้วย 3.1 ชัน

้ 2 ประกอบด ้วย 3.2 ชัน

- มุมเด็ก : ให ้บริการหนังสือสาหรับเด็กและเครือ ่ งฉายวีดโิ อ การใช ้หนังสือ หรือ ทรัพยากรของห ้องสมุด สาหรับเด็กเล็กควรอยูใ่ นความดูแลของผู ้ปกครอง - ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (IIC) : ให ้บริการหนังสือ วารสาร และสารสนเทศ นานาชาติ นักศึกษาสามารถเข ้าศึกษาค ้นคว ้าได ้ด ้วยตนเองและตามอัธยาศัย - SET Corner : ประกอบด ้วยหนังสือ รายงานประจาปี หนังสือพิมพ์ มัลติมเี ดีย ั ้ 2 อาคาร 1 หนั งสือทีม แผ่นพับ และข ้อมูลจากอินเทอร์เน็ ต จัดให ้บริการ ทีช ่ น ่ แ ี ถบสีแดง ั เป็ นสัญลักษณ์แสดงให ้ทราบว่า “ห ้ามยืมออก” หรือ สีส ้มติดทีส ่ น ื พิมพ์ : ให ้บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารบันเทิง - ห้องอ่านหน ังสอ ื ใหม่ - มุมแสดงหน ังสอ - มุมจ ัดนิทรรศการของพิพธ ิ ภ ัณฑ์และหอจดหมายเหตุ - ห้องอ้างอิง : จัดให ้บริการหนังสือประเภทนามานุกรม สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือรายปี รายงานประจาปี และหนังสือชีวประวัต ิ ฯลฯ และ “ห ้ามยืมออก” - บริการเอกสารมาตรฐานผลิตภ ัณฑ์อต ุ สาหกรรม (มอก.) จัดเรียงตามเลขมอก. ้ 2 อาคาร 1 ให ้บริการอยูด ่ ้านหลังห ้องอ ้างอิง ชัน ้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ - ห้องนวนิยาย : ให ้บริการนวนิยายและเรือ ่ งสัน เข ้าใช ้บริการได ้ตามอัธยาศัย - มุมกาแฟ : เป็ นจุดบริการอาหารและเครือ ่ งดืม ่ และให ้นักศึกษารับประทาน อาหาร และเครือ ่ งดืม ่ เฉพาะจุดทีห ่ ้องสมุดจัดไว ้ให ้เท่านัน ้ ื เสย ี ง สาหร ับน ักศก ึ ษาพิการ : เป็ นห ้องจัดแสดง - ห้องแสดง VCD หน ังสอ ้ ริ ก ารได ท รายชื่ อ หนั งสื อ เสี ย งที่ ห อ ้ งสมุ ด จั ดให บ ้ ริ ก ารและสามารถติด ต่ อ ขอใช บ ้ ี่ ้ 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ นางสาวปริยากร สบาย ชัน ่ โสตทัศนวัสดุ เช่น CD ประกอบ - ห้องบริการโสตท ัศนว ัสดุ : ให ้บริการยืม-คืน สือ หนังสือ CD ฝึ กภาษาและเรียนรู ้การใช ้โปรแกรมต่าง ฯลฯ นักศึกษาสามารถยืมได ้ 5 ้ ปิ ด รายการ/คน อัตราค่าปรับวันละ 5 บาท/รายการ โดยจัดให ้บริการทรัพยากรเป็ นแบบชัน มีเจ ้าหน ้าทีค ่ อยอานวยความสะดวกในการหยิบทรัพยากรให ้ o บริการ Video on Demand เป็ นบริการดูหนัง ฟั งเพลง ฝึ กภาษาผ่านระบบเครือข่าย