Page 1


บริการสาหรับนักวิจัย ข้าราชการ และพนักงานมข. 1.

อาคารศูนย์สารสนเทศ

- ตู้ส่งคืนหนังสือ ตลอด 24 ชัว่ โมง : บริเวณโถงทางเข้าห้องสมุ ด มีบริการตู้ส่งคืนหนังสือ ตลอด 24 ชัว่ โมง (Book Drop) - ประตูทางเข้าห้องสมุ ด : ให้นักศึ กษาใช้ บัตรนักศึ กษาสแกนเข้าประตูทุกครัง้ และเข้าได้ครัง้ ละ 1 คน กรณีบัตรฯ สแกนไม่ผ่านหรือประตูมีปัญหาให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชัน้ 2 อาคาร ศูนย์สารสนเทศ - ประตูทางออก : นักศึ กษาต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจกระเป๋ าและหนังสือที่นาออกจากห้องสมุ ดทุกครัง้ - ข้อควรปฏิบัติในการเข้าใช้ ห้องสมุ ด  ใช้ บัตรสมาชิกห้องสมุ ด สแกนบาร์โค้ดที่เครื่องผ่านเข้าห้องสมุ ด โดยเครื่องฯ จะเปิ ดให้เข้าได้ ครัง้ ละ 1 คน  โปรดระมัดระวังทรัพย์สินมีค่าของท่านและนาติดตัวไปด้วยทุกครัง้  ไม่นาอาหาร ของขบเคีย้ ว เครื่องดื่ม มารับประทานในห้องสมุ ด ยกเว้นส่วนที่ห้องสมุ ดจัดไว้ ให้ เช่ น มุ มระเบียงสบาย  ผู ้ใช้ บริการไม่ส่งเสียงรบกวนสมาธิผู้ใช้ บริการคนอื่น ยกเว้นเฉพาะโซนที่สามารถใช้ เสียงได้ ตามสมควร  ใช้ ทรัพยากรห้องสมุ ดด้วยความระมัดระวัง ไม่ทาให้ชารุ ดเสียหาย  เอือ้ เฟื้ อที่นงั่ แก่ผู้อื่น ไม่ใช้ สมุ ดหนังสือและสิง่ ของจองที่นัง่  หลังจากใช้ หนังสือเรียบร้อยแล้วให้นาหนังสือที่ใช้ แล้วไปไว้ท่ชี นั ้ พักหนังสือ เพื่อความเป็น ระเบียบและเพื่อให้ผู้ใช้ คนอื่นๆ หาหนังสือได้เร็วขึน้ เพราะเมื่อหาหนังสือที่ชนั ้ ไม่พบ ก็จะมา ค้นหาต่อที่ชนั ้ พัก  ก่อนออกจากห้องสมุ ด โปรดนาหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ท่ีจะนาออกจากห้องสมุ ดให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบทุกครัง้  ลุกจากที่นัง่ อ่าน สอดเก้าอีไ้ ว้ใต้โต๊ะทุกครัง้  ไม่รอื้ ค้นหนังสือที่ชนั ้ หรือนาหนังสือออกจากชัน้ เกินความจาเป็น  ควรใช้ เครื่องมือในการสืบค้นข้อมู ลก่อนหยิบหนังสือออกจากชัน้ ทุกครัง้  งดสูบบุ หรี่ในห้องสมุ ด  ควรเปลี่ยนสัญญาณโทรศัพท์เป็นระบบสัน่ หรือปิ ดเครื่องและไม่ควรพู ดโทรศัพท์ในห้องอ่าน หนังสือ  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย - บริการยืม-คืน ชัน้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ : ให้บริการยืมหนังสือทัว่ ไป งานวิจัย วิทยานิพนธ์ Project Report นวนิยาย เรื่องสัน้ บริการตรวจสอบหนีส้ ิน บริการชาระค่าปรับ แจ้งทาหนังสือ ชารุ ดหรือสูญหาย ติดต่อขอรับหนังสือจอง ทาบัตรสมาชิกและต่ออายุ บัตรสมาชิก และบริการ ชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ


ข้าราชการและพนักงาน มีสิทธิยมื ได้รวมทุกรายการ ไม่เกิน 25 รายการ - หนังสือทัว่ ไป ยืมได้ 15 วัน (ยืม-คืน ที่เคาน์เตอร์ให้บริการ ชัน้ 2) - วิทยานิพนธ์/งานวิจัย ยืมได้ 7 วัน (อาคารศูนย์สารสนเทศ) - สื่อโสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 7 วัน (ยืม-คืน ที่เคาน์เตอร์บริการโสตทัศนวัสดุ ชัน้ 2 อาคาร 1) - วารสารฉบับย้อนหลังเล่มปลีก ยืมได้ 1 วัน (ยืม-คืน ที่เคาน์เตอร์บริการวารสาร ชัน้ 3 อาคาร 2) อัตราค่าปรับเกินกาหนดส่ง 5 บาท/วัน/เล่ม-รายการ - บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย มีดังนี้  บริการตอบคาถามและช่ วยการค้นคว้าเฉพาะสาขา  บริการแนะนาสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุ ด โดยใช้ WebOPAC และ แนะนาการ Login to “My Account” in the Library Catalog to : o ยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์ (Renew books online) o ตรวจสอบประวัติการยืมคืน (Keep your reading history) o จองหนังสือด้วยตนเองทางออนไลน์ (Manage your holds) o เพิม่ เติมและปรับปรุ งแก้ไขแฟ้ มข้อมู ลส่วนตัว (Modify your folder) o จัดเก็บประวัติการยืม (Save your History) เข้าศึ กษาวิธใี ช้ งาน “My Account” เพิม่ เติมได้ท่ี http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/index.html  บริการแนะนาฐานข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ท่หี ้องสมุ ดจัดให้บริการ  บริการแนะนาการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่ น โปรแกรม EndNote Web, Zotero, Cited Reference Search และ JCR (Journal Citation Report) เป็นต้น  บริการยืม-คืนทรัพยากรของห้องสมุ ดวิทยาเขตหนองคาย  บริการรับ-ส่งทรัพยากรภายในมข. (บริการ D.D) (ส่งเฉพาะคณะไม่รวมศูนย์,สภาบัน,สานัก)  บริการแนะนาการผลิตตารา/งานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมให้กับนักศึ กษาและบุ คลากร มข. ตามแบบ KKU Style, APA Style และ Vancouver Style 1.1 ชัน้ 2 ประกอบด้วย

  

 บริการห้องเรียนรู้กลุ่มย่อย (Group study Room Service)  บริการขอเลข ISBN และจัดทารายการบรรณานุกรม (CIP)  บริการตรวจสอบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Cited Reference)  บริการสารสนเทศคัดสรรรายบุ คคล (SDI) หรือบริการสืบค้นข้อมู ลให้ฟรี (เฉพาะนักวิจัย)  บริการสาเนาบทความวารสารที่มีในห้องสมุ ดมข.  ห้องศึ กษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room : Self – Directed Learning Room)  บริการยืมระหว่างห้องสมุ ด (Inter-library Loan Service)  บริการรับแจ้งการหาหนังสือหรือทรัพยากรบนชัน้ ไม่พบ