ภายในสานักวิทยบริการ o บริการเคเบิล ้ ทีว ี จานวน 2 เครือ ่ ง จัดให ้บริการช่อง HBO และช่องข่าว CNN o บริการเครือ ่ งเล่น DVD พร ้อมทีน ่ ั่งแบบกลุม ่ และแบบเดีย ่ ว โดยผู ้ใช ้บริการสามารถ ่ โสตทัศนวัสดุทห นาแผ่น DVD มาเองหรือยืมสือ ี่ ้องสมุดจัดไว ้ให ้บริการ ก็ได ้ ั (SDL Room : Self – Directed ึ ษาค้นคว้าวิจ ัยด้วยตนเองตามอ ัธยาศย - ห้องศก Learning Room) : ให ้บริการเครือ ่ งคอมพิวเตอร์และโต๊ะนั่งอ่านแบบกลุม ่ และแบบเดีย ่ ว ด ้านหลังจะเป็ นห ้องค ้นคว ้าและวิจัย จานวน 4 ห ้อง ขนาดความจุ 10-15 ทีน ่ ั่ง (ติดต่อขอใช ้ ้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ) บริการได ้ทีโ่ ต๊ะบริการสารสนเทศเพือ ่ การอ ้างอิงและวิจัย ชัน - พิพธ ิ ภ ัณฑ์และหอจดหมายเหตุ : เป็ นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บประวัตแ ิ ละข ้อมูล ส าคัญ เกีย ่ วกับมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ผู ้ใช ้บริการสามารถติด ต่อสอบถามข ้อมูล ได ้ในวัน เวลาราชการ ศึกษาข ้อมูลเพิม ่ เติมได ้ที่ http://www.archive.kku.ac.th/kku-ar/ ื พิมพ์เก่า : ให ้บริการหนังสือพิมพ์เก่า ย ้อนหลัง 5 ปี - บริการหน ังสอ ้ บริการวารสารใหม่, วารสารฉบับ - ห้องบริการวารสารภาษาไทย : ประกอบด ้วยชัน ่ วารสารจาก ปลีกและวารสารเย็บเล่ม (สีส ้ม) โดยวารสารจะจัดเรียงตามลาดับอักษรของชือ ก-ฮ และการนาเอกสารไปใช ้นอกห ้องวารสาร เช่น การยืมหรือนาไปถ่ายส าเนาเอกสาร ้ 3 พร ้อมกรอกแบบฟอร์ม ต ้องได ้รั บอนุ ญ าตจากเจ ้าหน ้าที่ประจ าเคาน์เ ตอร์วารสารที่ชัน ขอให ้บริการและแนบบัตรนักศึกษาทุกครัง้ - ราชกิจ จานุ เ บกษา จั ด เป็ นวารสารประเภทหนึ่ง เกี่ย วกั บ ประกาศกฎหมายต่ า งๆ จั ด เรีย งตามประเภทของราชกิจ จานุ เ บกษา ปี ที่แ ละฉบั บ ที่พ ม ิ พ์ ไม่ อ นุ ญ าตให ้ยืม ออก ้ 2 อาคาร 2 จัดบริการอยูห ่ ลังห ้องวารสารภาษาไทย ชัน - มุมอีสานสนเทศ : ให ้บริการข ้อมูลเกีย ่ วกับจังหวัดในภาคอีสาน จานวน 20 จังหวัด http://esanwisdom.kku.ac.th/esan/ ้ 2 อาคาร 2 เป็ นห ้องสาหรับฝึ กอบรมเครือ - ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ : ชัน ่ งมือช่วย ค ้นหาด ้วย OPAC และฐานข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ให ้กับนักศึกษาและบุคลากรมข.