1.2 ชัน้ 3 ประกอบด้วย

2. อาคาร 1 2.1 ชัน้ 2 ประกอบด้วย

 ขอใช้ บริการหนังสือใหม่และหนังสือเก่า - บริการเครื่องยืมด้วยตนเอง (Self Check) : นักศึ กษาสามารถนา หนังสือทัว่ ไป งานวิจัย และวิทยานิพนธ์มายืมได้ โดยใช้ บัตรสมาชิกของตนเองเท่านัน้ - ตู้ส่งคืนหนังสือ : บริเวณข้างเครื่องยืมด้วยตนเอง จะมีตู้ส่งคืนหนังสือ ผู ้ใช้ สามารถ นาหนังสือมาหย่อนลงตู้นไี้ ด้ ตามวันเวลาที่ต้องสมุ ดเปิ ดให้บริการ - ระบบประชาสัมพันธ์ : นักศึ กษาสามารถติดตามข่าวสารของห้องสมุ ดผ่านระบบประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ของสานักวิทยบริการและบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ - บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น OPAC : ผู ้ใช้ บริการควรใช้ เครื่องมือค้นหาหนังสือหรือ ทรัพยากรในห้องสมุ ดที่เรียกว่า OPAC หรือ WebOPAC ก่อนที่จะไปหยิบหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ บนชัน้ เพื่อจะได้รู้ข้อมู ลว่าหนังสือมีในห้องสมุ ดหรือไม่ และอยู ่ท่ีห้องสมุ ดใด ชัน้ ไหน เมื่อได้ข้อมู ลที่ ถูกต้อง ชัดเจนแล้ว จึงไปหยิบหนังสือที่ชนั ้ จะได้ไม่เสียเวลา นอกจากนีส้ านักวิทยบริการ ได้จัดให้มีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ประจาทุกชัน้ เพื่ออานวย ความสะดวกในการค้นหารายการทรัพยากรของห้องสมุ ด โดยใช้ OPAC นักศึ กษาทุกคนควรเข้ารับการฝึ กอบรมอบรมหลักสูตร How to Seek Information on Library Web OPAC เพื่อเรียนรู้การใช้ เครื่องมือนี้ (นักศึ กษาปริญญาตรีสามารถเทียบโอนหน่วย กิจกรรมได้ = 0.33 หน่วย) โดยขอรับแบบฟอร์มได้ท่ีเคาน์เตอร์บริการเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น ชัน้ 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ และโต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชัน้ 2 เข้าศึ กษาข้อมู ล เพิม่ เติมได้ท่นี ่ี http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/index.html - ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ : ชัน้ 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ มีเครื่องให้บริการ Internet จานวน 70 เครื่อง โดยนักศึ กษาและบุ คลากรมข. เข้าใช้ ได้ตามอัธยาศัย ส่วนบุ คคลภายนอกมีเครื่องให้บริการ 5 เครื่อง ค่าธรรมเนียมเข้าใช้ บริการ ชัว่ โมงละ 50 บาท มี บริการสัง่ พิมพ์ข้อมู ล ด้วย เครื่องพิมพ์ Laser (ขาวดา) - มุ มเด็ก : ให้บริการหนังสือสาหรับเด็กและเครื่องฉายวีดิโอ การใช้ หนังสือ หรือทรัพยากรของห้องสมุ ด สาหรับเด็กเล็กควรอยู ่ในความดูแลของผู ้ปกครอง - ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ (IIC) : ให้บริการหนังสือ วารสาร และสารสนเทศนานาชาติ นักศึ กษาสามารถเข้าศึ กษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและ ตามอัธยาศัย - SET Corner : ประกอบด้วยหนังสือ รายงานประจาปี หนังสือพิมพ์ มัลติมีเดีย แผ่นพับ และข้อมู ลจากอินเทอร์เน็ต จัดให้บริการ ที่ชนั ้ 2 อาคาร 1 หนังสือที่มีแถบสีแดงหรือสีส้มติดที่สัน เป็น สัญลักษณ์แสดงให้ทราบว่า “ห้ามยืมออก” - ห้องอ่านหนังสือพิมพ์ : ให้บริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารบันเทิง - มุ มแสดงหนังสือใหม่ - มุ มจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ - ห้องอ้างอิง : จัดให้บริการหนังสือประเภทนามานุกรม สารานุกรม พจนานุกรม หนังสือ