้ 3 ประกอบด ้วย 3.3 ชัน

้ 3 อาคาร 2 ให ้บริการยืม-คืนวารสาร ทัง้ วารสาร - เคาน์เตอร์ให้บริการวารสาร : ชัน ภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศ ้ บริการวารสารใหม่, - ห้องบริการวารสารภาษาต่างประเทศ : ประกอบด ้วยชัน วารสารฉบับปลีก และวารสารเย็บเล่ม (สีเขียวเข ้ม) โดยวารสารจะจัดเรียงตามลาดับอักษร ่ วารสารจาก A-Z และการนาเอกสารไปใช ้นอกห ้องวารสาร เช่น การยืมหรือนาไป ของชือ ั ้ 3 พร ้อม ถ่ายสาเนาเอกสาร ต ้องได ้รับอนุญาตจากเจ ้าหน ้าทีป ่ ระจาเคาน์เตอร์วารสารทีช ่ น กรอกแบบฟอร์มขอให ้บริการและแนบบัตรนักศึกษา/บัตรสมาชิกทุกครัง้ - บริการถ่ายเอกสาร : ให ้บริการถ่ายสาเนาเอกสาร - ห้องประชุมกลุม ่ ย่อย : ให ้บริการห ้องประชุมกลุม ่ ย่อย ความจุ 3-8 ทีน ่ ั่ง ้ 2 อาคารศูนย์ ติดต่อขอใช ้บริการได ้ที่ โต๊ะบริการสารสนเทศเพือ ่ การอ ้างอิงและวิจัย ชัน สารสนเทศ - จุดบริการ Wireless และ LAN Network : ให ้บริการเครือข่ายไร ้สายและ จุดให ้บริการ LAN Network ซึง่ สาย LAN นั กศึกษาต ้องนามาเองห ้องสมุดไม่มใี ห ้บริการ จุดให ้เสียบสาย LAN จะอยูบ ่ ริเวณทีน ่ ั่งริมหน ้าต่างๆ การ Login เข้าสูร่ ะบบ KKU-Net ของมหาวิท ยาลัย ขอนแก่น เพือ ่ เข ้าใช ้ Internet นั ก ศึก ษาและบุค ลากรของมข. จะต ้อง สมัครเป็ นสมาชิก KKU-Webmail ก่อน ทีเ่ ว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/

้ 4 ประกอบด ้วย 3.4 ชัน

ึ ษาของนก ึ ษา : - ห้องวิจ ัย วิทยานิพ นธ์และรายงานการศ ก ั ศก ภายในห ้องจะ ้ ให ้บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ Project Report โดย Project Report ประกอบด ้วย ชัน จะจัดให ้บริการต่อจากงานวิจัย นอกจากนีภ ้ ายในห ้องยังมีโต๊ะ -เก ้าอีใ้ ห ้บริการแบบกลุม ่ และ แบบศึกษาเดีย ่ ว สามารถเลือกใช ้ได ้ตามอัธยาศัย เมือ ่ ค ้นคว ้าเสร็จแล ้วให ้นาตัวเล่มไปวาง ้ พัก (ชัน ้ ทีอ ั เป็ นสัญลักษณ์ ไว ้บนชัน ่ ยูก ่ ลางห ้อง) และเอกสารฉบับใดทีม ่ แ ี ถบสีแดงติดทีส ่ น แสดงให ้ทราบว่า วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยฉบับนัน ้ “ห ้ามยืมออก” ่ ยการค้นคว้า : ให ้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช ้และ - บริการตอบคาถามและชว แนะนาการค ้นหาทรัพยากรของห ้องสมุด (เฉพาะเวลาราชการ) ้ นี้ - ห้องประชุมกลุม ่ ย่อย : ให ้บริการห ้องประชุมกลุม ่ ย่อย/ห ้องศึกษาเดีย ่ ว สาหรับชัน ให ้บริการเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัยและอาจารย์เท่านัน ้ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให ้บริการเครือข่ายไร ้สายและ จุดให ้บริการLAN Network ซึง่ สาย LAN นักศึกษาต ้องนามาเองห ้องสมุดไม่มใี ห ้บริการ จุด ให ้เสียบสาย LAN จะอยูบ ่ ริเวณทีน ่ ั่งริมหน ้าต่างๆ การ Login เข้าสูร่ ะบบ KKU-Net ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ ่ เข ้าใช ้ Internet นั กศึกษาและบุคลากรของมข. จะต ้องสมัคร เป็ นสมาชิก KKU-Webmail ก่อน ทีเ่ ว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/