2.2 ชัน้ 3 ประกอบด้วย

3. อาคาร 2 3.1 ชัน้ 1 ประกอบด้วย

3.2 ชัน้ 2 ประกอบด้วย

รายปี รายงานประจาปี และหนังสือชีวประวัติ ฯลฯ และ “ห้ามยืมออก” - บริการเอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จัดเรียงตามเลขมอก. ให้บริการอยู ่ ด้านหลังห้องอ้างอิง ชัน้ 2 อาคาร 1 - ห้องนวนิยาย : ให้บริการนวนิยายและเรื่องสัน้ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เข้าใช้ บริการได้ ตามอัธยาศัย - มุ มกาแฟ : เป็นจุ ดบริการอาหารและเครื่องดื่ม และให้นักศึ กษา รับประทาน อาหารและเครื่องดื่มเฉพาะจุ ดที่ห้องสมุ ดจัดไว้ให้เท่านัน้ - ห้องแสดง VCD หนังสือเสียง สาหรับนักศึ กษาพิการ : เป็นห้องจัด แสดงรายชื่ อหนังสือเสียงที่ห้องสมุ ดจัดให้บริการและสามารถติดต่อขอใช้ บริการได้ท่ีนางสาวปริยากร สบาย ชัน้ 3 อาคารศูนย์สารสนเทศ - ห้องบริการโสตทัศนวัสดุ : ให้บริการยืม-คืน สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่ น CD ประกอบ หนังสือ CD ฝึ กภาษาและเรียนรู้การใช้ โปรแกรมต่าง ฯลฯ นักศึ กษาสามารถยืมได้ 5 รายการ/คน อัตราค่าปรับวันละ 5 บาท/รายการ โดยจัดให้บริการทรัพยากรเป็นแบบชัน้ ปิ ด มีเจ้าหน้าที่คอยอานวย ความสะดวกในการหยิบทรัพยากรให้ o บริการ Video on Demand เป็นบริการดูหนัง ฟังเพลง ฝึ กภาษาผ่านระบบเครือข่ายภายใน สานักวิทยบริการ o บริการเคเบิล้ ทีวี จานวน 2 เครื่อง จัดให้บริการช่ อง HBO และช่ องข่าว CNN o บริการเครื่องเล่น DVD พร้อมที่นงั่ แบบกลุ่มและแบบเดี่ยว โดยผู ้ใช้ บริการสามารถนาแผ่น DVD มาเองหรือยืมสื่อโสตทัศนวัสดุท่หี ้องสมุ ดจัดไว้ให้บริการก็ได้ - ห้องศึ กษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองตามอัธยาศัย (SDL Room : Self – Directed Learning Room) : ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และโต๊ะนัง่ อ่านแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ด้านหลังจะเป็นห้อง ค้นคว้าและวิจัย จานวน 4 ห้อง ขนาดความจุ 10-15 ที่นัง่ (ติดต่อขอใช้ บริการได้ท่โี ต๊ะบริการ สารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชัน้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ) - พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ : เป็นแหล่งรวบรวมและจัดเก็บประวัติและข้อมู ลสาคัญเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู ้ใช้ บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมู ลได้ในวันเวลาราชการ ศึ กษา ข้อมู ลเพิม่ เติมได้ท่ี http://www.archive.kku.ac.th/kku-ar/ - บริการหนังสือพิมพ์เก่า : ให้บริการหนังสือพิมพ์เก่า ย้อนหลัง 5 ปี - ห้องบริการวารสารภาษาไทย : ประกอบด้วยชัน้ บริการวารสารใหม่, วารสารฉบับปลีก และวารสารเย็บเล่ม (สีส้ม) โดยวารสารจะจัดเรียงตามลาดับอักษรของชื่อวารสารจาก ก-ฮ และการ นาเอกสารไปใช้ นอกห้องวารสาร เช่ น การยืมหรือนาไปถ่ายสาเนาเอกสาร ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์วารสารที่ชนั ้ 3 พร้อมกรอกแบบฟอร์มขอให้บริการและแนบบัตรนักศึ กษา ทุกครัง้ - ราชกิจจานุเ บกษา จั ดเป็ นวารสารประเภทหนึ่งเกี่ยวกับ ประกาศกฎหมายต่ างๆ จัดเรียงตาม ประเภทของราชกิ จ จานุ เ บกษา ปี ที่ แ ละฉบั บ ที่ พิ ม พ์ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ยื มออก จั ด บริ ก ารอยู ่ ห ลั ง ห้ อ ง วารสารภาษาไทย ชัน้ 2 อาคาร 2 - มุ มอีสานสนเทศ : ให้บริการข้อมู ลเกี่ยวกับจังหวัดในภาคอีสาน จานวน 20 จังหวัด http://esanwisdom.kku.ac.th/esan/


- ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ : ชัน้ 2 อาคาร 2 เป็นห้องสาหรับฝึ กอบรมเครื่องมือช่ วยค้นหาด้วย OPAC และฐานข้อมู ลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้กับนักศึ กษาและบุ คลากรมข. 3.3 ชัน้ 3 ประกอบด้วย

3.4 ชัน้ 4 ประกอบด้วย

- เคาน์เตอร์ให้บริการวารสาร : ชัน้ 3 อาคาร 2 ให้บริการยืม-คืนวารสาร ทัง้ วารสารภาษาไทย และวารสารภาษาต่างประเทศ - ห้องบริการวารสารภาษาต่างประเทศ : ประกอบด้วยชัน้ บริการวารสาร ใหม่, วารสารฉบับปลีก และวารสารเย็บเล่ม (สีเขียวเข้ม) โดยวารสารจะจัดเรียงตามลาดับอักษรของ ชื่ อวารสารจาก A-Z และการนาเอกสารไปใช้ นอกห้องวารสาร เช่ น การยืมหรือนาไปถ่า ยสาเนา เอกสาร ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ประจาเคาน์เตอร์วารสารที่ชนั ้ 3 พร้อมกรอกแบบฟอร์ม ขอให้บริการและแนบบัตรนักศึ กษา/บัตรสมาชิกทุกครัง้ - บริการถ่ายเอกสาร : ให้บริการถ่ายสาเนาเอกสาร - ห้องประชุ มกลุ่มย่อย : ให้บริการห้องประชุ มกลุ่มย่อย ความจุ 3-8 ที่นงั่ ติดต่อขอใช้ บริการได้ท่ี โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชัน้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ - จุ ดบริการ Wireless และ LAN Network : ให้บริการเครือข่ายไร้สายและ จุ ดให้บริการ LAN Network ซึ่ งสาย LAN นักศึ กษาต้องนามาเองห้องสมุ ดไม่มีให้บริการ จุ ดให้เสียบ สาย LAN จะอยู ่บริเวณที่นั่งริมหน้าต่างๆ การ Login เข้าสู่ระบบ KKU-Net ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าใช้ Internet นักศึ กษาและบุ คลากรของมข. จะต้องสมัครเป็นสมาชิ ก KKU-Webmail ก่อน ที่เว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/ - ห้องวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงานการศึ กษาของนักศึ กษา : ภายในห้องจะประกอบด้วย ชัน้ ให้บริการวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และ Project Report โดย Project Report จะจัดให้บริการต่อจาก งานวิจัย นอกจากนีภ้ ายในห้องยังมีโต๊ะ-เก้าอีใ้ ห้บริการแบบกลุ่มและแบบศึ กษาเดี่ยว สามารถเลือกใช้ ได้ ตามอัธยาศัย เมื่อค้นคว้าเสร็จแล้วให้นาตัวเล่มไปวางไว้บนชัน้ พัก (ชัน้ ที่อยู ่กลางห้อง) และเอกสาร ฉบับใดที่มีแถบสีแดงติดที่สัน เป็นสัญลักษณ์แสดงให้ทราบว่า วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยฉบับนัน้ “ห้าม ยืมออก” - บริการตอบคาถามและช่ วยการค้นคว้า : ให้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช้ และแนะนาการ ค้นหาทรัพยากรของห้องสมุ ด (เฉพาะเวลาราชการ) - ห้องประชุ มกลุ่มย่อย : ให้บริการห้องประชุ มกลุ่มย่อย/ห้องศึ กษาเดี่ยว สาหรับชัน้ นี้ ให้บริการเฉพาะนักศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา นักวิจัยและอาจารย์เท่านัน้ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให้บริการเครือข่ายไร้สายและจุ ดให้บริการ LAN Network ซึ่ งสาย LAN นักศึ กษาต้องนามาเองห้องสมุ ดไม่มีให้บริการ จุ ดให้เสียบสาย LAN จะ อยู ่บริเวณที่นัง่ ริมหน้าต่างๆ การ Login เข้าสู่ระบบ KKU-Net ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าใช้ Internet นักศึ กษาและบุ คลากรของมข. จะต้องสมัครเป็นสมาชิ ก KKU-Webmail ก่อน ที่เว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/