้ 5 ประกอบด ้วย 3.5 ชัน

ั ื หมวด A-P สาขาด้านมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์ - ห้องบริการหน ังสอ : ให ้บริการหนั งสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหมวด A-P โดยห ้องสมุดได ้จัดเรียงทรัพยากรด ้วยระบบ Library of congress classification (L.C.) ซึง่ จะประกอบด ้วยตัวอักษร A-Z และเรียงจากเลขน ้อยไปหามาก จากซ ้ายมือไปขวามือ ้ บน มาชัน ้ ล่าง นั กศึกษาสามารถเข ้าค ้นคว ้าได ้ตามอัธยาศัย เมือ และเรียงจากชัน ่ ใช ้หนั งสือ ้ พักหนังสือ เสร็จแล ้วให ้นาไปไว ้บนชัน - Japanese Corner : ประกอบด ้วยหนังสือ วีดท ิ ศ ั น์ เทปภาษาทีเ่ ป็ นภาษาญีป ่ น ุ่ ้ 5 อาคาร 2 จัดให ้บริการที่ ชัน ่ ยการค้นคว้า : ให ้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช ้และ - บริการตอบคาถามและชว แนะนาการค ้นหาทรัพยากรของห ้องสมุด (เฉพาะเวลาราชการ) - ห้องประชุมกลุม ่ ย่อย : ให ้บริการห ้องประชุมกลุม ่ ย่อย ความจุ 3-8 ทีน ่ ั่ง ้ 2 อาคารศูนย์ ติดต่อขอใช ้บริการได ้ที่ โต๊ะบริการสารสนเทศเพือ ่ การอ ้างอิงและวิจัย ชัน สารสนเทศ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให ้บริการเครือข่ายไร ้สาย และจุดให ้บริการ LAN Network ซึง่ สาย LAN นักศึกษาต ้องนามาเองห ้องสมุดไม่ม ี ให ้บริการ จุดให ้เสียบสาย LAN จะอยูบ ่ ริเวณทีน ่ ั่งริมหน ้าต่างๆ การ Login เข้าสูร่ ะบบ KKU-Net ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ ่ เข ้าใช ้ Internet นักศึกษาและบุคลากรของมข. จะต ้องสมัครเป็ นสมาชิก KKU-Webmail ก่อน ทีเ่ ว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/


้ 6 ประกอบด ้วย 3.6 ชัน

ื หมวด Q-Z สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ให ้บริการ - ห้องหน ังสอ หนังสือทั่วไปสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหมวด Q-Z และใช ้ระบบ L.C. เช่นเดียวกับหนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ้ พัก นักศึกษาสามารถเข ้าค ้นคว ้าได ้ตามอัธยาศัย เมือ ่ ใช ้หนังสือเสร็จแล ้วให ้นาไปไว ้บนชัน หนังสือ ่ ยการค้นคว้า : ให ้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช ้และ - บริการตอบคาถามและชว แนะนาการค ้นหาทรัพยากรของห ้องสมุด (เฉพาะเวลาราชการ) - ห้องประชุมกลุม ่ ย่อย : ให ้บริการห ้องประชุมกลุม ่ ย่อย ความจุ 3-8 ทีน ่ ั่ง ้ 2 อาคารศูนย์ติดต่อขอใช ้บริการได ้ที่ โต๊ะบริการสารสนเทศเพือ ่ การอ ้างอิงและวิจัย ชัน สารสนเทศ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให ้บริการเครือข่ายไร ้สาย และจุดให ้บริการ LAN Network ซึง่ สาย LAN นักศึกษาต ้องนามาเองห ้องสมุดไม่ม ี ให ้บริการ จุดให ้เสียบสาย LAN จะอยูบ ่ ริเวณทีน ่ ั่งริมหน ้าต่างๆ การ Login เข้าสูร่ ะบบ KKU-Net ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ ่ เข ้าใช ้ Internet นักศึกษาและบุคลากรของมข. จะต ้องสมัครเป็ นสมาชิก KKU-Webmail ก่อน ทีเ่ ว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/


Know Your Library for teacher  

เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Know Your Library สำหรับอาจารย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you