3.5 ชัน้ 5 ประกอบด้วย

3.6 ชัน้ 6 ประกอบด้วย

- ห้องบริการหนังสือหมวด A-P สาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ให้บริการหนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหมวด AP โดยห้องสมุ ดได้จัดเรียงทรัพยากรด้วยระบบ Library of congress classification (L.C.) ซึ่ งจะ ประกอบด้วยตัวอักษร A-Z และเรียงจากเลขน้อยไปหามาก จากซ้ ายมือไปขวามือ และเรียงจากชัน้ บน มาชัน้ ล่าง นักศึ กษาสามารถเข้าค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย เมื่อใช้ หนังสือเสร็จแล้วให้นาไปไว้บนชัน้ พักหนังสือ - Japanese Corner : ประกอบด้วยหนังสือ วีดิทัศน์ เทปภาษาที่เป็นภาษาญี่ปุ่ นจัดให้บริการที่ ชัน้ 5 อาคาร 2 - บริการตอบคาถามและช่ วยการค้นคว้า : ให้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช้ และแนะนาการ ค้นหาทรัพยากรของห้องสมุ ด (เฉพาะเวลาราชการ) - ห้องประชุ มกลุ่มย่อย : ให้บริการห้องประชุ มกลุ่มย่อย ความจุ 3-8 ที่นงั่ ติดต่อขอใช้ บริการได้ท่ี โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชัน้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และจุ ดให้บริการ LAN Network ซึ่ งสาย LAN นักศึ กษาต้องนามาเองห้องสมุ ดไม่มีให้บริการ จุ ดให้ เสียบสาย LAN จะอยู ่บริเวณที่นั่งริมหน้าต่างๆ การ Login เข้าสู่ระบบ KKU-Net ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าใช้ Internet นักศึ กษาและบุ คลากรของมข. จะต้องสมัครเป็นสมาชิ ก KKU-Webmail ก่อน ที่เว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/ - ห้องหนังสือหมวด Q-Z สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ให้บริการหนังสือทั่วไปสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหมวด Q-Z และใช้ ระบบ L.C. เช่ นเดียวกับหนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึ กษาสามารถเข้าค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย เมื่อใช้ หนังสือเสร็จแล้วให้นาไปไว้บนชัน้ พักหนังสือ - บริการตอบคาถามและช่ วยการค้นคว้า : ให้บริการตอบคาถาม แนะนาการใช้ และแนะนาการ ค้นหาทรัพยากรของห้องสมุ ด (เฉพาะเวลาราชการ) - ห้องประชุ มกลุ่มย่อย : ให้บริการห้องประชุ มกลุ่มย่อย ความจุ 3-8 ที่นงั่ ติดต่อขอใช้ บริการได้ท่ี โต๊ะบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชัน้ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ - บริการ Wireless และ LAN Network : ให้บริการเครือข่ายไร้สาย และจุ ดให้บริการ LAN Network ซึ่ งสาย LAN นักศึ กษาต้องนามาเองห้องสมุ ดไม่มีให้บริการ จุ ดให้ เสียบสาย LAN จะอยู ่บริเวณที่นั่งริมหน้าต่างๆ การ Login เข้าสู่ระบบ KKU-Net ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้าใช้ Internet นักศึ กษาและบุ คลากรของมข. จะต้องสมัครเป็นสมาชิ ก KKU-Webmail ก่อน ที่เว็บไซต์นี้ http://www2.kku.ac.th/account/

Guide_service officer  

Guide_service officer